Bilde

EKSPERTHJELP FOR BEDRIFTER: Det er viktig å velge riktig advokat innen bedriftsrett. Her er guiden til å finne den beste for din virksomhet.

Advokat innen bedriftsrett – Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det etableres stadig nye bedrifter, og konkurransen mellom virksomhetene er stor. Når verden er så sammenflettet som i dag, er det mange nye problemstillinger som melder seg. 

Når man leder en bedrift, har man et stort ansvar for flere områder. I tillegg til sine egne oppgaver, er lederen blant annet ansvarlige for de ansatte, at bedriften følger gjeldende regler, og for å skape en lønnsom virksomhet. Uavhengig av hvor god leder du er, kan konflikter oppstå uforventet. Ved å ha en god dialog med en advokat, kan du sørge for at problemene løses på riktig måte innenfor gjeldende regelverk. 

I denne artikkelen kan du lese mer om bruk av advokat ved problemer som oppstår i forbindelse med virksomheten din, og hvordan vedkommende kan hjelpe deg i ulike situasjoner. 

Kortversjonen

  • Advokater spesialisert innen bedriftsrett kan hjelpe med en rekke juridiske spørsmål og problemstillinger knyttet til bedriftens drift.
  • De har bred kunnskap om regler og lover som gjelder for kontraktsinngåelse, selskapsoppbygging, opphavsrett, konkurranserett og ansattes rettigheter.
  • En advokat kan bistå i konfliktsituasjoner og gi veiledning om hvordan de bør håndteres innenfor gjeldende regelverk.
  • Advokater kan også hjelpe med utforming av kontrakter for å sikre klarhet og unngå misforståelser, samt gi råd om organisering og styring av selskapet.

Hva kan en advokat som spesialiserer seg innen bedrifter hjelpe deg med? 

Som leder av en virksomhet har du et stort ansvar for mange forskjellige områder. Det kreves derfor at du har et bredt spekter av kunnskap, og kravene til deg vil øke når bedriften utvikler seg. En advokat som spesialiserer seg innen bedriftsrett er en god støttespiller, og kan ta seg av de rettslige sidene av driften. 

Advokaten har god kjennskap til reglene som gjelder for eksempelvis kontraktsinngåelse, selskapets oppbygning, hvordan styret i selskapet skal arbeide, rettigheter i forbindelse med patenter og opphavsrett, hva som er lov innenfor konkurranseretten, og hvilket ansvar du har overfor de ansatte. Denne listen er ikke uttømmende, og hvilken kunnskap som kreves vil variere fra virksomhet til virksomhet. 

Advokatens brede kunnskapsgrunnlag gir et godt utgangspunkt for å finne frem til kreative og nye løsninger i saker som er sammensatte og kompliserte. Ved å rådføre seg jevnlig med en advokat kan du aktivt forhindre at konflikter oppstår. Hvis en uenighet allerede har meldt seg, kan advokaten gi god veiledning for hvordan denne burde løses. 

Nedenfor kan du lese mer om ulike saksområder som advokaten kan hjelpe deg med. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Advokathjelp hvis en konflikt allerede har oppstått

Det er mange som velger å ta kontakt med en advokat hvis de står overfor en konflikt som de ikke klarer å løse på egenhånd. Uavhengig av kilden til konflikten, vil advokaten generelt sett kunne bidra med å håndtere problemet. Advokaten har som nevnt god kunnskap om hvilke regler som gjelder, og mindre konflikter krever som oftest bare en oppklaring eller tydeliggjøring mellom partene. 

Dersom dere fremdeles er uenige etter at en oppklaring har blitt gitt, kan det være aktuelt å gå videre med saken. I så fall vil advokaten bidra med veiledning og forberedelse av din side av saken, blant annet ved å finne relevant dokumentasjon som underbygger dine påstander. Advokaten kan være avgjørende for at saken ender i din favør, så hvis det er snakk om store verdier vil det være en risiko å prøve å ordne opp selv. Om du tar kontakt med advokaten tidlig i saksforløpet vil det være enklere for vedkommende å sette seg inn i saken, samtidig som at hele prosessen vil gå riktig for seg. 

Advokathjelp ved inngåelse av avtaler

Innen bedriftsretten er det mange avtaler som inngås. Enten dette er en arbeidsavtale med en ny ansatt, en samarbeidsavtale med en annen virksomhet, eller en handelsavtale med en ny leverandør, kan uenighet oppstå. 

Konflikter i forbindelse med avtaleinngåelse kan handle om mye forskjellig. Blant annet er det flere som finner det utfordrende å forhandle med motparten i forkant av avtalen, eller man kan ha forskjellig forståelse av avtaleinnholdet i etterkant. I noen situasjoner kan man også oppleve at motparten bryter avtalen. 

Hjelp ved opprettelse av kontrakten

For det første kan advokaten være et godt verktøy i forkant av avtaleinngåelsen når kontrakten skal skrives. Et vanlig problem er som nevnt misforståelse av avtaleinnholdet, og en godt formulert kontrakt kan forhindre mange fremtidige uenigheter. Advokater har god kunnskap om hvordan kontrakter skal utformes på en måte som er tydelig for begge parter. I tillegg til å formulere kontrakten på en presis måte, vil også advokaten kunne sørge for at innholdet dekker alle områdene den burde. 

Hva som er nødvendig å ha med i en kontrakt, avhenger av hva slags kontrakt det er snakk om. Ved å la seg bistå av en advokat med erfaring med lignende situasjoner, kan du være sikker på at avtalen du inngår blir som du forventet. 

Hjelp ved uenighet om avtaleinnholdet

Dersom man ikke har en godt nok formulert kontrakt, er det ikke uvanlig at man tolker innholdet i avtalen forskjellig. En advokat som arbeider med bedriftsrett har god kunnskap om hvilke regler som gjelder for avtaletolkning, og kan bidra til en oppklaring av hva dere egentlig har blitt enige om. 

Hvis dere ikke blir enige om hva avtalen sier, kan det være aktuelt å gå videre med saken. Dette kan være nødvendig hvis det er snakk om store verdier, eller hvis motpartens forståelse av avtalen ikke oppfyller det dere ble enige om. 

Et eksempel på formuleringer som kan skape tvil er bruk av vage uttrykk som «nødvendig», «urimelig», «et år», eller lignende. Er det snakk om et kalenderår, eller 365 dager? Hvem avgjør hva som er «nødvendig», og hva som er «urimelig»? Vi anbefaler at denne typen begreper presiseres eller erstattes med andre formuleringer i kontrakten for å forhindre tvil. En advokat som har kunnskap om inngåelse av kontrakter, kan gi god veiledning slik at konflikt kan unngås. 

Hjelp ved brudd på avtalen 

Selv om mange avtalebrudd skyldes misforståelser, kan det hende at motparten har brutt avtalen dere inngikk med vilje. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis de har fått et bedre tilbud, eller ikke ønsker å gjøre forhandlinger med deg likevel. Hva som anses som et brudd på avtalen burde stå klart i kontrakten, men dette er dessverre ikke alltid tilfellet. 

Dersom du står overfor en situasjon der motparten har brutt avtalen dere inngikk, vil en advokat være et godt verktøy for å finne ut hvordan problemet burde løses. Noen ganger er det nok å sette opp møter der man diskuterer, mens i andre tilfeller er det nødvendig å gå videre til domstolene. Om du tenker at retten er eneste løsning, anbefaler vi at du og advokaten går gjennom saken sammen før du tar denne avgjørelsen. Domstolsprøving av situasjonen kan være en økonomisk risiko, og det er ikke sikkert at dommeren ser saken på samme måte som du gjør. 

Advokathjelp ved spørsmål om hvordan selskapet burde organiseres og drives

Når du starter en ny bedrift, er det ikke alltid like enkelt å orientere seg i de ulike selskapsformene som finnes. Det er heller ikke like enkelt å finne ut hva som lønner seg, og hvilke krav og regler som hører til hver av dem. En advokat kan gjøre en vurdering av hva slags virksomhet du har tenkt å begynne, og gi deg råd om hvordan denne burde organiseres slik at resultatet er det beste for deg. Det er ikke sikkert at en lignende virksomhet sin selskapsform passer deg og din situasjon. 

I tillegg til å hjelpe deg med å velge hvordan selskapsform du burde velge, kan også advokaten gi god veiledning om hvilke regler du må være oppmerksom på. Det er vanskelig å vite hvilke plikter og krav som du må forholde deg til, og advokatens råd kan spare deg for merarbeidet en undersøkelse av dette medfører. Etter hvert som du kommer mer inn i systemet vil du få bedre oversikt selv. Mange nye bedrifter legges ned etter kort tid, og ved å bruke advokat kan du bedre sjansene dine til å skape en virksomhet som kan overleve i ulike situasjoner. 

Advokathjelp ved spørsmål om opphavsrett og konkurranse

Det er mange som har spørsmål om opphavsrett, og hva de har lov til å gjøre på konkurranserettens område. 

Hvis virksomheten din driver med arbeid som enten skaper noe nytt, eller har lyst til å bruke andres oppfinnelser, er det viktig å ha oversikt over hvilke regler som gjelder på området. Om du bruker noe du ikke har lov til, risikerer du store økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder hvis noen andre bruker noe du har enerett på, uten å gjøre grep selv. Ved å rådføre deg med en advokat før du bruker andres arbeid, eller hvis andre bruker ditt arbeid, kan du være sikker på at du holder deg innenfor lovens rammer. Du kan også forsikre deg om at du får den økonomiske kompensasjonen du har krav på hvis andre bruker noe du har opphavsretten til. 

Flere virksomheter har fått bøter ved brudd på reglene som gjelder i konkurranse med andre virksomheter. Her er det et minefelt av ulike brudd som finnes, og en advokat kan gi deg god veiledning i forkant av markedstiltak du velger å begynne. Det er for eksempel ikke lov til å misbruke en dominerende stilling i markedet, men hva innebærer egentlig dette? Det er heller ikke lov til å inngå konkurransebegrensende samarbeid, men hva anses som «konkurransebegrensende»? Som i andre situasjoner har loven ord og uttrykk som er store og vage, og en advokat kan hjelpe deg med å navigere gjennom bestemmelsene sånn at du unngår konsekvenser for brudd på reglene.

Advokathjelp i arbeidsrettslige spørsmål

En av bedriftens viktigste ansvarsområder er de ansatte, og hvilke plikter man har overfor dem. Et godt arbeidsmiljø og god ledelse er avgjørende for bedriftens utvikling. Virksomheter som ikke tar personalansvaret på alvor, vil som regel ikke være bærekraftige over lenger tid. 

Arbeidskontrakten

Grunnlaget for arbeidsforholdet er arbeidskontrakten, og det er viktig at denne er godt formulert. Det er også viktig at arbeidskontrakten er enkel å forstå for den nyansatte, og at vedkommende skjønner hva han eller henne inngår en avtale om. Mange virksomheter bruker standardkontrakter som de har formulert en gang for lenge siden, og som ikke har blitt oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen. Hvis dette er tilfellet, risikerer du at virksomheten inngår avtaler som ikke er lovlige. 

Ved å la seg veilede av en god advokat, kan man forhindre at man blir ansvarlige for brudd på arbeidsmiljøloven på grunn av ulovlige arbeidskontrakter. Advokaten kan også hjelpe deg med å tilpasse kontrakten til samfunnsutviklingen, og de ulike stillingene som skal fylles. En person som jobber med kundeveiledning, vil ikke nødvendigvis være tjent med den samme kontrakten som en som arbeider med vedlikehold av virksomhetens eiendeler. 

Oppsigelse av ansatte

De fleste konfliktene som gjelder arbeidsforhold, handler om oppsigelser. For at en oppsigelse skal være lovlig, må den være saklig begrunnet. Hvis du sier opp en ansatt på en ulovlig måte, risikerer du et stort erstatningsansvar og konflikt i etterkant av oppsigelsen. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en advokat før du velger å si opp en ansatt. På denne måten kan du forsikre deg om at oppsigelsen er i tråd med reglene, og at du ikke risikerer å få krav rettet mot deg i etterkant av det avsluttede arbeidsforholdet. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arbeidsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen arbeidsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hvordan velger du den beste advokaten for saken din?

Som du har sett, er det mange forskjellige problemer som kan oppstå i forbindelse med driften av en virksomhet. Denne artikkelen tar bare opp et utvalg av problemer, og er kun ment for å gi deg et innblikk i hva du må være oppmerksom på. For å unngå konflikter i fremtiden, er det lurt å være i forkant av utfordringene. Sørg for at du følger reglene, og at du inngår avtaler (både med ansatte og andre virksomheter) som er godt utarbeidet. 

Når man skal finne riktig advokat, kan det være lurt å undersøke hvilke advokater som har erfaring med en lignende virksomhet som du driver. Det vil være forskjell på hvilke problemer man møter på som håndverker, og hvilke problemer man møter på ved teknologiutvikling. 

I tillegg til å lese tilbakemeldinger på nett, er det lurt å møte advokatene du vurderer å samarbeide med. Informasjonen på nett gir deg et godt utgangspunkt, men det er ingenting som erstatter det at du gjør deg opp ditt eget inntrykk av personen. Det er viktig at du stoler på advokaten du velger, og at denne tilliten blir gjensidig hvis et langvarig samarbeid skal fungere. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen bedriftsrett

frase

Hvilke tjenester kan en advokat som spesialiserer seg på bedriftsrett tilby?

En advokat som spesialiserer seg på bedriftsrett kan tilby en rekke tjenester, inkludert å bistå i oppstart av virksomhet, utarbeide kontrakter og avtaler, gi råd om arbeidsrett og beskyttelse av immaterielle rettigheter, samt representere bedriften i tvister og andre juridiske prosesser.

frase

Hvordan kan en advokat hjelpe med arbeidsrett?

En advokat som spesialiserer seg på bedriftsrett kan gi råd om arbeidsrett og hjelpe med å utarbeide arbeidskontrakter og andre arbeidsavtaler. De kan også bistå med å løse arbeidsrelaterte konflikter, gi råd om arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljølovgivning, samt representere bedriften i arbeidsrelaterte tvister.

frase

Hva er kontraktsrett?

Kontraktsrett er en del av bedriftsretten som omhandler avtaler og kontrakter mellom bedrifter og deres interessenter. Dette kan omfatte utarbeidelse av kontrakter, tolkning av avtaler og løsning av tvister knyttet til kontraktsbrudd.

frase

Kan en advokat som spesialiserer seg på bedriftsrett bistå med selskapsrettslige spørsmål?

Ja, en advokat som spesialiserer seg på bedriftsrett kan bistå med selskapsrettslige spørsmål som omfatter etablering av selskaper, aksjonæravtaler og endringer i selskapets struktur. De kan også gi råd om aksjelovgivning og aksjonærers rettigheter og plikter.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454