Bilde

SKADE PÅ ARBEIDSPLASSEN: Om du har pådratt deg en skade i forbindelse med jobben din, kan du ha krav på erstatning.

Yrkesskadeadvokat: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 11. mai 2023

En yrkesskade defineres som en skade som oppstår i arbeid, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. De fleste virksomheter har gode rutiner og tiltak for å redusere eller unngå yrkesskadene, og teknologisk utvikling har gjort at maskiner tar over mange av de farlige arbeidsoppgavene. Likevel oppstår ulykker med hevne mellomrom, og omfanget kan variere fra mindre vondter til dødsfall.

I denne artikkelen kan du lese mer om yrkesskader, og hva en advokat som spesialiserer seg innen yrkesskade kan hjelpe deg med.

Kort oppsummering

  • En yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med å fastslå hvorvidt skaden din kan dekkes av yrkesskadeforsikringen, eller ikke.
  • Advokaten kan hjelpe deg med å gi beskjed til NAV og forsikringsselskapet om skaden, og sørge for at tilstrekkelig dokumentasjon og informasjon er vedlagt.
  • Du kan få dekket yrkesskaden din selv om arbeidsgiver ikke har forsikret deg. I så fall må du melde skaden til Yresskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade

For at man skal kunne få betalt yrkesskadeerstatning, må man kunne vise til en yrkesskade. I mange tilfeller kan man også få erstatning for sykdommer som oppstår i forbindelse med jobben. Det er viktig å sikre dokumentasjon for at man skal få dekning for skaden som har oppstått.

Noen skader er enklere å bevise at oppstod i yrkessammenheng enn andre. En avkappet finger på en sag på jobben er enklere å vinne frem med, enn en ryggskade som har kommet gradvis. Det blir gjort en grundig vurdering av alle søknader for å forhindre forsikringssvindel, og en advokat kan gjøre det enklere for deg å vinne frem med kravet ditt. Advokaten kan finne frem til den nødvendige dokumentasjonen for saken, og sørge for at den fremlegges på best mulig måte. Hvis dere får avslag kan advokaten bistå i klageprosessen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hjelp til å fastslå yrkesskade

En av de første tingene en yrkesskadeadvokat kan bistå med, er å slå fast hvorvidt du har en yrkesskade eller ikke. Dersom du fikk en maskin over deg, eller kappet av en finger med sag, så er det ganske åpenbart at dette er en yrkesskade. Samtidig er det flere skadetyper som ikke er like rett frem, og de kan du lese mer om nedenfor.

Ulykkeskade

En ulykke er definert som en situasjon som kommer helt plutselig og uten forvarsel. Dette er et utgangspunkt for en yrkesskade, samtidig som skaden skal forekomme i jobbsammenheng, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. En ulykkeskade er med andre ord noe du ikke kan ha kontroll over i det hele tatt, slik som brann i en maskin som fører til brannskader på en ansatt.

Samtidig er det ikke alltid like enkelt å avgjøre om det foreligger en yrkesskade, og mange saker krever en dyp medisinsk og juridisk forståelse for hva som kan regnes som ulykke. Her vil advokaten ha god kjennskap til spørsmålet, og kan hjelpe deg med å finne et konkret svar.

Typiske ryggskader ved løft

Ryggen er veldig utsatt i mange yrker. En ansatt som løfter mye i jobben, for eksempel en lagermedarbeider eller snekker, vil være utsatt for belastningsskader over tid. Mange blir overrasket over at denne typen skader ikke anses som yrkesskade siden det ikke er snakk om en ytre faktor når ryggen slår seg vrang. Belastningsskader er heller ikke plutselige. Om man derimot faller og får tingene man bærer over seg, vil det være snakk om en ulykke.

Siden ryggskade ved løft ikke er påført av en ytre påvirkning eller regnes som en ulykke, i de fleste tilfeller hvert fall, så gjelder ikke yrkesskadeforsikringen her. Samtidig er det mange skader som er i en gråsone der du kan få gjennomslag for skaden, og i så fall er det lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg innen yrkesskader for å sikre at utfallet blir så godt som mulig for deg.

Skader ved ekstraordinære påkjennelser

Tolkningen av loven blir enda mer omfattende når det er snakk om ekstraordinære påkjennelser. Selv om belastning ved tunge løft som regel ikke omfattes, kan det likevel være aktuelt som yrkesskade hvis den ansatte har blitt bedt om å løfte tyngre objekter enn vanlig, eller løfte dem på en annen måte enn man er vant til. I noen hektiske perioder, for eksempel ved sesongarbeid, er det ikke uvanlig at løft likevel kan være en ekstraordinær påkjennelse og dermed også medføre yrkesskade.

Her kan det også oppstå utfordringer i vurderingen av om skaden skal dekkes av yrkesskadeforsikringen, eller ikke. Hvis det ikke er snakk om noen ytre påvirkning, får man som regel avslag. Advokaten kan hjelpe deg med å utforme søknaden slik at den er best mulig belyst fra din side, og kan ta saken videre dersom du får avslag på søknaden din.

Belastningsskade

Mange opplever høy belastning blant annet på rygg, skuldre, og knær i jobben. Bæring av tyngre gjenstander flere ganger om dagen, eller bruk av de samme musklene gjentatte ganger, medfører stor slitasje. Har man pådratt seg en belastningsskade, regnes dessverre ikke denne som en yrkesskade. Samtidig finnes det flere grensetilfeller.

Det er ikke alltid like enkelt å vite om skaden har oppstått over tid gjennom belastning, eller ord et var en enkelthendelse som utløste skade. Forståelsen av yrkesskade sier at du skal dekkes om skaden oppstår ved uhell og dersom det er på jobb under arbeidstiden. Skillet mellom belastningskader og ulykker er noe en yrkesskadeadvokat har god kjennskap til, og mest sannsynlig finnes det tidligere saker som ligner på din.

Yrkessykdom

I tillegg til skader på arbeidsplassen, kan man også ha krav på kompensasjon for sykdom man får i forbindelse med jobben. Det finnes en egen oversikt over hvilke sykdommer som aksepteres som følge av arbeidet, og legen din kan gi deg god veiledning om hvorvidt symptomene og sykdommen din kvalifiserer for en utbetaling.

Hjelp til å søke om yrkesskadeforsikring

Når du har avgjort legitimiteten for kravet etter en yrkesskade sammen med yrkesskadeadvokat, er det neste steget å registrere kravet ditt. Som regel er fastleggingen av yrkesskade det mest problematiske. Samtidig er det viktig å skrive en søknad som belyser og dokumenterer saken din godt, og en yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg i prosessen. Søknaden skal sendes til både NAV og forsikringsselskapet.

Etter en yrkesskade er det mange som ikke har overskudd til å behandle saken sin selv. Ved å la en advokat ta seg av søknaden, kan du bruke tid på andre ting.

Hjelp til søknad hos NAV

Søknadsprosessen for de fleste begynner hos NAV. Norges offentlige etat for velferdsgoder er ansvarlig for å dekke utgiftene som kommer opp ved behandling av skaden, og du slipper å dekke noen egenandel her.

Ved godkjent søknad vil du også kunne søke om menerstatning hvis skaden viser seg å bli langvarig. Dette fortsetter at skaden medfører en varig medisinsk invaliditet på minimum 15%.

Om du også skulle bli ufør, så vil du ha rett på yrkesskadetillegg til uførepensjonen. Dette blir altså ekstra i tillegg til uførepensjonen som du ikke ville hatt uten en skade.

Hjelp til søknad hos forsikringsselskapet

I tillegg til å melde skaden hos NAV, må du også gi beskjed til forsikringsselskapet som arbeidsgiveren din har forsikret deg hos. Forsikringsselskapet har i oppgave å dekke de utgiftene som NAV eventuelt ikke dekker. Dette gjelder for eksempel kostnader til din yrkesskadeadvokat, samt inntektstap i tiden fremover.

Dekningen av inntektstap gjelder for hele den perioden du er satt ute av jobb. Dessuten dekker dette også den jobben du mister i tiden fremover dersom du skulle ende opp med å bli ufør. Forsikringsselskapet kan være vanskelige å overbevise dersom saken din er i en gråsone, så det er viktig å ha utarbeidet en god søknad hvis årsaken til skaden er mer uklar.

Hva skjer om arbeidsgiver ikke har forsikret deg?

Det er ikke alle arbeidsgivere som har tegnet yrkesskadeforsikring, og dette gjelder særlig i yrker der det er lav risiko for skader. Arbeidsgiveren din plikter å tegne forsikring, uavhengig av hva slags arbeid du gjør.

Selv om arbeidsgiveren din ikke har forsikret deg, kan du registrere skaden hos Yrkesskadeforsikringsforeningen. De vil motta søknaden på samme måte som et forsikringsselskap, og du har dermed dekning uansett. Mange tror at de ikke er dekket når arbeidsgiver ikke har betalt forsikring, men dette stemmer ikke.

Husk at skaden må meldes innen 1 år etter at skaden oppstod eller ble oppdaget. Dette gjelder både overfor NAV og forsikringsselskapet. Det er ikke alltid arbeidsgiveren din registrerer skaden for deg, og i så fall kan du velge å gjøre det selv.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Finn din yrkesskadeadvokat i dag

I mange tilfeller er det vanskelig å avgjøre hvorvidt en skade anses som en yrkesskade, og dermed gir deg rettigheter. Det er spesielt vanskelig i saker der skaden kan ha ulike årsaker, og der skaden oppstår i ledd og kroppsdeler som er særlig utsatt for belastning. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg på denne typen saker. På denne måten kan du være sikker på at du ikke taper kravet ditt på grunn av søknaden.

Advokaten vil hjelpe deg med å registrere skaden, og sørge for at dokumentasjon og andre dokumenter er på plass. På denne måten kan du fokusere på å bli bedre, mens advokaten tar seg av hodebryet. Det kan være snakk om store summer, og det er viktig at du ikke taper penger du i utgangspunktet har krav på.

Få svar på ofte stilte spørsmål om yrkesskadeadvokat

frase

Når bør jeg kontakte en yrkesskadeadvokat?

Det kan være lurt å kontakte en yrkesskadeadvokat hvis du er usikker på om du har krav på yrkesskadeerstatning, eller hvis du opplever at NAV eller arbeidsgiveren din ikke gir deg tilstrekkelig erstatning. En yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med å vurdere saken din og bistå deg i å få den erstatningen du har krav på.

frase

Hva kan en yrkesskadeadvokat hjelpe meg med?

En yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med å vurdere om du har krav på yrkesskadeerstatning, og bistå deg i å fremme kravet ditt til NAV eller arbeidsgiveren din. Advokaten kan også hjelpe deg med å forhandle om erstatningsbeløpet, og i verste fall bringe saken din inn for domstolene.

frase

Hva er vanlige årsaker til yrkesskader?

Vanlige årsaker til yrkesskader kan være arbeidsulykker, belastningsskader som følge av ensidig eller repetitivt arbeid, eller eksponering for farlige stoffer og materialer på arbeidsplassen.

frase

Hva er forskjellen på yrkesskadeerstatning fra NAV og fra arbeidsgiveren min?

Yrkesskadeerstatning fra NAV er en lovpålagt ordning som gir arbeidstakere rett til erstatning for yrkesskader uavhengig av skyld. Erstatningen dekker økonomisk tap som følge av skaden. Arbeidsgiveren kan også være ansvarlig for å gi erstatning for yrkesskader, og denne erstatningen kan dekke mer enn det NAV gir, blant annet smerte og lidelse og mer langsiktig inntektstap. Det er viktig å merke seg at NAV-erstatning og erstatning fra arbeidsgiveren kan komme i tillegg til hverandre.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454