Bilde

FIRE UKER: Arbeidstakere har krav på omtrent fire uker ferie hvert år.

Hva sier loven om ferie? Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 7. mai 2023

De aller fleste vil være borti en jobb i løpet av livet, og her oppstår det ofte spørsmål om ferie, men det er ikke alltid like enkelt å forstå seg på hvilke regler som gjelder. I denne artikkelen skal vi forsøke å gi deg et bedre innblikk i hvilke rettigheter du har. 

Kort oppsummering

  • Loven gir arbeidstakere rett til å ta ut fire uker ferie i løpet av året, og arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for at dette blir mulig.
  • Feriepengene skal utgjøre minst 10,2% av den ansattes bruttolønn, og skal utbetales senest på slutten av juni måned hvert år.
  • Arbeidsgivere har rett til å bestemme når ferie skal avvikles, men de skal legge til rette for at den ansatte får avviklet ferien sin innenfor rimelige rammer og tar hensyn til ansattes ønsker og behov så langt det lar seg gjøre.
  • Arbeidsgivere kan ikke tvinge ansatte til å ta ut ferie uten varsel, og ansatte har rett til å kreve at ferien blir utsatt eller at de får erstatning dersom de ikke får mulighet til å ta ut ferie på grunn av forhold som ligger utenfor deres kontroll, for eksempel sykdom eller uforutsette hendelser på jobben.

Hvor mye ferie har du krav på? 

Det første mange lurer på, er hvor mye ferie man har krav på. 

Utgangspunktet er at alle arbeidstakere kan kreve minst 25 virkedager med ferie hvert eneste år, men vær oppmerksom på at lørdager også anses som virkedager. I praksis betyr dette at du har krav på fire uker og en dag med ferie hvert år. Søndager og helligdager blir ikke regnet som virkedager, og det blir dermed en bonusdag om helligdagene faller på en hverdag. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Ekstra feriedager

Selv om utgangspunktet er at man har krav på 25 virkedager med ferie, er det mange som har en ekstra ferieuke på grunn av en tariffavtale. Dette er et resultat av et lønnsoppgjør, og ikke noe som står i loven. 

Hvis du fyller 60 år, vil du ha krav på en uke ferie ekstra. Dette gjelder for de som fyller 60 år i løpet av året ferien tas ut, og i utgangspunktet kan du velge selv når du vil bruke den ekstra uken din. Husk at du må gi arbeidsgiveren din beskjed god tid i forveien. 

Kan du dele opp ferien din i enkeltdager? 

I noen tilfeller kan det være fristende å dele opp ferien i enkeltdager. Kanskje påsken faller sånn at et par fridager gir deg en full uke med ferie, eller kanskje du vil ta en lang juleferie? 

Utgangspunktet er at du ikke har krav på å få dele opp ferien din i enkeltdager. Om du har lyst til å dele opp ferien din på denne måten, må det avtales med arbeidsgiveren din. Det samme gjelder endringer i arbeidstid. Likevel vil flere arbeidsgivere være medgjørlige når det kommer til ferieavviklingen, så lenge det ikke medfører noen ulemper for arbeidsplassen eller de andre arbeidstakerne. 

Arbeidsgiveren din skal passe på at du tar ferie

Når du er ansatt hos en arbeidsgiver, har du krav på feriedagene som følger av avtalen mellom dere. Det mange ikke vet, er at de også plikter å avvikle hele ferien. Plikten til å avvikle hele ferien gjelder også hvis du bytter jobb i løpet av året. 

Hvem bestemmer når du skal ta ferie?

En av de største kildene til konflikt i forbindelse med ferieavviklingen, er tidspunktet for ferien. 

Som arbeidsgiver skal man diskutere ferietidspunkter med arbeidstakerne sine, eller eventuelt en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Det er arbeidsgiveren din som bestemmer til sist om dere ikke blir enige, men det er en stor fordel for begge parter om man kommer frem til en felles løsning. 

Som arbeidstaker har du i utgangspunktet krav på å få vite når du skal ta ferie minst to måneder i forkant av ferieavviklingen. I hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september har du krav på å få tre uker sammenhengende ferie. Du kan også kreve å få bruke resten av ferien sammenhengene, for eksempel ved vinterferie, høstferie eller juleferie med barna. 

Kan du nekte å ta ferie? 

Det er ikke alltid det er like gunstig å ta ut ferie. Noen ønsker ekstra inntekt, mens andre ikke føler at de har behov for ferie. 

Selv om du har plikt til å avvikle hele ferien din, kan du nekte å ta ferie når feriepengene ikke dekker bortfallet av lønn under ferien. Dette kan særlig være relevant i situasjoner der du har byttet arbeidsgiver og gått ned i lønn.

Hvis du ikke har råd til å ta ferie, kan du i mange tilfeller nekte å ta ut ferie. 

Kan arbeidsgiveren kreve at du tar ferie? 

Spørsmålet for arbeidsgiver, er om man kan kreve at arbeidstakerne sine tar ferie. 

Som arbeidsgiver kan du som regel kreve at arbeidstakerne dine tar ferie når virksomheten stanser eller reduserer driften på grunn av ferieavviklingen. Dette kan for eksempel være aktuelt under fellesferien. Flere virksomheter er ikke operative i fellesferien, eksempelvis undervisningssteder. I så fall vil det være lite hensiktsmessig å ha folk på jobb når det ikke er noen arbeidsoppgaver som skal fullføres. En advokat som spesialiserer seg innen arbeidsrett, vil kunne svare på spørsmål om hvorvidt du kan kreve at en ansatt tar ferie.

Hva skjer hvis du blir syk i ferien? 

En vanlig utfordring i forbindelse med ferieavviklingen, er hvis du blir syk i løpet av ferien. Ved sykdom utenfor feriene vil du i mange tilfeller ha sykedager, egenmelding, eller sykemelding som gjør at du slipper å dra på jobb. Hvilke løsninger er det for sykdom i ferien? 

Hvis du sykemeldes i ferien din, har du krav på å utsette fridagene dine fra den første dagen du blir syk. Dette gjelder også for lørdager. For at du skal få utsatt ferien må du kunne dokumentere sykdommen gjennom en legeerklæring, og gi denne til arbeidsgiveren din så fort du kan etter at du er tilbake i arbeid. Vi anbefaler at du gir arbeidsgiveren din beskjed så fort du kan, uavhengig av når du er tilbake i arbeid. På denne måten blir situasjonen mer forutsigbar, og arbeidsgiveren din kan gjøre de nødvendige tiltakene på arbeidsplassen mens du er borte lenger enn planlagt.

Hvis du skal ha krav på en ny ferie må du være sykemeldt 100%. 

Hva skjer om du blir arbeidsufør før ferien starter? 

Det kan hende at du blir arbeidsufør i forkant av ferien, og i her er det mange som bekymrer seg for hva som skjer videre. 

Hvis du blir helt ufør før du har ferie, kan du få ferien din utsatt til senere det samme året. Ved en ferieutsettelse må du kunne dokumentere uførheten med en legeerklæring, og gi denne til arbeidsgiveren din senest den siste arbeidsdagen før ferien begynner. 

Muligheten til å utsette ferien din gjelder for ferie du har etter loven, altså for fire uker og en dag. For de over 60 år gjelder dette også for den ekstra uken med ferie de har. 

Ferie ved fødselspermisjon eller omsorgspermisjon

Når du har permisjon, har du rett til å avvikle ferien din i løpet av permisjonen. Du har likevel ikke en plikt til dette. 

Permisjonstiden omfatter den tiden der du mottar fødselspenger eller adopsjonspenger. Hvis du velger å ta ut ferie i sammenheng med permisjonstiden, vil permisjonen din bli forlenget med feriens varighet. 

Etter at permisjonstiden er ferdig, vil arbeidsgiveren din kunne bestemme når du kan ta ferie dersom dere ikke blir enige om tidspunkt. Det er likevel ikke sånn at ferien din kan bli lagt til samme tid som partneren din (eller en annen omsorgsperson) har omsorgspermisjon for barnet. Du kan kreve at ferie som sammenfaller med partneren din sin omsorgspermisjon blir utsatt til et senere tidspunkt. 

Om du ikke har brukt opp hele ferien din i løpet av ferieåret, vil resten bli videreført til det neste året. Om du har foreldrepermisjon frem til 30 september (slutten av hovedferieperioden), vil hovedferien din på tre uker bli utsatt til det neste året hvis du vil det. 

Ferie og oppsigelsestid

Det kan oppstå spørsmål om hvordan ferie og oppsigelsestiden skal kombineres. I den sammenhengen skiller vi mellom situasjoner der arbeidsgiveren din har sagt opp arbeidsforholdet, og situasjoner der du selv har sagt opp jobben din. 

Arbeidsgiveren sier opp arbeidsforholdet

Hvis det er sånn at arbeidsgiveren din har sagt deg opp, kan han eller henne ikke legge ferien din i oppsigelsestiden uten at du er enig i dette. Med andre ord kan du nekte å avvikle ferie som allerede har blitt fastsatt i oppsigelsestiden din hvis du ikke ønsker det. 

Det finnes et unntak hvis du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer. I så fall kan arbeidsgiveren din kreve at du tar ferie under oppsigelsestiden så lenge det er innenfor reglene som ferieloven setter. 

Du har selv sagt opp jobben

I tilfeller der du selv har sagt opp jobben, vil situasjonen være litt annerledes. Arbeidsgiveren din har som nevnt siste ordet når det gjelder ferieavviklingen, og du kan derfor ikke kreve å få bruke ferien din under oppsigelsestiden. 

Det er imidlertid et unntak man ikke rekker å avvikle ferien innenfor hovedferien, eller det inneværende ferieåret. 

Hva skjer med ferien når du begynner i en ny jobb?

Det er ikke alle som vet at plikten og retten til å få avvikle ferie også gjelder når du starter i en ny jobb. Hvis du skal kunne kreve ferie hos den nye arbeidsgiveren din, kan du ikke ha brukt opp hele ferien hos den gamle.

Arbeidsgiveren din kan ikke kreve at du tar ut ferie hvis du ikke har opptjent feriepenger i det foregående året. 

Hvis du begynner i den nye jobbe senest den 30 september, har du krav på 25 virkedager ferie i løpet av året. 

Når du begynner i den nye jobben innen den 15. august i ferieåret, har du krav på tre uker ferie i hovedferien fra 1. juni til 30. september. 

Om du begynner i ny jobb etter den 30. september, har du krav på minst en uke ferie i det samme året. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

I et arbeidsforhold er det viktig for begge parter å få avklaring om når ferien skal avvikles. Som arbeidstaker har du krav på å få vite når du skal ha ferie minimum to måneder før ferien begynner, og det kan være lurt å være ute med søknaden om ferie i god tid. På denne måten blir det enklere for arbeidsgiveren din å tilrettelegge for at du kan få ferie på tidspunktet du ønsker. 

Husk at det er arbeidsgiveren din som har det siste ordet i diskusjonen om ferieavvikling, så det kan være lurt å vente med bestillingen av reisen til ferien er godkjent. Om det oppstår konflikter som du ikke finner løsningen på, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat som spesialiserer seg innen arbeidsrett.

Få svar på ofte stilte spørsmål om hva loven sier om ferie

frase

Hvordan beregnes feriepenger i Norge?

Feriepenger beregnes som en prosentandel av arbeidstakerens lønn fra foregående kalenderår. For arbeidstakere under 60 år utgjør feriepengene 10,2 % av lønnen, mens for arbeidstakere som er 60 år eller eldre, utgjør feriepengene 12,5 % av lønnen.

frase

Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ut ferie?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal i utgangspunktet bli enige om tidspunktet for ferieavvikling. Men dersom de ikke blir enige, har arbeidsgiver rett til å fastsette ferien innenfor visse rammer. Hovedferien, som er på 18 virkedager, skal som hovedregel avvikles i tidsrommet 1. juni til 30. september, mens restferien kan plasseres utenfor denne perioden.

frase

Hva skjer dersom man blir syk i ferien?

Dersom man blir syk i ferien og har en sykmelding fra lege, kan man kreve at de sykedagene blir erstattet med nye feriedager senere i ferieåret. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver om sykdommen så snart som mulig.

frase

Hva er reglene for overføring av feriedager til neste år?

Arbeidstaker kan etter avtale med arbeidsgiver overføre inntil 12 virkedager ferie til påfølgende ferieår. Arbeidsgiver kan ikke nekte overføring av feriedager dersom arbeidstakeren ikke har hatt mulighet til å avvikle ferien innen utgangen av ferieåret på grunn av sykdom, foreldrepermisjon eller andre vektige grunner.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454