Førerkortbeslag: Alt du trenger å vite

De aller fleste som ferdes i trafikken er klar over at man risikerer å miste førerkortet, eller retten til å føre motorvogn som det formelt heter. Dersom man bryter vegtrafikkloven.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Det er som oftest grove fartsovertredelser, og promillekjøring som er hovedgrunnen til at man mister førerkortet. Men man kan i all hovedsak miste retten til å føre motorvogn på en rekke trafikkfarlige forseelser som; uaktsom kjøring, farlige forbikjøringer, brudd på vikeplikten, påkjøring bakfra, utforkjøringer, med mer. 

I forskriften om tap av retten til å føre motorvogn finner man en utfyllende liste over de lovbruddene som blir sett på som såpass graverende, at det medfører tapt førerett.

Om du først har vært så uheldig å fått inndratt førerkortet. Er det en del ting det kan være greit å vite i forhold til saksgangen, og hvilke rettigheter du har som mistenkt/siktet/tiltalt. Mange er avhengige av bil for å få en travel hverdag til å gå opp, og noen er helt avhengig av førerkort i forbindelse med jobb. Hvilke formildende omstendigheter finnes? 

Vi vil i denne artikkelen belyse ting det kan være smart å vite rundt førerkortbeslag. Enten du allerede har mistet føreretten. Eller du ønsker å vite hvilke rettigheter du har, om du skulle være så uheldig å oppleve det i fremtiden.

Midlertidig inndragning av førerkortet.

Ved mistanke om grove brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og inndra førerkortet fra føreren og/eller eieren av bilen. 

Dette reguleres av vegtrafikkloven § 33 nr 3 hvor det fremkommer at;

“Finner politiet at fører eller eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådigheten over motorvognen med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra ham.”

Et førerkortbeslag er et midlertidig sikkerhetstiltak som besluttes på stedet av en polititjenestemann. Hensikten er å kunne luke farlige sjåfører ut av trafikken. Et midlertidig førerkortbeslag gjelder vanligvis fra beslaget blir tatt og fremover på ubestemt tid, samtidig som selve vegtrafikksaken etterforskes og avgjøres.

Et slikt beslag er det de aller fleste opplever uavhengig om de blir tatt for fartsovertredelser, eller blir stoppet ved mistanke om rus. Eller ved mistanke om andre graverende overtredelser.

Det lønner seg ALDRI å samtykke til et midlertidig førerkortbeslag.

Når politiet vedtar et midlertidig førerkortbeslag, kan føreren velge å samtykke til beslaget eller ikke. Mange tenker at det lønner seg å være samarbeidsvillig og si “ja”, men erfaringsmessig lønner det seg aldri å  samtykke til et beslag. Vi anbefaler alle på generell basis og heller høflig og bestemt svare “nei”.
Grunnen til at du aldri bør samtykke til et midlertidig førerkortbeslag er enkel. Det tar som oftest vesentlig lengre tid, i noen tilfeller flere måneder lengre tid, før du får hovedsaken din avgjort og førerkortet tilbake. Saken din vil alltid bli prioritert etter de som ikke har samtykket. Noen ganger blir førerkortet liggende lengre på politistasjonen enn den tapstiden som overtredelsen tilsier. Du risikerer derfor å være fotgjenger mye lengre enn nødvendig.

Lovpålagt behandlingsfrist om man IKKE samtykker.

Om du derimot ikke samtykker til et midlertidig førerkortbeslag, må politijuristen raskt sette seg inn i saken og vurdere om beslaget skal opprettholdes. I disse tilfellene stadfester vegtrafikkloven § 33 at saken innen 3 uker, skal oversendes tingretten til avgjørelse.

Hvis politiet ikke sender over en begjæring i løpet av tre uker, skal førerkortet leveres tilbake straks deretter. Det er tilfeller i mindre alvorlige saker der førerkortet har blitt frigitt ved manglende samtykke, da politiet ikke har ville bruke ressurser på en domstolsbehandling. I mer alvorlige trafikksaker må man likevel ta høyde for at dette ikke blir tilfellet.

En viktig bieffekt av politijuristens gjennomgang er ofte at hele saken blir avgjort der og da i løpet av de første tre ukene. Selv om det skulle ende i en domfellelse, som resulterer i at du mister førerretten for en periode. Vil de fleste oppleve det som tilfredstillende å få en rask avgjørelse. Da det gir en viss forutsigbarhet når det kommer til hvor lenge en må klare seg uten sertifikat. 

Hva om du ga samtykke, men angrer?

Dersom du følte deg “presset” til å samtykke, har du allikevel muligheten til å trekke ditt samtykke ved å melde dette til politiet. Vi anbefaler at du gjør dette skriftlig, slik at du kan henvise til meldingen ved et senere tidspunkt. Da har du også en dato og henvise til med tanke på behandlingstid. Send gjerne en e-post. Da løper den samme lovpålagte behandlingsfristen på tre uker, fra tidspunktet e-posten ble sendt.

Tingrettens behandling av saken din.

Hvordan retten behandler, og avgjør saken din kommer an på flere faktorer. For eksempel alvorligheten i de lovbruddene du er tiltalt for, og om det er en tilståelsesdom eller en ordinær hovedforhandling (rettssak).

Felles er at du blir innkalt til et rettsmøte, der du vil få anledning til å forklare deg. Det er viktig at man fremlegger dokumentasjon om man mener førerkortbeslaget medfører en stor belastning. Og at man godt belyser hvilke konsekvenser dette vil få. Her har man også mulighet til å belyse alle innvendinger du måtte ha mot siktelsen.

Tilståelsessaker.

De aller fleste førerkortbeslag blir behandlet som tilståelsessaker. Politiets bevis ofte er sterke, og det gir på generelt grunnlag en enklere rettergang og kortere straff om man legger seg flat. I de fleste tilfeller slipper man også å betale saksomkostninger ved en tilståelsesdom.

Om du mener du er uskyldig, bør du ikke godta en tilståelsesdom. Da bør du på generelt grunnlag la saken gå som en hovedforhandling og påtalemyndigheten må bevise at du er skyldig. Man skal i følge norsk rettspraksis ikke trenge å bevise at man er uskyldig. Er du usikker, bør du kontakte en advokat for rådgivning.

I en tilståelsessak er rettsmøtet gjerne unnagjort på 30 – 60 minutter. Det består kun av en dommer og den tiltalte. I tilståelsessaker er det normalt sett ingen vitner, og dommeren forholder seg utelukkende til det som fremkommer av sakspapirene fra politiet samt din forklaring. 

Det kan være greit å merke seg at det således er viktig å få skrevet ned formildende omstendigheter i disse sakspapirene. Slik at det tydelig blir lagt frem for dommeren. Det kan være smart å rådføre seg med en advokat som har førerkortbeslag som sitt fagfelt. Da får du belyst din side av saken på en best mulig måte.

Ordinær hovedforhandling (rettssak).

En ordinær hovedforhandling består av tre tingrettsdommere, en representant for påtalemyndighetene (aktor), samt den tiltalte og hans advokat.

En hovedforhandling kan gå over flere dager. Dette avhenger av sakens alvorlighet, hvor mange vitner som er innkalt og dokumenter som skal granskes. Dog er det svært sjeldent at et førerkortbeslag går utover én dag.

I en ordinær rettssak har ikke dommerne lest sakens dokumenter på forhånd, og vet ikke annet en navnet på den tiltalte, vitner og hva vedkommende er tiltalt for. Alle andre bevis som påtalemyndighetene ønsker å føre må komme i form av vitneforklaringer, og opplesning av dokumenter.

Straff i mindre alvorlige saker.

I mindre alvorlige saker (“marginale” fartsovertredelser), hvor det foreligger en fellende dom. Vil overtrederen (den skyldige) få utmålt en straff som ofte består av to elementer. Delvis bot og tap av føreretten for en viss periode (eksempelvis 3 måneder). Den tiden som allerede er gått fra et midlertidig beslag ble gjort, går til fradrag i straffen.

Straff i mer alvorlige saker.

Mer alvorlige saker ender ofte som dom i straffesak. Den skyldige vil som oftest få en kombinasjon av fengselsstraff og tap av førerretten i en lengre periode. Og helt opp til tap av føreretten på livstid. 

Om man blir dømt til å miste førerkortet på livstid, kan man etter 5 år søke om å få føreretten tilbake.

Vil jeg måtte dekke advokatutgifter selv?

I alle straffesaker vil en person som blir tiltalt og stilt for retten få oppnevnt en forsvarer som blir betalt av domstolen.

Dette gjelder ikke hvis du er tiltalt for promillekjøring og/eller kjøring i ruspåvirket tilstand eller har kjørt uten førerkort.

Du har alltid krav på å la deg bistå av en forsvarer i saken, men retten kan si at du må betale advokaten selv. 

Domstolene vil allikevel, i noen saker, velge å betale forsvareren din, hvis du søker om det. Det vil kunne skje dersom du har dårlig økonomi og hvis du risikerer ubetinget fengsel dersom du blir dømt.

Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat om hvilke muligheter du har, og til bistand i søknadsprosessen om dette gjelder din sak.

Formildende omstendigheter, og ting det kan være greit å merke seg.

For veldig mange overtredelser finnes det mer eller mindre standardiserte tapslengder, hvor tapstiden er fastsatt skjematisk. for eks. ved fartsovertredelse, og ved promillekjøring. Disse standardiserte tapstidene finner man i forskriften om tap av retten til å føre motorvogn, kapittel 2 og 3. 

Det finnes allikevel noen formildende omstendigheter, og andre ting det kan være greit å bemerke seg. Disse kan ha noe å si for hvor lenge du mister førerkortet.

Lang saksgang hos politiet kan være formildende.

Det er ikke uvanlig at saker blir liggende hos politiet i 2, 4 og til og med 6 måneder før den sendes til domstolen (her kommer dette med samtykke til midlertidig beslag inn i igjen). 

I visse tilfeller ligger derimot sakene enda lenger og det finnes mange bevis på saker som har ligget hos politiet i over et år. 

I disse sakene skal det som oftest medføre en merkbar reduksjon i straffen.

Vær obs på at politiet ofte unnlater å nevne dette når saken sendes tingretten. Hvis man ikke ivaretar sine egne interesser er det ikke sikkert man får denne strafferabatten. 

Som hovedregel kan man si at hvis politiet har hatt saken din i over 6 måneder uten å ha foretatt seg noe som helst, er det grunnlag for å vurdere om man har krav på strafferabatt. Her anbefaler vi også å ta kontakt med en advokat for mer saksspesifikk rådgivning.

Aktsom forbikjøring.

Har tapsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en eller aktsom forbikjøring, kan tapstiden reduseres med ca. 20 – 30%

Det vil si at, om du ble tatt for å kjøre for fort på grunn av en eller aktsom (godkjent) forbikjøring. Kan du få redusert tiden du er uten førerkort med ca. 20 – 30%.

Spesielt byrdefull innvirkning.

Ved fastsettelsen av perioden for tap av førerett, skal det legges vekt på den virkningen tap av føreretten antas å ville få for innehaveren. Blir virkningen vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes, kan tapstiden settes ned.

Omstendigheter som kan vektlegges vil kunne være tap av arbeid og arbeidsinntekt, sykdom, store økonomiske problemer o.l.

Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat for saksspesifikk rådgivning om du mener dette gjelder ditt tilfelle. 

Vær også obs på at de aller fleste vil se på det å miste førerkortet som byrdefullt, men det er her snakk om saker som er betydelig mer byrdefullt enn det er for gjennomsnittsmannen.

Mange sitter med inntrykket av at yrkessjåfører faller under denne gruppen. Og at de derfor behandles mildere fordi førerkortbeslaget rammer dem ekstra hardt. Domstolenes praksis går imidlertid i motsatt retning. Yrkessjåfører forventes å opptre særlig aktsomt i trafikken og man får lite gehør for de store konsekvenser som inntrer når man mister sitt arbeid, inntekt osv.

Advokat om du er tvil.

Førerkortbeslag er mer komplekst, rent juridisk enn mange tror og det kan være mye å tjene på å få god rådførsel av en advokat som har dette som sitt fagfelt. Dette gjelder særlig i mer komplekse saker, eller saker hvor strafferammen er høy.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende