Bilde

VIKTIG FOR FREMTIDEN: En fremtidsfullmakt kan ha stor betydning for hvilke avgjørelser som tas på dine vegne senere i livet. Sørg for at du gir fullmakten til noen du stoler på.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Sist oppdatert: 19. mai 2023

En fremtidsfullmakt er en fullmakt der du selv bestemmer hvem som skal ta avgjørelser på dine vegne når du ikke lenger kan gjøre det. 

Noen ganger oppstår det hendelser som gjør at du ikke lenger kan ta økonomiske og personlige avgjørelser på egenhånd. Dette skyldes i mange tilfeller sykdom, skader, eller alderdom. 

I 2013 åpnet vergemålsloven for at du selv kan velge en person (fullmektig) som har lov til å ta avgjørelser på dine vegne. Hvilke interesser og forhold fullmektigen skal kunne ta stilling til, kan du også spesifisere her.

Kortversjonen

  • En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å la noen du stoler på ta avgjørelser på dine vegne når du ikke lenger er i stand til det selv.
  • Fremtidsfullmakten forutsetter at du er over 18 år, og at den du gir beslutningsmyndigheten til aksepterer dette ansvaret. Vanlige fullmektiger er samboer, ektefelle eller ett av barna dine.
  • Fullmakten må si noe om hvilke avgjørelser du gir beslutningsmyndighet over. Dette kan fore eksempel være økonomiske, personlige eller begge deler. Man kan også begrense fullmakten.
  • Det er viktig å sørge for at fremtidsfullmakten er gyldig. Pass på at alle formkrav oppfylles, og at du skriver den mens du fremdeles er klar i hodet. Mange venter til helsen er i grenseland, og da kan det oppstå konflikt om hvorvidt du var ved dine fulle fem eller ikke.

Hvorfor burde du opprette en fremtidsfullmakt?

I hverdagen kan du som oftest be en venn eller familie om hjelp til dagligdagse gjøremål, og veiledning når det trengs. Spørsmål om hjelp frem i tid kan også gjøres, men disse ønskene er som regel muntlige og vanskelige å bevise i etterkant. 

Uten en fullmakt kan ikke dine venner eller familiemedlemmer ta avgjørelser på dine vegne. 

Hvis du oppretter en fremtidsfullmakt, er det ikke nødvendig å bekymre seg for hva morgendagen bringer. I fullmakten kan du selv velge at en eller flere personer skal kunne representere deg, og ta avgjørelser på dine vegne, hvis du på et senere tidspunkt ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

For å kunne opprette en fremtidsfullmakt, må du være over 18 år og kunne forstå hvilken betydning en slik fullmakt har. 

Hvem kan være fullmektig?

Fullmektigen du velger må være over 18 år, og må akseptere at han eller henne er valgt som fullmektig. Personen du velger kan ikke ha verge selv. 

Som regel velger de fleste en samboer eller ektefelle, eller ett av barna sine som fullmektig. Du kan ikke velge en juridisk person, for eksempel et advokatselskap eller en organisasjon, til å være fullmektig på vegne av deg.

Hva skal fullmakten inneholde?

I fremtidsfullmakten kan du selv bestemme om fullmektigen skal kunne bestemme over økonomiske forhold, eller personlige forhold. Den kan også si at fullmektigen kan ta avgjørelser som omfatter begge deler. 

Fremtidsfullmakten din kan også begrenses, slik at fullmektigen bare kan bestemme over gitte disposisjoner, for eksempel salg av bolig og fritidseiendom. På denne måten kan du bestemme hvem som skal ta hvilke avgjørelser på vegne av deg. 

Eksempel: Dersom du skriver en fremtidsfullmakt som gir din sønn lov til å betale regninger på dine vegne, kan han vise fullmakten i banken for å få tilgang til din konto. 

Hvordan skrive en fremtidsfullmakt:

For at fremtidsfullmakten din skal være gyldig, må den oppfylle visse formkrav. Videre følger en liste over punkter som burde inkluderes: 

  • Fullmakten burde dateres slik at det ikke oppstår tvil om du var ved full sans og samling da den ble skrevet. Ved sinnslidelser vil det for eksempel være fordelaktig å ha dato sånn at det kan bevises at du var klar over hva fullmakten innebar. 
  • Fullmakten skal være skriftlig, og må signeres av to personer over 18 år. Vitnene må være til stede samtidig, og signere fullmakten. Ved vitnenes signatur, bekrefter de at du har skrevet fullmakten frivillig. 
  • De kan være en fordel å inkludere et punkt i fullmakten der vitnene skriver at dokumentet er opprettet frivillig, og at fullmaktsgiveren var ved full sans og samling da dette skjedde. 
  • Vitnenes adresse og fødselsdato burde være inkludert i fullmakten sånn at de kan spores opp i ettertid. 
  • Det er ikke tilstrekkelig å skrive at fullmakten er en fremtidsfullmakt. Du må også klargjøre at fullmakten gjelder hvis du havner i en tilstand som nevnes i vergemålsloven § 78 (altså i tilfelle sinnslidelse, demens, eller alvorlig svekket helse ikke lenger kan ivareta dine egne interesser på områdene som fullmakten omfatter)

Viktig! I fremtidsfullmakten må du klart skrive at fullmakten trer i kraft når du ikke selv kan ivareta dine egne interesser på grunn av demens, sinnslidelse eller andre alvorlige svekkede helsetilstander. Tidspunktet fullmakten trer i kraft er nødvendig å ha med. 

Fullmakten tas i bruk

Dersom du ikke lenger kan ivareta interessene dine, vil man kunne be fylkesmannen om å stadfeste fullmakten. På denne måten er den gjeldende overfor banken, Kartverket, og andre nødvendige steder. Etter stadfestelsen får fullmektigen din tilsendt en attest fra fylkesmannen. 

Selv om du er fullmektig, skal du fortsatt spørre fullmaktsgiveren hva han eller hun ønsker i den gitte situasjonen dersom det er mulig. I noen tilfeller er dette umulig å på grunn av fullmaktsgiverens situasjon. 

Fullmektigens habilitet

I noen tilfeller kan det hende at fullmektigen har egeninteresser i saker han eller henne står overfor. Som fullmektig kan du ikke ta avgjørelser i saker der du ikke er habil som verge. I så fall vil fylkesmannen oppnevne en egen verge som kan ta avgjørelser i den gitte saken der du er inhabil.

Som fullmektig kan du dekke dine nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet, samt en rimelig godtgjørelse med mindre dere har avtalt noe annet. Du har også lov til å gi «sedvanlige» gaver på fullmaktsgiverens vegne. Hva slags gaver det er snakk om, avhenger av økonomien og hva som tidligere har blitt gitt. Større gaver vil ikke være lov dersom det ikke står i fullmakten. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Ingen familieforhold eller økonomiske forhold er like. Dersom du er usikker på hvordan du vil utforme fremtidsfullmakten din, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. På denne måten forsikrer du deg om at dokumentet som opprettes er gyldig, og at dine interesser blir ivaretatt hvis du ikke lenger kan ivareta dem selv. 

Det er ingen som vet hva som skjer i fremtiden, så opprettelse av en fremtidsfullmakt kan være lurt uavhengig av alder, sivilstatus eller økonomisk situasjon. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om fremtidsfullmakt

frase

Hvilke oppgaver kan en fremtidsfullmakt omfatte?

En fremtidsfullmakt kan omfatte oppgaver som å ta avgjørelser om økonomiske forhold, boligsituasjon, helsehjelp, omsorg og personlige forhold. Det er opp til den som gir fullmakten å bestemme hvilke oppgaver som skal omfattes av fullmakten.

frase

Hvordan oppretter man en fremtidsfullmakt?

For å opprette en fremtidsfullmakt må man være over 18 år og ha full forståelse for hva man gir fullmakten til. Fullmakten må være skriftlig og inneholde informasjon om hvilke oppgaver fullmakten omfatter, hvem som skal være fullmektig, og når fullmakten trer i kraft. Fullmakten må også signeres av to vitner og en fullmektig som godtar oppgavene.

frase

Kan man endre eller trekke tilbake en fremtidsfullmakt?

Ja, det er mulig å endre eller trekke tilbake en fremtidsfullmakt så lenge man har full forståelse for hva man gjør. Endringer og tilbaketrekking må gjøres skriftlig og signeres av to vitner.

frase

Hva skjer hvis man ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og blir ute av stand til å ta vare på sine egne interesser?

Hvis man ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og blir ute av stand til å ta vare på sine egne interesser, kan det oppnevnes en verge som vil ivareta ens interesser. Det er imidlertid ikke alltid sikkert at denne vergen vil være den man selv ville valgt, og det kan også oppstå uenighet om hvem som skal være verge. Derfor kan det være lurt å opprette en fremtidsfullmakt for å være sikker på at ens interesser blir ivaretatt på den måten man selv ønsker.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454