Bilde

GRENSENE FOR DYREHOLD: Utforsk reglene og begrensningene for å ha kjæledyr i et borettslag.

Dyrehold i borettslag: Hvilke rettigheter har du? 

Sist oppdatert: 10. desember 2023

Mange velger å skaffe seg et kjæledyr i løpet av livet, og hund og katt er de vanligste selskapsdyrene. I tillegg til å skaffe kunnskap om dyrets behov og atferd, er det også viktig å undersøke hvilke regler som gjelder der du bor. De aller færreste setter seg nøye inn i borettslagets regler for kjæledyr, med mindre de har- eller har tenkt å skaffe seg dyr på tidspunktet de flytter inn. Det kan derfor oppleves som en stor overraskelse hvis du senere finner ut at borettslagets regler forbyr dyrehold. 

I denne artikkelen kan du lese mer om dyrehold i borettslag, og hvilke muligheter du har hvis dyreholdet er forbudt i reglene.

Kort oppsummering

  • Reglene om dyrehold i borettslag finnes i borettslagsloven og vedtektene til det enkelte borettslaget.
  • Borettslaget kan ha bestemmelser om forbud mot dyrehold eller tillate det under visse vilkår.
  • Borettslaget kan kreve at dyreholderen har ansvarsforsikring for dyret, og at dyret ikke utgjør en urimelig ulempe for naboene eller borettslagets øvrige beboere.
  • Hvis borettslaget ønsker å endre bestemmelsene om dyrehold, må det avholdes et årsmøte eller ekstraordinært møte hvor saken kan behandles og avgjøres av flertallet av beboerne.

Hva slags dyrehold er tillatt?

Når du skal finne ut hva slags dyrehold som er tillatt i borettslaget ditt, står dette som regel klart skrevet i borettslagets vedtekter og ordensregler. Vi anbefaler alle å sette seg nøye inn i disse før man velger å kjøpe bolig, og særlig før man velger å skaffe seg dyr. 

Utgangspunktet er at et borettslag har lov til å forby dyrehold. I vedtektene eller ordensreglene vil innholdet av forbudet som regel være beskrevet. Forbudet kan enten være absolutt, eller gjelde for enkelte dyr. Som regel er det snakk om et forbud mot hunder og katter. 

Grunnene til at borettslaget ønsker å forby dyrehold kan være mange. Vanligvis vil forbudet være på grunn av dyr medfører uønsket støy, belastning på utearealene i form av avføring og eventuell tiltrekking av andre dyr, eller allergi.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Kan man ha dyr selv om borettslaget forbyr dyrehold?

Det er mange som lurer på om de kan ha dyr, selv om det står i ordensreglene eller vedtektene til borettslaget at dette er forbudt. Hvis hovedformålet med forbudet mot dyrehold er å unngå sjenanse for naboene, kan det være vanskelig å se at en liten innekatt, eller en gammel hund vil være problematisk. 

Selv om borettslaget har et forbud mot dyr, vil ikke dette forbudet være absolutt. Det finnes et unntak fra regelen, nemlig hvis gode grunner taler for at du skal få ha dyret, og at dyret ikke er til ulempe for de andre som bor i borettslaget. Dette står i borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd som lyder: 

“Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan brukeren av bostedet holde dyr hvis gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.”

Hva er en gode grunn til å ha dyr hjemme?

Det er ikke alltid like enkelt å si hva som er en «gode grunner» til å ha dyr hjemme. De opplagte tilfellene er tjenestedyr, for eksempel hvis en person har en funksjonsnedsettelse som gjør det nødvendig å ha servicehund eller førerhund. Dersom du har behov for en servicehund eller førerhund, er det neppe noe stort problem å få gjennomslag for dette i borettslaget. 

De fleste som ønsker seg dyr er som regel friske, og ønsket om kjæledyr er ikke begrunnet i så «gode grunner» som behovet for tjenestehund. Det følger av rettspraksis og forarbeidene til husleieloven at det ikke er nødvendig med et så sterkt behov for dyr. 

Dom om forbudt hunderase

En dom som gir et godt innblikk, er en sak der et borettslag hadde forbud mot hunderasen «amstaff». Saken gjaldt en 24-åring som hadde latt være å søke om unntak fra forbudet mot amstaff da han flyttet inn i borettslaget, og fikk senere et krav om at hunden måtte fjernes. I dommen fra tingretten ble det avgjort at hunden fikk bli boende, og bakgrunnen for avgjørelsen var at hunden ble skaffet før rasen ble forbudt i Norge, og at den var viktig for han. Videre fremstår hunden som vennlig, og det bodde en rottweiler i den samme oppgangen. Siden hunden ikke hadde vært til sjenanse eller ulempe for naboene, kunne ikke borettslaget kreve den fjernet. 

I dommen ble det også lagt vekt på at hunden hadde gjort personen mer ansvarlig, og holdt vedkommende unna et uheldig ungdomsmiljø. For personen var hunden mer enn kun en selskapshund, og det var en helhetsvurdering av situasjonen som til slutt resulterte i at hunden fikk bli. 

Selv om dommen kan tolkes slik at forbudet mot dyrehold ikke er absolutt, anbefaler vi ingen å spekulere i å trosse disse reglene. I utgangspunktet har du forpliktet deg til å følge reglene som borettslaget har satt, og det vil kunne medføre både konflikt og dårlig stemning dersom du bevisst velger å bryte dem. 

Dom om innekatt

I en dom fra høyesterett hadde en person skaffet seg en innekatt på tross av borettslagets forbud mot dyrehold. Katten var renslig, og det var ingen som hadde sendt inn noen klage på katteholdet. Likevel gikk styret til sak mot personen for å få katten fjernet. Saken endte med at katten fikk bli boende siden den ikke var til ulempe for naboene, og eieren fikk en økt livskvalitet på grunn av katten. 

Denne dommen er en del av bakteppet til regelen om at dyrehold kan være lov til tross for forbudet i reglene eller vedtektene hvis det ikke er til «ulempe», og hvis det er «gode grunner» bak dyreholdet.  

Hva er til «ulempe» for de andre brukerne av eiendommen?

I tillegg til at du må ha en god grunn til å ønske å ha dyret hjemme hos deg, kan ikke dyret være til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Ordet «ulempe» er vagt, og det vil være veldig varierende hva man legger i betydningen. Det som fremstår som en ulempe for en person, er ikke nødvendigvis en ulempe for noen andre.  

Typiske grunner til at dyrehold kan være en ulempe, er at det medfører mye lyd, lukt, eller at dyreholdet utløser allergi. En hund som bjeffer når den er alene hjemme, eller som tisser i oppgangen vil som regel være til bry for naboene dine. Man bor som regel tett på hverandre i et borettslag, og lyden bærer godt gjennom veggene og etasjene i boligblokken. Selv mindre hunder og høylytte katter kan være plagsomme. 

Hvis naboene dine får fysiske plager på grunn av dyreholdet ditt, for eksempel gjennom allergiske reaksjoner eller hodepine på grunn av støy og manglende søvn, vil dette klart være til stor ulempe for dem. Det kan være lurt å undersøke om de nærmeste naboene dine er allergiske mot dyr, og eventuelt hvilke dyr de er allergiske mot. Det finnes også en rekke hunderaser og katteraser som selges som «allergivennlige», og disse vil passe bedre i et borettslag enn en hund som røyter mye. Vær oppmerksom på at rasene er «allergivennlige», ikke «allergifrie». Det kan ikke garanteres at naboen tåler denne typen dyr. 

OPPFØRER SEG BRA: Dyr som oppfører seg bra vil sjelden være til ulempe for naboer.

Det må gjøres en konkret vurdering

Når man skal vurdere hvilke dyr som er tillatt og ikke, må det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. I vurderingen vil man måtte veie ditt behov for dyrehold opp mot eventuelle ulemper som dyret medfører. Et behov for førerhund vil for eksempel kunne unnskylde noen bjeff i løpet av dagen, mens et sosialt behov for en «firbent venn» ikke vil stå like sterkt. Hvis grunnen din kun er et ønske om å ha dyr, er det desto viktigere at du passer på at dyret ditt ikke er til ulempe for de andre i borettslaget. 

For dyr som ikke gjør mye ut av seg, for eksempel fisk i akvarium eller reptiler, vil det være vanskelig for borettslaget å kreve dem fjernet. Disse dyrene vil hverken medføre støy, eller gi naboene dine allergiske reaksjoner. Når dyret ikke er til plage for naboene, vil ditt ønske om å ha et dyr for hyggens skyld ofte kunne overgå borettslagets ønske om forbud mot dyrehold på generelt grunnlag. 

Hver enkelt situasjon vil vurderes konkret, og mange faktorer vil spille inn. Hvis du er usikker på om dyret du har- eller ønsker å skaffe deg er tillatt, anbefaler vi at du snakker med en advokat som kan vurdere situasjonen. Gjerne ta kontakt med styret i borettslaget for å undersøke hva grunnen til dyreforbudet skyldes, og hvordan de stiller seg til saken. I noen borettslag er dyreforbudet noe de har skrevet i reglene for å kunne holde oversikt over dyrene som tillates, og på denne måten forhindre at det oppstår et uønsket antall kjæledyr. 

Hva skjer hvis borettslaget vedtar et forbud mot dyr etter at jeg har flyttet inn? 

Det er flere som lurer på om borettslaget kan vedta et forbud mot dyrehold mens de bor der, og at de dermed må kvitte seg med dyrene sine på grunn av en slik avgjørelse. Hvis du allerede har et dyr, kan du være trygg på at dyret ditt ikke må flytte ut. Reglene vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft, men du må likevel passe på at dyret ditt ikke er til ulempe for de andre beboerne. Veldig sjenerende dyr kan kreves fjernet, uavhengig av det finnes et forbud mot dyrehold eller ikke. Det skal likevel mye til. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Dekning av advokatutgiftene

Noen ganger kan konflikten med borettslaget bli så uhyggelig at man ønsker å flytte, eller velger å kvitte seg med dyret. De færreste velger å engasjere advokat, i frykt for hvilke kostnader advokatbistanden vil medføre

Det er viktig å vite at de fleste innboforsikringer har en egen rettshjelpsdekning som kan være nyttig når du står overfor en konflikt med styret i borettslaget ditt. Dersom forsikringen dekker utgiftene til advokaten din, vil kostnadene til advokatbistanden blir redusert ned til egenandelen som betales til forsikringsselskapet.   

Få svar på ofte stilte spørsmål om dyrehold i borettslag

frase

Kan borettslaget forby dyrehold?

Ja, borettslaget kan forby dyrehold ved å inkludere dette som en bestemmelse i borettslagsavtalen. Andelseierne må da respektere dette forbudet. Det finnes likevel unntak fra dette forbudet, for eksempel hvis dyreholdet er nødvendig på grunn av helsemessige årsaker.

frase

Hva kan man gjøre hvis man ønsker å ha et kjæledyr i et borettslag som har forbud mot dyrehold?

Hvis man ønsker å ha et kjæledyr i et borettslag som har forbud mot dyrehold, kan man søke om å få dispensasjon fra forbudet. Dette må gjøres skriftlig og sendes til styret i borettslaget. Dispensasjon vil normalt sett bli gitt hvis det ikke er til sjenanse for andre beboere og dyreholdet ikke er i strid med lovverket.

frase

Hva er konsekvensene av å bryte et forbud mot dyrehold i borettslaget?

Konsekvensene av å bryte et forbud mot dyrehold i borettslaget kan være både økonomiske og rettslige. Andelseieren kan risikere å få bot eller at dyret blir avlivet. Andelseieren kan også få erstatningskrav fra borettslaget eller andre andelseiere hvis dyreholdet har ført til skader eller ulemper.

frase

Hva er viktig å tenke på før man skaffer seg et kjæledyr i et borettslag?

Før man skaffer seg et kjæledyr i et borettslag, er det viktig å undersøke borettslagsavtalen for å se om det er tillatt med dyrehold. Hvis det ikke er tillatt, bør man søke om dispensasjon. Man bør også tenke på andre beboere i borettslaget og sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for dem. Det kan være lurt å avklare eventuelle konsekvenser med styret i borettslaget før man skaffer seg et kjæledyr.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454