Vegtrafikkloven § 31

Det er vegtrafikkloven som regulerer all trafikken som skjer med motorvogner, og annen ferdsel som skjer på veier eller andre områder som har vanlig trafikk der motorvogner brukes. 

Den gir både uttrykk for hvilke regler som gjelder i trafikken, og hvordan man skal oppføre seg i møte med andre trafikanter. Hvis man skulle bryte noen av reglene i loven, vil dette kunne medføre straff. 

I denne artikkelen kan du lese mer om straffereaksjonene som følger av vegtrafikkloven, med fokus på § 31 om de alminnelige straffebestemmelsene ved overtredelse av reglene. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Vegtrafikkloven § 31 er en regel som sier at man kan få straff for «forsettlig eller uaktsom» overtredelse av reglene i loven. Straffebestemmelsen går under kapittelet som heter “reaksjoner ved overtredelse”, og gir uttrykk for hvilke strafferettslige konsekvenser de ulike lovbruddene har. 

Å opptre uaktsomt innebærer at man oppfører seg på en måte som er i strid med hvordan en vanlig, fornuftig person ville oppført seg i den samme situasjonen. Det er et skille mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet, der sistnevnte gjelder mer alvorlige tilfeller. Hvor dette skillet går er vanskelig å slå fast, og dette vil vurderes i hver enkelt sak. 

Brudd på vegtrafikkloven

Det kan være vanskelig å forstå hva som utgjør et brudd på vegtrafikkloven. Hovedregelen er at alle skal oppføre seg «hensynsfullt, aktpågivende og varsomt». Bakgrunnen for dette er at man skal unngå skader og hindring av annen trafikk. Dersom du opptrer på en måte som kan være til fare for andre trafikanter, til hinder av trafikken, eller oppfattes som et brudd på kravet om «hensynsfull, aktpågivende og varsom» oppførsel, kan du straffes etter § 31. 

At du skal opptre «hensynsfullt» innebærer at du skal oppføre deg på en måte der du også tenker på andre i trafikken. «Aktpågivende» sikter til at du er oppmerksom, og forberedt på at hendelser kan skje. Dette kan for eksempel være oppmerksomhet på andre trafikanter, fotgjengere, og eventuelle problemer på veien. 

Ordet «varsomt» er en sekkebestemmelse som vil omfatte øvrige situasjoner der det forventes at du oppfører deg på forsiktig når du ferdes blant andre trafikanter.

Promillegrense

Loven sier også at den som kjører i ruspåvirket tilstand vil straffes med bot dersom alkoholmengden i blodet er til og med 0,5 promille. 

Hvis alkoholmengden er over 0,5 promille og under 1,2 promille, vil du kunne få bot eller betinget/ubetinget fengsel, litt avhengig av resten av situasjonen.

I tilfeller der du har alkoholmengde på over 1,2 promille vil du kunne straffes med bot og ubetinget fengsel. 

Bruk av andre legemidler

I noen tilfeller kan legemidler også gi en ruspåvirket tilstand. I situasjoner der du har tatt et legemiddel som du har fått foreskrevet fra en lege eller annen spesialist, vil hver enkelt sak vurderes konkret. Det er altså ingen generell regel for dette. 

Utmåling av straffen

Når det skal bestemmes hva slags straff du skal få for kjøring i ruspåvirket tilstand, er det flere faktorer som spiller inn. 

For det første skal man ta hensyn til hvilken grad av påvirkning det er snakk om, og hvilke farer som kjøringen din har medført. Det vil være større risiko for skade hvis du kjører ruspåvirket på motorveien, enn om du kjører ruspåvirket på en avsidesliggende landevei. 

Det vil også tas hensyn til andre forhold ved situasjonen, og hver enkelt sak vil vurderes konkret. 

Hvis du forsøker å bryte en regel i veitrafikkloven, men ikke greier det, skal du i utgangspunktet ikke straffes. Det har likevel blitt gjort unntak for forsøk på brudd på reglene i ruspåvirket tilstand. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende