Naboloven: Alt du trenger å vite (bygging, rettigheter m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  En vanlig rot til problemer er krangler mellom naboer. Enten konflikten gjelder et tre som skygger for utsikten, en nabo i etasjen over som fester vilt med høy musikk, eller konstant bråk fra en innretning naboen har plassert i hagen sin, reguleres disse tilfellene som oftest av naboloven.

  Naboloven regulerer forholdet mellom naboer, og fastsetter hva som er lovlig og ulovlig, i tillegg til hvilke følger ulovlige handlinger skal ha. Husk at naboloven bare er en av mange lover som regulerer naboforhold, slik at reglene også kan bli utfylt av andre lover. Vi skal imidlertid fokusere på naboloven i denne artikkelen.

  Et av de største kjennetegnet ved naboloven er at den gir uttrykk for betydelige skjønnsmessige vurderinger. Dette betyr at lovens regler ikke gir konkrete holdepunkter, men legger opp til at det gjøres en større helhetsvurdering i hver enkelt sak.

  Nabotvister inneholder ofte mange faktorer som må vurderes. En mer generell formulering i loven gir domstolene friheten til å ta disse faktorene med i helhetsvurderingen, sånn at utfallet i hver enkelt sak blir best mulig. En generell lovgivning byr også på utfordringer, siden det blir vanskeligere for hver enkelt å forstå grensen mellom hva som er tillat og ikke.

  I denne artikkelen kan du først lese kort om systemet i naboloven, for deretter å se nærmere på de viktigste bestemmelsene der særlig naboloven § 2 står sentralt.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Nabolovens oppbygning

  Naboloven er en relativt kort lov som kun inneholder 24 paragrafer. Dette gjør at loven ikke er så omfattende og vanskelig å sette seg inn i. Den første delen inneholder de alminnelige reglene. Dette er nok den viktigste delen da den oppstiller hva som er lov og ikke lov i naboforhold.

  Den andre delen inneholder regler om blant annet hvordan naboene dine skal varsles. Den tredje delen inneholder regler som fastsetter forskjellige sanksjonsmuligheter ved overtredelse av loven, som for eksempel erstatning og retting.

  Naboloven § 2

  Den sentrale bestemmelsen i naboloven er § 2. Denne fastsetter hva som er lovlig og ulovlig i naboforhold.

  Som nevnt er lovteksten formulert på en lite konkret måte for å kunne passe til et større antall konflikter. For å finne ut hva som ligger i vurderingene, må man se hen til rettspraksis.

  Naboloven § 2 fastsetter at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.»

  Loven oppstiller altså en generell norm for hva man kan tillate seg av atferd fra naboen, basert en interesseavveining. Så lenge noe ikke er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen vil det altså være tillatt, med mindre andre særregler trer i kraft naturligvis.

  Lovteksten inneholder en rekke forskjellige vilkår og vurderinger som vi vil gå gjennom trinnvis for å forsøke å gi deg en bedre forståelse av loven.

  Hva er en naboeiendom?

  For det første er det bare de som anerkjennes som naboer som er beskyttet av bestemmelsen. Her er det imidlertid helt sentralt å peke på at det vilkåret ikke bare omfatter eiendommer som grenser til hverandre fysisk.

  Etter forarbeidene er alle eiendommer som blir berørt av det aktuelle tiltaket ansett som naboeiendom. På denne måten kan du ansees som nabo etter naboloven selv om du bor flere kvartaler unna.

  Et eksempel på hvem som anses som naboer, er klagesaken mot Gardermoen flyplass. Her klagde en rekke mennesker på at flyplassen ga dem en urimelig ulempe. I et slikt tilfelle er det mange fler enn de direkte tilgrensende naboeiendommene som har interesser i saken.

  Hva er en skade eller ulempe?

  For at naboloven § 2 skal trå i kraft, er det en minstekrav om at naboen har foretatt seg noe som er til skade eller ulempe for deg. Det står derfor helt sentralt å fastlegge hva som ligger i disse begrepene.

  Skade” i loven sikter til materielle ødeleggelser på din eiendom som skyldes forhold på naboeiendommen. For eksempel kan dette være skader på din eiendom som følger av sprengningsarbeid på nabotomta.

  Med “skade” er også personskaden inkludert. Dette kan være strålingsskader etter kjemisk arbeid på nabotomten, eller hørselskader etter sprengningsarbeid.

  Ulempe” i naboloven er negative og uønskede forhold som ikke konkret gir en skade. Dette kan være forhold i form av høye lyder, estetiske forhold, vond lukt, eller lignende som er til sjenanse for deg.

  Hva er en unødvendig skade eller ulempe?

  Primært er det to vilkår som kan føre til at en skade eller ulempe du opplever er ulovlig. Enten må denne være “unødvendig” eller “urimelig”. Vi skal først ta for oss vilkåret unødvendig.

  En unødvendig skade eller ulempe vil alltid være urimelig. En typisk unødvendig skade eller ulempe vil være at naboen setter i gang et byggeprosjekt for å plage deg med støy om morgenen. Det kan også være at naboen parkerer på din tomt med vilje, for å forhindre at du kan kjøre inn i oppkjørselen. Det kan også være at naboen velger å utføre arbeid på tomten unødvendig tidlig eller sent på dagen, eller at arbeid gjøres med unødvendig bråkete maskiner. Det vil for eksempel være unødvendig mye støy hvis en gravemaskin tas i bruk for å spa et hull til en liten busk.

  Hva er en urimelig skade eller ulempe?

  Hovedvurderingen innenfor naboloven § 2 vil som regel være om skaden eller ulempen er urimelig. Det skal altså gjøres en helhetsvurdering, der alle forhold i saken vil være relevante for resultatet.

  Bestemmelsen gir noen føringer for relevante vurderingsmomenter:

  • Det skal vektlegges om forholdet kunne forventes da du etablerte deg på eiendommen, og om ulempen eller skaden går utenfor det som er vanlig i det aktuelle området. Hvis du visste at det var godkjent utbygging på nabotomten før du kjøpte huset ditt, vil det være urimelig å klage på normal støy i etterkant.

  Det er disse momentene Høyesterett i stor grad legger vekt på i sine vurderinger. Det sentrale er ofte hva du kunne forvente da du flyttet inn.

  I dommen om Gardermoen var det som sagt mange som klagde på støt fra flyplassen. Høyesterett satte en klar grense for hvem som kunne få erstatning, og ikke. Skjæringspunktet ble tidspunktet Stortinget hadde besluttet at Gardermoen skulle bli hovedflyplassen. Alle som flyttet til området etter denne datoen kunne forvente ulempene flyplassen medførte. De som allerede hadde bosatt seg i området hadde ikke den samme forkunnskapen, og ble derfor tilkjent erstatning.

  I tillegg til hva du kunne forvente da du etablerte deg på eiendommen, er det også sentralt hva som er vanlig i det aktuelle området. Hvis du etablerer deg i et industriområde, vil du måtte forvente andre forhold enn om du flytter inn i et boligfelt ment for barnefamilier. Her vil det for eksempel være helt urimelig om naboen setter gang støyende og forurensende produksjon i hagen.

  Naboloven § 3 om trær

  Selv om naboloven § 2 er den klart mest sentrale bestemmelsen, er også andre paragrafer relevante. Det er særlig naboloven § 3 om trær som skaper konflikt.

  Naboloven § 3 fastsetter at «Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.»

  I utgangspunktet blir det igjen nødvendig med en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Spørsmålet er om treet er til skade eller ulempe for naboen.

  Det følger av rettspraksis at det skal mer til en rent bagatellmessige forhold før bestemmelsen kommer til anvendelse. Det vil ikke være tilstrekkelig om naboens tre feller blader på din tomt, slik at du får ekstra arbeid med å fjerne det. Det er naboen som vil fjerne treet som må bevise at det er til ulempe for han/henne.

  De trærne som er mest aktuelle for bestemmelsen, er trær som står i fare for å skade naboeiendommen. Disse trærne er ofte urimelig høye, eller så skrøpelige at det er fare for at de velter over naboens hus eller gjøre annen skade på eiendommen. Her er det også fare for liv og helse hvis treet faller om natten mens det sover folk i huset.

  I tillegg til rimelighetsvurderingen vil det gjøres en intgresseavveining mellom eieren av treet sitt behov for å beholde treet der det står, og naboens behov for å få det fjernet.

  I denne bestemmelsen er det klargjort at hekker lavere enn 2 meter ikke er ulovlige etter denne paragrafen.

  Følger av ulovlige foretak

  Hvis det skjer brudd med nabolovens bestemmelser, er det diverse konsekvenser som følger. De to mest aktuelle sanksjonene er at naboen enten må rette opp forholdet, eller betale erstatning til naboen (se naboloven §§ 9 og 10.

  Det følger av § 10 at forhold som strider mot §§ 2 til 5 kan kreves rettet av naboen. Om naboens tre kan skade din eiendom, må naboen felle treet eller gjøre tiltak som sikrer at skade ikke skjer. Hvis det er satt opp en bråkende vindmølle på eiendommen som er ulovlig, vil denne måtte fjernes.

  Noen ganger er det ikke mulig å rette forholdet. Eksempelvis er Gardermoen-dommen illustrerende, der det ikke er gjennomførbart å flytte den fordi noen naboer mener det lager bråk. Her er erstatning aktuelt, og det økonomiske tapet skaden medfører er det som skal dekkes. Det økonomiske tapet fastsettes som oftest gjennom en utregning gjort av eksperter på det aktuelle området. Ved bolig vil prisreduksjon som følger av ulemper i området være retningsgivende for erstatningens størrelse. Hvorvidt man får erstatning for ulempens konsekvenser for egen ro og hygge, er usikkert.

  Fyll ut skjemaet for spørsmål om naboloven

  I denne artikkelen har vi forsøkt å gi en kortfattet, konkret og fyldig veiledning om naboloven. Vi håper du har fått en bedre forståelse av naboloven bestemmelser og oppbygging.

  Ved å fylle ut skjemaet på siden, vil du bli kontaktet av 3 advokater som kan hjelpe deg med spørsmål om naboloven. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og en innledende samtale er helt normalt.

  Fordelen med tjenesten er at du enkelt kan sammenligne forskjellige advokater, og lettere ta et valg om hvem som passer best for deg. Vi gjør vårt beste for å gi deg aktuelle advokater fra ditt nærområde, med ekspertise på det aktuelle fagfeltet du har spørsmål om.

  Det lønner seg ofte å forsøke å snakke ordentlig med naboen før du tar saken til domstolen. Som oftest vil en rettsprosess være tidkrevende, kostbar og medføre et uhyggelig naboforhold videre.