Bilde

PRIVAT SKIFTE VANLIGST: De fleste velger å fordele arven privat.

Privat eller offentlig skifte: Se enkleste løsning

Sist oppdatert: 19. mai 2023

Ved et dødsfall vil man måtte måtte gjennomføre et skifteoppgjør etter den som har gått bort, med mindre det er en gjenlevende ektefelle eller samboer som skal sitte i uskiftet bo. 

Et skifte av en formue betyr, kort fortalt, en fordeling av formuen. Dette kan for eksempel være en deling av eiendeler mellom to personer som velger å gå fra hverandre, eller deling av et konkursbo mellom kreditorene som en virksomhet skylder penger. I denne sammenhengen snakker vi om skifte der arvingene etter en person skal fordele den avdødes formue. 

Det er skifteloven som bestemmer hvordan gjennomføringen av en slik fordeling gjøres, og her er det to ulike skifteoppgjør å velge mellom. Det ene er et offentlig skifte, og det andre er å skifte formuen privat. I denne artikkelen kan du lese mer om private og offentlige skifter. 

Kort oppsummering

  • Ved dødsfall må arvingene velge mellom privat eller offentlig skifte av boet.
  • Privat skifte er vanligst, der arvingene selv fordeler arven, mens offentlig skifte innebærer at tingretten bistår i fordelingen.
  • Engasjering av en advokat kan være nyttig for å sikre korrekt fordeling av arv og veiledning gjennom prosessen.

Hva er et privat skifte? 

De aller fleste velger å fordele arven privat. Dette innebærer at arvingene etter den avdøde håndterer saken på egenhånd, uten å involvere det offentlige. 

Ved et privat skifte vil en eller flere av arvingene måtte ta på seg ansvaret for gjelden til arvelateren. Dette innebærer at man i noen tilfeller kan «arve» gjeld, heller enn å få verdier. Vi anbefaler derfor at du aldri tar ansvar for et privat skifte før du har undersøkt om verdiene i arven er større enn gjeldsforpliktelsene. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Skifteattest

Etter at du har undersøkt om arven har større verdier enn gjeld, vil det som regel lønne seg å gjennomføre skiftet. Når du skal begynne denne prosessen, må du sende en erklæring om at dere vil skifte privat til tingretten. Etter erklæringen er mottatt, vil du få tilsendt noe som kalles skifteattest. 

Her er lenke til skjemaet som må fylles ut når man erklærer at man vil skifte dødsboet privat. Fristen på å sende inn skjemaet er 60 dager etter dødsfallet, og det går an å få en oversikt over gjelden til den avdøde ved å be tingretten utstede noe som kalles for preklusivt proklama. På denne måten kan du vente med å bestemme deg for om skiftet skal være privat eller offentlig før man får fullstendig oversikt over eventuell gjeld. 

I proklamaet som tingretten sender ut, vil det blant annet stå navnet til den avdøde. De som den avdøde skylder penger, eller som har andre krav, oppfordres til å melde disse innen 6 uker fra den siste kunngjøringen ble gjort. 

Hvis dere trenger mer tid enn 60 dager, er det lurt å ta kontakt med retten i god tid før fristen går ut. 

  • Ved å få sende ut et preklusivt proklama kan du altså få en god oversikt over verdiene og gjelden i dødsboet før du eventuelt velger å skifte privat (og dermed ta på deg alle gjeldsforpliktelsene). 

I perioden før fristen for å sende inn erklæring om privat skifte går ut, er det lurt å bruke tiden så godt man kan. Gjerne be tingretten om en formuesfullmakt og bankboksfullmakt for å få oversikt over eiendeler og gjeld i boet slik at du får en bedre innsikt i hvordan økonomien til den avdøde var. 

En skifteattest er en attest som er nødvendig for å få gjort opp hele dødsboet. Det tar ofte 1 til 2 uker før skifteattesten blir tilsendt. I skifteattesten vil det blant annet være en oversikt over hvilke arvinger som har krav på verdier, og attesten gjør også at du får tilgang til bankkontoen, forsikringsinformasjon, og lignende som den avdøde hadde. Attesten er avgjørende for at du skal kunne få dekket gjelden og utgiftene som den avdøde hadde, og gjennomføre andre handlinger i forbindelse med oppgjøret. Dette kan eksempelvis være å avslutte mobilabonnementer eller si opp strømavtaler. 

Hva er et offentlig skifte? 

Et offentlig skifte vil medføre at tingretten tar seg av hele skifteprosessen av dødsboet. Dette kan være nødvendig hvis man ikke blir enige om hvordan skiftet skal gjennomføres, eller andre prosesser under gjennomføringen av skifteoppgjøret. 

Ved et offentlig skifte må man betale et gebyr til tingretten, og dette kan bli dyrt. En behandling av et dødsbo koster 18 ganger rettsgebyret (som per. 1. januar 2022 er 1223 kroner). I tillegg vil det komme andre utgifter som følger med en bobehandling, for eksempel salær til en bobestyrer, takster, forsikringer, og lignende). Dette er utgifter som trekkes fra dødsboet så lenge det er verdier til å dekke det der. Når man skal skifte offentlig, må man som hovedregel stille en sikkerhet for å få boet behandlet. Dette er ofte mellom 30 og 50 tusen kroner. 

Det skal sies at de aller fleste velger å skifte privat. Grunnen til dette er som regel utgiftene et offentlig skifte medfører, i tillegg til at de aller fleste kan å ta saken i egne hender.  

Hva må du ordne ved et skifte? 

Ved gjennomføringen av et skifte av et dødsbo, er det mange puslespillbrikker som må falle på plass før man kan si seg ferdig med prosessen. I tillegg til at gjeld skal betales, og arv skal fordeles, er det også mange andre ting som må ordnes. Under har vi derfor satt opp en liten liste med ting man fort kan glemme.  

For å få gjennomført handlinger på vegne av den avdøde må du ha vedkommendes personnummer og en skifteattest.  

Kansellere abonnementer

De aller fleste av oss abonnerer på ulike tjenester hos forskjellige leverandører. Det er ikke alltid like enkelt å få oversikt over alle abonnementene, men de utgjør løpende utgifter som «spiser av» verdiene i dødsboet. 

Aviser og andre magasiner man kan abonnere på er lurt å få avsluttet. Det samme gjelder mobilabonnementer og medlemskap i ulike foreninger og organisasjoner. Dette kan for eksempel være medlemskap i lokale klubber, støttemedlemskap, medlemskap på treningssenter, eller lignende. 

Andre løpende utgifter som det er lurt å kansellere er strøm og forsikringer som ikke lenger er nødvendige.

Det kan være lurt å ta kontakt med Posten sånn at du får omadressert relevant post til boet hjem til deg, heller enn til adressen til den avdøde. Noen ganger har man solgt boligen til den avdøde, og får ikke med seg viktig informasjon som kommer i postkassen. 

Forsikringsselskap

Når noen har gått bort vil et forsikringsselskap få en melding om dødsfallet gjennom Folkeregisteret. Dette medfører at forsikringsselskapet gir deg opplysninger om eventuelle ytelser som de avdøde har krav på, og hvem som skal få dem. Størrelsen på beløpet vil også bli informert om her. 

Det kan være en fordel å få en oversikt over alle de ulike forsikringsordningene den avdøde har, og hvilke forsikringsselskaper det er snakk om. Mange har nemlig krav på pensjon eller andre ytelser ved et dødsfall. Her kan det være snakk om store summer, så det er lurt å sørge for at man får dekket alle krav. 

Ta kontakt med tidligere arbeidsgiver og fagforening

Når man har vært yrkesaktiv over lengre tid, har man noen ganger opparbeidet seg egne forsikringer gjennom arbeidsgiverens systemer. I så fall kan det hende at man får ytelser gjennom disse forsikringene, eller gjennom fagforeningens ytelser ved bortgang. 

Igjen er det mye penger som kan gå tapt hvis man lar være å gjøre seg kjent med denne typen krav. 

Banken

Når noen dør, vil bankkontiene deres stenges automatisk. Dette betyr at du er avhengig av skifteattesten for å få tilgang til kontoen, slik at du kan betale regninger eller betjene annen gjeld med den avdødes midler. 

Dersom den avdøde hadde lån i banken ved dødsfallet, er det lurt å få oversikt over hvordan man skal betjene, eller løse ut dette lånet. I mange tilfeller er pengene til lånet sikret i bolig eller andre verdier, og gjelden vil innfris når tingen selges. Hvis en arving ønsker å ta over boligen der lånet er plassert, eller annen gjeld, kan man avtale dette nærmere med banken. 

NAV

Det er viktig å kreve ytelser fra NAV selv, siden dette ikke er en automatisk prosess. NAV har en rekke ordninger som blant annet støtte til gravferd og båretransport og pensjon til gjenlevende. 

Burde du velge et offentlig skifte, eller ordne det privat? 

Hvis man finner ut at det skal gjennomføres et skifte (altså at ingen gjenlevende ektefelle eller samboer skal beholde verdier uskiftet), må man finne ut om man vil bruke den private eller offentlige ordningen. 

I mange tilfeller er det gjennomførbart å skifte dødsboet uten store problemer. Hvis det er enkelt å finne ut av hvilke verdier boet består av, og hvilken gjeld den avdøde har, er man på god vei. Om arvingene i tillegg har tillit til hverandre, og er enige om hvordan ting skal fordeles, er det som regel billigst og enklest å ta saken i egne hender. Husk at det er arveloven som inneholder reglene om hvordan arv eiendelene skal fordeles mellom arvingene.

Fordelen ved et offentlig skifte er at man unngår den tidkrevende og innsatskrevende prosessen mange dødsboskifter medfører. Om man ikke klarer å bli enige kan det være vanskelig å få ferdigstilt det private skiftet, og mye konflikt kan være grunn til å la det offentlige ta seg av saken. Om ingen av arvingene har lyst til å ta på seg oppgavene som dødsboskiftet medfører, eksempelvis kartlegging av verdier, gjeld, rydde boet, osv.) kan det være like greit å la det offentlige ta seg av saken. 

Ulempen med å velge den offentlige ordningen, er at det kan bli dyrt og tidkrevende. Offentlige skifter kan kreves underveis i et privat skifte hvis man ser at det ikke vil fungere på egenhånd, så det kan være lurt å prøve et privat skifte i første omgang. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater med kompetanse innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Finnes det en gylden middelvei? 

Det er ikke alltid at den ene, eller den andre løsningen fungerer i din situasjon.

Et godt alternativ kan være å gå bli enige om å ta kontakt med en advokat som kan gjøre mange av de samme oppgavene som et offentlig skifte ville ha ordnet. Det kan være en fordel å undersøke prisen på et offentlig skifte og sammenligne det med advokatens timesats og salær. Hva som er mest lønnsomt må derfor vurderes i hver enkelt sak. 

Fordelen med å la en advokat håndtere saken, er at man får et objektivt blikk på situasjonen. Det kan hende man lar følelser og affeksjonsverdi gå foran det som er fornuftig å gjøre, og en advokat kan hjelpe dere med å vurdere hva som er den beste løsningen. Advokaten kan også vurdere innholdet av den avdødes testament.

Hvis du leter etter en advokat som kan håndtere saken din, anbefaler vi at du fyller ut skjemaet på siden vår. På denne måten får du tilbud fra flere advokater, og kan sammenligne dem. Utfylling av skjemaet er gratis og uforpliktende. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om privat eller offentlig skifte

frase

Hva er forskjellen mellom privat og offentlig skifte?

Privat skifte er når arvingene selv deler arven og forvalter avdødes bo, mens offentlig skifte innebærer at skifteretten eller en offentlig oppnevnt bobestyrer tar hånd om forvaltningen og fordelingen av arven.

frase

Hva er fordelene med privat skifte?

Fordelene med privat skifte inkluderer at det ofte er raskere og rimeligere enn offentlig skifte, og at arvingene selv kan bestemme hvordan boet skal forvaltes og fordeles. Dette gir arvingene større kontroll over prosessen og mulighet til å tilpasse løsninger etter deres egne ønsker og behov.

frase

Hva er ulempene med privat skifte?

Ulempene med privat skifte kan være at det kan være tidkrevende og komplisert for arvingene å håndtere boet, særlig hvis det er mange eiendeler og gjeld, eller hvis det er uenighet mellom arvingene. I slike tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å la en offentlig oppnevnt bobestyrer håndtere boet.

frase

Hvordan kan arvingene velge mellom privat og offentlig skifte?

Arvingene bør diskutere og bli enige om hvilken skifteform som er mest hensiktsmessig i deres situasjon. Dersom alle arvingene samtykker, kan de velge privat skifte. Hvis arvingene ikke blir enige eller hvis det er andre grunner til at offentlig skifte er nødvendig, må de gå gjennom offentlig skifte.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454