Bilde

GRUNNREGLER I TRAFIKK: Uansett om du er bilfører, syklist, eller fotgjenger, er du omfattet av Vegtrafikkloven § 3.

Vegtrafikkloven § 3 – En kort guide

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Vegtrafikkloven § 3 er en grunnbestemmelse for trafikkreglene. Vi har alle hørt at man skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken, men hva betyr egentlig dette? 

I denne artikkelen kan du lese mer og vegtrafikkloven § 3, og hva bestemmelsen innebærer.

Kortversjonen

  • Vegtrafikkloven § 3, “Grunnregler for trafikk,” krever at alle skal oppføre seg hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken for å hindre fare, skade, og unødvendige forstyrrelser.
  • Bestemmelsen gjelder for alle som oppholder seg på veien, inkludert syklister, bilister, barn, og veiarbeidere, og det forventes at de tar hensyn til dem som bor eller oppholder seg ved veien.
  • “Hensynsfullt, aktpågivende og varsomt” betyr å opptre på en måte som ikke medfører skade for andre.
  • Overtredelse av Vegtrafikkloven § 3 kan resultere i straff i form av bøter eller fengsel, avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen.

Hva sier loven?

Vegtrafikkloven § 3 har tittelen «Grunnregler for trafikk». 

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen». 

Regelen bygger på de to hovedmålsettingene for trafikklovene, trafikksikkerhet og at trafikkavviklingen skjer på en effektiv måte. 

Som du kan se, bruker loven en veldig vid formulering. Grunnen til dette er at § 3 skal fungere som en «bøttebestemmelse», og fange opp alle tilfeller man kan tenke seg at burde omfattes av grunnreglementet. Det ville vært umulig å skrive en lov med alle mulige trafikkfarlige hendelser. I tillegg kommer det stadig nye fremkomstmidler, så det er nødvendig med en bestemmelse som fungerer over tid. 

Vegtrafikkloven § 3 vil omfatte både folk som kjører på solfylte dager uten solbriller, og de som ikke har skiftet til vinterdekk når det er is på veien. Syklister som sykler i motsatt kjørefelt, og el-sparkesykler vil også reguleres av bestemmelsen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem gjelder loven for?

Loven sier at «Enhver» skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken. Dette betyr at bestemmelsen gjelder for alle som oppholder seg ved veien, enten de er syklister, bilførere, barn som leker, eller veiarbeidere.

Enhver skal også ta hensyn til «dem som bor eller oppholder seg ved vegen». Det er ikke bare andre trafikanter som man skal opptre hensynsfullt overfor. Du skal også ta hensyn til de som bor langs veien, eller de som oppholder seg ved veien. Her vil for eksempel veiarbeidere være inkludert. Det vil for eksempel være forventet at du senker farten når du kjører forbi veiarbeidere som står langs veikanten, eller hvis du passerer noen som rir på hest. 

Hva betyr egentlig “hensynsfullt, aktpågivende og varsomt”?

At man skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt betyr i praksis at man skal opptre på en måte som ikke medfører skade for andre. 

Vegtrafikkloven § 3 er som nevnt en grunnregel, og de fleste andre trafikkreglene bygger videre på denne. Å følge de øvrige trafikkreglene er derfor et godt utgangspunkt for å sikre at du handler hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.  

Hensynsfullt

At du skal ferdes hensynsfullt, betyr at du skal opptre på en måte som tar hensyn til andre i trafikken. Her vil det for eksempel være forventet at du tar hensyn til biler der føreren øvelseskjører. Det vil også være forventet at du tar hensyn ved å kjøre roligere forbi tettbygde strøk, gjennom gårdstun, og forbi ryttere på hest.  

Å kjøre hensynsfullt vil også innebære at du tar hensyn til andre trafikanter, som syklister og gående langs veien. Det vil være forventet at du holder tilstrekkelig avstand til mykere trafikanter, og kun kjører forbi dersom det er trygt og god sikt. 

Hensynsfullt innebærer også at man har en viss forståelse for andre trafikanters handlinger, og ikke kun tenker at du selg skal komme fra A til B. Hvis en annen bil blinker inn i din fil fordi de ikke har sett at veien deler seg, vil det være hensynsfullt å senke farten for å slippe den inn foran deg. 

Som syklist vil det for eksempel være hensynsfull opptreden å sykle inn til siden i busslommer for å slippe biler forbi. Det vil også være hensynsfullt å bruke sykkelsti istedenfor bilveien hvis det er mulig. 

Aktpågivende

Å være aktpågivende innebærer at du har oppmerksomheten din rettet mot det du gjør. 

Hvis du er syklist, er det viktig at du er oppmerksom på andre trafikanter, enten du sykler i veien, eller på fortauet. 

Hvis du kjører bil, vil det være forventet at du har oppmerksomheten rettet mot veien. Det er derfor oppfordret til at du har forhåndsinnstilt GPS, funnet frem musikk, sendt de nødvendige meldingene, osv. Før du kjører. På denne måten vil det være mindre sannsynlig at du er distrahert underveis. Det er også viktig å ikke kjøre bil hvis du har tankene andre steder enn på trafikken. 

Som fotgjenger vil det være forventet at du er oppmerksom på bilder og andre kjøretøy når du krysser veien. 

Varsomt

At du skal opptre varsomt, betyr at du skal være forsiktig og ta visse forhåndsregler. 

Som bilist vil det for eksempel være å forvente at du kjører saktere enn fartsgrensen tilsier hvis det er dårlig sikt, eller du kjører i en krapp sving. Det vil også være forventet at du sjekker værmeldingen, og har dekk og utstyr som passer kjøreforholdene hvis du skal på tur. 

Som syklist vil det være nødvendig å holde øynene oppe for gående og andre trafikanter. Det vil også være nødvendig at du er forsiktig når du ferdes på veien sammen med bilder og andre motoriserte kjøretøy. 

Som gående er det for eksempel viktig at du gjør deg synlig i mørket ved å bruke refleks eller annet lys. 

Overtredelse av § 3

Hvis du bryter vegtrafikkloven § 3, risikerer du å få straff i form av bøter eller fengsel. I utgangspunktet vil overtredelse av bestemmelser i vegtrafikkloven straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, men noen tilfeller kan straffereaksjonen være mer alvorlig.

Eksempel: Hvis du kjører uaktsomt slik at noen blir skadet eller dør, vil du kunne straffes etter straffeloven for betydelig skade på kropp eller helse, eller for uaktsom forvoldelse av død. 

Det er anbefalt at du setter deg godt inn i trafikkreglementet for å vite hva som forventes av deg. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved overtredelsessaker

Hvis det har oppstått en situasjon der du er anklaget for overtredelse av § 3, er det anbefalt at du tar kontakt med en advokat for å finne ut hvilke muligheter du har

Ingen forhold er like, og en advokat vil kunne svare på spørsmål spesifikt tilknyttet din sak. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om vegtrafikkloven § 3

frase

Hva er førerrett og hvilke krav stilles for å få førerrett i Norge?

Førerrett er retten til å føre et bestemt kjøretøy på offentlig vei. For å få førerrett i Norge må man oppfylle visse krav, som blant annet alderskrav, krav til trafikkopplæring og bestått førerprøve. Det stilles ulike krav avhengig av hvilken type kjøretøy man ønsker å føre, og førerretten deles inn i ulike klasser.

frase

Hvilke trafikkregler er fastsatt i vegtrafikkloven?

Vegtrafikkloven fastsetter en rekke trafikkregler for å sikre en trygg og effektiv trafikkavvikling. Noen eksempler på trafikkregler i loven inkluderer vikepliktsregler, fartsgrenser, forbud mot mobilbruk under kjøring, og krav om bruk av bilbelte og hjelm.

frase

Hva er konsekvensene av brudd på vegtrafikkloven?

Brudd på vegtrafikkloven kan medføre ulike konsekvenser, avhengig av lovbruddets alvorlighetsgrad. Konsekvensene kan være bøter, prikker i førerkortet, tap av førerretten, betinget eller ubetinget fengsel. I tillegg kan man bli erstatningsansvarlig for skader og tap som følge av lovbruddet.

frase

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir innblandet i en trafikkulykke?

Hvis du blir innblandet i en trafikkulykke, bør du først sikre at alle involverte er trygge og kontakte nødetatene hvis nødvendig. Du bør også samle informasjon om de involverte kjøretøyene og førerne, samt eventuelle vitner. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å melde skade og vurder å kontakte en advokat for å få råd om eventuelle erstatningskrav og juridiske konsekvenser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454