Bilde

STORT SKADEPOTENSIAL: Trær som faller kan medføre store skader på personer og eiendom.

Hvem har ansvar for trær som faller?

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Det norske klimaet kan være brutalt, og vind og vær vil slite på trærne over tid. I noen tilfeller vil de kraftige vindkastene rive trærne opp fra jorden, eller knekke eldre tretopper.

Trær som faller i skogen vil ikke være like problematiske som trær som faller i tettbygde strøk. Særlig i eldre nabolag med store hager kan en finne trær som er høye, gamle, og vil medføre store skader dersom de faller under storm. Det kan være lett å utsette trefelling eller sikring av slike trær, men dette kan medføre store utgifter senere.

Hvis et tre har medført skade på personer, kjøretøy eller eiendommer er det naturlig å spørre seg hvem som har ansvaret for at skaden har skjedd.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvem som har ansvar for trær som faller, og hvordan eventuelle kostnader skal fordeles. Du kan også lese om når en nabo kan kreve at et tre skal felles.

Kort oppsummering

  • Trær kan medføre store skader hvis de faller, og den som eier treet har ofte ansvaret for å felle treet dersom det medfører fare for omgivelsene. Det vil legges stor vekt på eventuelle bekymringsmeldinger og krav om fjerning i vurderingen.
  • I noen situasjoner kan det hende at forsikringen dekker skade som følger av at et tre faller over eiendom, eller gjør skader på andre måter.
  • Om man er uenige om et tre skal felles eller ikke, er det lurt å ta kontakt med konfliktrådet eller en advokat. Ikke fjern treet på egenhånd uten eierens godkjenning.

Når kan naboen kreve felling?

Når et tre har medført skader, er det naturlig å se om eieren av treet har fått bekymringsmeldinger eller krav om felling i forkant. Om naboen har sendt inn et krav om at treet må felles på grunn av råte, vil det være naturlig å legge betydelig vekt på manglende tiltak hos eieren av treet.

Det kan være vanskelig å vite når du kan kreve at et tre fjernes. Ifølge naboloven er et krav legitimt om treet er en “urimelig ulempe”, eller om det står plassert mer enn 1/3 av dets høyde inn på nabotomten. Om treet er nærmere enn 1/3 av dets høyde, er spørsmålet om det kan medføre skade og ulempe på for deg (merk, her er ikke “urimelig” et krav. Det er lavere terskel for klage jo nærmere tomtegrensen treet står).

En “urimelig ulempe” vil blant annet være faren for store skader på eiendom hvis treet blir tatt av vinden. Naboen vil som oftest være enig, så en god dialog om hvordan dette skal løses er å anbefale. I noen tilfeller kan det hjelpe om du tilbyr deg å bidra til trefellingen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Uenighet om felling av tre

I noen tilfeller er ikke dialog nok til å komme til enighet. Kanskje naboen selv ikke er enig i at treet utgjør fare for skade? Eller kanskje naboen ikke har kunnskap eller økonomi til å få treet fjernet på en sikker måte? I så fall vil ingenting skje med mindre du foretar ytterligere grep. Husk at du aldri må fjerne treet selv.

For å avklare saken, kan det være lurt å kalle inn en ekspert som kan ta stilling til om treet utgjør en fare eller ikke.

Om ikke eieren er villig til å fjerne treet, på tross av anbefalinger fra eksperten, er neste steg å ta saken videre i rettssystemet. Et naturlig sted å starte er forliksrådet eller konfliktrådet. Hvis dere ikke blir enige her heller, vil neste steg være å ta saken til domstolene. Som regel vil saken løses før domstolene trekkes inn i konflikten.

Hvem står ansvarlig når trær faller?

Som oftest er det enkelt å avgjøre hvem som har ansvar for treet som har skapt skaden. Eieren av treet har selvsagt plikt til å holde det nødvendige vedlikeholdet, og passe på at treet ikke skader andre.

Likevel er det ikke alltid rimelig at den som eier treet skal betale for skadene. Det er stor forskjell på et tre som faller på grunn av manglende vedlikehold, og et tre som treffes av lynet.

Økonomisk ansvar når trær faller

Utgangspunktet er at eieren av eiendommen hvor treet er plassert, er økonomisk ansvarlig for skade som skyldes treet. Om treet ødelegger huset til naboen, er det altså eieren av eiendommen der treet stod som skal dekke skadene. Et slikt økonomisk krav er ofte veldig dyrt. Om et tre er en risiko for andres eiendom, kan det i mange tilfeller være en fordel å felle eller beskjære det før det gjør skade.

Du vil være ansvarlig hvis du vet at treet er sykt, gammelt, eller på andre måter står i fare for å påføre andre skade som resultat av et fall.

  • Selv om eieren av treet er ansvarlig for skaden, betyr det ikke at du selv må betale for den. Mange forsikringer dekker skadene som oppstår.

Boligforsikring dekker ansvar for tre som faller

Om et tre på din eiendom faller og treffer huset til naboen, er det ikke du som må dekke skadene personlig. Det er boligforsikringen din som dekker disse skadene, og du betaler kun forsikringens egenandel.

Dersom skaden skyldes at du har opptrådt slik at du strider mot forsikringsvilkårene, er det du som må betale. Dette kan for eksempel være hvis du feller treet slik at det faller på naboens hus med vilje. Som regel blir ikke dette aktuelt.

Boligforsikringen gjelder kun for tomter og bygninger som står på disse. Derfor er ikke personer og løsøre dekket. Løsøre kan være alt fra biler til sykler, slik at det kan bli meget dyrt om et av dine trær skulle treffe en av disse gjenstandene hos naboen, og du sto ansvarlig.

For å bli ansvarlig for skade på løsøre, må du kunne bebreides for skadene som oppstod på grunn av treet. Her kan det for eksempel være relevant å se om du har fått bekymringsmeldinger om treet, eller at du visste at treet var så gammelt og råttent at det bare var et tidsspørsmål før skade skjedde. I så fall vil du kunne bebreides for ikke å ha utført nødvendige sikringstiltak.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Avslutningsvis

Som du har lest, er det viktig å vite hvem som er ansvarlige for skader som skyldes falne trær. Særlig er det viktig for deg å være klar over at du i utgangspunktet er ansvarlig for skader ditt tre påfører andre, og selv om forsikringen dekker de største utgiftene må du selv ta ansvar for å sikre at trærne er sunne og stabile.

Reglene i loven er utarbeidet slik at hver enkelt sak skal kunne behandles ut fra de relevante forholdene. Et resultat i en lignende sak vil derfor ikke alltid være retningsgivende for din konflikt.

Ved å forhøre seg med en advokat vil du få bistand til å forstå nabolovens regler, og hva de innebærer. En advokat vil også kunne tilpasse argumentasjon til din situasjon, og kunne vurdere om saken din er verdt å ta til retten om ikke en dialog med naboen fører frem.

Få svar på ofte stilte spørsmål om ansvar for trær som faller

frase

Hva kan man kreve dersom et tre faller og forårsaker skade på eiendommen?

Dersom et tre faller og forårsaker skade på eiendommen, kan man kreve erstatning fra treet eier for de direkte skadene som er forårsaket av treet, samt eventuelle følgeskader.

frase

Hva er reglene for beskjæring av trær som står nært eiendomsgrensen?

Man har rett til å beskjære grener og røtter som strekker seg inn på egen eiendom, men man skal ikke forårsake unødig skade på treet. Beskjæringen skal utføres på en forsvarlig og fagmessig måte.

frase

Hva kan man gjøre dersom et tre på naboeiendommen utgjør en fare?

Dersom et tre på naboeiendommen utgjør en fare, bør man først kontakte naboene og informere dem om situasjonen. Dersom naboene ikke gjør noe med problemet, kan man kontakte kommunen og be dem vurdere saken.

frase

Kan man kreve at naboene fjerner trær som skygger for solen?

Det er ingen generell rett til å kreve at naboene fjerner trær som skygger for solen. Men dersom skyggen er vesentlig og fører til redusert bokvalitet, kan man forsøke å finne en løsning i dialog med naboene eller søke juridisk bistand for å vurdere mulige rettslige skritt.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454