Avkortning av forsikring: Komplett guide (krav, klage, o.l.)

Sist oppdatert: 01. Oct, 2022

  Det er mange som har hørt at forsikringsutbetalingen kan avkortes, men hva betyr egentlig dette? De aller fleste har innboforsikring, bilforsikring, reiseforsikring, og kanskje også en egen helseforsikring. Hvis det skulle skje noe som gjør at forsikringen må tas i bruk, vil en avkortning bety at du får utbetalt mindre enn det du i utgangspunktet hadde krav på. 

  Du må også være klar over hvilken type erstatning du kan få fra din forsikring. Eksempelvis er det andre vilkår på hva som dekkes av delkasko bilforsikring, kontra full kasko. I denne artikkelen kan du lese mer om avkortning av forsikringen, og hvilke rettigheter du har.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hva er avkorting av forsikring?

  Hvis forsikringen din blir avkortet, vil du som nevnt få mindre utbetalt enn det opprinnelige beløpet du hadde krav på. Forsikringsselskapet vil som regel redusere utbetalingen hvis du har gjort noe som bryter med forsikringsvilkårene, eller vært grovt uaktsom da skaden skjedde. 

  • Eksempel: Hvis du kjører en bil i beruset tilstand, vil som regel forsikringsutbetalingen reduseres på grunn av at du har kjørt ulovlig. Om ikke du hadde kjørt med promille, hadde ikke bilen blitt ødelagt. Din egen medvirkning til skaden som oppstod, gjør at forsikringsselskapet reduserer utbetalingen du mottar.  

  Hvis du allerede har fått dekket skaden, kan forsikringsselskapet kreve regress. Regress betyr at du må tilbakebetale et gitt beløp til dem. 

  Hva sier loven?

  I forsikringsavtaleloven § 13-9 står det at forsikringsselskapet må kunne sannsynliggjøre at du har medvirket til at skaden skjedde, eller at skadeomfanget ble større på grunn av grovt uaktsom oppførsel for at forsikringsutbetalingen skal avkortes. 

  Hva som ligger i «grovt uaktsomt» vil varierer fra sak til sak, men som hovedregel kan du tenke at det skal være et tydelig skille fra hva man anser som forsvarlig handlemåte for folk flest i den aktuelle situasjonen. I en situasjon der risikoen for skade er stor, for eksempel ved bilkjøring, vil man stille strengere krav til hva som er «grovt uaktsomt» enn ved en gåtur i skogen. 

  Grunnen til at loven er så generell, er at det skal kunne gjøres en helhetsvurdering i hver enkelt sak, der andre omstendigheter også kan være av betydning. 

  Noen saker er også regulert av spesiallovgivning, for eksempel bilansvarsloven, som kan påvirke utfallet i saken. 

  Siden lovverket er så generelt, og hver sak er forskjellig, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat hvis du mener at en avkortning i forsikringsutbetalingen er feil. 

  Hva kan du gjøre hvis du mener at avkortningen er uriktig? 

  Forsikringsselskapene har mange saker samtidig, og noen ganger kan det hende at du er uenig i resultatet de har kommet frem til. 

  Det første du kan gjøre, er å ta kontakt med forsikringsselskapet og forklare hvorfor du mener at deres avgjørelse i saken er feil. 

  Hvis dere ikke blir enige, er det mulig å klage på saken hos Finansklagenemnda (FinKN) som behandler klagesaker rettet mot bank, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap. Finansklagenemnda er opprettet av Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke, Verdipapirfondenes forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, og Finansieringsselskapenes forening. 

  • Viktig! Finansklagenemnda sine avgjørelser er ikke bindende for partene, men bare rådgivende. De fleste selskapene følger imidlertid løsningen som klagenemnda kommer til. 

  For at en sak skal kunne klages inn til Finansklagenemnda, må den være ferdig behandlet hos forsikringsselskapet, og de må ha tatt et endelig standpunkt i saken. Du kan heller ikke klage inn saker som er til behandling i domstolene, eller selskap som ikke er en del av klageordningen. 

  I denne oversikten kan du se hvilke selskap som kan klages inn. Dersom selskapet ikke er på listen, kan du likevel kontakte dem for å høre om de kan behandle klagen likevel. 

  Her kan du sende inn klage til Finansklagenemnda.

  Hva skjer etter at du har sendt inn klage?  

  Etter at du har sendt inn en klage via nettsiden til Finansklagenemnda, vil en kopi av klagen videresendes til forsikringsselskapet du har klaget på. Du vil også bli bedt om å sende alle dokumentene i saken, i tillegg til en kommentar til klagen. 

  Hvis klageskjemaet på nettsiden har blitt brukt, vil du i de fleste tilfeller få resten av kommunikasjonen elektronisk gjennom «min sak», og det vil ikke komme brev i posten. Her kan du lese mer om «Min sak».

  Det er sekretariatet som først vurderer saken, og de fleste sakene løser seg allerede her. 

  Dersom sekretariatet ikke finner en løsning, vil en av nemndene overta saken. Selv om avgjørelsene i nemndene ikke er bindende, må selskapet sende inn varsel innen en tidsfrist hvis de ikke aksepterer avgjørelsen som er tatt. Om ikke selskapet sender varsel, vil de bli bundet av avgjørelsen nemnden fattet. 

  Avgjørelsene som tas i av Finansklagenemnda kan ikke overprøves i domstolene. Hvis selskapet du klager inn ikke aksepterer avgjørelsen, må de betale dine saksomkostninger i tingretten (dette gjelder ikke for klager på inkassoselskap).

  Hvor lang tid tar det? 

  I dag er det lang saksbehandlingstid på grunn av Covid-19. Likevel står det på Finansklagenemndas nettsider at du vil få et endelig resultat senest innen 90 dager etter at de har mottatt dokumentasjonen de trenger for å behandle saken. 

  Hva koster klagen? 

  Det er gratis å sende inn en klage til Finansklagenemnda. Dette gjelder uavhengig av om du får medhold i saken, eller ikke. 

  Hvis saken din avslås i sekretariatet kan du få 200 kr i gebyr hvis du vil at saken skal behandles av den aktuelle nemnden isteden.  

  Bruk av advokat i forsikringsklagesaker

  Siden klagen til forsikringsklagenemnda ikke kan overprøves av domstolene, vil det være lurt å rådføre seg med en advokat for å sørge for at saken din er så godt dokumentert og beskrevet som mulig. 

  Mange forsikringer inneholder utgifter til advokat. Om dette gjelder dine forsikringer kan du finne ut ved å kontakte forsikringsselskapet, eller lese forsikringspapirene. 

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454