Bilde

NØYE REGULERT: Borettslag er nøye regulert i borettslagsloven.

Borettslagsloven: Komplett guide (Rettigheter, tvister, o.l.)

Sist oppdatert: 8. mai 2024

Hvis du bor i et borettslag eller vurderer det, bør du så absolutt vite om borettslagsloven. Vi hjelper deg i gang med vår komplette guide til dette lovverket.

Har du noen gang lurt på hva borettslagsloven egentlig er? Da har du kommet til rett sted. Her ser vi nærmere på denne viktige loven som setter spillereglene for hvordan borettslag skal organiseres, driftes og styres. Det dreier seg altså ikke om en tørr, kjedelig lovtekst som ingen bryr seg om – tvert imot. 

En betydelig andel av befolkningen bor nemlig i borettslag, og loven kan påvirke hverdagslivet deres i stor grad. Borettslagsloven er på mange måter som en oppskriftsbok for borettslaget. Loven har et klart formål: sikre at borettslaget drives på en rettferdig og effektiv måte som er til det beste for alle beboere. 

Og nettopp derfor er det viktig å vite om dette regelverket, hvilke rettigheter du har og hva du skal gjøre om det oppstår en konflikt.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Slik påvirker loven deg som bor i borettslag

Borettslagsloven (lov om borettslag) er som en paraply som dekker en rekke forskjellige aspekter ved livet i et borettslag. Den gir regler og retningslinjer for alt fra stiftelse, forvaltning og drift til oppløsning av borettslaget. Det første kapittelet i lovverket handler om eierforholdet og bruksrett. Når du kjøper en leilighet i et borettslag, kjøper du faktisk en andel av hele eiendommen. Det betyr at du eier en del av borettslaget.

Eiendomsrett og bruksrett

Boligen din blir ofte kalt for enhet, og den disponerer du som er andelseier. Samtidig har alle beboerne også fellesområder, i tillegg til hver sin enhet. Det er imidlertid selve borettslaget som har eiendomsretten. Andelseierne har derimot bruksrett på eiendommen til borettslaget. Dermed er det viktig med strenge regler for hvordan man forvalter og styrer både eiendommen og andelene på en rettferdig måte.

Lovgivningen eksisterer for å beskytte deg og dine naboer, samt sørge for at alle får en rettferdig behandling. Her er en kort oversikt over hva loven dekker:

  • Stiftelse: Loven regulerer hvordan et borettslag skal stiftes. Det inkluderer krav til stifterne (de som starter borettslaget), andelstegning (hvordan man kjøper andeler i borettslaget) og innkalling til konstituerende generalforsamling (det første møtet der borettslagets styre velges).
  • Forvaltning og drift: Loven gir detaljerte regler for hvordan borettslaget skal drives. Det inkluderer alt fra valg av styret, hvilke oppgaver styret skal ha, regler for generalforsamlingen og hvordan regnskapet skal føres. Regelverket gir også retningslinjer for hvordan beboerne skal behandle både hverandre og fellesarealene.
  • Oppløsning: I sjeldne tilfeller kan et borettslag bli oppløst, og loven gir klare retningslinjer for hvordan det skal skje. Retningslinjene inkluderer krav til flertall ved avstemning, samt prosedyrer for å fordele borettslagets eiendom blant andelshaverne.

Formålet med borettslagsloven er som nevnt å sikre at alle beboere i et borettslag har like rettigheter og plikter. Og husk, kunnskap er makt – jo mer du vet om loven, desto bedre kan du sikre dine egne rettigheter og bidra positivt til fellesskapet.

Borettslagets andeler

Ifølge kapittel 3 i borettslagsloven må det være minst to andelseiere. Antall boliger i borettslaget er bestemt i bygge- og finansieringsplanen, og hver av disse boligene skal ha like store andeler. Hver andelseier har dermed lik eierandel i borettslaget. Utleieboliger er derimot ikke tildelt en andel. 

Styret kan senere vedta å endre antall andeler, slå sammen andeler og boliger, tildele andeler til tidligere utleieboliger, løse inn andeler eller øke antall boliger. Dermed kan borettslaget tilpasse seg endringer over tid. Når det gjelder hvem som kan være andelseier, finnes det noen begrensninger. 

Ifølge kapittel 4 i borettslagsloven kan kun fysiske personer være andelseiere. Det betyr at selskaper, organisasjoner eller andre juridiske enheter ikke kan eie en andel. Videre kan man ikke eie mer enn én andel. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. Stat, fylkeskommune og kommune kan nemlig eie flere andeler.

Andeler kan skifte eier, men det er noen krav som må oppfylles. Den nye eieren må være en fysisk person, og denne personen kan ikke allerede eie en andel i borettslaget. Denne regelen sikrer at eierskapet i borettslaget er spredt ut og at ingen enkeltpersoner eller enheter får altfor stor innflytelse.

Borettslaget har mulighet til å inkludere visse vilkår knyttet til eierskifte i sine vedtekter. Det er viktig å merke seg at disse vilkårene må være saklige og ikke diskriminerende. Styret kan også innføre forkjøpsrett i vedtektene.

Men hva betyr det i praksis? Et eksempel på eierskiftevilkår kan være at styret har rett til å nekte noen å kjøpe en andel, dersom det er grunn til å tro at vedkommende ikke vil være i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dermed kan styret sikre at alle andelseiere er i stand til å bidra til fellesskapets økonomi, for eksempel vedlikeholdskostnader og fellesutgifter.

Slik oppretter man et borettslag i henhold til loven

Kapittel 2 av borettslagsloven definerer og regulerer hvordan man oppretter et borettslag. Det er faktisk en ganske omfattende prosess som må gjøres på riktig måte. Alle involverte parter må forstå reglene og kravene i lovgivningen for at borettslaget skal få en velfungerende – og ikke minst lovlig – start.

En gruppe personer eller en organisasjon (som oftest en utbygger) tar som regel initiativ til å stifte borettslaget. De kalles for stifterne. Første steg er å holde et stiftelsesmøte der stifterne oppretter et stiftelsesdokument med vedtekter, samt opplysninger som navn, verdi av andelene, i hvilken kommune forretningskontoret holder til, antall styremedlemmer og hvilke saker som skal behandles på ordinære generalforsamlinger.

Ordinær generalforsamling holdes én gang i året, men styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. 

SAMEIE ELLER BORETTSLAG: De fleste velger enten sameie eller borettslag. Valgene av eierform har ulike konsekvenser.

Styrets rolle og ansvar ifølge borettslagsloven

Ifølge kapittel 8 av borettslagsloven skal alle borettslag ha et styre som består av minst tre medlemmer. Styret velges vanligvis på generalforsamlingen som er borettslagets øverste myndighet. Generalforsamlingen består av alle andelseierne i borettslaget, og hver andelseier har én stemme. 

Styret i et borettslag har mange viktige oppgaver og ansvar, for eksempel å betale regninger, kreve inn felleskostnader og føre regnskap. Borettslaget er likevel pliktig til å ha både forretningsfører og revisor, ifølge loven. 

En forretningsfører er en slags blanding av en daglig leder og regnskapsfører. Forretningsføreren rapporterer til styret, og styret har ansvaret for å følge opp forretningsførerens arbeid. En revisor er derimot en uavhengig tredjepart som kontrollerer at borettslagets regnskap er utført korrekt og i henhold til loven. Revisoren blir valgt på generalforsamlingen.

Rettigheter og forpliktelser for andelseiere

Kapittel 5 av borettslagsloven er et viktig kapittel for andelseierne. Den regulerer nemlig boligene og fellesarealene i borettslaget. Som andelseier har du eksklusiv bruksrett til din egen bolig. Du kan derimot ikke leie ut hele boligen i mer enn 30 dager per år med mindre du har tillatelse fra styret. Det er tillatt å leie ut deler av den, for eksempel et soverom – men bare så lenge du bor der selv også.

Du har frihet til å innrede og bruke boligen som du ønsker, så lenge det ikke strider mot loven, vedtektene eller andre gjeldende regler. Bruken kan heller ikke være til ulempe for andre. Andelseiere har i tillegg rett til å bruke fellesarealene, blant annet parkeringsplasser, hager og lekeplasser. Du må likevel respektere reglene for hvordan du bruker disse områdene, for eksempel hvor du har lov å parkere bilen din.

Samtidig har du også ansvar for å vedlikeholde boligen din, for eksempel inventar, gulv og innvendige flater. Andelseiere skal derimot ikke gjøre omfattende vedlikehold som å bytte tak eller utføre reparasjoner på bærende konstruksjoner. Du har også rett til å gjennomføre nødvendige tiltak på eiendommen grunnet nedsatt funksjonsevne, så lenge du har styrets tillatelse. Styret må ha en saklig grunn til å kunne nekte deg dette.

En annen viktig forpliktelse er at andelseierne skal bidra til felleskostnader. Disse kostnadene kan variere, avhengig av borettslagets behov og vedtekter. Generelt sett dekker de utgifter som vedlikehold av fellesområder, forsikringer, fellesgjeld og administrative kostnader. Det kan få alvorlige konsekvenser om du ikke betaler felleskostnadene i tide.

Les også

Økning av fellesutgifter i sameie: Må du godta?

Konfliktløsning og utvisning

Det kan oppstå forskjellige konflikter i borettslaget. Generelt sett, bør man først forsøke å løse dem internt ved å ha en samtale med de involverte partene. Det er også mulig å sende en klage til styret. Andre ganger kan det være nødvendig å få ekstern hjelp, for eksempel av en advokat som kan bistå med mekling, samt tolke både vedtekter og borettslagsloven.

Ifølge lovverket kan en andelseier bli utvist fra borettslaget og tvunget til å selge andelen sin. Man må imidlertid ha bevis på at vedkommende har brutt sine forpliktelser overfor borettslaget på en alvorlig måte. For eksempel, vedkommende kan ha misligholdt reglene gjentatte ganger, ikke betalt felleskostnader eller brukt boligen på en ulovlig måte.

Andelseiere, styremedlemmer og forretningsfører kan være erstatningsansvarlige, dersom de forsettlig eller uaktsomt forårsaker økonomisk tap. Det må imidlertid være en klar og tydelig årsakssammenheng mellom tapet og handlingen som er utført. En advokat kan være til stor hjelp i slike situasjoner.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Konklusjon: dette må du vite om borettslagsloven

Du som er andelseier i et borettslag har både rettigheter og forpliktelser. Borettslagsloven gir klare retningslinjer og regler, blant annet for hvordan boliger og fellesareal skal brukes og vedlikeholdes. Det er viktig at alle andelseiere forstår disse reglene og følger dem nøye. Det inkluderer å betale felleskostnader i tide og følge ordensreglene.

Til syvende og sist er det viktig å huske at et borettslag er mer enn bare en samling av boliger – det er et fellesskap. Og lovverket sikrer at dette fellesskapet er rettferdig og trygt for alle som bor der.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454