Bilde

SEPARASJON: En oversikt over reglene og prosessen ved separasjon, inkludert økonomiske forhold, barnefordeling og andre viktige aspekter.

Regler ved separasjon: En komplett guide for 2024

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Et samlivsbrudd er et stort vendepunkt i livet, uavhengig av om man er enige om å gå fra hverandre, eller ikke. Det er både emosjonelle og praktiske utfordringer som må løses, og flere opplever at konfliktnivået stiger. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 9 100 separasjoner i 2021, og 16 100 valgte å gifte seg. Det er altså ikke uvanlig at ektefeller velger å gå fra hverandre. De fleste samlivsbrudd blir enklere om man er klar over hvilke regler som gjelder ved separasjon, og klarer å snakke sammen om de ulike spørsmålene som oppstår. 

I denne artikkelen kan du lese mer om separasjon, og hvilke regler som gjelder. 

Kort oppsummering

  • Separasjon er en midlertidig avtale om å leve adskilt, og kan inngås av ektefeller som har vært gift i minst ett år.
  • For å søke om separasjon må man sende inn en skriftlig søknad til tingretten og oppgi grunnen for separasjonen.
  • Tingretten vil vurdere om grunnlaget for separasjon er tilstrekkelig, og vil sende en bekreftelse på separasjonen til ektefellene og folkeregisteret.
  • Separasjon kan føre til at ektefellene mister retten til å arve hverandre, og det er viktig å avtale fordeling av økonomi, eiendeler og eventuelle felles barn.

Hva er separasjon? 

Før vi går videre i artikkelen, er det viktig å være klar over hva separasjon innebærer. 

Separasjon er et steg som må gjennomføres før man kan skille seg for godt. Skilsmisse innebærer at ekteskapet løses opp, og en av grunnene til at vi har separasjon, er at man skal tenke nøye gjennom avgjørelsen om å gå fra hverandre. 

Når man ikke lenger vil være gift med ektefellen sin, må man altså være separert i 1 år, eller hatt et faktisk samlivsbrudd på minimum 2 år før man kan gjennomføre en skilsmisse. I denne forbindelsen skal man ikke bo sammen i separasjonstiden.

Det er ingen krav om at både du og ektefellen din ønsker separasjon, så du kan søke om separasjon uten samtykke fra den du er gift med. Når du søker om separasjon, er det heller ikke nødvendig å oppgi noen grunn til hvorfor du ønsker å separeres fra ektefellen din. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Søke om separasjon

Det første alternativet ved separasjon, er at man søker om denne dette hos Statsforvalteren. Om man sender inn en slik søknad, er separasjonstiden på 1 år. 

Søknad til Statsforvalteren har den korteste separasjonstiden, og alternativet er et faktisk samlivsbrudd på minimum 2 år som vi kommer tilbake til senere i artikkelen. 

Meklingsattest

I søknaden om separasjon må man også legge ved en meklingsattest hvis man har barn som er under 16 år gamle. Attesten kan ikke være eldre enn 6 måneder. En meklingsattest er et bevis på at man har gjennomført en mekling hos familievernkontoret der målet er å finne frem til en foreldresamarbeidsavtale. 

En foreldresamarbeidsavtale inneholder blant annet hvordan foreldreansvaret skal fordeles, hvor barnet skal bo, og hvordan samværet mellom barnet og foreldrene skal gjennomføres. 

Det er ikke noe krav om at man blir enige under meklingen, og man vil få en attest uavhengig av resultatet. Hvis man ikke har med meklingsattesten i søknaden om separasjon, vil den avslås. 

I noen få situasjoner trenger du ikke meklingsattest for å søke om separasjon. Dette gjelder i alvorlige tilfeller der oppløsningen av ekteskapet skyldes at en av ektefellene har utsatt barna eller deg for mishandling, eller ved tvangsekteskap. Om dette er tilfellet i din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning. 

Hvor skal søknaden sendes? 

Når de nødvendige papirene er fylt ut, kan du sende søknaden om separasjonen til Statsforvalteren. Søknaden skal sendes til det fylket som dere bodde sammen i sist, men om ingen av dere bor der lenger, kan man sende søknaden til det fylket som en av dere bor i per dags dato. Du finner skjemaet for søknaden på Statsforvalterens nettsider, og det kan leveres på nett, eller sendes i posten. 

Om dere vil at søknaden om separasjon skal behandles raskere, er det lurt at begge signerer den før den sendes inn. Om ikke vil Statsforvalteren ta kontakt med den som ikke har signert, og gi vedkommende en frist til å signere eller komme med innsigelser mot søknaden. Merk at det ikke er noen fare for at søknaden blir avslått ved manglende signatur fra begge ektefellene. Det er bare det at saksbehandlingen kan bli lenger. 

Hva skjer etter separasjonen er gjennomført? 

Etter at man har fått behandlet søknaden om separasjon, må man vente 1 år før man kan søke om å skilles. 

Det er viktig å være klar over at man ikke vil få godkjent en skilsmissesøknad hvis man ikke har hatt noe reelt samlivsbrudd under separasjonen. Separerte ektefeller som har funnet tilbake til hverandre, eller som har bodd sammen under separasjonstiden må som regel starte prosessen på nytt. 

Separasjon ved faktisk samlivsbrudd

Det er som nevnt 2 måter å gjennomføre en separasjon på. Den første er søknad til Statsforvalteren slik du har lest, og den andre er at man har et faktisk samlivsbrudd i minimum 2 år. 

Om man velger løsningen der man flytter fra hverandre, sender man ikke inn søknad til Statsforvalteren. Når dere har bodd fra hverandre i minst to år, kan dere sende inn en søknad om skilsmisse. 

Et faktisk samlivsbrudd innebærer at ektefellene må flytte fra hverandre, og at det er et reelt brudd i forholdet mellom dem. Man kan eksempelvis ikke flytte fra hverandre i forbindelse med jobb, og regne dette som et samlivsbrudd hvis kontakten fortsetter. 

Det kreves at samlivsbruddet varer i minst to år, og dette gjelder sammenhengende. Hvis man har hatt noen avbrudd i denne perioden, for eksempel flyttet sammen i perioder, må man begynne fristen på nytt. 

Skilsmisse

Når man har gjennomført separasjonstiden og sendt inn søknad om skilsmisse, er ekteskapet avsluttet. 

Selv om man i utgangspunktet kan gå hver til sitt, er det ofte mange spørsmål som må besvares. Om man har felles barn, vil man som regel måtte forholde seg til hverandre etter skilsmissen. 

Økonomisk oppgjør

Ved en skilsmisse vil ektefellene dele verdiene mellom seg. 

Det er tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet mellom ektefellene som danner det vi kaller skjæringstidspunktet. Det er verdiene på dette tidspunktet som skal fordeles. Om man ikke er enige om når samlivsbruddet skjedde, ser man når separasjonen skjedde. 

Det er ekteskapsloven som inneholder reglene som gjelder for det økonomiske oppgjøret ved en skilsmisse. 

Om man har ordningen felleseie, vil man dele verdiene likt etter lån ved skilsmisseoppgjør, fradrag fra gjeld, skjevdelingskrav, og andre unntak. Hvis man derimot har avtalt delvis eller fullstendig særeie, vil fordelingen følge denne avtalen. 

Hvis man ikke har avtalt noe annet, er det lovens utgangspunkt som likedeling som gjelder. 

Selv om ekteskapsloven har egne regler for hvordan oppgjøret skal gjennomføres, kan man bli enige om andre løsninger. Dere bestemmer selv hvordan eiendelene deres fordeles, så lenge dere er enige. Hvis det oppstår konflikt, er det lovens regler som kommer på banen. 

Før du inngår avtale om verdifordelingen, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan undersøke at du har fått de verdiene du har krav på. Det er nemlig sånn at mange velger å si fra seg eiendeler for å unngå ytterligere konflikt. Dessverre vil denne typen avgjørelser kunne få store konsekvenser for livet etter skilsmissen siden resultatet i det økonomiske oppgjøret danner grunnlaget for muligheten til boligkjøp, investeringer, osv. 

Når kan du kreve at verdiene deles? 

Mange har behov for å dele eiendelene, enten fordi de trenger pengene til etablering av et nytt liv, eller fordi de ikke lenger vil være tilknyttet ektefellen økonomisk. 

Utgangspunktet er at man kan avtale når man vil dele formuen mellom seg, men dette forutsetter at begge er enige. Vanligvis skjer delingen når begge ektefellene har fått separasjons- eller skilsmissebevilling. På dette tidspunktet kan man kreve at verdiene deles, uavhengig av om man er enige. 

Noen velger å avtale et tidspunkt for deling i en ektepakt. I så fall er det dette tidspunktet som gjelder. 

  • Tips! Siden skjæringstidspunktet (tidspunktet for vurderingen av hvem som eier hva) inntreffer ved samlivsbruddet, er det lurt å fordele eiendelene raskt etter dette. Over tid blir det vanskeligere å finne ut hvilke eiendeler man hadde på dette tidspunktet, og hva som har skjedd i etterkant. 

Hva skjer hvis man ikke blir enige om verdien av eiendelene?

Siden utgangspunktet er at man skal dele verdiene likt mellom seg, kan det oppstå utfordringer når man ikke blir enige om hva en eiendel er verdt. Om man ikke finner frem til en enighet om verdiene, ser man til markedsverdien på tingen. 

For større ting som eiendom og kjøretøy, velger mange å høre med en takstmann, eiendomsmegler, eller forhandler av kjøretøyet. For mindre gjenstander kan man se på finn.no hva lignende ting blir solgt for. 

Hvis ingen av dere har lyst til å beholde tingen, vil man måtte selge gjenstanden og dele salgssummen mellom seg. Husk at en ektefelle vil ha forkjøpsrett på tingen om den selges. 

Skilsmisse i utlandet eller med en utenlandsk statsborger

Verden blir mer og mer sammenflettet, og det er ikke uvanlig at man gifter seg med en som har et annet statsborgerskap.

Utgangspunktet er at man følger lovene som gjelder i det landet der ektefellene har sitt første felles bosted, med mindre man har avtalt noe annet ved ektepakt. Dette gjelder likevel ikke om man kun bodde i landet midlertidig, og i så fall er det bostedet som fremstår mer varig som gjelder. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved separasjon

Det er mange følelsesmessige og praktiske utfordringer som dukker opp når ektefeller går fra hverandre. Spørsmål om barnefordeling, hvem som skal bli boende i huset, og hvordan eiendeler skal fordeles, vil også være aktuelle når skilsmissen kommer. 

En advokat som spesialiserer seg på skilsmisser, også kalt skilsmisseadvokat, vil kunne svare på alle spørsmålene du har i forbindelse med samlivsbruddet, og sørge for at du får klarhet i hvilke regler som gjelder. På denne måten kan du ta de valgene som er best for deg og din situasjon. 

Advokaten kan også hjelpe deg med å sende inn søknaden om separasjon og skilsmisse, og gi deg grundig veiledning om hvilke virkninger avgjørelsene dine medfører. 

Ved fordeling av eiendeler og verdier ved skilsmisseoppgjør, er det lett å la seg friste til å gi etter for motpartens krav slik at saken blir ferdig raskest mulig. Problemet er at resultatet etter skilsmissefordelingen danner grunnlag for livet du skal bygge opp etter at ekteskapet er oppløst. Om du sier fra deg store verdier for å unngå konflikt, blir det vanskeligere å etablere seg på nytt. Advokaten vil sørge for at du får de verdiene du har krav på, og passe på at du ikke lar følelsene ta styringen i avgjørelser du vil angre på senere. 

I tillegg til å ta seg av det praktiske, vil advokaten være en god støttespiller i den vanskelige tiden. Advokaten vil fremme saken din på best mulig vis, og sørge for at dine rettigheter ivaretas. For ektefeller som ikke ønsker å kommunisere direkte med hverandre, kan advokaten være et godt verktøy for å unngå konflikt.

Få svar på ofte stilte spørsmål om skilsmisse

frase

Hva er forskjellen mellom separasjon og skilsmisse?

Forskjellen mellom separasjon og skilsmisse er at separasjon ikke oppløser ekteskapet, men bare gir ektefellene en juridisk separasjon hvor de bor hver for seg. Skilsmisse er derimot en endelig oppløsning av ekteskapet.

frase

Hvilke regler gjelder ved separasjon?

Ved separasjon må ektefellene avklare spørsmål om blant annet bosted, samvær med barn, økonomi og fordeling av eiendeler. Dette kan avtales mellom partene eller avgjøres av en domstol hvis de ikke blir enige.

frase

Hvordan påvirker separasjonen barna?

Separasjon kan påvirke barna på ulike måter, avhengig av deres alder og personlighet. Barn kan oppleve separasjonen som en sorgprosess og kan trenge støtte og hjelp til å håndtere følelsene sine. Det er viktig å legge til rette for samvær og kommunikasjon med begge foreldrene, med mindre det er særlige grunner til at dette ikke er til barnas beste.

frase

Kan separasjon føre til økonomiske konsekvenser?

Ja, separasjon kan føre til økonomiske konsekvenser, spesielt hvis ektefellene har felles økonomi. Ved separasjon må ektefellene avklare spørsmål om fordeling av eiendeler og gjeld, og det kan være behov for å avtale underholdsbidrag til den ene ektefellen eller til eventuelle felles barn. Det er derfor viktig å få juridisk bistand og rådgivning ved separasjon.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454