Bilde

TRÆR TIL BESVÆR: Trær som skygger for utsikten er et av de største problemene i naboforhold.

Hva sier naboloven om utsikt? Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 16. februar 2024

Naboloven er loven som regulerer hva som er akseptabelt eller ikke, når det kommer til hva en nabo må finne seg i av en annen nabo, også kalt tålegrensen.

Det er § 2 som er nabolovens hovedbestemmelse. Der fremkommer det at;

“ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.”

Med andre ord, som nabo må man akseptere en god del, men når man er påført en urimelig eller unødvendig skade eller ulempe (under ulempe regnes også ting som er farlig) er tålegrensen passert.

Utallige saker mellom naboer havner i rettsvesenet årlig. Det klart flest strides over er trær som står til sjenanse, etterfulgt av endring/bygging av fasade.

I denne artikkelen tar vi for oss hva naboloven sier om utsikt. 

Kortversjonen

  • Utsikt er viktig, både for trivsel og for eiendommens verdi.
  • Trær skaper ofte utfordringer med utsikten, og det er en egen regel i naboloven som setter grenser for hvilke trær som er tillatt og ikke.
  • Om du ønsker å fjerne et tre på naboeiendommen, er det viktig at du tar kontakt med eieren av tomten. Det samme gjelder hvis noen har bygget et tak eller vindu som ikke er lovlig.
  • Om man ikke kommer til enighet, kan det være aktuelt å få veiledning av en advokat. Behandling av saken i domstolene er dyrt og tidkrevende, så det lønner seg for for alle parter å finne en løsning utenfor tingretten.

Trær til besvær

I Norge er det såpass vanlig at trær er roten til konflikt mellom naboer at de har fått sin egen særbestemmelse i naboloven, nemlig § 3. Der fremkommer det at;

“Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova.

Med andre ord, man kan som nabo ha rett til å få naboens tre fjernet eller klippet om det er til særlig sjenanse, står for nærme eller på din tomt, eller om det bryter noen av de andre bestemmelsene nevnt i § 2.

Problemet med naboloven, og grunnen til at så mange saker havner i rettsvesenet er at den er relativt åpen for tolkning, og er sånn sett en ganske “subjektiv lov.” Det gjør det vanskelig for vanlige folk å tolke loven klart.

Hva ligger egentlig i ordlyden “skade eller særlig ulempe”? Det er ikke alltid så lett og vite. Bagatellmessige forhold som litt løvnedfall, eller litt mer sollys er som oftest ikke nok til ulempe for at man kan kreve at naboens tre skal fjernes etter gjeldende rettspraksis.

Det at det er en vanskelig lov å tolke gjør at man må være meget bevisst på hvordan man går frem i det man ønsker kreve et tre fjernet. Det aller beste tipset vi kan gi er og i hvert fall ikke ta sagen i egne hender å felle et av naboens trær. Det vil skade saken din, og i verste fall ende opp med å bli meget dyrt (i noen tilfeller mer enn 100 tusen kroner for et tre).

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Slik klager du på naboens tre

Huseiernes landsforbund har i samarbeid med advokatforeningen lagd en liste over hvordan du bør gå frem når du ønsker å fremme en naboklage for et tre som er til ulempe og/eller særlig sjenanse og som du derfor krever fjernet eller endret i henhold til naboloven § 3.

1. Snakk med eier av tomta:
Det enkleste er ofte det beste. Snakk med naboen om hvordan du ser saken, og gjerne kom med forslag på hvordan dere kan løse problemet. Vær også åpen for naboens synspunkter. Ofte har begge parter mye å tjene på å bli enige seg imellom.

2. Send et rekommandert brev til naboen:
Send et rekommandert brev til naboen hvor det klart kommer frem at dersom ikke trærne fjernes eller endres, vil naboen bli innkalt til forliksrådet og i neste instans tingretten. En normal tidsfrist for svar vil være to uker.

3. Få advokathjelp
I denne fasen er det lurt å få ekstern hjelp fra en advokat som har nabotvister som sitt fagfelt. Det er som nevnt tidligere i denne artikkelen vanskelig for mannen i gata og vite hvor godt klagen står seg i forhold til gjeldende rettspraksis uten å søke ekstern hjelp. 

En advokat vil også lose deg gjennom resten av prosessen som i førsteinstans ofte er å klage naboen inn til forliksrådet, og deretter eventuelt andre rettsinstanser om dere mener at det er hensiktsmessig.

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat, da de ofte tenker at rettshjelp er dyrt. Det er en del advokater som tilbyr kostnadsfri vurdering av din sak, og mange opplever at nettopp det å bruke advokat gjør at tvisten løser seg mye raskere, og at totalkostnaden derfor ble lavere.

4. Forliksrådet og i neste fase tingretten.
Om du (og eventuelt din advokat) har klaget inn naboen til kommunens forliksråd, og de har mottatt klagen, kalles partene inn til mekling. Begge partene har møteplikt. Dommen som avsies har samme rettsvirkning som andre dommer, men kan overprøves ved søksmål til tingretten.

Det er ofte slik at mange saker løses i forliksrådet da begge parter ofte har mye å tjene på å komme til enighet her da saksomkostningene ofte løper i det man bestemmer seg for å ta saken videre i rettsapparatet.

Hekk og gjerde

Mange irriterer seg over naboens sjenerende Thuja-hekk, og skulle gjerne hatt den fjernet. Her er naboloven faktisk ganske klar. Om hekken er under to meter høy er den lovlig, i tillegg er hekker som regnes som nabogjerde ikke dekket av naboloven.

I likhet med bestemmelsen om trær, har naboen krav på å få lovstridige hekker rettet. Det er da smart å følge den samme fremgangsmåten som ved klage på trær som er til ulempe og/eller særlig sjenanse.

Endring / Påbygg av fasade

Tak:

Tak reguleres av nabolovens  § 4. Der fremkommer det at;

Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen.

Med andre ord, naboloven forbyr å bygging av tak som medfører at takdropp eller snøras faller ned på naboeiendommen og medfører skade eller ulempe for naboen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Vindu:

Vinduer reguleres også av nabolovens  § 4. Der fremkommer det at;

Dør og likeins vindauga eller annan gjennomsynleg opning i vegg mot granne må ikkje vera nærare granneeigedomen enn 1,25 meter. Har veggopning som nemnt serleg heimel, må grannen ikkje byggja nærare opninga enn 1,25 meter.

Med andre ord, dører, vinduer og annen gjennomsynlig åpning i vegg mot naboeiendommen må ikke være nærmere naboeiendommen enn 1,25 meter.

Om du mener du har krav på å få ting endret/fjernet er det smart å følge den samme fremgangsmåten som ved klage på trær og hekk.

Få svar på ofte stilte spørsmål om utsikt i naboloven

frase

Hvordan vurderes det om en ulempe for naboens utsikt er vesentlig?

En ulempe for naboens utsikt vurderes som vesentlig dersom den medfører betydelig forringelse av utsiktsforholdene, og det må vurderes ut fra en konkret helhetsvurdering. Dette innebærer blant annet å se på omfanget av inngrepet, varigheten av ulempen og om det finnes alternative løsninger som gir mindre ulempe for naboen.

frase

Hva kan man gjøre dersom naboen bygger noe som hindrer utsikten?

Dersom naboen bygger noe som hindrer utsikten, bør man først forsøke å finne en løsning gjennom dialog. Hvis dette ikke fører fram, kan man vurdere å kontakte en advokat for juridisk rådgivning, og i siste instans kan man bringe saken inn for domstolene.

frase

Er det noen generelle regler om avstand mellom bygninger for å sikre utsikt?

Det er ingen generelle regler i naboloven om avstand mellom bygninger for å sikre utsikt. Avstandskrav kan imidlertid være regulert i lokale planer, byggeforskrifter eller gjennom servitutter som pålegger begrensninger i bygge- og anleggsarbeid.

frase

Kan man kreve erstatning dersom naboen har bygget noe som vesentlig forringer utsikten?

Dersom naboen har bygget noe som vesentlig forringer utsikten, og dette er i strid med naboloven, kan man i noen tilfeller kreve erstatning. Erstatningens størrelse vil avhenge av den konkrete situasjonen og omfanget av den ulempen som er påført. Det anbefales å søke juridisk bistand for å vurdere mulighetene for erstatning i den enkelte sak.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454