Dette har naboen rett til

De aller fleste naboskap er hyggelige, og bidrar til å bedre miljøet du bor i. Likevel er det ikke aller som er så heldige å ha en grei nabo, og mange opplever at andre tar seg til rette, eller oppfører seg på en lite hensynsfull måte.  

Noen av naboens handlinger er klare brudd på nabolovens hovedbestemmelse om at ingen skal ha, gjøre, eller sette i gang noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboeiendommen. Denne regelen gir uttrykk for at det er en øvre grense for hva du må finne deg i, og dette kalles for tålegrensen

I denne artikkelen kan du lese mer om tålegrensen, og hva du må tåle fra naboen sin side. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Typiske kilder til konflikt

Det er noen kilder til konflikt som ofte går igjen i naboforhold. Nabolovens hovedbestemmelse om at ingen skap ha, gjøre, eller sette i gang noe som er «urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe» for deg, er veldig vagt formulert. For at du skal kunne få en bedre innsikt i rettighetene dine, har naboloven også spesialbestemmelser på en rekke områder. 

Trær og hekker

En av de vanligste årsakene til krangel mellom naboer, er trær eller hekker som enten står i veien, sperrer for utsikten, eller skygger for solen. Også trær som feller store mengder løv kan være et irritasjonsmoment, og medføre mye ekstra hagearbeid og vedlikehold for deg. 

I naboloven er det en egen regel for trær og hekker. Her står det at: 

  • Hvis det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren av treet, eller for naturmangfoldet i området, skal ikke naboen ha et tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen stående nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn 1/3 av treets høyde. 

Med andre ord vil trær som står nærmere tomtegrensenn enn 1/3 av treets høyde kunne kreves fjernet, så lenge det ikke er noen spesielle grunner til at det skal bli stående. 

Det er ikke alltid like lett å vite hva som er tungtveiende grunner til at treet kan bli stående. Vi kan tenke oss eksempler der treet er hjemmet til en utrydningstruet dyreart, fugl, eller sjeldne vekster. I så fall kan det hende at hensynet til naturmangfoldet tilsier at treet må få bli stående. Andre tilfeller kan være at treet har stor sentimental verdi for naboen din. Hvis det ble plantet på vedkommendes bryllupsdag, kan det hende at den sentimentale verdien overstiger ulempene dine. 

Samlet sett må det derfor gjøres en konkret vurdering av hver enkelt sak, men hovedregelen er at treet kan fjernes så lenge det står for nærme tomtegrensen. 

  • Viktig! Mange tenker at et tre som står ulovlig også kan fjernes uten eierens samtykke. Dette er ikke riktig, og hvis du fjerner naboens tre uten godkjennelse, kan dette få store konsekvenser for deg. 

Hvis du har en nabo med et tre som står ulovlig, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for videre veiledning i saken. Her kan du også lese mer om hvordan naboloven regulerer problemstillingen rundt trær.

Når det kommer til hekk, har også loven egne regler for denne. Her står det at hekker som er lavere enn 2 meter ikke er ulovlige etter denne bestemmelsen. Hvis hellen brukes som et nabogjerde, vil den ikke omfattes av naboloven i det hele tatt. 

Hvis naboen din har en tuja-hekk som er lavere enn 2 meter, vi den i utgangspunktet være lovlig. Om hekken fungerer som et nabogjerde, vil grensene for hekken reguleres av gjerdeloven (Lov om grannegjerde).

Som nabo kan du kreve at en hekk som strider mot loven kan fjernes, eller rettes slik at den er i tråd med lovens bestemmelser. Dette gjelder imidlertid ikke hvis rettingen av problemet medfører kostnader for naboen som står i mislighold til ulempene du har av at hekken blir stående. I så fall kan det hende at du må godta en form for erstatning eller kompensasjon, og hekken må få stå i fred. 

Tak og utsikt

Utsikt er noe mange verdsetter, og det vil naturligvis medføre konflikt hvis naboen bygger på huset slik at din utsikt reduseres. 

Naboloven har egne regler om hvordan tak kan bygges, og loven sier at ingen må bygge på en måte som gjør at takdrop eller snøras faller ned på naboeiendommen slik at dette er til skade eller ulempe for deg. I praksis vil denne regelen redusere naboens muligheter til å bygge nær tomtegrensen. 

Likevel kan det hende at naboens påbygg hindrer utsikten, og da må man falle tilbake på hovedregelen om at ingen skal ha, gjøre, eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. Om dette er tilfellet, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset saken din. Vurderingen av hva som er «urimelig eller unødvendig» er ikke alltid like lett å navigere seg gjennom som privatperson. 

Du kan lese mer om nabolovens regler om utsikt her.

Innsyn

Det er ikke bare utsikt som kan medføre konflikt mellom naboer. Et annet, og i mange tilfeller mer sjenerende problem, er hvis naboen bygger på en måte som gjør at han eller henne får økt innsyn mot eiendommen din. 

I naboloven står det at det ikke er lov tik å ha dører, vinduer, eller andre gjennomsiktige åpninger i veggen mot naboen som står nærmere enn 1,25 meter. Hvis veggåpningen er nærmere tomtegrensen, kan det være aktuelt å kreve at problemet rettes opp i. 

På samme måte som for hekker, må det gjøres en vurdering av kostnadene rettingen medfører, opp mot ulempen du har av veggåpningen som nabo. I mange tilfeller betyr dette at du må godta en kompensasjon eller erstatning, fremfor at problemet rettes opp i. Flere naboer (som ofte har en del penger) spekulerer i disse reglene, og velger å bygge tak, tilbygg, eller annet som i utgangspunktet er ulovlig, i håp om at de kan betale kompensasjon og få beholde byggverket sitt. 

I områder med mye fortetting, for eksempel i byen, er det mer aktuelt å la bygget bli stående mot erstatning eller kompensasjon enn i fjernere bosetninger. 

Graving, bygging og sprengning

I tillegg til problemer met utsikt, innsikt og byggverk, kan det også oppstå problemer i forbindelse med arbeidet i forkant av byggverket. 

Naboloven sier at ingen må sette i verk graving, bygging, sprenging eller lignende, uten å sørge for at de nødvendige tiltakene mot utrasing, risting, steinsprut, luftrykk og annet på naboeiendommene er gjort. 

I praksis er det ikke noe i veien for at naboen din kan grave, sprenge eller bygge som han eller henne vil, så lenge nødvendige tiltak for å hindre utrasing, signing, steinsprut og lignende på eiendommen din. Du kan likevel kreve at byggingen stanser hvis tiltakene ikke er tilstrekkelige, men det kan oppstå tilfeller der kostnadene tilknyttet stansen står i et misforhold til dine ulemper. På lik linje med de andre reglene, kan det hende at du må nøye deg med en kompensasjon. 

Det er viktig å merke seg at det foreligger en tilleggsbestemmelse som gir naboen rett til å fortsette med jobben, til tross for skade eller hemming på din eiendom, ved lovlig graving, bygging, eller sprengning.

Nabogjerder

Naboloven gjelder ikke for gjerder, og det er gjerdeloven som inneholder grensene for hva slags gjerder naboen kan sette opp. 

Kort fortalt har man i de fleste tilfeller lov til å sette opp gjerde så lenge det ikke er til skade, eller ulempe for naboeiendommen. Gjerdet skal settes opp i nabogrensen, og maksimalt 0,5 meter inn på en av eiendommene.

Det er viktig å merke seg at tvister om grensegjerder skal fremmes til jordskifteretten og ikke de ordinære domstolene.

Støy og lukt

Støy og lukt har ingen særbestemmelse i naboloven, og man faller derfor tilbake på utgangspunktet om at ingen skal ha, gjøre, eller sette i verk noe som er «urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe» for naboen. 

Når det kommer til støy og luktproblemer er det dessverre slik at problemet som regel må være vedvarende for at det skal anses som forbudt. I praksis betyr dette at engangshendelser, eller hendelser som ikke er av vedvarende karakter, som regel må godtas. 

Det ofte også egne regler knyttet til det å bo i borettslag, og sameier som regulerer disse bestemmelsene i detalj. Du kan lese mer om regler for støy her.

En lov åpen for tolkning

Som du kan se, er det vanskelig å få et konkret svar på spørsmål man har i naboforhold. Dette er fordi at nabolovens regler i mange tilfeller er åpne for tolkning, og hvert enkelt tilfelle vurderes konkret i lys av loven. 

Som nabo er det en fordel å ta kontakt med en advokat som kan gi en videre vurdering av saken, og gi deg et utgangspunkt for om du har lyst til å gå videre med saken, eller akseptere naboens oppførsel. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende