Bilde

KRAV PÅ VELFERDSORDNINGER: Det er ikke alltid man får de velferdsgodene man har krav på, og en advokat kan hjelpe deg hvis du mener at NAV sin avgjørelse er uriktig.

Advokat innen trygderett: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 11. mai 2023

Vi er heldig som har en folketrygd her i Norge. Den sørger for at vi aldri vil stå på bar bakke, uansett hvordan livet vårt og situasjonen vår endrer seg. Men for å få den hjelpen vi behøver må vi ofte sende inn mye dokumentasjon om oss selv og situasjonen. Dette kan oppleves som belastende og da kan det være godt å få hjelp av en advokat.

Reglene som gjelder for folketrygden er mange, og de kan være svært kompliserte. Her er vil det ofte bli brukt et tungt og vanskelig språk, og hver regel vil ha ulike unntak som kan være forvirrende. Det kan være hardt å få en oversikt over hvilke rettigheter vi faktisk har når det kommer til Trygderetten, men advokater har stålkontroll på dette området.

NAV og Trygderetten arbeider sammen med klager på vedtak og krav utsett av brukere. Etter at en klage har gått gjennom NAV, ender den ofte opp hos Trygderetten. NAV er et offentlig organ og er til for å veilede og hjelpe sine brukere. Men dessverre er det slik at det ofte blir gjort feil av saksbehandler, og dette kan være en tung kamp å kjempe alene.

Bistand fra en advokat kan være nødvendig for at brukerne skal få den behandlingen og de ytelsene de har krav på fra folketrygden. Da er det godt det finnes trygderettsadvokater som har lang og god erfaring på dette området. Advokater som jobber med Trygderett vil ha mye ekspertise på NAV-saker, som kan hjelpe deg vedrørende klager eller anker.

Kortversjonen

  • En advokat som spesialiserer seg innen trygderett, har god kjennskap til de ulike lovene og reglene som gjelder for velferdsgoder.
  • Typiske saker er konflikter med NAV om avslag på søknader om penger eller annen hjelp. Det er også noen som tar kontakt med en advokat for å få hjelp til å sende inn søknaden i første omgang.
  • En advokat kan også hjelpe deg i saker der du er uenig i avgjørelsen NAV har tatt, for eksempel ved at du får utbetalt mindre enn du har krav på.
  • Det er noen som har krav på fri rettshjelp i saker mot NAV. Advokaten din kan gi deg mer informasjon om muligheter til å få dekket utgiftene.

Hva er Trygderetten?

Trygderetten er et organ som arbeider som en ankeinstans med fokus på trygde- og pensjonsspørsmål. De arbeider med flere ulike saksområder og ble opprettet i 1967. Noen av fokusområdene de arbeider mest med er uførepensjon, sykepenger, yrkesskade, arbeidsavklaringspenger, dagpenger ved arbeidsløshet, grunnstønad og hjelpestønad.

Trygderetten arbeider med å behandle saker på en måte som skaper tillit hos de ulike partene i saken. Dette gjør de også når de avgjør sakene de får opp. De ønsker å bruke en rimelig saksbehandlingstid og passer på å følge av de gjeldende reglene og lovene. Det jobber flere jurister i Trygderetten, og mange advokater har lang erfaring med saker herfra.

Hvis du har sendt en klage på et vedtak eller krav du har fått fra NAV, vil denne først og fremst bli behandlet gjennom NAV Klageinstans. Hvis klagen blir avslått og du velger å anke, da vil klagen din ende opp hos Trygderetten. Her vil de gå gjennom søknaden din, og senere sende den tilbake til NAV alt ettersom hvilken beslutning de lander på.

I utgangspunktet er det ikke et krav at du må ha en advokat når du har en sak oppe i Trygderetten. Dette er fordi Trygderetten har en selvstendig plikt. Men for å kunne få frem dine synspunkter og hva du mener er rett, vil det likevel anbefales at du går gjennom en advokat. De vil kunne passe på om det er ting du har oversett, og vet hvordan de best kan legge frem klagen eller anken din.

Vi hjelper deg å finne advokat innen trygderett

Få tilbud fra 3 advokater innen trygderett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva er en trygderettsadvokat?

En trygderettsadvokat er advokater som har lang erfaring med trygdesaker. Dette er advokater som ofte har jobbet i Trygderetten, og som i senere tid har gått over til å jobbe som advokat hos et vanlig advokatselskap. Dette er advokater som er spesialister når det kommer trygdesaker.

Dette kan også være mennesker som har arbeidet som dommer innenfor Trygderetten, og derfor er å anse som eksperter på slike rettsområder. Særlig ville trygderettsadvokater har lang erfaring med ulike NAV-saker, og derfor vil de vite akkurat hva den beste måten å legge frem klager på er.

Det kan være vanskelig å få en oversikt over alle reglene vi har i Trygdeloven. Det er ingen hemmelighet at når det kommer til juss, blir det ofte brukt et tungt språk, med mange begreper og forklaringen som kan virke forvirrende for de som ikke er kjent med en slik skrivemåte. Ofte har de ulike lovene og reglene unntak og vilkår som kan virke motstridende og forvirrende for vanlige mennesker.

Noen som derimot ikke har noe problemer med å tolke trygdeloven, det er advokatene. Særlig de advokatene som jobber daglig med trygderett og gjerne selv har vært ansatt i Trygderetten. En advokat vil kunne forklare deg hvor du står i saken din, og hva som kan være rimelig å forvente med tanke på dine rettigheter og klagen din.

Hvordan jobber advokater med trygderett?

En trygderettsadvokat jobber daglig med NAV-relaterte saker, og kan trygderetten både inn og ut. Et vanlig saksområde er avslag på blant annet dagpenger og sykepenger. Det kan være forvirrende å få et avslag på sykepenger, når du er vet at dette er noe du har rett på.

En trygderettsadvokat vil her hjelpe deg med å gå gjennom avslaget, for å se om NAV har gjort en feil, eller om det er informasjon du har glemt å ta med i den opprinnelige søknaden din. Det er dessverre ikke uvanlig at NAV gjør feil, ettersom de arbeider med så mange ulike søknader hver eneste dag.

Når NAV avslår en søknad, er det mye informasjon som må medfølge i avslaget. I tillegg er det en rekke prosesser og vilkår som må gjennomgås, og det hender ofte at saksbehandler ikke har gått grundig nok gjennom søknaden din. Hvis dette er tilfelle kan det være at avslaget kan anses som ugyldig. Dette er noe advokatene er flinke til å lete frem.

Advokater kan også hjelpe deg med slippe å tilbakebetale midler du har fått fra NAV, som de mener du ikke hadde rett på. Her foreligger det en rekke vilkår som for eksempel at du var i god tro når du fikk utbetalt midlene. Har du også brukt opp midlene før du fikk vite om feilen, kan advokatene hjelpe deg med å nekte å tilbakebetale beløpet.

Hvem har bruk for en trygderettsadvokat?

En trygderettsadvokat kan bistå alle de som selv mener NAV har fattet et vedtak som inneholder feil, eller er urettferdig. Dette kan være avslag på søknader, mindre utbetalinger enn forventet, eller tilbakebetalingskrav som klienter har fått fra NAV etter å ha fått utbetalt feilaktig beløp.

I tillegg vil en trygderettsadvokat hjelpe de som har fått avslag på sykepenger eller dagpenger samt arbeidsavklaringspenger. De vil også hjelpe de som opplever urettferdighet eller feil angående uføretrygd, hjelpestønad, barnetrygd, stønad til enslige foreldre, yrkesskader, ung uførhet og grunnstønad.

Noen kan oppleve situasjoner hvor NAV selv ser den feilen de har gjort. Dette vil som regel kun gjelde de gangen NAV har utbetalt mer enn hva den berørte hadde rett på. De vil da sende et tilbakebetalingskrav til den berørte, og dette kan føles både tungt og urettferdig.

Det er nemlig slik, at du ikke nødvendigvis er nødt å betale tilbake dette kravet. Her har du mange muligheter, men NAV pleier ikke å opplyse deg om disse. En advokat derimot vil kunne se på kravet og den aktuelle utbetalingen, og kunne rådig deg og hjelpe deg til å eventuelt slippe å betale tilbake dette kravet.

Vi hjelper deg å finne advokat innen trygderett

Få tilbud fra 3 advokater innen trygderett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Gratis advokathjelp med trygderett

Det er mange som har krav til gratis rettshjelp når det kommer til klagesaker overfor NAV, og ankesaker gjennom Trygderetten. Det foreligger visse forutsetning for at du skal få denne retten, men som regel vil de fleste oppleve å få innvilget fri rettshjelp til sine klagesaker. Vilkårene kan variere, så her er det lurt å få god hjelp.

En forutsetning er at vedkommende tjener mindre, eller har en lavere inntekt og formue enn en viss grense. Inntekts- og formuesgrensen endrer seg med årene, og derfor er det vanskelig å si hva den ligger på akkurat nå. Et vilkår er at vedkommende er nødt til å ligge under denne gjeldene grensen til enhver tid i nærmeste fremtid.

Når en allerede får støtte fra NAV, så er en som regle dårlige økonomisk stilt i hverdagen og i livet. Derfor er det godt å få advokatutgiftene dekket, spesielt om disse utgiftene kommer av at det NAV selv som har gjort feilen. Ofte er det slik at disse feilene ikke blir rettet på med mindre du klager, og da er det godt med gratis bistand som kan sørge for at alt er i orden.

Om du er usikker på om du har rett til gratis advokathjelp og fri rettshjelp, kan du kontakte et advokatfirma. De vil kunne se på deg og situasjonen din, og si deg hvilke rettigheter du har. Når du først er i kontakt med dem, kan det lønne seg og se om de er interesserte i å ta saken din videre. Det er ofte gratis å få en vurdering av advokater, så her har du ingenting å tape.

Få svar på ofte stilte spørsmål om advokat innen trygderett

frase

Hva gjør en advokat innenfor trygderett?

En advokat innenfor trygderett kan gi juridisk rådgivning og bistand til personer som ønsker å søke om eller har fått avslag på trygdeytelser. Advokaten kan også hjelpe til med klageprosessen og å føre saker for trygderetten og domstolene.

frase

Hvordan kan en advokat hjelpe meg med trygdesaken min?

En advokat kan hjelpe deg med å forstå regelverket rundt trygdeytelser og gi deg råd om hva du har krav på og hvordan du kan få det. Advokaten kan også hjelpe deg med å klage på vedtak som du mener er feil eller urettferdige, og kan representere deg i en eventuell rettssak.

frase

Hvordan velger jeg riktig advokat for min trygdesak?

Det er viktig å velge en advokat som har erfaring og kunnskap innenfor trygderett. Du kan sjekke advokatens nettside eller LinkedIn-profil for å se om de spesialiserer seg innenfor trygderett, og du kan også be om referanser fra tidligere klienter. Det er også viktig å velge en advokat som du har god kjemi med og som du føler deg trygg på.

frase

Hva koster det å ansette en advokat for en trygdesak?

Kostnadene vil variere avhengig av advokatens erfaring og hvor mye arbeid som kreves for å løse saken din. Noen advokater tilbyr en fastpris for hele prosessen, mens andre tar betalt per time. Det kan også være mulig å få dekket deler av kostnadene gjennom rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp, avhengig av din økonomiske situasjon og saken din.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454