Førerkortbeslag etter promille: Hva gjør du?

Vi vet vet alle hvilken enorm risiko man utsetter seg selv, og sine omgivelser for når man kjører under påvirkningen av alkohol. Rus og bilkjøring hører rett og slett ikke sammen!

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

I denne artikkelen kommer vi likevel ikke til å fokusere så mye på akkurat det, men heller gi gode råd til hvordan man best kan takle den utfordrende situasjonen man befinner seg i, om man først har vært så uheldig å miste førerkortet på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

På generelt grunnlag fastsettes straffene for alkoholpåvirket kjøring ganske så skjematisk, basert på å loven om vegtrafikk § 31. “Alminnelige straffebestemmelser” og forskriften om tap av retten til å føre motorvogn. 

Likevel, er hver enkelt sak forskjellig, og det kan være visse ting som gjør at din sak blir behandlet annerledes. Om du er i tvil anbefaler vi å ta kontakt med en advokat som kan gi deg saksspesifikk rådgivning. For mer generelle råd til hvordan man best håndterer et førerkortbeslag etter promillekjøring, se resten av artikkelen.

Tips 1: Det lønner seg ALDRI å samtykke til et midlertidig førerkortbeslag.

De fleste som mister førerkortet på grunn av promillekjøring, blir stoppet av politiet i en promillekontroll. Politiet vedtar da et midlertidig førerkortbeslag, og dette kan føreren velge å samtykke til eller ikke. 

Mange tenker at det lønner seg å være samarbeidsvillig og si “ja”, men erfaringsmessig lønner det seg aldri å samtykke til et førerkortbeslag, og vi anbefaler alle på generelt grunnlag og heller høflig og bestemt svare “nei”. Uavhengig av hva slags bevis politiet måtte ha mot deg.
Grunnen til at du aldri bør samtykke til et midlertidig førerkortbeslag er enkelt. Det tar som oftest vesentlig lengre tid, i noen tilfeller flere måneder lengre tid, før du får hovedsaken din avgjort.

Lovpålagt behandlingsfrist om man IKKE samtykker.

Om du derimot ikke samtykker til et midlertidig førerkortbeslag, må politijuristen raskt sette seg inn i saken og vurdere om beslaget skal opprettholdes. I disse tilfellene stadfester vegtrafikkloven § 33 at saken innen 3 uker, skal oversendes tingretten til avgjørelse.

Hvis politiet ikke sender over en begjæring i løpet av tre uker, skal førerkortet leveres tilbake straks deretter. Det er tilfeller i mindre alvorlige saker der førerkortet har blitt frigitt ved manglende samtykke, da politiet ikke har ville bruke ressurser på en domstolsbehandling.

I mer alvorlige trafikksaker, som promillesaker ofte er, må man likevel ta høyde for at dette ikke er tilfellet.

En viktig bieffekt av politijuristens gjennomgang er ofte at hele saken blir avgjort der og da i løpet av de første tre ukene. Selv om det skulle ende i en domfellelse, som resulterer i at du mister førerretten for en periode, vil de fleste oppleve det som tilfredstillende å få en rask avgjørelse og en viss forutsigbarhet når det kommer til hvor lenge en må klare seg uten sertifikat.

Hva om du ga samtykke, men angrer?

Dersom du følte deg “presset” til å samtykke, har du allikevel muligheten til å trekke ditt samtykke ved å melde dette til politiet. Vi anbefaler at du gjør dette skriftlig, slik at du kan henvise til meldingen ved et senere tidspunkt, og også har en dato og henvise til med tanke på behandlingstid. Send gjerne en e-post. Da løper den samme lovpålagte behandlingsfristen på tre uker, fra tidspunktet e-posten ble sendt.

Tips 2: Lang saksbehandlingstid hos politiet kan gi strafferabatt.

Mange som blir tatt for promillekjøring lurer på hvor lang tid det vil ta før saken kommer opp for retten. Det er veldig vanskelig å gi et godt estimat på hvor lang tid det kan ta, og det er mange variabler som påvirker saksbehandlingstiden både hos politiet og den enkelte domstolen. Er saken din en tilståelsesdom vil det stort sett ta vesentlig kortere tid, enn om det er en rettssak av mer kompleks art med mange involverte vitner, og andre tidkrevende etterforskningsskritt. 

Flaskehalsen i disse sakene er ofte saksbehandlingstiden hos politiet, der manglende kapasitet resulterer i at saker ofte blir liggende 4 – 6 måneder, og ikke sjelden enda lengre, opp mot 10 – 11 – 12 måneder før de blir sendt videre til retten. 

I saker som har ligget mer enn 6 måneder uten at politiet har foretatt seg noe, bør man se på om det grunnlag for å vurdere om man har krav på strafferabatt. I saker som strekker seg opp i mot et år, skal ventetiden medføre en merkbar straffereduksjon.

Dette unnlater politiet ofte å nevne når saken sendes tingretten, så her kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som både kan rådgi og ivareta dine interesser om saken blir liggende.

Tips 3: Argumenter for nedre tapsperiode.

Som tidligere nevnt i artikkelen fastsettes ofte tapsperioden i promillesaker etter et skjematisk system basert på veitrafikkloven § 31, tapsforskriften, og standardiserte bøtesatser rundskriv nr. 3/2009. Tapsperioden fastsettes vanligvis slik:

  • 0,2 – til og med 0,5 promille fastsettes vanligvis med bot, ikke tap av føreretten.
  • Over 0,5 til og med 0,8 promille fastsettes tap av føreretten fra 12 til 18 måneder
  • Over 0,8 til og med 0,9 promille fastsettes tap av føreretten fra 18 til 20 måneder.
  • Over 0,9 til og med 1,1 promille fastsettes tap av føreretten fra 20 til 22 måneder.
  • Over 1,1 til og med 1,2 promille fastsettes tap av føreretten fra 22 til 24 måneder.
  • Over 1,2 promille fastsettes tap av føreretten til minst 2 år.

Merk at alle disse straffene er for førstegangsovertredelser. Om du i løpet av de 10 siste årene tidligere har blitt tatt for promillekjøring kan du vente deg en betydelig strengere straff, over hele linja. For eksempel kan du vente deg en tapstid på 6 måneder for lavpromille dommer (0,2 til og med 0,5 promille) som vanligvis ikke gir grunnlag for inndragning, og en inndragning på 3 – 5 år for høypromille dommer.

Utgangspunktet for inndragningstiden er hvor høy promille du hadde da kjøringen fant sted og om det var andre skjerpende momenter som f.eks dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, farlige forbikjøringer, osv. Likevel blir straffen i de aller fleste tilfeller fastsatt av skjemaet over.

Det vil si at om du ble tatt med mellom 0,5 til og med 0,8 promille kan du vente deg en tapstid på mellom 12 – 18 måneder. Selv om det skal mye til for å få redusert tapstiden til under 12 måneder, er det en stor forksjell på minimumstiden og maksimumstiden. 

Nettopp denne nedre tapsperioden kan det være verdt å argumentere for. Det er derfor anbefalt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere om det er grunnlag for å legge frem din sak på en måte som underbygger hvorfor nettopp du bør få 12 måneder, istedenfor den øvre grensen på 18. Forskjellen kan være at du får tilbake førerretten 6 måneder tidligere.

Tips 4: Velge tilståelsesdom om det er hensiktsmessig.

Det er en del fordeler som gjør at man er best tjent med å ta en tilståelsesdom. Mange ender opp med litt kortere fengselsstraff, slipper å betale saksomkostninger, og får saken raskere opp og avgjort. 

En annen fordel med å velge tilståelsesdom er at man får vite politiets krav om straff tidligere, og dermed får bedre tid til å forberede et godt tilsvar til straffeutmålingen. I en hovedforhandling (vanlig rettssak) får du vanligvis ikke vite dette før i selve rettsaken, derav er det vanskeligere å forberede et tilsvar som argumenterer godt for den nedre tapsperioden.

Tilståelsesdom er selvfølgelig ikke alltid å anbefale. Om du mener du er uskyldig, eller at du ikke kjørte bilen, eller at det er noen andre aspekter i saken din som gjør at du ikke bør bli dømt, bør du rådføre deg med en advokat om veien videre. På generelt grunnlag bør du aldri tilstå om du mener du er uskyldig. I norsk rettspraksis er det påtalemyndigheten sin oppgave å bevise at du er skyldig, ikke din å bevise din uskyld.

Tips 5 – Dømt til ubetinget fengsel – søk om fotlenke.

Om du har blitt dømt til ubetinget fengsel (som er nokså vanlig i promilledommer) er det mange som søker om, og får innvilget soning med fotlenke. Fotlenke, eller elektronisk kontroll som det også blir kalt er en straffegjennomføring i samfunnet, og skal legge til rette for at du får muligheten til å ivareta dine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen.

Når man soner med fotlenke er det et krav om at man må være i arbeid, gå på skole, studere, eller ha annen form for sysselsetting. Når man ikke er på arbeid, studerer eller lignende, skal man oppholde seg hjemme. 

Fotlenken rundt ankelen registrerer om man befinner seg hjemme eller ikke. Man skal ha fotlenken på seg hele tiden, og om man tar den av utløses en alarm hos kriminalomsorgen.

Hvem kan få fotlenke?

Hvis du skal gjennomføre opp til 6 måneders fengselsstraff eller har 6 måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan du søke om fotlenke. Man vil være underlagt et kontrollregime som skal ivareta fengselsstraffens rammer for kontroll.

Søke om fotlenke.

Muligheten for å gjennomføre straff med fotlenke gjelder for domfelte bosatt i hele landet. Søknadsskjemaet skal sendes til kriminalomsorgen regionkontor for det fylket du tilhører. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat for å få best mulige sjanser for å sone hjemme, med fotlenke, som mange foretrekker fremfor å sone i fengsel.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende