Naboen bråker om natta – Hva gjør jeg?

God søvn er en av de viktigste forutsetningene for at man skal ha energi og motivasjon i hverdagen. Det er derfor avgjørende at naboene dine respekterer at man er stille på natten. 

Hvis du har bosatt deg i et nabolag med tett bebyggelse, for eksempel i et borettslag eller lignende, må du i utgangspunktet tåle noe støy fra naboene, men, det er ikke alt du må akseptere. 

I nabosammenheng er det snakk om en «tålegrense» for hvor mye du må finne deg i fra naboen. Utgangspunktet er at «urimelig eller unødvendig» støy ikke er lov, så lenge det medfører skader eller ulemper for deg. Støy som forstyrrer natteroen vil i de aller fleste tilfeller være en stor påkjenning for deg, og anses som urimelig eller unødvendig. 

I denne artikkelen kan du lese mer om  hvordan du går frem hvis naboen din bråker på natten. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Om du bor i et borettslag eller sameie

Som nevnt tidligere i artikkelen må man ofte finne seg i mer støy når man selv har valgt å bo tett på andre personer. I mange tilfeller lever man forskjellige liv, og har forskjellige rutiner. Likevel er det vanlig høflighet å respektere at man skal være stille på natten, og gjentatt bråk vil i mange tilfeller anses som urimelig eller unødvendig overfor naboene. 

Om du bor i et borettslag eller sameie er det ofte et eget reglement som følger med boligen, ofte kalt “ordensregler” eller noe lignende. Disse reglene sier noe om hva slags oppførsel som er forventet av deg, og hva du ikke har lov til å gjøre. Ordensreglene sier som regel noe om når det skal være ro i borettslaget, gjerne mellom 23:00 og 07:00 eller lignende tidspunkter. 

Som regel kreves det at naboen din bryter reglene om nattero over lengre tid. Enkelthendelser vil ofte ikke anses som et stort nok problem til at styret tar det på alvor. Hvis du skal kunne klage til styret, er det derfor en fordel at du kan dokumentere at støyen er vedvarende over en lengre periode, for eksempel gjennom en logg eller videobevis. 

Videre kan du lese mer om hvordan du bør gå frem ved klagen. 

Ta det opp med den det gjelder

Det første du bør gjøre hvis du irriterer deg over naboens oppførsel, er å gi uttrykk for dette på en høflig måte overfor den det gjelder. I mange tilfeller er ikke naboen din klar over at du kan høre vedkommende på natten, og vil endre oppførsel etter å ha blitt gjort oppmerksom på dette.  

Hvis naboens støy også bryter med ordensreglene i borettslaget, kan du med fordel gjøre han eller henne oppmerksom på hvilke regler du mener vedkommende har brutt. 

Skriftlig klage til den/de det gjelder

Selv om de aller fleste endrer oppførsel etter den muntlige beskjeden, er det ikke alle som er like samarbeidsvillige. Hvis den muntlige klagen ikke førte til noen endring i atferden, vil neste steg være å sende en skriftlig klage. Denne kan med fordel være mer formell og detaljert enn den muntlige beskjeden, og det er viktig at du tydelig får frem hva du klager på. 

Det er mange ting du kan ta med i klagen: 

  • Du burde få klart frem hvem du klager på (gjerne nevn naboen din med fullt nav og adresse)
  • Problemet du klager på må også beskrives i detalj. I dette tilfellet vil som regel problemet være manglende nattesøvn på grunn av støy under stilletiden
  • Gi en detaljert beskrivelse av omfanget av støyen. Hvor ofte skjer det, og til hvilke tidspunkter? Gjerne si noe om omfanget også, for eksempel kan dette dokumenteres med videoopptak eller en desibelmåler. 
  • Få frem at du har forsøkt å ta opp problemet tidligere (den muntlige samtalen), men at du ikke ser noen bedring i atferden
  • Få klart frem hvorfor støyen er et problem for deg. Hvis du har en spesielt belastende jobb, nettopp fått barn, eller det finnes andre grunner til at støyen er ekstra plagsom, kan du skrive dette også.

Skriftlig klage til styret i borettslaget

Om heller ikke den skriftlige klagen hjelper, er neste steg å ta kontakt med styret i borettslaget.

I et borettslag har styret ansvaret for å melde fra til de beboerne som bryter reglene, og det er styret som til syvende og sist kan følge opp med et salgspålegg i henhold til Borettslagslova § 5-22. 

Ved en skriftlig klage til styret er det viktig å være saklig og konkret, og at du tydelig får frem din side av saken. Du kan i stor grad skrive det samme som du gjorde til naboen, men gjerne legg til at du har tatt opp problemet med naboen flere ganger, uten at dette har medført noen endring i oppførselen. Gjerne legg ved klagen du sendte til naboen som vedlegg til beskjeden som styret mottar.  

Videre skal styret ta opp problemet med naboen din. Hvis denne oppgaven ikke tas på alvor, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan bistå gjennom prosessen. Hvis du bor i et borettslag som samarbeider med OBOS eller USBL, kan du med fordel ta kontakt med disse og gi beskjed om at styret ikke er funksjonelt.  

Om du bor i hus

Det er ofte vanskeligere å vite hvor den såkalte “tålegrensen” går når man er bosatt i et nabolag uten et styre. Her vil man falle tilbake å nabolovens utgangspunkt om at ingen må ha, gjøre, eller sette i verk tiltak som er til skade eller ulempe for naboen.  

Det finnes i noen tilfeller også kommunale vedtekter som regulerer når på døgnet det skal være nattero, og man har loven om helligdagsfred som omhandler støy på helligdager.

Nattstøy vil fremdeles være et problem, men det skal mye til for at en slik sak havner i rettssystemet. Støyen må være vedvarende, og det vil bli gjort en konkret vurdering av hver enkelt sak. Du kan fremdeles sende klage til naboen, men om dette ikke hjelper er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan ta saken videre. Det er ikke uvanlig at innboforsikringen din dekker deler av advokatutgiftene, så det kan være lurt å undersøke denne muligheten. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende