Bilde

Førerkort beslag etter promille: Slik går du frem

Sist oppdatert: 8. mai 2023

Kjøring i ruspåvirket tilstand er ikke greit. Man utsetter seg selv og andre mennesker for en enorm fare, og promillekjøring er en av de største grunnene til trafikkulykker i Norge.

Har du likevel havnet i en situasjon der du har fått beslaglagt førerkortet på grunn av promillekjøring, er det greit å være klar over visse ting. I denne artikkelen gir vi deg noen råd til hva du bør gjøre dersom du har mistet førerkortet på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Skjematisk strafferamme

Ifølge Vegtrafikkloven § 31 skal strafferammene for ruspåvirket kjøring avhenge av hvor høy promille sjåføren hadde. Det hele behandles ganske skjematisk, og du vil altså få en straff som er tilpasset den graden av ruspåvirkning du hadde når du ble stoppet. Tapsperioden fastsettes vanligvis på følgende måte:

 • 0,2 til og med 0,5 promille gir vanligvis bot, ikke tap av førerretten.
 • Over 0,5 til og med 0,8 promille gir tap av førerretten fra 12 til 18 måneder
 • Over 0,8 til og med 0,9 promille gir tap av førerretten fra 18 til 20 måneder.
 • Over 0,9 til og med 1,1 promille gir tap av førerretten fra 20 til 22 måneder.
 • Over 1,1 til og med 1,2 promille gir tap av førerretten fra 22 til 24 måneder.
 • Over 1,2 promille gir tap av førerretten til minst 2 år.

Merk deg at alle disse straffene er for førstegangsovertredelser. Dersom du i løpet av de siste ti årene har blitt tatt for promillekjøring, kan du vente deg en betydelig strengere straff.

Som skjemaet over viser, har hvert punkt en øvre- og nedre strafferamme. Det er ganske stor forskjell på å miste førerkortet i 12 og 18 måneder, og det vil være naturlig å argumentere for å få den laveste straffen. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en advokat som kan vurdere om det er grunnlag for å legge frem din sak på en måte som underbygger hvorfor du bør møte den nedre strafferammen. Forskjellen kan være at du får tilbake førerkortet seks måneder tidligere.

Til tross for de skjematiske strafferammene, finnes det forskjellige forhold som kan påvirke din straffeutmåling. Dersom promillekjøringen fant sted under skjerpende omstendigheter, vil strafferammen bli høyere. Eksempler på skjerpende omstendigheter er blant annet dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, og farlige forbikjøringer.

Tips 1 – Det lønner seg sjeldent å samtykke til et midlertidig førerkortbeslag

De fleste som mister førerkortet på grunn av promillekjøring blir stoppet av politiet i en promillekontroll. Politiet vil da vedta et midlertidig førerkortbeslag, og dette kan sjåføren velge å enten samtykke til, eller ikke. Mange tenker nok at det vil lønne seg å være samarbeidsvillig med politiet, men i realiteten vil det sjeldent lønne seg å samtykke til et midlertidig førerkortbeslag.

Hvis du godtar et midlertidig førerkortbeslag, vil nemlig politiet kunne bruke så lang tid de finner nødvendig på å sende saken din videre til tingretten, og det finnes flere eksempler der en sak har ligget hos politiet i flere måneder før den blir tilsendt retten. Dersom du derimot ikke samtykker til et midlertidig førerkortbeslag, plikter politiet å oversende saken til tingretten innen tre uker. Dersom dette ikke gjøres, skal du straks få tilbake ditt førerkort i påvente av straffeutmålingen.

Å motstride seg et midlertidig førerkortbeslag vil med andre ord føre til at saken din blir raskere behandlet, slik at du kan komme deg videre med livet ditt. Det vil ikke ha noen effekt på hvor lenge du mister førerkortet, men de fleste opplever det likevel som tilfredsstillende å få en rask avgjørelse.

Hva så om du har gitt samtykke, men angrer?

Dersom du følte deg «presset» til å samtykke, eller av andre grunner angrer på at du godtok et midlertidig førerkortbeslag, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. For å gjøre dette må du skrive en melding til politiet der du opplyser om at du ønsker å motstride deg førerkortbeslaget. Da vil den samme lovpålagte fristen på tre uker gjelde fra tidspunktet meldingen ble sendt.

Tips 2 – Undersøk om du kan få strafferabatt

Det finnes flere faktorer som kan ha en positiv innvirkning på din straffeutmåling. Sørg for å undersøke om du på noen som helst måte kvalifiserer til å få strafferabatt.

Iblant har politiet sprengt kapasitet, noe som kan føre til lange saksbehandlingstider. Det er vanlig at en sak kan ligge i 4-6 måneder før den kommer opp i retten, men det finnes tilfeller der det har gått opp mot et år før saken har blitt videresendt. I tilfeller der ventetiden strekker seg over seks måneder anbefaler vi å kontakte en advokat som kan vurdere om det finnes grunnlag til å argumentere for strafferabatt. I saker der ventetiden strekker seg opp mot et år, skal det gis betydelig strafferabatt.

Noe annet som kan sørge for strafferabatt er å gå for en såkalt tilståelsesdom. En tilståelsesdom går ut på at den siktede avgir en uforbeholden tilståelse i gjengjeld for en strafferabatt. Det finnes flere fordeler ved å velge en tilståelsesdom:

 • Du kan få mildere straff.
 • Du kan slippe å betale saksomkostninger.
 • Kortere saksbehandlingstid.

Dersom skyldspørsmålet er åpenbart kan det være et smart valg å gå for en tilståelsesdom, men vi anbefaler aldri å tilstå dersom det er uklart om du er skyldig eller ikke. Dersom du mener du er uskyldig, at du ikke kjørte bilen eller at det er andre aspekter i saken din som gjør at du ikke blir dømt, bør du rådføre deg med en advokat før du bestemmer deg for om du skal gå for en tilståelsesdom.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Tips 3 – Søk om fotlenke

I promilledommer er det nokså vanlig å bli dømt til ubetinget fengsel, men dersom du mottar en slik dom kan det likevel hende du slipper å se innsiden av et fengsel. Når du blir dømt til ubetinget fengsel kan du nemlig søke om å få innvilget soning med elektronisk kontroll, eller fotlenke som det ofte kalles. Soning med fotlenke skal legge til rette for at du får muligheten til å ivareta dine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen. Soningen foregår i hjemmet, og man kan kun forlate boligen for arbeid, skole eller viktige ærender som legebesøk og mathandling.

For å kvalifisere til å sone med fotlenke er du nødt til å møte visse kriterier:

 • Fengselsstraffen kan ikke overstige seks måneder.
 • Du er nødt til å være sysselsatt

Du kan bare søke om å få sone med fotlenke dersom fengselsstraffen ikke overstiger seks måneder. I tilfeller der lengre straff er gitt kan du likevel søke om å få sone de siste seks månedene med fotlenke.

I tillegg er man nødt til å være sysselsatt for å kunne sone med fotlenke. Det vil si at man er nødt til å enten være i jobb, studere eller gå på skole. Du kvalifiserer med andre ord ikke til å gjennomføre soning med elektronisk kontroll dersom du er arbeidsledig eller arbeidssøkende.

Dersom du ønsker å søke om å gjennomføre straffen din med fotlenke må du fylle ut et søknadsskjema som sendes til kriminalomsorgens regionskontor i det fylket du tilhører. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat som kan bistå deg med dette.  

Få svar på ofte stilte spørsmål om førerkortbeslag etter promille

frase

Hvor lenge kan førerkortet mitt bli beslaglagt etter promillekjøring?

Beslagleggelsen av førerkortet kan vare fra noen dager til flere måneder, avhengig av promillegraden og eventuelle tidligere lovbrudd. Hvis du har blitt tatt for promillekjøring flere ganger, kan du risikere at førerkortet ditt blir inndratt permanent.

frase

Kan jeg anke beslagleggelsen av førerkortet mitt etter promillekjøring?

Ja, du kan anke beslagleggelsen av førerkortet ditt. Det er imidlertid viktig å merke seg at anken ikke automatisk vil føre til at førerkortet ditt blir tilbakelevert. Det er derfor viktig å få juridisk rådgivning og hjelp til å utforme en sterk anke.

frase

Hva skjer hvis jeg blir tatt for promillekjøring med passasjerer i bilen?

Hvis du blir tatt for promillekjøring med passasjerer i bilen, kan du få strengere straff enn hvis du hadde kjørt alene. Dette skyldes at du setter passasjerenes liv og helse i fare. Straffen kan variere avhengig av promillegraden og andre omstendigheter.

frase

Kan jeg miste jobben min hvis jeg blir beslaglagt førerkortet mitt etter promillekjøring?

Ja, det er mulig å miste jobben hvis du ikke lenger kan utføre jobben din uten førerkortet. Dette kan avhenge av arbeidsgiverens policy, arbeidstakeravtaler og hvor viktig førerkortet er for jobben din.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454