Bilde

KRANGEL OM GJERDER: Gjerder kan være en hyggelig avgrensning mellom eiendommer, eller et stort konfliktmoment.

Hva sier naboloven om gjerder?

Sist oppdatert: 8. mai 2024

Enten du akkurat har kjøpt deg nytt hus, eller vært huseier hele livet, ønsker alle en god relasjon til naboen. For de fleste fungerer naboforholdet godt, og man har en god tone. Dessverre er det ikke alle som har det slik.

Det er flere grunner til at et naboforhold kan surne, og konflikter oppstår. Uavhengig av roten til konflikten, er det viktig å være klar over hvilke rettigheter du har. Særlig hvis saken må tas videre i rettssystemet for å løses.

Kort oppsummering

  • Det er flere lover som kan ha betydning for gjerder. Både gjerdeloven, naboloven, plan- og bygningsloven og dyrevelferdsloven kan komme til anvendelse.
  • Du kan fjerne et gjerde som står på din eiendom, men du må forhøre deg med naboen dersom det står på hans eller hennes tomt. Noen steder er det gjerdeplikt.
  • Ved konflikt om et gjerde er det lurt å finne ut hvem sin tomt det står på, hvorfor det står der, og om man kan komme frem til enighet. Om ikke, er det lurt å ta kontakt med en advokat.

Selv om gjerder er et fint supplement til hvordan uteområdet ser ut, fungerer de også som er barriere mellom to eiendommer. Om gjerdet ditt er sjenerende for naboen, kan det oppstå konflikt om typen gjerde, og plasseringen av det.

Om du ønsker å fjerne, sette opp, eller spleise med naboen på et gjerde, er det reglene i naboloven som regulerer dette. I denne artikkelen kan du lese mer om hva naboloven sier om gjerder, og hvordan bestemmelsen skal tolkes.

Det er naboloven som er utgangspunktet for reglene som gjelder mellom naboer. Her finner man blant annet regler om hva naboen kan, og ikke kan gjøre.

Når det gjelder gjerder, er det en egen gjerdelov med reglene som gjelder for etablering av gjerder. Husk at også reglene i plan- og bygningsloven, og reglene i dyrevelferdsloven, kan ha betydning for gjerdet ditt.

Les også

Alt du trenger å vite om gjerdeloven

Kan jeg fjerne et gammelt gjerde mot naboene?

Om du nylig har flyttet inn i et hus, eller et gammelt gjerde på området har forfalt over lang tid, er det ikke uvanlig å vurdere å fjerne det. Det er viktig å huske at du ikke kan fjerne et gjerde som ikke står på din eiendom.

Du må også forsikre det om at det ikke er gjerdeplikt. I så fall kan naboen kreve at gjerdet restaureres.

Problemet oppstår når gjerdet står på tomtegrensen. Det er vanlig at gjerdet bygges slik at det står på begge naboenes eiendommer siden begge naboene mister like mye av eiendommen til fordel for privatlivet som gjerdet gir. I så fall er det også vanlig å dele kostnadene for gjerdet likt mellom seg.

Om nye eiere flytter inn og ikke vil ha det samme gjerdet, eller vil beholde ett som er gammelt fremfor restaurering, kan konflikt oppstå.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Utgangspunktet tilsier byggerett av gjerder

I utgangspunktet har en rett til å bygge et gjerde mot naboen. Ett unntak er dersom gjerdet er til ulempe for naboen, eller om det medfører brudd på bestemmelsen om fri ferdsel i naturen. Det kan være en fordel å ta kontakt med en advokat eller med kommunen for å forsikre seg om at gjerdet du planlegger å sette opp ikke er i strid med noen regler som gjelder på området.

I tilfeller der gjerdet medfører en større nytte for naboen enn kostnad, kan du kreve at naboen betaler for halvparten av gjerdet. Dette gjelder også for etablering av hekk og annen inngjerding av eiendom. Du kan også kreve at gjerdet eller hekken plasseres slik at den tar opp like mye av begges eiendom.

Altså tilsier naboloven om gjerder at du i utgangspunktet kan bygge et gjerde mot din nabo, så lenger du innfrir disse vilkårene. I tillegg til disse standardreglene finnes et utvalg av spesielle regler i naboloven om gjerder som det også er lurt å se på. Disse gjelder først og fremst i sammenheng med nabolaget som en helhet, og kommunen du bor i.

Spesielle regler i naboloven om gjerder

Når du har fått godkjenning til å bygge et gjerde, må du undersøke om det er noen retningslinjer i reguleringsplanen til kommunen som du må følge.

Videre må du gjerdet følge byggeskikken og den stilarten nabolaget ditt har. Om du bor i et nabolag med hvite stakittgjerder, er det mindre sannsynlig at du får godkjent et betong-gjerde med metallnett.

Et annet punkt det er verdt å merke seg, er at gjerder mot vei helst ikke skal overstige 1,5 meter. Det finnes unntak til regelen for nabolag med spesiell bebyggelse, men hovedregelen er en grense på 1,5 meter. Gjerdet skal ikke redusere sikt ved gatehjørner eller utkjørsler, slik at det er til fare for trafikken.

Om du har tenkt å sette opp et tett gjerde mot naboen, må du søke hvis det overstiger 5 meter langt. Om gjerdet settes 1 meter eller lengre inn på din eiendom, kan du bygge 10 meter før du må søke.

PASSELIG HØYDE: Grensen for gjerder mot vei er normalt 1,5 meter. I spesielle tilfeller finnes det unntak.

Hva gjør jeg om et gjerde fører til konflikt?

Et uønsket gjerde kan medføre konflikt mellom naboer som ellers har en god tone. Enten gjerdet er gammelt, er plassert feil, eller virker sjenerende, er det viktig at du prøver å ha en dialog med naboen der du presenterer din side av saken. I mange tilfeller er naboen enig, og har de samme ønskene som deg. Et krav om riving av naboens gjerde bør ikke være første steg i prosessen.

Om naboen ikke er enig, eller ikke vil samarbeide, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere saken. Advokaten vil også kunne hjelpe deg med å utforme en skriftlig klage til naboen, der både problemet og eventuelle løsninger presenteres. Hvis naboen avviser klagen, er kan advokaten bidra til videre veiledning og eventuelt bistå i en rettssak.

I forkant av gjerdebyggingen kan du kreve gjerdeskjønn, der både du og naboen fyller ut et skjema som sendes til jordskifteretten. En avgjørelse der er ikke endelig, men kan være retningsgivende for hvordan et resultat i en rettssak kan utspille seg.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Naboloven er til for å ivareta alles interesser

Selv om lovverket er innviklet og frustrerende å sette seg inn i, er det viktig å huske at loven er til for å ivareta alle partene i saken.

En dialog med naboen kan i de fleste tilfeller medføre de beste resultatene. I en konflikt, der du ønsker å bygge et nytt gjerde mens naboen ønsker å beholde det gamle, kan en dialog avdekke grunnen til begge parters ønsker. Kanskje du syntes det er enklere å bygge et nytt gjerde, mens naboens økonomi ikke tillater en slik investering? Eller kanskje naboen har en sentimental tilknytning til gjerdet som gjør at det er vanskelig å gi slipp?

Få svar på ofte stilte spørsmål om naboloven

frase

Hvordan skal kostnadene ved oppføring av et gjerde deles mellom naboene?

I henhold til naboloven § 18 skal kostnadene ved oppføring og vedlikehold av et gjerde som regel deles likt mellom naboene, med mindre de blir enige om en annen fordeling.

frase

Hva er kravene til et gjerde mellom naboer med hensyn til høyde og utforming?

Naboloven gir ingen eksplisitte krav til høyde og utforming av gjerder mellom naboer. Imidlertid må gjerdet være nødvendig og hensiktsmessig, og det bør ikke være til vesentlig ulempe for naboen.

frase

Hva kan man gjøre hvis naboen ikke vil delta i oppføring eller vedlikehold av et gjerde?

Dersom naboen ikke vil delta i oppføring eller vedlikehold av et gjerde, kan man søke juridisk bistand og eventuelt ta saken til forliksrådet eller domstolene for å få en avgjørelse.

frase

Kan man kreve at naboen fjerner et gjerde som er oppført uten avtale?

Dersom naboen har oppført et gjerde uten avtale og dette medfører en vesentlig ulempe for egen eiendom, kan man kreve at naboen fjerner gjerdet. Det kan være lurt å søke juridisk bistand for å vurdere saken og eventuelle rettslige skritt.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454