Bilde

BURDE GIS SKRIFTLIG: En oppsigelse burde alltid gis skriftlig for å unngå rot i etterkant.

Hva må en oppsigelse inneholde? Slik går du frem 

Sist oppdatert: 7. mai 2023

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en oppsigelse skal inneholde. Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, er det viktig at oppsigelsen gjøres på riktig måte for å unngå konflikt i etterkant.

I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike kravene som stilles til en oppsigelse fra arbeidsgiver, og hva som kreves hvis den ansatte selv velger å slutte i jobben sin. 

Kort oppsummering

  • En oppsigelse av arbeidsforhold må skje på riktig måte for å unngå konflikt i etterkant, og det er viktig å kjenne til kravene som stilles til en oppsigelse fra både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Loven stiller ingen formkrav til oppsigelser når arbeidstakeren selv ønsker å slutte i jobben, men det anbefales å gi oppsigelsen skriftlig og inkludere relevant informasjon som oppsigelsestid, utestående lønn, feriepenger og lignende.
  • En advokat kan være nyttig for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved en oppsigelse, for å sikre at prosessen følger gjeldende regler og at partenes rettigheter blir ivaretatt.

Hva er oppsigelse? 

Et arbeidsforhold er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at den ansatte skal jobbe mot en utbetaling av lønn. Arbeidskontrakten gjelder frem til en av partene velger å avslutte den, med mindre avtalen er tidsbestemt på grunn av sesongarbeid, vikariat, eller lignende. 

Når et ansettelsesforhold avsluttes fra enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, kaller vi det for en oppsigelse. Det er ikke noe krav om at partene må være enige i at man skal gå hver til sitt, men det stilles strengere krav til oppsigelser der arbeidsgiveren velger å si opp den ansatte. 

Siden det er ulike krav til oppsigelsen fra arbeidsgiver og arbeidstaker, tar vi først for oss hvilke regler som gjelder for den ansatte når vedkommende vil slutte i jobben. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Når arbeidstaker velger å slutte i jobben

Det kan være mange grunner til at en ansatt ønsker å slutte i jobben sin. Kanskje man har funnet en annen arbeidsgiver, eller vil prøve et annet yrke? 

Loven stiller ingen formkrav til oppsigelser når arbeidstakeren velger å slutte i jobben sin, men det er likevel lurt å være nøye på innholdet. I praksis vil en muntlig oppsigelse være gyldig, men man kan få utfordringer i etterkant dersom det oppstår konflikt om tidspunkt, eller andre konkrete forhold ved oppsigelsen. 

Når man er ansatt hos en arbeidsgiver, er det ingen krav om at man må være enige om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Du kan altså velge selv om du vil slutte i jobben din, eller ikke. 

Hvis du skal si opp jobben din, er det lurt å undersøke flere ting før du sender oppsigelsen din til arbeidsgiver. Det er mange som glemmer at de har oppsigelsestid, eller ulike konkurranseklausuler som setter begrensninger for det nye ansettelsesforholdet dersom man har funnet seg en ny jobb. I tillegg er det lurt å finne ut om man har oppspart seg noen former for bonus, feriepenger eller feriedager, betaling for utført overtidsarbeid, ulike pensjonsordninger, og lignende. Mye av dette finner du informasjon om i arbeidskontrakten din. Hvis du har ytterligere spørsmål, eller sliter med å finne informasjon, vil personalavdelingen, sjefen din, eller en advokat kunne gi deg god veiledning. 

Hva burde oppsigelsen din inneholde? 

Etter at du har undersøkt de ulike delene av arbeidskontrakten, er det på tide på å sende oppsigelsen din til arbeidsgiveren. Vi anbefaler at oppsigelsen gis skriftlig, slik at du kan bevise at du har sagt opp. Gjerne dater brevet sånn at du kan dokumentere tidspunktet for oppsigelsen hvis man havner i konflikt om oppsigelsestider, utregning av utestående lønn, osv. Hvis du sender oppsigelsen på e-post, eller lignende medier, vil man få datostemplet tidspunktet for oppsigelsen digitalt. Det samme gjelder ved rekommandert postsending, der du får en kvittering for at brevet ditt er levert inn til posten. 

I oppsigelsesbrevet ditt er det viktig at du får frem hvem du er, og hvem arbeidsgiveren din er. Videre er det lurt å datere brevet tydelig, og signere det. 

Gjerne ha en overskrift som klart gir uttrykk for at det er snakk om en oppsigelse. Du kan for eksempel gi brevet overskriften «oppsigelse», eller noe lignende. Det skal ikke være noe rom for tvil om hva brevet gjelder. 

Videre er det lurt å si noe om eventuell lønn, overtidsbetaling, ulike bonuser eller feriepenger/feriedager som du har utestående hos arbeidsgiveren din. Her kan det være snakk om store verdier, så det er viktig at man får alt på det rene her. 

Sist kan det være lurt å si noe om hvilken dag man anser arbeidsforholdet for avsluttet. Man kan for eksempel si at man sier opp stillingen i virksomheten, med siste arbeidsdag en bestemt dato. 

  • Det kan være lurt å ende oppsigelsesbrevet med noen positive ord. Her kan man for eksempel takke for erfaringene man har hatt under ansettelsesforholdet, si noe fint om arbeidsgiveren og kollegaene, eller lignende. 

Tidspunktet for oppsigelsen

Oppsigelsestiden din er som regel en måned, med mindre dere har avtalt noe annet i arbeidskontrakten. Tidspunktet for når du sier opp burde derfor vurderes ut ifra oppsigelsestiden. Dette kan ha innvirkning på når du kan begynne i den nye jobben din.  

  • Ved alminnelige oppsigelser (altså ikke ved prøvetid eller lignende ordninger) vil oppsigelsestiden regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er gitt. Hvis du velger å si opp den 5. januar, begynner oppsigelsestiden å løpe fra og med den 1. februar. 

Ved prøveperiode har man en oppsigelsestid på 14 dager om ikke annet er avtalt, og her begynner fristen normalt å løpe fra den dagen som oppsigelsen gis. 

Når arbeidsgiver sier opp en ansatt

Arbeidsmiljøloven har mye strengere krav til arbeidsgivers oppsigelse av en ansatt, enn når den ansatte velger å slutte i jobben selv. 

Før avgjørelsen om oppsigelse

Før man tar avgjørelsen om å si opp en ansatt, er det viktig å sette seg godt inn i hva som er gyldige grunner for oppsigelse. Man kan nemlig ikke si opp en ansatt kun fordi at man ønsker det selv. Hvis man sier opp noen på ugyldig grunnlag, kan det få store konsekvenser for bedriften. Vi anbefaler derfor at arbeidsgivere rådfører seg med en advokat før en ansatt sies opp. 

Som arbeidsgiver plikter man å gjennomføre et drøftelsesmøte, så lenge dette lar seg gjøre. I dette møtet skal den ansatte få en forklaring på hvorfor oppsigelse er aktuelt, og en mulighet til å komme med sin side av saken. Formålet med møtet er å unngå oppsigelser som tas på uriktig grunnlag. 

Innholdet i oppsigelsen

Når det er arbeidsgiveren som avslutter ansettelsesforholdet, er det et krav om at oppsigelsen gjøres skriftlig. Videre skal den enten leveres personlig til den ansatte, eller bli sendt som rekommandert post. Man kan altså ikke sende en oppsigelse på e-post, eller gi den muntlig!

I tillegg til at man må følge formkravene til oppsigelse, er det flere krav til innholdet. 

For det første må oppsigelsen inneholde informasjon om den ansattes rettigheter til å kreve forhandlinger og reise søksmål, samt retten til å fortsette i stillingen mens eventuelle forhandlinger og søksmål gjennomføres. Videre må man opplyse om de ulike fristene som gjelder for de ulike kravene. 

Arbeidsgiver må også gi informasjon om hvem som er arbeidsgiver, og hvem som skal saksøkes hvis den ansatte ønsker å reise sak. Om oppsigelsen har bakgrunn i nedbemanning, eller andre forhold ved virksomheten, må det også gis informasjon om den ansattes fortrinnsrett ved nye stillinger. 

Grunnlaget for oppsigelsen

I utgangspunktet får den ansatte informasjon om bakgrunnen for oppsigelsen gjennom drøftelsesmøtet, men om vedkommende ønsker det, må man også opplyse om grunnlaget for oppsigelsen i oppsigelsesbrevet eller i etterfølgende brev. 

Hva skjer hvis arbeidsgivers oppsigelse ikke gis på riktig måte? 

Det er mange arbeidsgivere som er redde for konsekvensene av feil ved oppsigelsen. 

Hvis det gjøres feil ved oppsigelsen, kan oppsigelsen kjennes ugyldig. En ugyldig oppsigelse vil gjøre at man ikke anser arbeidsforholdet som avsluttet, og den ansatte vil fortsette i jobben sin som vanlig. Om det viser seg at en oppsigelse er ugyldig, kan den ansatte i flere tilfeller kreve erstatning fra arbeidsgiveren. Her kan det være snakk om mye penger, så det er viktig å sørge for at oppsigelsen gis på riktig måte i første omgang. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Bruk av advokat ved oppsigelse

Som arbeidsgiver er det ikke alltid like enkelt å vite når man kan si opp en ansatt. Hvis man sier opp noen på uriktig måte, risikerer man å utsette bedriften for et dårlig omdømme, og et økonomisk ansvar i form av erstatning. Mistillit til ledelsen kan også påvirke lojaliteten og tilliten overfor de øvrige ansatte, noe som kan få store konsekvenser for arbeidsmiljøet og effektiviteten. 

For å være sikker på at du sier opp en ansatt på riktig grunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere situasjonen. Advokaten har god kjennskap til hvilke lover og regler som gjelder, og kan bistå med rådgivning og veiledning under oppsigelsesprosessen. Om det skulle oppstå en konflikt med den ansatte i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet, kan advokaten hjelpe dere med å komme til enighet.

En oppsigelse har ofte store konsekvenser for den ansatte. De aller fleste har økonomiske forpliktelser, og mangel på jobb kan gjøre det vanskelig å betale regningene. Hvis du er usikker på om oppsigelsen er lovlig, er det lurt å ta kontakt med en advokat for videre veiledning. Advokaten kan finne ut av om arbeidsgiveren din hadde grunnlag til å si deg opp, og eventuelt ta saken videre med arbeidsgiver. Hvis man ikke finner frem til en enighet med arbeidsgiveren, kan det være nødvendig å ta saken til domstolene. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om hva en oppsigelse bør inneholde

frase

Hvilke krav stilles til begrunnelsen for en oppsigelse?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker må ha en saklig begrunnelse for oppsigelse. For arbeidsgiver kan det være for eksempel økonomiske årsaker, rasjonelle organisasjonsendringer eller arbeidstakers mislighold av arbeidsavtalen. Arbeidstaker kan ha personlige årsaker eller uholdbare arbeidsforhold som begrunnelse for oppsigelse.

frase

Hva er forskjellen mellom oppsigelse og avskjed?

Oppsigelse er en avslutning av arbeidsforholdet innenfor en bestemt oppsigelsesfrist, mens avskjed er en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet på grunn av grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fra arbeidstakers side.

frase

Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved oppsigelse?

Ved oppsigelse har arbeidstaker rett til å kreve en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen, drøfte saken med arbeidsgiver, samt rett til å stå i stillingen under oppsigelsestiden. Arbeidstaker har også rett til å protestere på oppsigelsen og eventuelt kreve forhandlinger eller gå til søksmål.

frase

Hva er forskjellen mellom oppsigelse og avskjed?

Oppsigelse er en avslutning av arbeidsforholdet innenfor en bestemt oppsigelsesfrist, mens avskjed er en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet på grunn av grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fra arbeidstakers side.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454