Bilde

FYLLEKJØRING: Bilkjøring i beruset tilstand kan få store konsekvenser for deg og omgivelsene. Politiet kan frata deg førerkortet i disse situasjonene.

Førerkortbeslag: Alt du trenger å vite (strafferabatt, regler m.m.)

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Som sjåfør har du et stort ansvar når du ferdes i trafikken. Du risikerer strenge straffer dersom du bryter Vegtrafikkloven, og ved alvorlige lovbrudd kan du risikere å få førerkortet ditt inndratt.  

De vanligste grunnene til at norske sjåfører mister førerkortet er grove fartsovertredelser og promillekjøring. Det finnes likevel flere andre forseelser som kan føre til tapt førerrett, blant annet uaktsom kjøring, brudd på vikeplikten og trafikkulykker. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over alt du trenger å vite om førerkortbeslag.

Kortversjonen

  • Det er en egen oversikt i vegtrafikkloven som bestemmer hvilken straff man skal få ved ruspåvirket kjøring. Denne handler om førstegangsovertredelser, så gjentatte overtramp kan gjøre straffen strengere.
  • I mange tilfeller lønner det seg å ikke samtykke til et midlertidig førerkortbeslag. Her må saken behandles innen tre uker, og om den ikke behandles, skal du få tilbake førerkortet i mellomtiden.
  • Noen kan få strafferabatt som følge av lange saksbehandlingstider. Om det er åpenbart at du er skyldig, kan det hende at du kan få en snillere straff ved å tilstå.
  • I saker som gjelder promillekjøring kan du be om å få fotlenke. Dette kan være veldig viktig for deg som er i et arbeidsforhold eller gjennomfører utdanning.

Midlertidig inndragelse av førerkort

Ifølge Vegtrafikkloven § 33 punkt 3 kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle førerretten, og inndra førerkortet fra føreren eller eieren av bilen dersom det er skjellig grunn til mistanke om et alvorlig straffbart forhold som kan medføre tap av førerretten.

Et førerkortbeslag er et midlertidig sikkerhetstiltak som besluttes på stedet av en polititjenestemann, med den hensikt å luke farlige sjåfører ut av trafikken. Et midlertidig førerkortbeslag gjelder fra beslaget blir gjennomført og fremover på ubestemt tid, samtidig som selve vegtrafikksaken etterforskes og avgjøres. Et slikt beslag er det de aller fleste opplever, uavhengig om de blir tatt for fartsovertredelser, kjøring i ruspåvirket tilstand eller andre alvorlige overtredelser. Når politiet vedtar et midlertidig førerkortbeslag har du som sjåfør to valg: enten samtykker du til beslaget, eller ikke.

Vi anbefaler å ikke samtykke til midlertidig inndragelse av førerkortet.

Grunnen til dette er at politiet ofte har lange behandlingstider i slike saker, og når du velger å godta et midlertidig førerkortbeslag vil politiet i praksis ha muligheten til å bruke så lang tid som nødvendig før de sender saken videre til tingretten, og det finnes eksempler der saker har ligget hos politiet i flere måneder.

Dersom du derimot velger å ikke samtykke til førerkortbeslaget, er politiet pålagt å videresende saken til retten i løpet av tre uker. Dersom denne fristen ikke overholdes, skal du straks få førerkortet tilbake i påvente av din rettsak. Dette betyr med andre ord at ved å motstride førerkortbeslaget, sikrer du deg en maksimal behandlingstid på tre uker.

Merk deg at dersom du har gitt samtykke til midlertidig førerkortbeslag, men angrer på dette, kan du når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke. Alt du trenger å gjøre er å sende en skriftlig melding til politiet der du opplyser at du ønsker å motstride førerkortbeslaget. Da vil den lovpålagte fristen på tre ukers behandlingstid gjelde fra meldingen ble sendt.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Rettens behandling av saken din

Hvordan retten behandler saken din avhenger av flere forskjellige faktorer, blant annet alvorligheten i lovbruddene du er tiltalt for, og om det er en tilståelsesdom eller ordinær rettsak. Det som er felles er at du blir innkalt til et rettsmøte, der du vil få anledning til å forklare deg. Her er det viktig å legge frem alle opplysninger og innvendinger du mener kan påvirke din sak, og vi anbefaler at du går i dialog med en advokat om hva som skal fremlegges.

Tilståelsesdom

De fleste førerkortbeslag blir behandlet som tilståelsessaker. En slik sak går ut på at den tiltalte innrømmer straffeforholdet for å få en strafferabatt. En tilståelsessak vil kreve en mye enklere rettergang, og har flere fordeler for den tiltalte:

  • Du kan få mildere straff.
  • Du kan slippe å betale saksomkostninger
  • Kortere saksbehandlingstid.

Når du går for en tilståelsesdom, vil du stort sett få redusert straff. Dette innebærer at du avgir en uforbeholden tilståelse, slik at politiet og tingretten ikke trenger å ta stilling til skyldspørsmålet. Rettsmøtet vil gå raskere, og er gjerne unnagjort på en time. Det er ingen vitner, og dommeren vil kun forholde seg til det som fremkommer av sakspapirene fra politiet, samt din forklaring.

Selv om du innrømmer skyld, er fortsatt viktig å få skrevet ned eventuelle formildende omstendigheter i sakspapirene dine, slik at dette blir tydelig lagt frem for dommeren. Det kan være lurt å rådføre seg med en advokat som har førerkortbeslag som sitt fagfelt, slik at du får belyst din side av saken på best mulig måte.

Om du mener du er uskyldig, at du ikke kjørte bilen eller at du av andre grunner ikke bør bli dømt for det aktuelle lovbruddet, bør du ikke godta en tilståelsesdom. Det er påtalemakten som har bevisbyrden i det norske rettsvesenet, så du er uskyldig til det motsatte er bevist. Du burde aldri innrømme et lovbrudd dersom du mener du er uskyldig.

Ordinær rettsak

Dersom du velger å ikke gå for en tilståelsesdom, vil du havne i en ordinær hovedforhandling. Den består av tre tingrettsdommere og en representant for påtalemyndighetene (aktor), samt den tiltalte med forsvarsadvokat.

En hovedforhandling kan ofte vare i flere dager, avhengig av sakens alvorlighetsgrad, hvor mange viner som er innkalt og hvor mange dokumenter som skal granskes. Det er likevel svært sjeldent at en rettsak i forbindelse med et førerkortbeslag tar mer enn én dag.

I en ordinær rettsak har ikke dommerne lest saksdokumentene på forhånd, og vet ikke annet enn navnet på den tiltalte og hva han eller hun er tiltalt for, samt eventuelle dokumenter. Bevis som påtalemyndighetene ønsker å legges frem må komme i form av vitneforklaringer og opplesing av dokumenter.

Straff

I mindre alvorlige saker, eksempelvis marginale fartsovertredelser, er det vanlig at straffen består av to elementer: bot og tap av førerretten i en gitt periode. Den tiden som allerede har gått fra førerkortet ble midlertidig beslaglagt vil bli trukket fra den totale tiden.

I mer alvorlige saker, som for eksempel ved promillekjøring, er det vanlig at det idømmes fengselsstraff i tillegg til tapt førerrett i en lengre periode. Du kan også bli dømt til å tape førerretten på livstid. Da kan du søke om å få førerretten tilbake etter det har gått fem år.

For de fleste overtredelser finnes det mer eller mindre standardiserte tapslengder av førerkort, men det finnes likevel flere faktorer som kan påvirke straffeutmålingen din. Formildende omstendigheter er faktorer som kan gi deg lavere straff.  

Lang saksbehandlingstid

Politiet har ofte sprengt kapasitet, og det er vanlig at saker kan bli liggende i opptil et halvt år før det blir videresendt til retten. Det finnes også eksempler på saker som har blit liggende hos politiet i opptil et år. I slike tilfeller skal det medføre en merkbar reduksjon i straffen. Dersom saken din har ligget hos politiet i over seks måneder, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for å finne ut om det finnes grunnlag for strafferabatt.

Aktsom forbikjøring

Der som mistet førerkortet grunnet høy fart, ses det på som formildende dersom fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en eller aktsom forbikjøring. Det vil med andre ord si at dersom du bryter fartsgrensen når du kjører forbi en saktegående bil på et trygt sted, vil du kunne få redusert tapslengden din med 20-30%. Vær likevel oppmerksom på at det settes visse krav til en slik rabatt. Det vil ikke bli sett på som en aktsom forbikjøring dersom du har kjørt fortere enn det som var nødvendig for en forbikjøring, eller dersom bilen du kjører forbi har for høy hastighet.

Spesielt byrdefull innvirkning

Når man fastsetter tapsperioden for førerkort, skal det legges vekt på den virkningen dette har på den tiltalte. Dersom virkningen blir vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes, kan tapsperioden forkortes.

Omstendigheter som kan legge grunnlag for en slik fortkoring kan eksempelvis være tap av arbeid og arbeidsinntekt, sykdom og lignende. Det er ikke tilstrekkelig at det kun kompliserer hverdagslige ting som handling og kjøring- og henting på skole.

Mange sitter med et inntrykk av at yrkessjåfører hører til i denne gruppen, og at de bør behandles mildere fordi førerkortbeslaget rammer dem ekstra hardt. Det motsatte er likevel tilfellet. Det forventes nemlig at yrkessjåfører skal opptre særlig aktsomt i trafikken.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Advokatutgifter

I straffesaker vil en person som er tiltalt og stilt for retten få oppnevnt en forsvarer som blir betalt av domstolen. Du har alltid krav på å ha en forsvarsadvokat til stede i en straffesak, men retten kan si at du er nødt til å betale for dette selv. I tilfeller der du er tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand, eller kjøring uten gyldig førerkort, vil du ikke ha rett til gratis forsvarer.

Domstolene kan likevel i noen saker velge å betale forsvareren din dersom du søker om det. Dersom du for eksempel har dårlig økonomi, eller om du risikerer ubetinget fengsel dersom du blir dømt, kan du få medhold i dette. Vi anbefaler uansett å ta kontakt med en advokat som kan vurdere hvilke muligheter du har, og bistå i eventuelle søknadsprosesser.

Få svar på ofte stilte spørsmål om førerkortbeslag

frase

Hvor lenge kan førerkortet mitt bli beslaglagt?

Varigheten av førerkortbeslaget kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av forseelsen eller straffesaken. Det kan være alt fra noen timer til flere måneder.

frase

Kan jeg anke et førerkortbeslag?

Ja, du kan anke et førerkortbeslag. Du har normalt tre uker fra beslaget ble gjort til å sende en anke til retten.

frase

Hva skjer hvis jeg kjører uten førerkort etter at det er beslaglagt?

Hvis du kjører uten førerkort etter at det er beslaglagt, kan du bli straffet med bøter eller fengsel. Du risikerer også ytterligere førerkortbeslag og/eller en permanent inndragning av førerkortet.

frase

Hvordan kan jeg få tilbake førerkortet mitt etter beslag?

For å få tilbake førerkortet ditt etter beslag må du kontakte politiet eller retten og følge prosessen for å få det tilbake. Dette kan inkludere å betale en bot, delta på et trafikalt grunnkurs eller gjennomføre et førerprøveattestkurs.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454