Bilde

SKILSMISSEPAPIRER: En trinnvis guide til å håndtere skilsmisseprosessen og sikre en rettferdig fordeling av eiendeler og ivaretakelse av dine rettigheter.

Skilsmissepapirer: Slik går du frem ved en skilsmisse

Sist oppdatert: 24. juni 2024

Alle ekteskap tar slutt, enten ved at en av ektefellene dør eller ved at man velger å gå fra hverandre. En skilsmisse er et annet ord for en oppløsning av ekteskapet mens ektefellene er i live. Det er flere tusen som velger å gå fra hverandre hvert år, og bakgrunnen for avgjørelsen varierer. For at man skal kunne skille seg, er hovedregelen at man må gjennom en separasjon. I denne artikkelen kan du lese mer om skilsmisse, skilsmissepapirer, og hvordan du går frem hvis du ønsker å gå fra ektefellen din. 

Kort oppsummering

  • Skilsmissepapirer er en viktig del av prosessen med å avslutte et ekteskap, og det er viktig å vite hvordan man går frem for å sikre at alt blir gjort på en korrekt måte.
  • Først må man bestemme hvilken form for skilsmisse man ønsker å søke om, for eksempel en enkel separasjon eller en mer omfattende skilsmisse som inkluderer fordeling av eiendom, barnepass og økonomiske avtaler.
  • Deretter må man samle inn og fylle ut alle nødvendige skjemaer og dokumenter, som kan variere avhengig av hvilken type skilsmisse man søker om og hvilke krav som gjelder i ens spesifikke situasjon.
  • Det kan være lurt å søke juridisk rådgivning fra en erfaren advokat som spesialiserer seg på familierett, for å sikre at man har oversikt over alle de juridiske aspektene ved skilsmisseprosessen og at man får den hjelpen og veiledningen man trenger for å komme seg gjennom denne utfordrende tiden på en effektiv og konstruktiv måte.

Hva er skilsmissepapirer? 

Kort fortalt er skilsmissepapirer alle dokumentene man må ha på plass for at en endelig skilsmisse skal være gyldig. 

Blant skilsmissepapirene finner vi blant annet meklingsattest (om man har felles barn under 16 år), en søknad om separasjon der dette er nødvendig, og søknaden om selve skilsmissen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Fremgangsmåte ved skilsmissen

Det er mange som ikke er klar over hvor omfattende en skilsmisse egentlig kan være. Flere tror at man kan skille seg på dagen, og får en overraskelse når de finner ut at det er en rekke steg som må følges før skilsmissen er gyldig. Om man har problemer med barnefordelingen, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på området.

Dere må ha en meklingsattest

Meklingsattest er bare aktuelt hvis ektefellene har felles barn som er under 16 år. Denne attesten er et bevis på at dere har vært til mekling hos familievernkontoret, eller hos en ekstern mekler. 

Formålet med meklingen

Målet med meklingen er at man skal finne frem til en samværsavtale for barna man har sammen. En slik avtale innebærer spørsmålet om foreldreansvar, og hvor barna skal ha sitt faste bosted. Man vil også måtte finne ut av hvordan samværet med barna skal være, og hvordan det skal gjennomføres i praksis. Om det er andre praktiske spørsmål man trenger en løsning på, kan disse også vurderes her. 

Avtalen

En samværsavtale burde gjøres skriftlig sånn at begge parter har noe konkret å forholde seg til. Videre er det viktig at det er barnas beste som står i fokus under utarbeidelsen av avtalen, og mekleren vil hjelpe dere med å finne løsninger. Mekleren kan også gi dere god veiledning om foreldres rettigheter.

Selv om mekleren kommer med forslag og hjelper til med diskusjonen av spørsmålene, er det foreldrene som må bli enige om en ordning seg imellom. Det er foreldrene som er best kjent med barna, og sine hverdager. For at avtalen skal fungere, er det viktig at foreldrene klarer å gjennomføre den i praksis. 

Det er ikke noe krav om at man må finne frem til en fullstendig samværsavtale under meklingen, og begge foreldrene kan velge å godta avtalen, eller la være. 

Meklingsattesten

For at man skal kunne skilles, er kravet at man møter til meklingen. Etter godkjent oppmøte vil man få en attest som er gyldig i et halvt år. Dette er et av papirene som må legges ved som dokumentasjon når man skal søke om separasjon. 

Meklingsattesten er ikke bare viktig for å få godkjent en søknad om separasjon. Den er også nødvendig hvis man vil utvide barnetrygden, eller hvis man vil gå til sak. 

Unntak fra kravet om mekling

Hovedregelen er at foreldre med felles barn må til mekling før de kan separeres og skilles. Likevel er det ikke alltid man må gjennomføre et slikt møte. 

Noen skilsmisser skyldes ekteskap preget av overgrep, incest, eller lignende. I så fall trenger man ikke å møte til mekling. Om Barnevernet er innblandet i saken, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg innen barnevern.

Det er også noen skilsmisser som behandles annerledes. I utgangspunktet møter foreldrene samtidig til meklingen, men i saker der det er snakk om vold, kan foreldrene møte til mekling separat. Dette innebærer at foreldrene møter til hvert sitt tidspunkt, og derfor ikke trenger å møte hverandre. 

I noen saker er det vanskelig å møte, for eksempel hvis en eller begge foreldrene er bosatt i være aktuelt. Ofte kan meklingen gjøres gjennom telefon- eller videosamtale dersom foreldrene bor langt unna. 

Søknad om fritak for mekling

Om du ønsker fritak fra meklingskravet, kan du sende en søknad til Bufetats regionskontor. 

Søknad om separasjon

Etter at dere har møtt til mekling (hvis dere har felles barn), er det neste steget å søke om en separasjon hos statsforvalteren. Tidligere var statsforvalteren kalt fylkesmannen, men den har nå endret navn. 

Det er to ulike måter å separeres på; gjennom søknad om separasjon til statsforvalteren som er det vanligste, eller gjennom et faktisk samlivsbrudd. 

Man må være separert i ett år før man kan søke om skilsmisse. Tanken bak denne ordningen er at man skal tenke seg godt om før man velger å skille seg. 

Det er statsforvalteren i fylket man er bosatt i som behandler saken, og du finner skjemaet du skal sende inn på statsforvalterens nettsider. 

Hvem kan søke om separasjon? 

Begge ektefellene kan søke om separasjon, og det er ikke noe krav om at man må være enige om å gå fra hverandre. Man trenger heller ikke å oppgi noen grunn til hvorfor man ønsker å skille seg. 

Hva innebærer en separasjon?

En separasjon innebærer at man har et reelt samlivsbrudd, altså at man ikke lenger oppfører seg som om man er gift. I de fleste situasjoner bor man fra hverandre, men om det er mulig å dele boligen slik at man ikke lever som om man var gift, kan det hende dette er i orden. Om du er usikker på om situasjonen anses som en separasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg innen samlivsbrudd for veiledning. 

Innholdet i søknaden

I separasjonssøknaden må du legge ved den dokumentasjonen som skjemaet ber deg om. Du vil ikke få søknaden godkjent før du har gitt dokumentasjonen som er nødvendig for å behandle den. 

Meklingsattesten er viktig å ta med i søknaden om man har felles barn som er under 16 år gamle. 

Noen ekteskap er inngått i andre land enn Norge. I så fall er det nødvendig å legge ved en vigselsattest, med mindre ekteskapet er inngått på en norsk ambassade eller sjømannskirke. 

Digital søknad

De aller fleste ønsker å sende inn søknaden digitalt, men dette er ikke alltid mulig. For ektefeller uten norsk fødselsnummer, er det ikke mulig å bruke den digitale løsningen. Man kan heller ikke sende søknaden digitalt hvis man allerede er registrert i folkeregisteret som separert. Sistnevnte tilfelle kan for eksempel være aktuelt hvis man har vært separert, valgt å flytte sammen, og ønsker å separeres på nytt. 

Papirsøknad

Om man ikke kan bruke den digitale løsningen, eller ikke ønsker å bruke den, kan du sende inn et papirskjema istedenfor. Du finner en oversikt over Statsforvalterens skjemaer på nettsidene deres.

Separasjon gjennom faktisk samlivsbrudd

I Norge er det også mulig å separeres gjennom et faktisk samlivsbrudd. Et slikt samlivsbrudd har man hvis ektefellene har bodd fra hverandre i minst to år, og at dette kan dokumenteres. 

Unntak fra kravet om separasjon

Det er ikke nødvendig med separasjon for å kreve skilsmisse hvis man er offer for tvangsekteskap, eller er offer for trusler eller mishandling av ektefellen sin. Drapsforsøk på deg selv eller barna gir også unntak fra separasjonskravet. Det samme gjelder hvis den du er gift med har inngått ekteskap med noen andre mens man var gift. Det er mulig å få en skilsmisse ved dom.

Skilsmissen

Etter at man har vært separert i enten 1 år (gjennom søknad til statsforvalteren), eller 2 år (ved faktisk samlivsbrudd), kan man søke om en skilsmisse. 

På samme måte som ved separasjon, kan man sende inn søknaden digitalt eller papirutgave. Skjemaet finner du på statsforvalterens hjemmesider. 

Man trenger to vitner

For at statsforvalteren skal kunne behandle skilsmissesøknaden din, trenger de en erklæring fra to vitner som kan bekrefte at du og ektefellen din har levd fra hverandre under separasjonen. Dette kan gjøres digitalt, eller gjennom en signert erklæring som kan inn og legges ved i søknadsskjemaet. 

Praktiske spørsmål ved skilsmisse

Etter et samliv er det flere spørsmål som oppstår ved en skilsmisse. Hvordan skal eiendeler fordeles, og hvordan skal man fordele barna dersom man har felles barn? 

Hvor skal man bo? 

En av de største bekymringene mange har ved samlivsbrudd, er hvordan boligspørsmålet skal løses. Noen ektefeller velger å la den ene kjøpe ut den andre fra den felles boligen. I så fall må man huske å gi beskjed til Kartverket. Ved separasjon slipper man å betale dokumentavgift for registreringen. 

Andre velger å selge boligen slik at begge flytter til nye hjem. I så fall deler man salgssummen etter ekteskapslovens regler om formuesfordeling ved oppløsning av ekteskap. Om man ikke har avtalt noe annet, skal verdiene fordeles likt etter fratrekk fra eventuelle skjevdelingskrav, gjeld, osv. 

Noen har en ektepakt som bestemmer en annen fordeling.

Fordele eiendelene

Mange ønsker å fordele resten av eiendelene før de tar en avgjørelse på hvor de skal bo. 

Dette er en stor fordel siden man finner ut hvilken økonomisk situasjon man har, og eventuelt hvor store verdier man har totalt, får man kjøper en ny bolig. Ved å fordele eiendelene tidlig, har man et godt utgangspunkt når man søker om lån hos banken. 

Utgangspunktet er som nevnt at man deler eiendelene likt, med mindre man har avtalt noe annet (særeie). Om man fordeler kjøretøy, er det viktig å huske på å omregistrere disse.  

Meld flytting

Ved separasjon vil man som regel flytte fra hverandre, og i så fall er det viktig å melde flytting. På denne måten kan du være sikker på at posten kommer frem til riktig adresse, og en ny adresse bidrar som dokumentasjon på at dere har hatt et reelt samlivsbrudd der dere har bodd fra hverandre. 

Søknad om barnetrygd

Om man har felles barn, vil den som barna bor hos fast ha rett på ytelser fra staten. Her kan man gi beskjed til det nærmeste NAV-kontoret, og få videre veiledning om hvilke ytelser man har krav på. I kontakten med NAV er det viktig å sende med flytteattest og meklingsattesten som dokumentasjon. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved skilsmisse

Skilsmisse er blant de vanskeligste situasjonene man kan stå i, og det er ofte mange følelser og tanker som melder seg. Flere er bekymret for fremtiden, og hvordan økonomien skal gå rundt. Om man har felles barn er det også lett å bekymre seg for hvordan de skal takle den nye hverdagen. 

En advokat som spesialiserer seg på skilsmisser, er en stor trygghet i en ellers usikker situasjon. Advokaten vil sørge for at dokumenter og søknader blir sendt til riktig mottaker, og at separasjonen går riktig for seg. Viktigst av alt vil advokaten være en støttespiller som bidrar til oppklaring, veiledning, og som kommunikasjonsledd mellom ektefellene dersom de ikke klarer å diskutere direkte med hverandre.

En advokat som arbeider med familierettslige spørsmål, er ekspert på å finne løsninger som fungerer for ektefellene, samtidig som de ivaretar eventuelle barn. Det økonomiske oppgjøret av eiendeler, kjøretøy og bolig vil også advokaten kunne hjelpe dere med. 

Konklusjon: Dette må du vite om skilsmissepapirer

Skilsmisse er en krevende prosess både juridisk og følelsesmessig. I denne guiden har vi gått gjennom de viktigste trinnene i en skilsmisse fra mekling til endelig skilsmisse. Vi har også tatt en nøye titt på skilsmissepapirer.

Det kan være overveldende å samle nødvendige skilsmissepapirer, gjennomføre mekling og søke om separasjon og skilsmisse. Disse stegene er likevel viktige for å gi alle tid til å tenke gjennom beslutningen og ordne praktiske ting.

Husk at en skilsmisse fører med seg mange praktiske spørsmål, for eksempel hva man skal gjøre med boligen, hvordan eiendeler skal fordeles og andre økonomiske forhold. Slike spørsmål kan ofte føre til konflikter, og det er viktig dere håndterer eventuelle tvister på en ryddig måte.

Lovverket er laget for å sikre rettferdighet for begge parter og ivareta barnas interesser. Selv om en skilsmisse er utfordrende, gir loven og tilbud som mekling og juridisk rådgivning gode rammer for å komme gjennom prosessen på en konstruktiv måte. Målet bør være å finne den beste løsningen for alle involverte, særlig når det er barn med i bildet.

Skilsmissen blir mindre stressende for alle parter ved å skaffe seg god oversikt over alle nødvendige papirer. Det er viktig å ta seg tid til å forstå hvert steg og be om hjelp når det trengs. Står du foran en skilsmisse og er usikker på prosessen eller rettighetene dine? Ikke vent med å søke profesjonell hjelp. 

En erfaren familierettsadvokat kan guide deg gjennom hele prosessen, ivareta dine interesser og hjelpe deg med å ta gode beslutninger. Ta kontakt med en advokat i dag for å ta en fortrolig samtale om din situasjon.

Få svar på ofte stilte spørsmål om skilsmissepapirer

frase

Hvor lang tid tar separasjonsperioden?

Separasjonsperioden varer i minst ett år. Etter at denne perioden er over, kan ektefellene søke om endelig skilsmisse dersom de fortsatt ønsker det.

frase

Er det mulig å få skilsmisse uten å gå gjennom en separasjonsperiode?

Ja, det er mulig å få skilsmisse uten å gå gjennom en separasjonsperiode dersom ektefellene har bodd fra hverandre i minst to år uten avbrudd. I dette tilfellet kan ektefellene søke om direkte skilsmisse uten å måtte gjennomføre en ettårig separasjonsperiode først.

frase

Hva skjer med foreldreansvaret for barna etter en skilsmisse?

Etter en skilsmisse kan foreldreansvaret enten deles mellom foreldrene, eller tildeles én av dem. Dette avhenger av hva som er best for barnet og hva foreldrene blir enige om. Hvis foreldrene ikke blir enige, kan de søke om mekling, og eventuelt ta saken videre til domstolen for å få en avgjørelse.

frase

Hva er mekling og hvem må gjennomføre det i forbindelse med skilsmisse?

Mekling er en prosess der en nøytral tredjepart hjelper ektefellene med å finne en løsning på konflikter og uenigheter, for eksempel rundt barnefordeling og økonomiske forhold. Ektepar med felles barn under 16 år må gjennomføre mekling før de kan søke om separasjon eller skilsmisse. Etter fullført mekling vil mekleren utstede et meklingsattest, som må vedlegges søknaden om separasjon eller skilsmisse.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454