Bilde

KREV DIN RETTMESSIGE ERSTATNING: Vær trygg på at du tar de riktige stegene for å få den erstatningen du fortjener etter denne uheldige hendelsen.

Påkjørt av bil? Slik går du frem for å kreve erstatning

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke, er det viktig å være klar over at man i mange tilfeller har krav på erstatning. Ved personskade etter påkjørsel kan man kreve erstatning for skadene man har fått, og dette gjelder uavhengig av om personen bak rattet kan bebreides for ulykken som oppstod. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du burde gå frem hvis du har blitt påkjørt av bil, og noen gode tips som det kan være greit å ha i bakhodet underveis i prosessen. 

Kort oppsummering

  • Påkjørsel av fotgjenger kan medføre erstatningsansvar for bilføreren, og skadelidte kan ha krav på erstatning for påførte utgifter, inntektstap og eventuell varig medisinsk invaliditet.
  • Erstatningskravet dekkes av bilførerens ansvarsforsikring, og det er viktig å melde skaden til forsikringsselskapet så raskt som mulig etter ulykken.
  • Bevis for skadene, som legejournaler og dokumentasjon av økonomiske tap, er viktig for å sikre korrekt erstatning.
  • Å engasjere en advokat med erfaring i trafikkskadesaker kan være nyttig for å bistå skadelidte i erstatningsprosessen og sikre at alle krav blir ivaretatt.

Hva skal til for at du kan kreve erstatning? 

For at du skal kunne kreve erstatning etter en trafikkulykke må du ha vært utsatt for en skade som medfører et økonomisk tap. I tillegg må man påvise at både skaden og det økonomiske tapet skyldes trafikkskaden. 

Det er ikke alltid like enkelt å kunne bevise at skaden og det økonomiske tapet skyldes påkjørselen, og noen ganger taper man erstatningskravet sitt på grunn av manglende beviser. For å være sikker på at du har best mulige sjanser for å få erstatning, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat kort tid etter at ulykken skjedde. Advokaten kan hjelpe deg med å sikre bevis og annen dokumentasjon slik at du har best mulig dekning for kravet ditt. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva slags skader gjør at du kan få erstatning? 

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke skader som kan gi deg grunnlag for erstatning etter en trafikkulykke. Utgangspunktet er at du kan få erstatning for alle fysiske og psykiske skader som skyldes ulykken, så lenge du har fått et økonomisk tap i forbindelse med skaden. I noen tilfeller kan du også ha krav på menerstatning hvis skaden er varig. 

Vanlige skader man kan få ved en trafikkulykke er skader i hode og nakkeområdet. Videre vil mange oppleve at skader i ledd som knær og skuldre, eller i ryggen. I tillegg til smerter i skjelettet kan man få skader i form av sår og innvendige blødninger. 

Hva burde du gjøre etter at du har blitt påkjørt av bil? 

Etter en påkjørsel er det mange ulike tanker som svirrer i hodet, og det er lett å glemme at man burde sikre bevis for et erstatningskrav. 

Sikre bevis 

Det første du burde gjøre, er å sikre bevis etter ulykken om du kan det. Ta bilder av ulykkesstedet, skadene du har fått, og bilen som kjørte på deg. Det kan også være lurt å ta et lydopptak eller en film på telefonen der du forklarer hva som har skjedd siden det ikke alltid er like enkelt å gjengi hendelsesforløpet i etterkant. Gjerne få personen som kjørte på deg til å gi sin side av saken også. 

  • Husk at bevissikring på ulykkesstedet bare er aktuelt om du er i stand til det. Ved behov for øyeblikkelig legehjelp, er det hovedprioritet å komme seg på sykehuset eller til legen for behandling. 

Dra til legen om nødvendig

Ved en personskade er det viktig å få kartlagt omfanget og alvorsgraden av skaden. Ved påkjørsler kan det også hende at skadene er mer omfattende enn man først tror, og det er derfor lurt å komme seg til legen snarest mulig. Legebesøket er også god dokumentasjon på skaden du har fått, og du kan gjerne be om å få lese gjennom journalen etter at legen er ferdig med å skrive sånn at du kan tilføye det du mener at eventuelt mangler. 

Dokumentasjon for ytterligere skader, eller andre plager som viser seg senere

Det er ikke alltid at alle skader viser seg øyeblikkelig etter bilulykken. Noen skader varer også lenger enn forventet, og kan ende opp som kroniske plager i ledd, muskler eller sener. For å sikre at du får erstatningen du har krav på, er det lurt å dokumentere plagene fortløpende frem til de gir seg. Dette kan du gjøre ved å gå til legen for behandling, eller på andre måter. Gjerne ha en liten notatbok eller et notat på telefonen der du kjapt kan skrive ned når plagene melder seg, og hvor lenge de varer. Slik blir det enklere å holde oversikten. 

Meld skadene til forsikringsselskapet

Etter en påkjørsel er det viktig at du melder skaden til forsikringsselskapet så raskt du kan. Om det går lang tid mellom skaden og beskjeden til forsikringsselskapet, kan dette være negativt for deg. Når du melder skaden er det viktig at du også legger ved relevant dokumentasjon som underbygger din side av saken. Her kan du for eksempel ta med bilder av skaden, utsagn fra leger og andre spesialister etter behandling, dokumentasjon på økonomisk tap som følger av skaden, og annet. En advokat kan hjelpe deg med å innhente den relevante dokumentasjonen, og sørge for at søknaden er så godt skrevet som mulig. 

Mange glemmer at de har andre forsikringsordninger som kan være relevante etter ulykken, for eksempel ulykkesforsikring og uføreforsikring. Det kan være lurt å undersøke om du har noen forsikringer som kan hjelpe deg økonomisk etter skaden du har fått. 

Må du bruke advokat når du krever erstatning? 

Flere lurer på om de må bruke advokat når de skal kreve erstatning etter en påkjørsel. I utgangspunktet er det ingen krav om at du bruker advokat, men det er sterkt anbefalt. Advokaten vil ha god erfaring med lignende typer saker, og er godt kjent med hvordan man løser kompliserte spørsmål i forbindelse med vilkårene for å få erstatning. Det er ikke alltid like enkelt å bevise at det økonomiske tapet og skaden skyldes påkjørselen. Videre vil advokaten kunne hjelpe deg med å vurdere om erstatningen du får tilbudt er tilstrekkelig, eller om du har krav på et større beløp. 

Det er ingen hemmelighet at et forsikringsselskap ikke har lyst til å betale ut erstatning de ikke må, og de har selv ansatte som jobber for å undersøke hvor mye de må dekke. For å være sikker på at erstatningen du blir tilbudt er riktig, er det lurt å ha en egen advokat som arbeider for at resultatet skal bli best mulig. 

Har du krav på gratis advokat ved påkjørsel? 

Advokater jobber ikke gratis, og mange kvier seg for å ta kontakt med advokat i frykt for utgiftene dette medfører. Heldigvis er det sånn at du får dekket utgiftene til advokat ved påkjørsel av forsikringsselskapet, og dermed ikke trenger å bekymre deg like mye for totalsummen. Det er likevel sånn at kostnadene til advokaten bare dekkes når de er rimelige og nødvendige for saken. Advokaten vil også gi deg informasjon om hvordan kostnadene beregnes, og hvile muligheter det er for at du selv må betale for hjelpen du får. Som regel vil du likevel ha mye større nytte av advokaten enn vedkommende koster dersom du må dekke noen av kostnadene selv. 

Hvor mye kan du kreve i erstatning? 

Erstatningsbeløpet er selvsagt noe mange er interesserte i å vite størrelsen på, og utgangspunktet er at du skal ha dekning for fult økonomisk tap. Dette betyr at erstatningsbeløpet må vurderes konkret i hver enkelt sak, og advokatens oppgave er å finne frem mest mulig dokumentasjon for erstatningsbeløpet dere mener er riktig. 

Typiske erstatningsposter ved en påkjørsel er dekning av utgifter i forbindelse med skaden, for eksempel til legehjelp og oppfølging. Videre behandling vil også være noe som du kan kreve erstattet. Fremtidige utgifter til behandling kan du også få dekning for. 

Tap av arbeidsinntekt (både nå og i fremtiden) og tapt mulighet til å arbeide i hjemmet vil også være noe forsikringsselskapet må erstatte. Her kan det være snakk om mye penger, så sørg for at utregningen på dette punktet er riktig. 

Mange glemmer at også tapt pensjon og skatteulemper i forbindelse med skaden som regel må dekkes av forsikringsselskapet, i tillegg til eventuell oppreisningserstatning og forsørgertap. 

Sist vil man også kunne ha krav på menerstatning dersom trafikkulykken resulterer i en varig medisinsk invaliditet. Ved varige skader vil man få dekning for tapt livsutfoldelse, og størrelsen på menerstatningen avhenger av hvor alvorlig skaden er. Her vil legen gjøre en vurdering av skaden, og gi deg en invaliditetsgrad målt i %. 

  • Når du skal finne ut av størrelsen på erstatningsutbetalingen, er det viktig at advokaten får så mye informasjon som mulig. Etter at du har lagt frem den nødvendige informasjonen vil advokaten din kunne regne ut hva som er en rimelig erstatning for skaden du har fått. 

Redusering av erstatningsbeløpet etter påkjørsel

Noen opplever at erstatningsbeløpet blir redusert på grunn av egen medvirkning, eller av andre årsaker. Hvis du selv har medvirket til skaden du fikk etter påkjørselen, for eksempel ved at du gikk ut i veien med vilje foran bilen, vil du få redusert erstatningsutbetalingen. Hvorvidt du har medvirket vil bli vurdert av forsikringsselskapet før erstatningsbeløpet fastsettes, og det kan være lurt å ha en advokat for hånden hvis de mener at beløpet må reduseres. Advokaten har lang erfaring med ulike grunnlag for avkortning av erstatningsutbetalingen, og hva som skal til for at du får utbetalt mindre enn du opprinnelig har krav på. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat etter påkjørsel

Siden de aller fleste får dekket utgiftene til advokat etter påkjørsel, anbefaler vi at du lar deg bistå i erstatningsprosessen. Advokaten vil sørge for at all den nødvendige dokumentasjonen hentes inn, og at skademeldingen belyser saken så godt det lar seg gjøre. Videre vil advokaten se til at alt går riktig for seg, og at forsikringsselskapet betaler hele erstatningsbeløpet du har krav på. Siden de selv ønsker å utbetale minst mulig, er det viktig å være oppmerksom på hvordan de regner ut hvor mye du kan få. En advokat vet godt hvor stor erstatning du burde få i ulike situasjoner, og kan hjelpe deg i forhandlingene med forsikringsselskapet. Om man ikke blir enige, kan advokaten ta saken videre. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454