Bilde

STRAFFBARE HANDLINGER: Overtredelse av reglene i veitrafikkloven kan straffes med bot, fengsel eller med inndragelse av førerkortet.

Vegtrafikkloven § 31

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Vegtrafikkloven § 31 er en straffebestemmelse og går under kapittelet i loven som heter “reaksjoner ved overtredelse”. Loven skal fastslå forskjellige straffer basert på forskjellige lovbrudd. Poenget med loven er at de samme lovbruddene skal straffes på lik linje for alle. Når det kommer til dette har det vært klager der enkeltpersoner har ment at personer i forskjellige aldre og lignende blir forskjellsbehandlet.

Kortversjonen

  • Veitrafikkloven bestemmer hva som er lov og forbudt i trafikken.
  • § 31 handler om straff for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av andre regler i veitrafikkloven.
  • En av hovedreglene i veitrafikkloven er § 3 som sier at man skal opptre “Hensynsfullt, aktpågivende og varsomt”. Overtredelse av denne bestemmelsen kan straffes etter § 31.

Første ledd har en del tekst som kan være noe uklar. For at man skal motta straff er det ett vilkår. Dette vilkåret sier at dersom vegtrafikkloven blir brutt bevisst eller man opptrer uaktsomt er det straff i form av bot eller fengsel.

Den resterende teksten i § 31 første ledd handler om unntak. Du blir for eksempel ikke straffet ved forsøk på å bryte vegtrafikkloven. Dette gjelder dog ikke dersom du har brutt § 22 om kjøring når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Vegtrafikkloven § 3 fastslår at man i trafikken skal opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Dette er for å unngå skader og hindring av annen trafikk. Du kan altså bli dømt etter § 31 basert på § 3.

Å opptre uaktsomt i trafikken vil si at man bryter med hvordan en fornuftig person ville opptrådt. Man skiller mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet. Hva som skiller disse to er det ingen klar definisjon på. Det skilles også mellom ubevisst og bevisst uaktsomhet. Dersom man er klar over at det er en fare involvert kalles dette bevisst uaktsomhet. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hensynsfull oppførsel handler om at man handlingene dine reflekteres i at du tenker på andre i trafikken. Aktpågivende går ut på at man er oppmerksom. Dette handler om at du er oppmerksom på skilt, andre trafikanter, fotgjengere og så videre.

Få svar på ofte stilte spørsmål om vegtrafikkloven § 31

frase

Hva er konsekvensene av å bryte bestemmelsene i vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3?

Konsekvensene av å bryte bestemmelsene i vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3 kan variere avhengig av situasjonen og alvorlighetsgraden av bruddet. Konsekvensene kan omfatte alt fra forenklet forelegg, bøter, tap av førerrett og/eller fengselsstraff.

frase

Hvordan kan vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3 brukes i en trafikksituasjon?

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3 brukes til å vurdere om en fører har opptrådt hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i en trafikksituasjon. Hvis en fører har forårsaket fare, skade, hindret eller forstyrret annen trafikk, kan vedkommende bli ansett for å ha brutt denne bestemmelsen.

frase

Hva er formålet med vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3?

Formålet med vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3 er å sikre trafikksikkerhet og skape et trygt trafikkmiljø ved å kreve at alle trafikanter opptrer hensynsfullt og tar nødvendige forholdsregler for å unngå ulykker og skader.

frase

Hvordan kan man unngå å bryte vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3?

For å unngå å bryte vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3, bør man alltid følge trafikkreglene, være oppmerksom på andre trafikanter, tilpasse farten etter forholdene, holde avstand til forankjørende og generelt opptre på en hensynsfull og forsvarlig måte i trafikken.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454