Gjerdeloven: Alt du trenger å vite (gjerdekrav mot vei m.m.)

Gjerdeloven ble vedtatt i 1961, og regulerer gjerdeholdet mellom naboer. Siden 1961 har det kommet en rekke nye lover og regler man må ta hensyn til. For eksempel er det regler i plan- og bygningsloven som gjelder gjerdeplikt mot offentlig vei, og i dyrevenloven er det egne regler for gjerder der dyr oppholder seg. 

Hvis du skal sette opp et gjerde, er det viktig å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder for din situasjon. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Gjerde mot nabo

Gjerdeloven er relativt åpen når det kommer til oppføring av gjerder mellom naboer. Etter denne loven kan dere avtale gjerdet som dere vil, utover det som står i loven, så lenge det ikke er farlig for mennesker eller husdyr. Det skal heller ikke skade- eller skjule grensemerker mellom eiendommene. Utover dette står dere fritt til å bygge gjerdet som dere vil, så lenge det ikke kommer i konflikt med andre lover. 

Naboen har rett til å sette opp gjerde mot din eiendom

At naboer kan bli enige om oppføring av gjerde mellom seg er ikke så rart. Likevel er det ikke gitt at dette skjer uten videre konflikt. Hvis naboen din vil sette opp et gjerde mot din eiendom, kan vedkommende gjøre dette mot din vilje så lenge han eller henne betaler for det selv. 

Gjerdet må likevel være innenfor lovens rammer, og ikke være til fare for andre. Hvis naboen din har bygget et gjerde du er misfornøyd med, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for veiledning tilpasset saken din. 

Gjerdeplikt

Selv om naboen din kan velge å bygge et gjerde så lenge han eller henne står for kostnadene dette medfører, kan det hende at du må betale halvparten hvis du også drar nytte av gjerdet. For at dette skal kunne gjøres, må nytteverdien av gjerdet være større enn kostanden. Her vil man måtte gjøre en vurdering av nytteverdien og kostnaden, noe som ikke alltid kan sammenlignes. 

Hvis du, eller naboen din har større nytte av gjerdet enn den andre, vil kostnadene vurderes ut ifra differansen i nytteverdi. Her vil store deler av utregningen være basert på skjønn, og det vil også gjelde for spørsmålet om et gjerde i det hele tatt skal bygges. 

Hvis en av dere vil ha et dyrere gjerde enn nødvendig, må vedkommende betale merkostnadene selv. I loven står det også at en avtale om gjerde kan sies opp med ett års frist etter at det har gått minst ti år.  

Levegg mot naboen

Levegg er i mange tilfeller et godt alternativ til gjerde. I mange tilfeller vil et gjerde være kostbart, og kanskje også unødvendig. En levegg kan forhindre innsyn, og bidra til en følelse av avstand fra naboen på samme måte som et gjerde.  

Som regel trenger du ikke å sende inn noen byggesøknad, så lenge du holder deg innenfor lovens grenser. Leveggen må være minst en meter unna tomtegrensen, maksimalt 180 cm høy, og under 10 meter lang. Hvis du vil ha leveggen nærmere tomtegrensen, kan den ikke være lenger enn 5 meter. 

Gjerdekrav

Hvis ikke du og naboen har blitt enige om noe annet, har gjerdeloven noen krav til hvordan gjerdet skal settes opp. 

Her skal gjerdet stå på grenselinjen mellom eiendommene deres, og skal ikke være lenger inn på naboens eiendom enn din egen. Det kan maksimalt stå en halv meter inn på en av eiendommene. 

Et godt alternativ til gjerder er en hekk, og i mange tilfeller er denne enklere å sette opp, ser bedre ut, og hindrer innsyn. Hvis man velger å sette opp en hekk, vil denne gå innunder de samme kravene som gjerder. 

Hvis gjerdet skal være høyere enn 150 cm, må man søke om bygging av dette. Normale gjerder er enkle konstruksjoner av enten treverk, smijern, eller netting. Hvis du tenker å bygge noe som skiller seg fra en vanlig forståelse av gjerder, er du ifølge juristene hos Huseierne søknadspliktig.

Om gjerdet settes opp mellom eiendommer der den ene er en skog- eller jordbrukseiendom, er høydekravet 110 cm. Gjerdet skal også være så tett og sterkt at storfe, hest og sau ikke skal kunne ta seg inn på naboens eiendom.

Andre lover og regler som kan ha innvirkning på gjerdet

Som tidligere nevnt, er det andre lover og regler man må ta hensyn til når man bygger et gjerde. 

Plan- og bygningsloven

I plan- og bygningsloven står det at tomter i tettbebygde strøk skal ha gjerde mot veien. Likevel kan kommunen frita eieren av tomten for denne plikten, med mindre veivesenet mener at det bør stå et gjerde der. 

Hvis vegvesenet mener at et gjerde må være på plass, har de både plikt til å sette opp- og vedlikeholde det. 

Friluftsloven forbyr gjerder som forhindrer allemannsretten

Hvis eiendommen din grenser til områder der allemannsretten gjelder, kan du ikke sette opp gjerder hvor som helst. Hvis gjerdet er til hinder, eller vanskeliggjør ferdsel, bading, høsting eller opphold, er det ikke lovlig etter friluftsloven. Unntaket er hvis du har en berettiget interesse, og gjerdet ikke er til utilbørlig fortrengsel for andres utøvelse av allemannsretten.

Om du driver reindrift, sier reindriftsloven at du har rett til å oppføre gjerde så lenge det er nødvendig for reindriften.

Til slutt må det nevnes at det i kommunale vedtekter kan finnes regler og bestemmelser for gjerder. For eksempel påbud eller forbud omhandlende størrelse og kvalitet.

Hva gjør du hvis du og naboen ikke blir enige?

Hvis du og naboen er i konflikt om et gjerde og ikke blir enige, kan du kreve et gjerdeskjønn. Et gjerdeskjønn innebærer at tingretten (eller lensmannen i et lensmannsdistrikt) vurderer konflikten, og avgjøre om gjerdet for eksempel er underlagt gjerdeplikt, eller ikke.  

I tilfeller der saken går til domstolene, er det jordskifteretten som behandler saken. En ny sak om gjerdet kan reises etter 15 år hvis du er misfornøyd med resultatet. Hvis saken gjelder deling av eiendom, eller at forholdene har endret seg, kan en ny sak kreves etter kortere tid. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat hvis du og naboen ikke blir enige. En sak i domstolene vil ta lang tid, og medføre store utgifter. Det vil også tære på naboforholdet i lang tid fremover hvis en av dere er misfornøyde med resultatet. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende