Yrkesskadeforsikring: Slik går du frem for å søke

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  Sikkerhet på jobb har blitt bedret drastisk med årene. Dette er både på bakgrunn av arbeidernes rettigheter, samt at teknologien har utviklet seg dit hen. Maskiner og teknologi sørger for at mange slipper farlige arbeidsoppgaver. Allikevel skjer det fortsatt ulykker i arbeid, fra knall og fall til avkappede fingre med sager.

  Skader på jobb er en naturlig del av arbeidslivet dessverre, og yrkesskade som det heter kan simpelthen ikke bli unngått. Yrkesskade refererer til personskader, sykdom, eller dødsfall som foregår under arbeidstiden, på arbeidsplassen, og mens du jobber. Dette er en kjedelig situasjon, men som nevnt skjer det med jevne mellomrom.

  For å sikre arbeiderne, så har vi i Norge et ganske innarbeidet system med forsikringer og tiltak for de skadde. Både NAV og forsikringsselskapet til din arbeidsgiver er med i prosessen for å dekke de kostnadene som her dukker opp. Det blir tross alt ganske fort en del penger involvert, både i henhold til skaden i seg selv, men også ikke minst inntektstapet som ofte medfølger.

  Uansett om det er en kil i ryggen eller en avkappet finger, så er en yrkesskade alvorlig. Det er tungt lovregulert hvilke rettigheter du har som arbeidstaker. Kanskje spesielt fryktinngytende gjør dette da søknadsprosessen. For hvordan søker du om yrkesskadeforsikring? Er det NAV eller forsikringsselskapet du henvender deg til? Vi ser nærmere på dette i denne artikkelen!

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Yrkesskade kan defineres på mange måter

  Først og fremst er det lurt å avgjøre hvorvidt din skade faktisk er en yrkesskade. Det er nemlig ganske strenge retningslinjer for hvorvidt skaden kan anerkjennes som dette. Skaden må som nevnt forekomme mens du er i jobb, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. Allikevel er ikke dette hele fasiten, og vi ser nærmere på forskjellige typer yrkesskade nedenfor.

  Ulykkeskader

  Som nevnt skal altså en yrkesskade foregå i jobb, på jobb, og under arbeidstiden. Jobber en her enten som håndverker eller i en fabrikk med maskiner for eksempel, så skjer det fort ulykker. Her er det allikevel viktig å være god på å definere hva en ulykke faktisk er. Dette er en hendelse som foregår uten noen form for forvarsel, og det må være en ytre påvirkning.

  Dette betyr at det må være noe utenfra som påvirker din yrkesskade. Et ganske enkelt eksempel er når en håndverker jobber med stikksag og kapper av seg fingeren. En maler som detter ned fra en ustødig stige er også som en ulykke å regne. Mange yrkesskader kan derimot allikevel være i en gråsone her, så det er viktig å være helt sikker.

  Ryggskader ved løft

  Løft som fører til ryggskader kan kanskje oppleves som en ulykke, men under norske lover er det ikke definert som det. Det vil si, dersom den ansatte ender opp med å falle, fordi han eller hun for eksempel sklir på gulvet, så regnes det som en ulykke. Det samme gjelder om den ansatte mister det han eller hun bærer og brekker tåa for eksempel.

  Allikevel, dersom ryggen for eksempel låser seg ved at en bærer for tungt, så regnes dette altså ikke som en yrkesskade. Dette handler om at det ikke har vært en ytre påvirkning som utgjorde skaden uten forvarsel. Mange vil nok her føle at lovverket er urettferdig, men det handler ofte om gråsoner og spesifikke definisjoner.

  Ekstraordinære påkjennelser

  Samtidig kan et løft godkjennes som yrkesskade ved andre omstendigheter enn fall og skader fra objektet en løfter. Dersom det er ekstraordinære påkjennelser, der den ansatte for eksempel har blitt bedt om å løfte noe veldig tungt, både veldig raskt og uforsvarlig, kan yrkesskade hevdes. Det er igjen altså gråsoner en må operere i her.

  Fordi det er såpass uvisst, så ender mange forsikringsselskap her opp med å si nei med en gang du søker. Det er ofte fordi de hevder at det ikke har vært noen ytre påvirkning i spill. Allikevel betyr ikke dette at du har tapt saken, og ofte kan du vinne mot slike byråkratiske prosesser. Her er det viktig å søke bistand fra en advokat dersom du på urettferdig vis har fått din søknad avvist.

  Belastning over tid

  Det er ikke alle skader i jobb som oppstår uten forvarsel og helt plutselig. For eksempel vil belastning foregå i jobb, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen, i en rekke forskjellige yrker. De som bærer tunge materialer, eller utfører andre tøffe oppgaver, kan få store belastninger over tid. Allikevel regnes ikke dette som yrkesskader.

  Altså er det ikke slik at alle skader som oppstår i jobb regnes som yrkesskade. Allikevel kan det være vanskelig å definere når skaden oppstod for alvor. En belastningsskade kan ha foregått i flere år, men dersom ryggen slutter å virke helt plutselig en dag, så er det vanskelig å definere om det var belastningen eller en ulykke som hadde skylden.

  Yrkessykdom

  I tillegg til skader finnes det også yrkessykdom. Dette er ikke det samme, da det er snakk om en sykdom som følge av arbeidet. Allikevel blandes yrkesskade og yrkessykdom ofte, både fordi yrkesskade gir sykepenger, samt at søknadsprosessen er ganske lik for begge to. Staten har egne lister over sykdommer som du kan få godkjent som yrkessykdom.

  Søkeprosess for yrkesskadeforsikring

  Når du har avgjort hvorvidt du ble utsatt for en yrkesskade, så kan du søke om yrkesskadeforsikring. Grunnet de noe kompliserte definisjonene rent medisinsk og juridisk, så er det ikke slik at alle får innvilget sin yrkesskadeforsikring. Det er nettopp derfor det er så viktig å klargjøre om du har opplevd en yrkesskade, samt søke tidlig og riktig. Nedenfor går vi gjennom de to søknadene.

  NAV

  Først og fremst skal du sende inn skademelding til NAV dersom du opplever en yrkesskade. Som de fleste nordmenn i løpet av livet er blitt bekjent med, så dekker denne offentlige etaten diverse sosiale goder. Dette inkluderer for eksempel sykepenger du har rett på ved yrkesskade. NAV vil gi deg en egen saksbehandler når din arbeidsgiver eller du sender inn skademelding her.

  Opplever du varig invaliditet som nedsetter arbeidsevnen minst 15 %, så kan du ha rett på menerstatning. I tillegg kan yrkesskadetillegg komme på toppen av den uførepensjonen du mottar. Dette er derimot med den betingelse at skademeldingen din blir godkjent. Mange får dessverre feilaktig avslått sin søknad hos NAV. Da kan det være en god ide å ty til bistand fra en advokat.

  Forsikringsselskap

  Din arbeidsgiver er pliktet til å bruke et forsikringsselskap for din yrkesskadeforsikring. Det er også arbeidsgiver sin jobb å sende inn din skademelding til selskapet på dine vegne. Gjør de derimot ikke det, så kan du også sende inn meldingen. Forsikringsselskapets jobb er å dekke de utgiftene som NAV ikke vil dekke, derav advokatutgifter.

  En yrkesskadeforsikring er også ment å dekke dine inntektstap, både når du er sykemeldt grunnet skaden, samt dersom skaden skulle gjøre deg ufør. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, noe som forekommer med jevne mellomrom, så skal en registrere sin yrkesskade hos yrkesskadeforsikringsforeningen.

  Dokumentasjon av yrkesskade

  Når du skal søke om yrkesskadeforsikring, så er det viktig at du dokumenterer godt og vet hvordan søknadsprosessen foregår. Det viktigste er som nevnt at skaden har oppstått i arbeidstiden, på jobb, og mens du faktisk jobbet. Disse 3 forholdene må alltid være til stede. Dessuten er det andre viktige faktorer som bestemmer om det kan regnes som en yrkesskade eller ei.

  Herunder faller for eksempel hvorvidt det finnes en årsakssammenheng mellom ulykke og yrkesskade. Det vil si at den skaden du hevder er på grunn av jobben må kunne direkte kobles til jobben. Her er ryggskader spesielt et eksempel som det kan være vanskelig å påvise, mens det ikke er så vanskelig å påvise for eksempel brannskader ved maskinfeil.

  Dessuten er et veldig viktig vilkår at skaden meldes inn innenfor den fristen som finnes for yrkesskade. Denne fristen er i skrivende stund på 1 år etter at skaden ble påført eller oppdaget. Det finnes spesielle tilfeller der en tross alt ikke oppdager sin yrkesskade før en stund etter at skaden har blitt påført.

  Sist, men ikke minst, så bør det nevnes at ikke alt håp er ute dersom skaden ikke har blitt meldt inn i løpet av 1 år. Selv om dette er utgangspunktet for fristen, så finnes det noen tilfeller der en fortsatt kan ha krav på å få søke om yrkesskadeforsikring. I slike tilfeller vil det være spesielt viktig å konsultere med en advokat vedrørende videre fremskritt i saken.

  Søknaden kan gi deg sykepenger

  Dersom dine søknader blir godkjent, så får du rett til sykepenger ved yrkesskade uansett hvor lenge du har vært i jobb. Dette er altså tross det faktum at du ikke har jobbet i de 4 ukene som vanligvis påkreves for sykepenger. Du har ved en yrkesskade faktisk rett til å motta sykepenger i hele 250 dager, noe som regnes som et sykepengeår.

  Dette er altså til tross for at en ikke er syk nødvendigvis, noe som nevnt ofte gjør at mange blander yrkesskade og yrkessykdom. Søknadsprosessen og utfallene for disse to er mer eller mindre helt like. Dessuten er det verdt å merke seg at en får alle 250 dager med sykepenger ved en yrkesskade, selv om en allerede har tatt ut sykepenger tidligere det året.

  Arbeidsgiver pliktes til å tegne yrkesskadeforsikring

  Plikten til å tegne yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidsgivere i Norge. Til tider kan det føles unødvendig, spesielt i yrker med veldig lav risiko for skader, men plikten gjelder altså fra første arbeidsdag for den ansatte. I enkelte bransjer har de til gjengjeld veldig gode rutiner, spesielt dersom det er snakk om høyrisikoyrker.

  Dersom du skulle befinne deg i den posisjonen at din arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, så skal du søke hos yrkesskadeforsikringsforeningen. Det forekommer også med jevne mellomrom at arbeidsgiver av grunner ikke er spesielt villig til å registrere skademelding hos NAV. Da har du som arbeidstaker retten til å registrere skademelding på egenhånd.

  Er du for eksempel selvstendig næringsdrivende eller frilanser, så er du ansvarlig for hele prosessen. Det innebærer at du både skal tegne forsikring hos NAV og forsikringsselskap, samt registrere skademelding. Overgangen til dette ansvaret ender dessverre ofte opp med at mange i denne gruppen ikke blir dekket, da de ikke kjenner til regelverket.

  Gjør dette før du søker om yrkesskadeforsikring

  Før du søker om yrkesskadeforsikring er det mange viktige steg du skal gå gjennom. Det første steget er som nevnt tidligere å avgjøre hvorvidt du har opplevd en yrkesskade eller ei. Uansett er det lurt å få skadene dine dokumentert hos en lege umiddelbart. Da kan du eliminere enhver tvil som er knyttet til hvorvidt skaden var assosiert med arbeidet ditt eller ei.

  Videre er det viktig at du innen ett år, med mindre noe helt spesielt er tilfelle, melder om skaden til NAV eller et forsikringsselskap. Har ikke arbeidsgiver tegnet yrkesskadeforsikring, så kan du søke hos yrkesskadeforsikringsforeningen. Det er dessuten din rett å registrere skademelding hos NAV dersom arbeidsgiver ikke gjør dette innenfor rimelig tid.

  Sist, men ikke minst, er et godt tips å reise til legen regelmessig etter din yrkesskade, spesielt dersom det kan være vanskelig å påvise den. En årsakssammenheng kan være vanskelig å påvise med mindre det er helt tydelig at skaden skjedde under arbeid. Merk at årsakssammenheng må bevises tydelig, slik at dine legebesøk her kan bli veldig viktig for saken.

  Få hjelp til søknad om yrkesskadeforsikring

  Enhver yrkesskade er en belastning for den ansatte. Fra en kil i ryggen, til brukne ben og avkappede kroppsdeler, så finnes det et bredt spekter av skader. Uansett om skaden er lett å påvise som yrkesskade, eller tar flere år å bevise, så er det en stor påkjennelse. Derfor anbefales det å benytte seg av en advokat, da spesielt for de medisinske og juridiske elementene av saken.

  I tilfeller der det er tøft å bevise årsakssammenheng, så lønner det seg å ha en advokat for saksføring ved sin side. God dokumentasjon, både ut mot NAV og forsikringsselskap, er viktig for at din søknad om yrkesskadeforsikring blir godkjent. På den måten kan du få den kompensasjonen som du fortjener.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454