Advokat innen trygderett: Slik finner du den beste advokaten

I Norge har vi folketrygden som sørger for at vi har et sikkerhetsnett i vanskelige situasjoner. For å få hjelpen vi har behov for, er det en lang prosess som må gjennomgås, og det stilles strenge krav til dokumentasjon om personlige forhold og situasjonen man står overfor. For mange kan dette oppleves som belastende, og en advokat kan være et viktig verktøy for at søknaden om støtte er godt nok opplyst. 

Det er mange regler som gjelder på området, både krav til deg, og krav til saksbehandlingen. Disse reglene har ofte et vanskelig og innviklet språk, og det finnes en rekke unntak og nyanser som kan være avgjørende for resultatet i saken. En advokat som spesialiserer seg på områder har god oversikt, og kan hjelpe deg med å forstå hva som er aktuelt for saken din. Videre vil vedkommende også kunne hjelpe deg med alt det prosessuelle, slik at du ikke trenger å bekymre deg. 

Som regel er det NAV som behandler søknaden din, men i klagetilfeller kan saken ende i Trygderetten. Bistand fra en advokat kan være nødvendig for at saksbehandlingsfeil skal plukkes opp, og for at du skal få støtten du har krav på. 

I denne artikkelen kan du lese mer om advokathjelp innen trygderetten, og hvordan du kan finne advokaten som passer best til din sak. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hva er Trygderetten?

Trygderetten er et organ som fungerer som ankeinstans i saker som gjelder trygde- og pensjonsspørsmål. De arbeider med flere ulike saksområder, blant annet uførepensjon, sykepenger, yrkesskader og arbeidsavklaringspenger. 

Trygderetten arbeider med å behandle saker på en måte som skaper tillit hos de ulike partene i saken. Dette gjør de også når de avgjør sakene de skal vurdere. Målet er at saksbehandlingstiden er rimelig, og at reglene som gjelder blir fulgt på riktig måte.  

Hvis du har sendt en klage på et vedtak eller krav du har fått fra NAV, vil denne først og fremst bli behandlet gjennom NAV sine egne klagebehandlingssystemer. Dersom klagen igjen avslås og du velger å anke avgjørelsen, vil klagen din ende opp hos Trygderetten. 

Det er ikke noe krav om at du må ha en advokat for å anke en sak til Trygderetten siden jobben deres er å påse at NAV sine avgjørelser er riktig. Likevel kan det være lurt å bruke en advokat i denne typen saker for å forsikre deg om at dine synspunkter og ønsker fremmes på best mulig måte. 

Hva er en trygderettsadvokat?

En trygderettsadvokat er en advokat som arbeider med saker som gjelder trygderettslige spørsmål. I mange tilfeller vil spørsmålene de behandler være om en person har mottatt støtte han eller henne har krav på. Flere av advokatene som arbeider med trygderett har jobbet som saksbehandlere hos NAV tidligere. Advokatene kan også ha en annen relevant erfaring, for eksempel som dommer i Trygderetten. 

Det kan være vanskelig å få oversikt over alle reglene som gjelder for saken din, og det blir ofte brukt et tungt språk, med mange begreper og uttrykk som kan virke fremmede for de som ikke er kjent med jussen. Ofte har også lovene og reglene unntak og vilkår som det er vanskelig å forstå innholdet av. 

Hvordan jobber advokater med trygderett?

En trygderettsadvokat jobber daglig med NAV-relaterte saker, og har god oversikt over hvilke regler som gjelder. Et vanlig saksområde er avslag på søknader om eksempelvis dagpenger og sykepenger. For mange oppleves det veldig belastende å få avslag på statlig støtte du mener du har krav på, og advokaten kan være en god støttespiller i en slik situasjon.

Hvis du får avslag på en søknad, vil advokaten hjelpe deg med å forstå hvorfor den ble avslått, og hva du kan gjøre videre for å få den godkjent. I mange tilfeller er det snakk om manglende dokumentasjon, men det kan også hende at NAV har gjort feil under sin behandling av søknaden din. Det er ikke alltid ikke-advokater plukker opp slike saksbehandlingsfeil. 

Når NAV avslår en søknad, er det mye informasjon som må medfølge i avslagsbrevet. I tillegg er det en rekke prosesser og vilkår som må gjennomgås i forkant av avgjørelsen, og det hender at saksbehandleren ikke har gjennomgått søknaden din grundig nok. Hvis dette er tilfellet, kan det være at avslaget er ugyldig. Dette er noe advokaten kan bidra til å oppklare.  

Advokaten kan også hjelpe deg hvis du står overfor krav om tilbakebetaling av midler du har fått fra NAV. Noen ganger kan det hende at NAV har utbetalt for mye, eller godkjent en søknad der du i virkeligheten ikke hadde krav på pengene likevel. I disse tilfellene er det mange vilkår som må oppfylles for at du skal måtte tilbakebetale pengene, og advokaten kan hjelpe deg slik at du kan unngå å måtte tilbakebetale penger du har brukt opp. 

Hvem har bruk for en trygderettsadvokat?

En trygderettsadvokat kan bistå alle de som mener NAV har fattet et vedtak som inneholder feil, eller er urettferdig. Dette kan være avslag på søknader, mindre utbetalinger enn forventet, eller tilbakebetalingskrav fra NAV etter å ha fått utbetalt feil beløp.

I tillegg vil en trygderettsadvokat hjelpe de som har fått avslag på sykepenger eller dagpenger samt arbeidsavklaringspenger. De vil også hjelpe ved urettferdighet eller feil angående uføretrygd, hjelpestønad, barnetrygd, stønad til enslige foreldre, yrkesskader, ung uførhet og lignende. 

Gratis advokathjelp med trygderett

Det er mange som har krav til gratis rettshjelp når det kommer til klagesaker overfor NAV, og ankesaker gjennom Trygderetten. Det foreligger en rekke krav som må oppfylles for at du skal få dekket advokatutgiftene, og hver sak vurderes individuelt. Det kan derfor være lurt å få hjelp av en advokat i forkant av søknaden, slik at du vet om du burde søke. I mange tilfeller vil advokatene gi denne typen vurdering gratis.

Forutsetningen for å få fri rettshjelp er at du har en inntekt og formue som er under 320 000 kroner hvis du er enslig, og 490 000 kroner hvis du har en ektefelle eller samboer. I saker som er svært alvorlige kan sakens karakter gjøre at du får fri rettshjelp uavhengig av den økonomiske situasjonen din. Dette gjelder som regel saker der du har vært offer for en alvorlig kriminell handling, så det er som regel ikke aktuelt for trygdesaker. 

Forsikringsdekning

I noen tilfeller kan det hende at du har en forsikring som dekker advokatutgifter. For å finne ut om din forsikring dekker kostnadene til advokat, kan du lese i forsikringspapirene eller ta kontakt med forsikringsselskapet. 

Hvis du er usikker på om du har krav på å få dekket advokatutgiftene dine, kan du ta kontakt med en advokat for videre oppklaring. Vedkommende vil kunne vurdere situasjonen din, og si deg hvilke rettigheter du har. En slik vurdering er i mange tilfeller gratis og uforpliktende. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende