Bilde

BILANSVARSLOVEN: Bilansvarsloven regulerer erstatningsansvaret ved skade forårsaket av motorkjøretøy på veien.

Bilansvarsloven: En komplett guide

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Som sjåfør har man et ansvar for å ferdes på en trygg og hensynsfull måte i trafikken. Biler har et stort skadepotensial, og ulykker kan få alvorlige økonomiske og fysiske konsekvenser. I verste fall kan liv og helse stå på spill. Bilansvarsloven inneholder reglene som gjelder for erstatning ved skade som motorvogner påfører folk eller eiendeler. I tillegg sier den noe om reglene som gjelder for å forsikre seg mot slike skader.  

I denne artikkelen kan du lese mer om bilansvarsloven, og hvilke regler du må være oppmerksom på. 

Kort oppsummering

  • Bilansvarsloven regulerer erstatningsansvaret ved trafikkulykker, og sikrer at skadelidte får erstatning for person- og saksskade.
  • Ansvarlig forsikringsselskap skal dekke erstatningskravet uavhengig av om føreren har skyld i ulykken, og dekker også skade på førerens eget kjøretøy ved vikepliktsbrudd.
  • Skadelidte har rett til å kreve erstatning for påførte utgifter, inntektstap og eventuell varig medisinsk invaliditet.
  • Å engasjere en advokat med erfaring i trafikkskadesaker kan være nyttig for å sikre korrekt erstatning og bistand gjennom erstatningsprosessen.

Hvem gjelder bilansvarsloven for? 

Bilansvarsloven har et eget kapittel om hva loven gjelder, og hva som ikke omfattes av loven. Utgangspunktet er at loven gjelder for erstatning for skader som “motorvogner gjer” på folk eller ting, i tillegg til et krav om at man må forsikre seg mot skade. 

Hva som ligger i “motorvogner gjer” kan være litt uklart, men dette innebærer et ansvar for all skade som skyldes motorvognen. Når motorvognen gjør skade, vil ansvarsforsikringen på bilen komme på banen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva er en “motorvogn”? 

Loven gjelder altså for ansvar som skjer i forbindelse med “motorvogn”. 

Etter lovens definisjon er en motorvogn et kjøretøy som drives med motor, og er laget eller tiltenkt bruk på bakken. 

  • Kjøretøy som går på skinner, luftfartøy eller luftputefartøy er ikke ansett som motorvogn. Det er heller ikke kjøretøy som er laget slik at de kan styres av folk til fots. 

En tilhenger vil omfattes av motorvogn-begrepet hvis den kjøres sammen med motorvognen, eller er festet i den på andre måter. 

Unntak fra loven

Selv om hovedregelen er at bilansvarsloven gjelder for alle skader som forårsakes av motorvogner, er det noen skader det gjøres unntak for. 

  • Hvis motorvognen blir benyttet til noe “anna enn køyredoning”, vil ikke skader omfattes av bilansvarsloven. Hva som ligger i “anna enn køyredoning” utdypes ikke videre, men en vanlig forståelse av “køyredoning” er persontransport, eller frakt av ting. Der motorvognen brukes som kraft- eller arbeidsmaskin kan det hende at forsikringen ikke dekker skaden. Et eksempel kan være når en kranbil står stille og brukes som kran, og ikke som kjøretøy. Når den kjøres frem og tilbake til arbeidsstedet, vil den brukes som kjøretøy og omfattes av loven. 
  • Skader som skjer når motorvognen er forsvarlig plassert utenfor gate, vei, eller andre steder der allmennheten ferdes, omfattes heller ikke. 
  • En skade går heller ikke under bilansvarsloven hvis den skjer mens motorvognen er en del av organisert trenings- eller konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område, og man har tegnet en forsikring i tråd med de reglene som gjelder ved slik kjøring. 
  • Atomskader som omfattes av Lov om atomenergivirksomhet er heller ikke omfattet. 

Kravet om ansvarsforsikring

En av hovedbestemmelsene i bilansvarsloven, er at alle motorvogner etter vegtrafikkloven skal ansvarsforsikres. I dette ligger det at eieren av motorvognen må sørge for at man har tegnet en forsikring som dekker de ulike skadene som nevnes i loven. Om man ikke har tegnet ansvarsforsikring, vil man få et gebyr for hver dag kjøretøyet ikke er forsikret. Dette kan bli dyrt i lengden, og per dags dato koster det 150 kroner per dag å ikke forsikre en personbil eller motorsykkel. Mopeder og traktorer har et gebyr på 50 kroner per dag, mens busser og lastebiler har et gebyr på 250 kroner per dag. 

I tillegg til dette gebyret, vil man også måtte betale trafikkforsikringsavgift til staten for hver dag man ikke har forsikret kjøretøyet. 

Hvilke kjøretøy må forsikres? 

Kravet om forsikring gjelder for alle kjøretøy som er registrert. Dette er eksempelvis biler, mopeder, motorsykler, traktorer, busser, osv. For kjøretøy som man ikke plikter å registrere, gjelder forsikringskravet hvis de skal brukes eller parkeres på områder som er tilgjengelige for folk flest. 

  • Fra januar 2023 må du tegne ansvarsforsikring for små elektriske kjøretøy som el-sparkesykkel og lignende. Hvis kjøretøyet ikke har noen hastighetssperre på 20 km/t, får du ikke tegnet forsikring. Forsikringen gjelder kun for ett kjøretøy, så om familien har tre el-sparkesykler, må man forsikre alle 3. Det kan hende du kan få kvantumsrabatt, eller en samleavtale hvis det er snakk om flere kjøretøy. 

Hva dekker ansvarsforsikringen? 

Loven krever at man tegner ansvarsforsikring, altså er dette et minstekrav. Om man vil ha en bredere dekning, tilbyr ofte forsikringsselskapene mer omfattende forsikringsordninger dersom man ønsker det. 

Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på motorvognen som er forsikret, og dens tilbehør. Sagt på en annen måte vil din ansvarsforsikring dekke den andre bilen dersom du kolliderer, men reparasjonene på egen bil må du stå for selv. Dette kommer som en overraskelse på mange, men ordet “ansvarsforsikring” retter seg kun mot erstatningsansvaret for skaden som påføres andre. 

Forsikringen dekker heller ikke skade på ting inni bilen din, utenom de vanlige tingene man vanligvis har med på kjøreturen. Om du har spørsmål til hva som anses som vanlig gods i bilen, er det lurt å ta kontakt med en advokat eller forsikringsselskapet for en utdypende liste. 

Mange opplever at reparasjon av bilen, i tillegg til verdien av gjenstandene inn i bilen, utgjør store verdier. Hvis man vil tegne en forsikring som dekker reparasjon av egen bil og verdiene man tar med seg, anbefaler vi at man tar kontakt med forsikringsselskapet for å høre hvilke løsninger de kan tilby. 

Selv om ansvarsforsikringen ikke dekker bilen og dens tilbehør, dekker den deg og de som sitter i bilen sammen med deg. Skade på personer er mye viktigere å forsikre seg mot enn materielle skader på bilen din. Om du vil at bilen din også skal dekkes av forsikringen, kan du ta kontakt med forsikringsselskapet. 

Erstatning for skade som dekkes av ansvarsforsikringen

Bilansvarsloven inneholder også erstatningsreglene som gjelder hvis skade oppstår. Her er hovedregelen at man har et objektivt bilansvar, altså vil den skadelidende ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet uavhengig av hvem som er skyld i skaden eller om man kan påvise skyld i det hele tatt. Dette skiller seg fra erstatningsreglene på flere andre områder, der det kreves at man må ha utvist forsett eller uaktsomhet for å bli erstatningsansvarlig. 

Ansvarsgrense ved skade på ting eller eiendom

Hvis motorvognen har gjort skade på ting eller eiendom, har man et øvre erstatningsansvar på 100 000 000 kroner. For personskader er det ingen øvre grense. 

Avkortning i erstatning på grunn av medvirkning

Om man har bidratt til sin egen skade, kan man få en reduksjon i erstatningsutbetalingen på grunn av medvirkningen. 

Medvirkning kan skje med vilje, eller på en uaktsom måte. Om man for eksempel har kjørt bil uten sikkerhetsbelte og havnet i en kollisjon, har man medvirket til at skadeomfanget ble større enn hvis man hadde brukt beltet. Siden bruken av bilbelte er pålagt, vil man ha opptrådt uaktsomt ved å kjøre uten. 

Hvor mye reduseres forsikringen ved medvirkning? 

Det er ikke mulig å si konkret hvor mye forsikringsutbetalingen vil reduseres ved medvirkning. Her vil det bli gjort en helhetsvurdering av hver enkelt situasjon. 

I helhetsvurderingen vil oppførselen på hver side være av betydning, men også andre forhold kan spille inn. Ferdsel av bil i beruset tilstand vil for eksempel være et større bidrag til skade, enn om man er litt sliten etter en lang dag på jobb.  

Eget ansvar og regresskrav

Hvis du eier eller bruker en motorvogn, har du erstatningsansvar etter de vanlige reglene som gjelder for erstatning. Dette betyr at du vil få et selvstendig erstatningsansvar ved siden av forsikringsselskapets ansvar for dekning av skaden. 

Regress innebærer at forsikringsselskapet kan kreve dekning for skaden hvis det er snakk om grov skyld, motorvognen er stjålet, eller hvis man har kjørt i ruspåvirket tilstand. Hvis et forsikringsselskap har betalt erstatning for en skade som har skjedd i forbindelse med en uforsikret eller ukjent motorvogn, vil selskapet kunne kreve regress av eieren eller brukeren av motorvognen. Hvem som må betale avhenger av hva som har skjedd. 

Straff for overtredelse av bilansvarsloven

Bilansvarsloven pålegger forsikring til alle som har en registreringspliktig motorvogn, eller bruker motorvogner på offentlige steder. Når loven krever forsikring, er det ikke overraskende at man også kan straffes dersom man ikke oppfyller forsikringsplikten sin. 

Hvis man bruker eller kjører en motorvogn man vet at ikke er lovlig forsikret, eller lar være å innrette seg etter et påbud om forsikringsbevis, kan man straffes med bot. I tillegg vil det være dyrt å la en motorvogn stå uforsikret på grunn av gebyrene man må betale for hver dag som går. Samlet sett er det altså ingen grunn til å la være å forsikre motorvognen. En skade som oppstår i forbindelse med motorvogner kan få et enormt økonomisk omfang, og uten forsikring risikerer du å bli personlig ansvarlig for så store summer at du kommer til å betale erstatning resten av livet. 

I tillegg til økonomiske følger, kan man straffes med fengsel hvis man kjører uten forsikring siden dette er et brudd på veitrafikkloven. 

Hvorfor velger noen å kjøre uten forsikring? 

Det er mange grunner til at folk velger å ikke forsikre kjøretøyene sine, selv om dette er påbudt. Økonomi er hovedårsaken, men mange glemmer å opprette forsikring når de kjøper bruktbil privat. En god tommelfingerregel er at du kjøper forsikring samtidig som du kjøper bil. Det er ikke verdt å vente til over helgen, eller neste uke. Da er det fort gjort at uhellet er ute før forsikringen er aktivert.

Hvis det skjer en skade som forårsakes av en uforsikret bil, vil den skadelidte få utbetalt full erstatning fra trafikkforsikringsforeningen. Mange tror at dette er en unnskyldning for å ikke betale forsikring, og får seg en uhyggelig overraskelse når hele erstatningsbeløpet blir krevd av den som ikke har forsikret motorvognen sin. Her kan det være snakk om millionbeløp. Det er lurt å ta med kostnadene til ansvarsforsikring når man kjøper et nytt kjøretøy, og ikke bruker alle pengene på drømmebilen eller den nyeste motorsykkelen. Betal forsikringen når den skal betales, og om du ikke har betalt, anbefaler vi at du leverer inn skiltene for å slippe utgifter til uforsikret kjøretøy. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen bilsaker

Få tilbud fra 3 advokater innen bilsaker. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat i saker som gjelder bilansvarsloven

Skader som skjer i trafikken kan få et enormt skadeomfang på personer, og på ting. Det økonomiske ansvaret for disse skadene vil fordeles avhengig av hva som har skjedd i saken. Utgangspunktet er at forsikringsselskapet dekker skadene, men om man har medvirket til skaden, eller selv kan stilles til ansvar, kan saken bli en annen. Om du står overfor en situasjon der forsikringsselskapet vil redusere forsikringsutbetalingen, eller krever tilbakebetaling for en skade de har lagt ut for, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere saken din nærmere. Advokaten kan hjelpe deg med å innhente dokumentasjon, og til å forhandle med forsikringsselskapet. Hvis man ikke blir enige, kan advokaten hjelpe deg med å ta saken videre. 

Som offer for en skade, er det mange som kvier seg for å rette erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Hvor skal man starte, og hvem skal man ta kontakt med? Hvis man er hardt skadet, er det ikke sikkert man har overskudd eller kapasitet til å fremme kravet på egenhånd. Her kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan gjøre arbeidet for deg, og sørge for at du får den utbetalingen du har krav på. Advokaten fungerer som et kommunikasjonsledd mellom deg og forsikringsselskapet, og vil være en god trygghet i en vanskelig periode. 

Ofte stilte spørsmål om bilansvarsloven

frase

Hva er formålet med bilansvarsloven?

Formålet med bilansvarsloven er å sikre at skadelidte får erstatning ved trafikkulykker forårsaket av motorvogner, uavhengig av om føreren av motorvognen har tegnet forsikring eller om det er uklart hvem som er ansvarlig for skaden.

frase

Hva er forskjellen mellom ansvarsforsikring og kaskoforsikring?

Ansvarsforsikring er en obligatorisk forsikring som dekker erstatningsansvar for skade påført andre personer og deres eiendom ved bruk av motorvogn. Kaskoforsikring er en frivillig forsikring som dekker skader på egen motorvogn, herunder tyveri, brann, hærverk og andre skader som ikke er dekket av ansvarsforsikringen.

frase

Hvem kan kreve erstatning i henhold til bilansvarsloven?

Personer som lider skade på grunn av en trafikkulykke forårsaket av en motorvogn, kan kreve erstatning i henhold til bilansvarsloven. Dette inkluderer både førere, passasjerer, fotgjengere, syklister og eiere av skadet eiendom.

frase

Hva dekkes av erstatning i henhold til bilansvarsloven?

Erstatning i henhold til bilansvarsloven dekker økonomisk tap som følge av personskade, herunder inntektstap, fremtidige omsorgsbehov og utgifter til medisinsk behandling, samt tingskade og andre materielle skader på eiendom.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454