Bilde

NØYE REGULERT: Forskudd på arv til barn og barnebarn er nøye regulert i arveloven.

Forskudd på arv: En komplett guide (skatt, gaver, o.l.)

Sist oppdatert: 22. april 2024

Arveoppgjør er noe de aller fleste påvirkes av i løpet av livet. Enten du selv får forskudd på arv, eller du ønsker å gi noen forskudd på arv, er kunnskap på området avgjørende for at arven skal gis på riktig måte. Å ha kjennskap til arvelovens regler har mye å si for den økonomiske situasjonen, og hvordan resultatet av et arveoppgjør vil se ut. 

I denne artikkelen kan du lese mer om forskudd på arv, og hvilke regler du må være klar over. Du vil også kunne lese om forskjellen på arv og gaver, og hvilke følger et forskudd på arv vil ha i fremtiden. 

Kortversjonen

  • Gaver påvirker ikke arveoppgjøret, mens forskudd på arv har innvirkning på hvordan formuen fordeles etter dødsfall.
  • Du kan gi gaver til hvem du vil, inkludert egne barn og andre arvinger, men det kan oppstå konflikter hvis gavene oppfattes som urettferdige.
  • Dødsboet pluss tidligere arveforskudd utgjør det totale utgangspunktet for arveformuen.

Forskjellen på gaver og forskudd på arv

Når man snakker om forskudd på arv, er det viktig å skille dette fra rene gaver. Utgangspunktet er at man kan gi fra seg det man ønsker så lenge man er i live, og en gave vil ikke ha påvirkning på arveoppgjøret etter at en person dør. Hvis man derimot har fått et forskudd på arv, vil dette ha innvirkning på arveoppgjøret

Hvis du får en gave, eller forskudd på arv med en verdi over 100 000 kroner, må dette skrives inn i skattemeldingen. Grunnen til dette er at du må opplyse hvorfor formuen din har vokst så mye. 

Forskjellen på arv og gaver er altså at gaver ikke har innvirkning på arveoppgjøret, mens forskudd på arv vil ha betydning for hvordan formuen fordeles etter et dødsfall. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem kan du gi gaver til? 

Utgangspunktet er at du kan gi gaver til hvem du vil, også mellom egne barn og andre arvinger. Du har full råderett over dine egne ting, og kan gi bort eiendeler og verdier som du selv ønsker. 

Selv om det noen ganger frister å gi bort store verdier til ett av barna dine, kan dette bidra til å skape konflikt mellom de andre. Vi anbefaler derfor at du tenker nøye gjennom gaver som kan oppleves som urettferdige. I noen situasjoner er det gode grunner til å gi ett barn mer enn de andre, for eksempel hvis de har bidratt mye. 

Om du sitter i et uskiftet bo er det ikke like fritt frem å gi gaver og forskudd på arv. Her kan de andre arvingene kunne kreve å få skiftet sin del av boet om de ønsker det. Hvis du sitter i uskiftet bo og vil gi gaver eller forskudd på arv, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat slik at du kan være sikker på at det du gjør er innenfor arvelovens regler. 

Hva sier loven om forskudd på arv? 

Det er arveloven som regulerer hvordan arv skal fordeles. Etter denne loven skal beløpet du får i forskudd på arv blir avkortet når arveformuen skal fordeles mellom arvingene.  

Som forelder er det naturlig å ville behandle barna sine likt. Hvis du har gitt noen av barna dine forskudd på arv, er det lurt å skrive dette i testamentet der det står klart at tidligere gaver (gjerne beskrevet med tidspunkt, sted og sum) skal trekkes fra i arveoppgjøret når du dør. 

Hvis du ikke har lyst til å skrive dette i et testament, kan du også skrive et eget dokument der det står klart at summen er et forskudd på arv som skal trekkes fra under formuesfordelingen. Dette gjelder også for større gaver, så lenge mottakeren vet at dette vil trekkes fra i arven senere. 

Les også

Arveloven: Oversikt over reglene

Begrensninger i friheten til å gi forskudd på arv

Selv om du i stor grad står fritt til å velge hvordan formuen du etterlater deg skal fordeles, er det noen regler du må være oppmerksom på.  

Livsarvingenes pliktdelsarv

En av begrensningene dine i friheten til å gi forskudd på arv, er livsarvingenes pliktdelsarv

Når du dør har livsarvingene dine (barn, barnebarn og deres etterkommere) et krav på 2/3 av formuen du etterlater deg. I praksis betyr dette at forskudd på arv som overstiger livsarvingens del av pliktdelsarven vil medføre at personen må betale tilbake dette til boet. 

Vi kan tenke oss et eksempel der du har tre barn. Ett av barna dine får en hytte som er verdt 2 millioner kroner, og formuen du etterlater deg er 3 millioner kroner når hytten telles med. Barnet som fikk hytten har fått hele pliktdelsarven (2/3 av de 3 millionene du etterlater deg), og har dermed fått mer enn vedkommende har krav på. I denne situasjonen har hvert av barna krav på litt i overkant av 666 000 kroner (1/3 av 2 millioner), og barnet som fikk hytten må betale ut de to andre med 666 000 kroner hver. 

Pliktdelsarven er aldri mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp per barn, så hvis du har en formue som åpner for at større forskudd er mulige, vil situasjonen være en annen. Om du har tenkt å gi gaver eller forskudd på arv som kan tenkes å være i strid med arvelovens regler, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat om hvordan denne overføringen kan gjennomføres. 

MÅ ARVE NOE: Alle barna har krav på en pliktdelsarv, som varierer i størrelse ut fra arvelaters formue. Arvelater kan ikke gjøre barna arveløse med mindre det foreligger helt spesielle grunner.

Hvordan skal arven beregnes hvis noen har fått forskudd på arv?

For at et arveoppgjør skal bli riktig, er det viktig å sørge for at forskudd på arv blir trukket fra på riktig måte. 

Når noen har fått et forskudd på arv, skal denne verdien legges til størrelsen på dødsboet etter den avdøde. Det er altså dødsboet, i tillegg til arveforskuddet, som utgjør det totale utgangspunktet for arveformuen. 

Vi kan tenke oss et eksempel der det er tre livsarvinger: 

  • Barn 1 har fått et forskudd på arv på 1 million kroner. 
  • Barn 2 har fått et forskudd på 2 millioner kroner. 
  • Barn 3 har ikke fått noe forskudd på arv. 

Etter dødsfallet var boet verdt 6 millioner kroner. Mår man legger til de tidligere arveforskuddene som har blitt gitt, utgjør arveformuen totalt 9 millioner kroner. Vi tar utgangspunkt i at det ikke er noen gjenlevende ektefelle eller samboer med arverett, og hver av arvingene får en arv tilsvarende 3 millioner kroner. 

Siden barn 1 har fått 1 million fra før, vil vedkommende få 2 millioner kroner. Barn 2 har fått 2 millioner kroner tidligere, og får 1 million av verdiene i dødsboet. Barn 3 har ikke fått noe forskudd på arv, og vil derfor få 3 millioner kroner av dødsboet. 

Les også

Fordeling av arv mellom søsken

Betydningen av inflasjon på arven

Historisk sett har prisnivået i samfunnet steget over tid. Denne prisstigningen kalles inflasjon, og i praksis betyr dette at man får mindre varer i fremtiden for det samme pengebeløpet man har i dag. 

Noen ganger er det lang tid mellom de ulike tidspunktene man har inngått avtaler om forskudd på arv. Hvis det er snakk om store summer og lang tid, kan det fremstå som mer rettferdig hvis verdiene man har fått blir justert etter prisstigningen i samfunnet. I arveloven står det ingenting om justering av arven etter pengeverdien den har hatt da arven ble gitt, og i praksis betyr det at personer som får forskudd på arv 20 år tidligere enn andre, vil få mere for pengene sine. 

Hvis dere ønsker at forskuddet på arv skal justeres etter prisnivået i samfunnet, må man skrive dette i et dokument. Det finnes en rekke inflasjonskalkulatorer på nett som kan hjelpe deg med å regne ut hvilken verdi pengene hadde da de ble gitt, og hvilken verdi som de har i dag. 

Betydningen av inflasjonen er særlig stor hvis ett barn har fått et hus, eller en hytte som forskudd på arv. Vi kan tenke oss at eiendommen er verdt 3 millioner kroner på tidspunktet arven ble gitt, og inflasjonen har steget 10% mellom eiendommen ble gitt og arveoppgjøret med de andre arvingene skjer. I så fall er eiendommen i praksis verdt 3 300 000 kroner, og ikke 3 millioner slik den var verdt da den ble gitt. 

Økt verdi på eiendommer som gis som forskudd på arv

En annen situasjon som fremstår som urettferdig, er dersom en av arvingene får et forskudd på arv i form av en eiendom som stiger i pris over tid. Som vi har sett, har boligprisene og prisene på fritidseiendommer steget mye de siste årene, og et hus som var verdt 3 millioner på tidspunktet for forskuddet kan i dag være verdt 6 millioner. For de andre arvingene kan det føles urettferdig dersom arvingen som fikk forskudd på arv i praksis har fått en verdi av 6 millioner, og ikke de opprinnelige 3. 

Vi anbefaler at man blir enige i forkant om hvordan denne verdiøkningen skal justeres når arveoppgjøret finner sted. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan dette gjøres mest mulig rettferdig, og en god arverettsadvokat kan finne en løsning som passer deres familiesammensetning og økonomiske situasjon. Advokaten kan sette opp en avtale og et testament som gir gode føringer for hvordan verdiene skal jevnes ut når arven skal fordeles. 

Forskudd på arv i testamentet

I tillegg til å utarbeide et dokument som sier hvilke verdier som har blitt gitt i forskudd på arv, og eventuelt om verdien skal justeres etter prisstigningen i samfunnet, er det lurt å samle denne informasjonen i et testament. I testamentet kan det også hende at du vil tilgodese andre arvinger som har fått mindre opp gjennom årene, for eksempel slik at de arver en bunad med høy affeksjonsverdi, eller en frimerkesamling dere hadde mye glede av sammen. 

Et tydelig og godt utarbeidet testament kan være et viktig verktøy for å redusere sjansene for konflikt mellom arvingene når du dør. Selv om barna dine er gode venner i dag, kan uenigheter om hvordan arven skal fordeles skape splid i de beste familierelasjoner. For å forhindre dette, er det lurt å gjøre det helt klart hva som skal skje med verdiene du etterlater deg. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Sørg for at testamentet er gyldig

Når du skriver et testament, er det viktig å sørge for at du har fulgt de formkravene som stilles til hvordan et testament skal utarbeides. 

For det første må testamentet ditt være skriftlig, og du må signere det i nærvær av to vitner som ser at du signerer. Om vitnene ikke ser at du signerer, må de bevitne at du vedkjenner deg underskriften din. De trenger ikke å være til stede samtidig. 

For det andre, er det viktig å sørge for at vitnene er myndige, og at de er over 18 år. Vitnene kan ikke være i familie med- eller ansatt hos noen som blir tilgodesett i testamentet ditt. De må også være klar over at dokumentet de signerer er et testament, men trenger ikke å vite noe mer om innholdet i testamentet. 

Til slutt er det også avgjørende at innholdet i testamentet er i tråd med arvelovens regler. Dette gjelder blant annet i relasjon til størrelsen på livsarvingenes pliktdelsarv, og eventuell gjenlevende ektefelle eller samboers krav på arv. 

Som du kan se, er det mye du må være oppmerksom på når du skriver et testament. For å forsikre deg om at testamentet du skriver er gyldig, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med utarbeidelsen. Om du allerede har skrevet et testament, kan advokaten undersøke om det følger alle kravene som stilles til innholdet og utformingen. Vedkommende kan også hjelpe deg med å omformulere, eller presisere innholdet sånn at det er enkelt for arvingene dine å forstå hva testamentet sier. På denne måten gir du familien din et godt utgangspunkt for å slippe konflikter etter at du får bort.  

Få svar på ofte stilte spørsmål om forskudd på arv

frase

Hvordan kan jeg gi forskudd på arv til mine arvinger?

Forskudd på arv kan gis ved å opprette en gaveavtale eller en testamentsform som fastsetter at arvingen skal motta en bestemt sum penger eller eiendom før arvelaterens død.

frase

Hva skjer hvis jeg ikke har tilstrekkelig midler til å gi forskudd på arv?

Hvis du ikke har tilstrekkelig midler til å gi forskudd på arv, kan du vurdere å ta opp lån eller refinansiere eiendeler for å skaffe midler.

frase

Hvordan kan jeg sikre meg at forskudd på arv ikke skaper uenighet mellom mine arvinger?

Det kan være lurt å dokumentere forskudd på arv gjennom en skriftlig avtale eller testamente for å unngå uenighet mellom arvingene. Det kan også være lurt å involvere en advokat for å sikre at avtalen eller testamentet er gyldig og juridisk bindende.

frase

Hva er arveforskuddets virkning på arveavgift?

Arveforskuddet regnes som en gave og vil bli påvirket av arveavgiften. Det kan imidlertid gis fritak for arveavgift dersom beløpet er under visse grenser og bestemte vilkår er oppfylt.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454