Bilde

KREVER SAMTYKKE: Er det et særkullsbarn involvert vil uskiftet bo kreve samtykke av denne personen.

Sitte i uskiftet bo med særkullsbarn: Dine rettigheter

Sist oppdatert: 22. februar 2024

Det blir vanligere og vanligere å ha barn fra et tidligere forhold. Flere er kjent med at de kan sitte i uskiftet bo med felles barn, men hvordan er reglene for barn som den ene ektefellen har fra tidligere partnerskap? 

Kort fortalt vil et uskiftet bo med særkullsbarn kreve samtykke fra særkullsbarna. Dette vil ikke frata deg retten til å sitte i uskiftet bo med andre arvinger. 

I denne artikkelen kan du lese mer om reglene for uskifte med særkullsbarn, og hvordan dere kan komme til enighet om at du skal få beholde boet uskiftet.  

Kortversjonen

  • Uskiftet bo med særkullsbarn krever samtykke fra disse barna. Dette påvirker ikke retten til å sitte i uskiftet bo med andre arvinger.
  • Særkullsbarn er barn som én ektefelle har fra et tidligere forhold. Særkullsbarn har samme rettigheter til arv etter sine foreldre som felles barn, men har ikke krav på arv etter steforeldre.
  • Samboere og ektefeller har rett til å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn, gitt at særkullsbarnene gir sitt samtykke.
  • Det er mulig å inngå avtaler om betingelser for samtykke, som begrensninger på salg eller pantsetting av eiendelene, eller at særkullsbarnet mottar en andel av arven i bytte mot samtykke.

Hva er uskiftet bo?

Når du beholder et bo uskiftet, betyr det at arveoppgjøret etter den avdøde utsettes til et senere tidspunkt. Du kan overta et bo uskiftet med den førstavdødes arvinger etter loven. Dette er den avdødes barn, slektsarvinger og eventuelle arvinger i testamentet.  

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva er særkullsbarn?

Et særkullsbarn er et barn som den ene ektefellen har sammen med en annen enn ektefellen. 

Eksempel: Kari og Per er gift, og Per har barnet Erik fra sitt tidligere forhold med Anne. Erik vil være Pers særkullsbarn. 

Særkullsbarna må samtykke til uskifte

Særkullsbarna er et unntak fra retten til å sitte i uskiftet bo med din avdøde ektefelles arvinger. For å kunne sitte i uskifte med særkullsbarn, må særkullsbarna gi sitt samtykke til dette. 

Utenom spørsmålet om uskifte, har det liten betydning at barnet ikke er felles mellom ektefellene. Særkullsbarna har de samme rettighetene til arv etter sine foreldre som felles barn, men vil ikke ha krav på arv etter sine steforeldre. 

Samboers rett til å sitte i uskifte med særkullsbarn

Den lengstlevende samboeren kan sitte i uskiftet bo hvis særkullsbarna gir sitt samtykke. 

Uskifteboet vil bestå av samboerenes felles bolig, og eventuelle kjøretøy og fritidseiendommer som samboerne brukte. 

Hvis særkullsbarnet ikke samtykker til at du kan sitte i uskifte, vil arven fordeles mellom dere. I så fall har du som samboer med felles barn rett til 4G, altså 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2021 er 1G 106 399 kroner. På NAV sine nettsider kan du holde deg oppdatert på grunnbeløpets verdi. 

Du har ikke krav på arv dersom du ikke har felles barn med den avdøde samboeren, og heller ikke er tilgodesett i et testament. 

Ektefelles rett til å sitte i uskifte med særkullsbarn

På lik linje med samboere, må du få samtykke fra særkullsbarna for å kunne sitte i uskiftet bo med dem. 

Lovens utgangspunkt er at du kan beholde verdiene som er felleseie uskiftet når særkullsbarna samtykker. Hvis du og din avdøde ektefelle ikke har avtalt noe annet, har dere formuesordningen felleseie. I så fall vil uskifteboet bestå av alt den avdøde eier. 

Hvis dere har avtalt særeie som formuesordning mellom dere, vil verdiene som er særeie fordeles ved dødsfallet. 

Merk! Hvis du som særkullsbarn samtykker til at den lengstlevende kan sitte i uskiftet bo, vil du miste retten til å skjevdele eiendeler. Dette kan ha stor betydning dersom formuen er et resultat av arv og gaver til den avdøde. Det er mulig å inngå betingelser for samtykket, så i et slikt tilfelle vil vi anbefale at dere utarbeider en avtale som sikrer deg skjevdelingsverdiene på et senere tidspunkt. 

Eksempel: Per og Kari er gift, og Per har sønnen Erik fra et tidligere forhold. Per sin formue bestod i stor grad av arv etter hans foreldre, blant annet en bil og en fritidseiendom til en samlet verdi av 3 millioner kroner. Arven var ikke Per sitt særeie, men han kan skjevdele fritidseiendommen og bilen siden de stammer fra arv. 

Da Per døde, ville Kari beholde hans formue uskiftet. 

Dersom Erik samtykker til uskifte, vil skjevdelingskravet falle bort. I så fall vil fritidseiendommen og bilen inngå i felleseiet, og deles likt mellom Kari og Per sine arvinger når boet skiftes. Resultatet vil bli at Kari får halvparten av verdien, i tillegg til sitt krav på ¼ av arven siden hun er lengstlevende ektefelle. Kari har bare krav på arv dersom boet skiftes mens hun er i live.

Hvis Erik ikke samtykker, vil han kunne skjevdele fritidseiendommen og bilen slik at verdien av disse ikke deles likt med Kari. Kari vil fremdeles ha krav på arv, men Erik får beholde resten. 

Hvordan bli enige om uskifte

I noen tilfeller vil spørsmålet om uskifte avgjøres på bakgrunn av økonomiske motiver. Hva er mest lønnsomt? 

For at dere skal bli enige om at du skal få sitte i uskiftet bo, kan du foreslå at dere inngår en avtale om betingelser for samtykket. 

En slik avtale kan innebære at du ikke kan selge, pantsette eller på annen måte redusere verdien av eiendelene uten at særkullsbarnet samtykker til dette. Dere kan også avtale at særkullsbarnet mottar en andel av din arv i bytte mot samtykke.

Dere kan også avtale at særkullsbarnet kan beholde retten til skjevdeling når boet skal skiftes.    

Som særkullsbarn vil det i mange tilfeller lønne seg å samtykke til uskiftet bo, så lenge formuen ikke reduseres av den lengstlevende. Den lengstlevende ektefellen har krav på ¼ av arven. Dersom du lar han eller henne sitte i uskiftet bo, vil ikke deres andel av arven trekkes fra formuen du mottar. Den lengstlevende ektefellen kan bare ta ut arv dersom skiftet foregår mens han eller henne er i live.  

Dersom du samtykker til uskifte mot en avtale som begrenser råderetten over uskifteboet, anbefaler vi at dere tar kontakt med en advokat for å sikre at begges interesser ivaretas, og at andre arvingers krav ikke krenkes. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat i arveoppgjør

Selv om den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021 er lettere å forstå enn tidligere, er reglene fremdeles omfattende. 

Det er mange unntak, tilleggsvilkår og nyanser som vi ikke kan presentere i en så kort fremstilling som denne. Siden ingen arveoppgjør er like, anbefales det at du tar kontakt med en advokat for å få råd tilpasset din situasjon

Bruk av advokat i arveoppgjør vil også bidra til å redusere eventuelle konflikter som oppstår på grunn av manglende kunnskap om regelverket, og om hvordan formuen skal fordeles.

Få svar på ofte stilte spørsmål om særkullsbarn

frase

Kan gjenlevende ektefelle eller samboer sitte i uskiftet bo med særkullsbarn?

Gjenlevende ektefelle eller samboer kan sitte i uskiftet bo med særkullsbarn dersom alle særkullsbarna samtykker til det. Samtykket må gis skriftlig og kan også gis på forhånd, for eksempel i et testament.

frase

Hva skjer hvis særkullsbarna ikke samtykker til uskiftet bo?

Dersom særkullsbarna ikke samtykker til uskiftet bo, må gjenlevende ektefelle eller samboer foreta et skifte og gjennomføre et arveoppgjør. Særkullsbarna vil da motta sin arv etter avdøde, og gjenlevende ektefelle eller samboer vil motta sin del av arven eller sin del av felleseiet etter avdøde.

frase

Hva er fordelene og ulempene med å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn?

Fordelene med å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn inkluderer at gjenlevende ektefelle eller samboer kan fortsette å disponere over avdødes eiendeler og beholde bolig og økonomisk trygghet. Ulempene inkluderer at særkullsbarna må vente med å motta sin arv, og at det kan oppstå konflikter mellom gjenlevende ektefelle/samboer og særkullsbarna om forvaltningen av boet.

frase

Kan særkullsbarn kreve skifte senere, selv om de har samtykket til uskiftet bo?

Ja, særkullsbarn kan kreve skifte senere, selv om de opprinnelig samtykket til uskiftet bo. Dette kan for eksempel skje dersom de mener at gjenlevende ektefelle eller samboer ikke forvalter boet på en forsvarlig måte. Særkullsbarnet må da sende en skriftlig begjæring om skifte til gjenlevende ektefelle eller samboer.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454