Bilde

ARBEIDSRETTIGHETER PÅ SPILL: Ved oppsigelse har du spesifikke rettigheter. Kjenner du dem?

Oppsigelse: Dette er dine rettigheter (Prøvetid, formkrav, o.l.)

Sist oppdatert: 20. februar 2024

Når du er ansatt på en arbeidsplass, kan både du og arbeidsgiveren avslutte arbeidsforholdet. Det er ingen som kan tvinge deg til å jobbe, og arbeidsgiveren din kan si opp stillingen din så lenge gitte krav er oppfylt. 

Hvis du eller din arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet, har dere fremdeles noen plikter overfor hverandre. Som regel må du jobbe frem til oppsigelsestiden er avsluttet, og din arbeidsgiver må holde seg innenfor arbeidsmiljølovens begrensninger

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke rettigheter og plikter du har ved avslutningen av et arbeidsforhold. 

Kortversjonen

 • Arbeidstakere har rett til å bli informert om oppsigelsen skriftlig, og arbeidsgiver må gi en begrunnelse for oppsigelsen.
 • Arbeidstakeren har rett til en rimelig oppsigelsestid eller økonomisk kompensasjon.
 • Ved masseoppsigelser er det spesielle regler som krever at arbeidsgiver konsulterer de ansatte eller deres representanter.
 • Arbeidstakeren har også rett til å få utbetalt eventuelle feriepenger og annen opptjent, men ikke utbetalt lønn.

Arbeidstakers oppsigelsestid

Når arbeidsforholdet avsluttes, vil du som regel ha en bestemt oppsigelsesdato. Oppsigelsestiden er normalt mellom 1 og 6 måneder, avhengig av hva slags arbeid du har hatt, og hvor lenge du har jobbet på arbeidsplassen. Du og din arbeidsgiver kan også nærmere avtale oppsigelsestiden mellom dere. 

Husk at arbeidsgiver må gjennomføre et drøftelsesmøte for avgjørelsen om oppsigelse tas. Her får både arbeidsgiver og arbeidstaker muligheten til å komme med sin side av saken, slik at man er sikker på at avgjørelsen tas på riktig grunnlag. Det er ikke uvanlig at det har skjedd misforståelser, eller at arbeidsgiver ikke har full oversikt over saken.

Merk! Oppsigelsestiden er en gjensidig plikt mellom deg og arbeidsgiveren din. Du forplikter deg til å bli i stillingen ut tiden dere har blitt enige om, og arbeidsgiveren er forpliktet til å betale deg lønn i perioden. Dette gir begge partene tid til å omstille seg.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvis dere ikke har avtalt oppsigelsestiden, eller annet er fastsatt i tariffavtalen, har dere en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned. 

Hvis du har vært ansatt i minst 5 år sammenhengende i den samme virksomheten, har dere en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 2 måneder. Hvis du har vært ansatt i 10 år sammenhengende, er oppsigelsesfristen må minimum 3 måneder. 

Alderen din har også innvirkning på oppsigelsestiden: 

 • 10 år sammenhengende i virksomheten og fylt 50 år: minst 4 måneder oppsigelsestid
 • 10 år sammenhengende i virksomheten og fylt 55 år: minst 5 måneder oppsigelsestid
 • 10 år sammenhengende i virksomheten og fylt 60 år: minst 6 måneder oppsigelsestid

Du kan si opp jobben med en oppsigelsesfrist på 3 måneder hvis du er innenfor kategorien over. 

Prøvetid

Hvis oppsigelsen skjer i prøvetiden, er utgangspunktet at oppsigelsestiden er 14 dager. Du og arbeidsgiveren kan bli enige om en annen oppsigelsestid. Ved oppsigelse under prøvetiden vil fristen begynne å løpe samme dagen som oppsigelsen finner sted. 

Når begynner oppsigelsestiden?

Oppsigelsestiden begynner å løpe fra og med den 1. dagen i måneden etter at oppsigelsen skjedde. Hvis du for eksempel leverer oppsigelsen din den 4. april, vil oppsigelsestiden løpe fra og med 1. mai. 

Formkravene til oppsigelse

Noen formkrav må oppfylles for at oppsigelsen skal være gyldig. Kravene til oppsigelsen reguleres i arbeidsmiljøloven, og er blant annet: 

 • Hvis arbeidsgiveren skal si opp arbeidstakeren, må oppsigelsen være skriftlig. 
 • Arbeidstakeren må enten gi oppsigelsen personlig til arbeidstakeren, eller sendes som rekommandert post. Oppsigelsen har skjedd når den «kommer frem» til arbeidstakeren. Det vil altså ikke være til hindring at arbeidstakeren lar være å lese oppsigelsesbrevet. 
 • I oppsigelsesbrevet må flere lovpålagte opplysninger være inkludert, og hvis arbeidstakeren ønsker må arbeidsgiver også begrunne oppsigelsen. Blant annet skal oppsigelsesbrevet inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har rett til forhandlinger, mulighet til å reise søksmål, og rettigheter for å fortsette i stillingen. Fristen for å rette krav om disse skal også være inkludert. 
 • Oppsigelsen må også inneholde informasjon om hvem som er arbeidsgiver, hvem som er rett saksøkt, og opplysninger om eventuell fortrinnsrett i ny tilsetting dersom den er gitt på grunn av arbeidsmangel i virksomheten.

Hva skjer hvis formkravene ikke er oppfylt?

Dersom oppsigelsen ikke følger formkravene og inneholder de lovpålagte opplysningene, vil den være ugyldig med mindre særlige omstendigheter gjør at dette er åpenbart urimelig. Dette gjelder hvis arbeidstakeren går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted. 

Hvis oppsigelsen er ugyldig, kan du også kreve erstatning. Størrelsen på erstatningen avhenger av det økonomiske tapet som arbeidstakeren har hatt, arbeidsgiveren og arbeidstakerens forhold, og øvrige omstendigheter. 

Oppsigelse eller avskjed?

En avskjed innebærer at du må slutte på dagen, i motsetning til oppsigelse der du har en oppsigelsestid hos arbeidsgiveren. Avskjed skjer som oftest på bakgrunn av lovbrudd, eller andre alvorlige forhold som gjør at du ikke kan være i stillingen ut oppsigelsestiden. 

Usaklig oppsigelse

For at oppsigelsen skal være gyldig, må den være saklig begrunnet og kunne dokumenteres. 

En oppsigelse må være saklig. Du kan derfor ikke sies opp på grunn av religion, sivilstatus, og andre utenforliggende forhold. Hvis arbeidsgiveren din ikke kan dokumentere at oppsigelsesgrunnlaget er saklig, vil oppsigelsen være usaklig. 

Hvis oppsigelsen er usaklig, vil den være ugyldig og du kan i mange tilfeller kreve erstatning. Som oftest innebærer dette at du får fortsette i stillingen, og får kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt på grunn av den usaklige oppsigelsen.

En saklig oppsigelse kan begrunnes i:

 1. Arbeidstakerens forhold
 2. Arbeidsgiverens forhold
 3. Virksomhetens forhold

Arbeidstakerens forhold

En oppsigelse begrunnet i arbeidstakerens forhold vil innebære at arbeidstakeren ikke viser den innsatsen og sikkerheten som stillingen krever. Dette kan være brudd på lydighetsplikten, der du for eksempel nekter å utføre arbeid eller ikke klarer å overholde arbeidstiden. Hvis du flere ganger kommer for sent, eller drar fra tidlig på jobben kan dette gjøre at arbeidsgiveren kan si deg opp på saklig grunnlag. 

Arbeidsgiverens forhold

En oppsigelse på grunn av arbeidsgiverens forhold kan for eksempel være behov for nedbemanning eller en omorganisering av virksomheten. I så fall er det strenge krav for hvem som skal sies opp først.

Hver ansatt skal vurderes konkret, og det arbeidsgiverens behov for oppsigelse skal veies opp mot hvor stor innvirkning oppsigelsen har for arbeidstakeren. Her vil arbeidstakerens muligheter for å gi arbeidsgiveren en annen stilling i bedriften, hvor lenge personen har vært ansatt, alder på arbeidstakeren, eventuelt sykefravær, sosiale forhold, hvor flink arbeidstakeren er i jobben og kompetanse være relevante vurderingsmomenter. 

Virksomhetens forhold

Forhold ved virksomheten kan være en restrukturering eller nedbemanning i virksomheten. I motsetning til arbeidsgiverens forhold, må den oppsigelse her begrunnes i bedriftens økonomiske situasjon. Hvis arbeidsgiveren din kan tilby deg arbeids på en annen avdeling, eller en annen type stilling, vil oppsigelsen være usaklig begrunnet. På lik linje med oppsigelse på bakgrunn av virksomhetens forhold, er det nødvendig at arbeidsgiveren har gjennomgått de ansatte og vurdert hvem som skal sies opp.  

Oppsigelsesvern

I noen tilfeller gir arbeidsmiljøloven et utvidet oppsigelsesvern. Dette gjelder blant annet for de som er i svangerskap, er syke, eller at de har hatt en fødsel eller adopsjon. Militærtjeneste og arbeidstakers alder har også innvirkning på oppsigelsen. 

VERN: En gravid ansatt kan ikke bli oppsagt kun som følge av at hun er gravid.

Dine rettigheter ved oppsigelse

Ved en oppsigelse har du blant annet:

 1. Rett til å kreve forhandlinger
 2. Rett til å stå i stillingen

1. Rett til å kreve forhandlinger

Hvis du mener at oppsigelsen er ulovlig, kan du kreve at oppsigelsen forhandles innen to uker etter at den fant sted. Det er arbeidsgiveren som skal se til at et forhandlingsmøte finner sted senest to uker etter at kravet stilles. Arbeidsgiveren kan også kreve forhandlinger om oppsigelsen, og du plikter å møte opp på forhandlingsmøtet. 

Under forhandlingsmøtet har både arbeidstaker og arbeidsgiver rett til bistand av rådgiver, og møtet skal protokollføres og signeres. 

2. Rett til å stå i stillingen

Under forhandlingene om oppsigelsen har du rett til å stå i stillingen din til saken har fått en rettskraftig dom, eller til forhandlingene er avsluttet. Hvis du skal kunne stå i stillingen til dom har funnet sted, må du ha reist søksmål innen fristene i arbeidsmiljøloven. Domstolen kan bestemme at du skal fratre stillingen under behandling av saken dersom arbeidsgiver krever det. I så fall beror avgjørelsen på om det er urimelig at arbeidsforholdet fortsetter frem til saken er avsluttet. 

Hvis du har fått avskjed eller er på prøvetid, har du ikke rett til å stå i stillingen frem til uenigheten er løst. 

Frist for søksmål

Søksmålsfristen ved uenighet om oppsigelsen er 8 uker. Hvis du kun ønsker å kreve erstatning, er fristen på 6 måneder. Du og din arbeidsgiver kan bli enige om en lengre frist hvis dere ønsker det. 

Fristen for søksmålet begynner å løpe fra forhandlingene er avsluttet. Hvis dere ikke har hatt noen forhandlinger, begynner fristen da oppsigelsen fant sted. 

Hvis arbeidsgiveren har sagt deg opp uten at formkravene er oppfylt, er det ingen frist for når søksmål må reises. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat i oppsigelsessaker

Denne artikkelen er kun ment for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har ved en oppsigelse. Det vil være unntak, tilleggsvilkår og andre nyanser som ikke blir behandlet i en såpass generell fremstilling. 

Hvis du mener at du har mottatt en usaklig oppsigelse, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få råd om hvordan du burde opptre videre. Ingen saker eller arbeidsforhold er like, og en advokat vil kunne gi deg veiledning tilpasset din situasjon. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om oppsigelse

frase

Hva regnes som en saklig grunn for oppsigelse?

Saklige grunner for oppsigelse kan være forhold knyttet til arbeidstakeren, som for eksempel manglende kvalifikasjoner, dårlig arbeidsutførelse, eller brudd på arbeidsavtalen. Oppsigelse kan også være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, som for eksempel nedbemanning eller omorganisering.

frase

Hvilke krav stilles til en oppsigelse for at den skal være gyldig?

En gyldig oppsigelse må være skriftlig og inneholde informasjon om arbeidstakerens rettigheter, som retten til å kreve begrunnelse, protestere, og retten til å kreve forhandlinger. Oppsigelsen må også være basert på en saklig grunn og oppsigelsesfristen må overholdes i henhold til arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

frase

Hva er oppsigelsestiden, og hvordan beregnes den?

Oppsigelsestiden er den tidsperioden arbeidstakeren har krav på å fortsette i stillingen etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsestiden beregnes vanligvis fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er gitt, og varigheten av oppsigelsestiden avhenger av arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Minste oppsigelsestid etter arbeidsmiljøloven er én måned, men kan være lenger avhengig av ansiennitet og alder.

frase

Hva kan jeg gjøre hvis jeg mener oppsigelsen er usaklig?

Hvis du mener oppsigelsen er usaklig, bør du først kreve en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen og protestere skriftlig mot oppsigelsen. Du har også rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan du vurdere å reise søksmål mot arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Det kan være lurt å kontakte en advokat for å få juridisk rådgivning i slike situasjoner.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454