Bilde

OPPLØSNING AV EKTESKAPET: I noen situasjoner er det behov for oppløsning av ekteskapet gjennom rettsapparatet.

Skilsmisse ved dom: Komplett guide (rettigheter, eksempler, o.l.)

Sist oppdatert: 19. mai 2023

Hvis du skal skille deg, er lovens utgangspunkt at du og din ektefelle først må være separert i ett år. Grunnen til dette, er at det er mange økonomiske og praktiske spørsmål som skal avklares, og ofte er det også barn inne i bildet. 

Noen ganger er det urimelig at ektefellene må være separerte i ett år før de kan skille seg. I disse tilfellene kan man få en «skilsmisse ved dom», sånn at dere er skilt med en gang. 

For å få en skilsmisse ved dom, må saken avgjøres i domstolene. 

Kortversjonen

  • Man kan få skilsmisse ved dom i alvorlige saker. Som regel er det snakk om saker med vold, mishandling eller overgrep. Tvangsekteskap vil også være en grunn til å kreve skilsmisse ved dom.
  • Ved drapsforsøk på ektefelle eller barn kan man kreve skilsmisse ved dom. Det samme gjelder ved alvorlig mishandling, eller oppførsel som gjør at du frykter slike hendelser.
  • Om du ønsker skilsmisse ved dom som følge av mishandling eller overgrep, må du gjøre det innen 6 måneder etter handlingene og senest etter 2 år.
  • I utgangspunktet er tvangsekteskap ugyldige, men mange velger skilsmisse ved dom for å sikre seg de økonomiske fordelene som følger av ekteskapsloven. Du må kreve skilsmisse innen ett år etter at tvangen opphører, og det er en absolutt frist på 5 år etter ekteskapsinngåelsen.
  • Du kan ikke kreve skilsmisse ved dom som følge av utroskap.

I hvilke tilfeller kan jeg få skilsmisse ved dom? 

For å få en skilsmisse ved dom, må tilfellet være veldig alvorlig. De vanligste årsakene til at man kan skilles med én gang, er hvis den ene parten eller barna i ekteskapet er utsatt for mishandling og overgrep, eller at de lever i frykt for at dette skal skje. 

Den andre grunnen er når ekteskapet skyldes tvang. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

1. Mishandling og overgrep

Du kan kreve en skilsmisse hvis din ektefelle har prøvd å drepe deg, eller barna dine. Du kan også kreve skilsmisse hvis dere har blitt utsatt for alvorlig mishandling, eller at ektefellen din har opptrådt på en måte som gir dere alvorlig frykt for at noe slikt skal skje. 

Hvis du skal kreve skilsmisse på grunn av de ovennevnte tilfellene, må dette skje innen seks måneder etter at du fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter at den fant sted. 

Når domstolene skal avgjøre hvor alvorlig trusselen om skade, mishandlingen, overgrepene eller annen atferd har vært, gjøres det en helhetsvurdering av situasjonen. Utfallet i saken kan derfor skille seg fra et lignende tilfelle, fordi at andre faktorer har spilt inn. 

Hvis handlinger som isolert seg ikke er av de alvorligste gjøres gjentatte ganger, vil dette øke alvorlighetsgraden i saken. 

2. Tvangsekteskap

Hvis du ikke har inngått ekteskapet frivillig, kan du kreve skilsmisse ved dom. For at det skal være snakk om et «tvangsekteskap» i denne sammenhengen, må ekteskapet være fremtvunget gjennom rettsstridig atferd. Dette gjelder uavhengig av hvem det er som har tvunget deg til å inngå ekteskapet. 

Fristen for å søke skilsmisse ved dom må skje innen ett år etter at du er fri for tvangen. Det er en absolutt frist på fem år etter at ekteskapet ble inngått. 

  • Merk! Et tvangsekteskap vil være ugyldig. Likevel er det noen som heller vil ha skilsmisse ved dom på grunn av ekteskapslovens regler for delingen av eiendeler. Så lenge ektefellene ikke har særeie, vil felleseie deles mellom dem etter fratrekk for gjeld og eventuelle skjevdelingsmidler. Hvis ekteskapet kjennes ugyldig, beholder dere det dere selv eier. Under tvangsekteskap er det i mange tilfeller en part som er sterkere økonomisk enn den andre. For den svakere parten vil skilsmisse ved dom være en økonomisk fordel. 

Skilsmisse ved dom som følge av utroskap?

Det er mange som lurer på om man kan kreve en øyeblikkelig skilsmisse når ektefellen har vært utro. Det korte svaret er nei. I dag gir ikke dette grunn til å kreve skilsmisse ved dom. 

Frem til 1927 var «ekteskapsbrudd» straffbart, og fra da ville utroskap gi deg rett til skilsmisse ved dom. Da ekteskapsloven av 1991 kom på banen, ble ikke ekteskapsbrudd nevnt. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvordan går jeg frem? 

Hvis du tenker at ekteskapet ditt kan kvalifisere til skilsmisse ved dom, er det anbefalt at du tar kontakt med en advokat for å rådføre deg om saken. Ved å ta saken til domstolen er det alltid en risiko for at du taper, og i mange tilfeller må dekke motpartens saksomkostninger. 

Ved å rådføre deg med en advokat som har kunnskap innenfor feltet, vil det være enklere å bygge opp saken din, og sende de riktige papirene dit de hører hjemme. Når saken føres for domstolene er det også anbefalt at du bruker en advokat siden lovverket er komplisert, og temaet er av stor følelsesmessig belastning.

Få svar på ofte stilte spørsmål om skilsmisse ved dom

frase

Hva er kravene for å søke om skilsmisse ved dom?

For å søke om skilsmisse ved dom må det foreligge alvorlige årsaker som gjør det umulig å fortsette samlivet. Dette kan være vold, trusler, rusmisbruk, psykisk mishandling eller andre tilsvarende forhold. Ektefellen som søker om skilsmisse må kunne dokumentere disse forholdene og overbevise retten om at det ikke er mulig å fortsette samlivet.

frase

Hvordan starter man en prosess for skilsmisse ved dom?

For å starte en prosess for skilsmisse ved dom, må man først kontakte en advokat som kan hjelpe med å utarbeide en stevning. Stevningen skal inneholde informasjon om grunnlaget for skilsmisse, og sendes deretter til tingretten. Retten vil da behandle saken og eventuelt avholde et rettsmøte før en avgjørelse tas.

frase

Hva skjer hvis den andre ektefellen ikke samtykker til skilsmisse ved dom?

Hvis den andre ektefellen ikke samtykker til skilsmisse ved dom, vil retten likevel behandle saken og vurdere om grunnlaget for skilsmisse er tilstrekkelig sterkt. Dersom retten finner at det foreligger alvorlige årsaker som gjør det umulig å fortsette samlivet, kan retten beslutte å oppløse ekteskapet selv om den andre ektefellen ikke samtykker.

frase

Hva er konsekvensene av en skilsmisse ved dom?

Konsekvensene av en skilsmisse ved dom inkluderer oppløsning av ekteskapet, og eventuelle rettslige avgjørelser om barnefordeling, barnebidrag, ektefellebidrag og deling av felles eiendeler. Det kan også få følelsesmessige konsekvenser for begge parter og eventuelle barn involvert i saken.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454