Bilde

KJØP AV BÅT: Slik går du frem for å heve et båtkjøp ved mangler eller mislighold, og sikrer dine rettigheter som forbruker.

Heve båtkjøp – En komplett guide 

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Det er mange som har lyst til å tilbringe sommeren på havet, eller som kjøper seg båt i forbindelse med transport til og fra hytter. Noen har også yrker som krever at man har båt, enten det er snakk om fiske, eller taxi-virksomhet. Uavhengig av bakgrunnen for båtkjøpet, er det viktig at båten er som den skal. Det er dessverre sånn at flere opplever at båten de trodde var i god stand da de kjøpte den, viser seg å ha ulike feil og problemer. Heldigvis har vi regler som skal beskytte deg i disse situasjonene. 

I denne artikkelen kan du lese mer om mulighetene for å heve båtkjøp, og hvilke regler som gjelder. 

Kort oppsummering

  • Heving av båtkjøp kan være aktuelt hvis det er vesentlige mangler ved båten som selger ikke har informert om eller hvis båten er i så dårlig stand at den ikke kan brukes til sitt formål.
  • For å kunne heve båtkjøpet må det være snakk om en mangel som var tilstede ved kjøpstidspunktet, og som selger hadde eller burde ha kjent til.
  • Kjøperen må reklamere til selgeren om mangelen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, og senest to måneder etter at kjøperen burde ha oppdaget mangelen.
  • Dersom selger ikke aksepterer kravet om heving, må saken eventuelt løses ved rettsapparatet.

Hvilken lov gjelder? 

Før vi går videre i artikkelen, er det viktig å være klar over hvilken lov som gjelder. 

Hvis du er forbruker, og har kjøpt båten av en næringsdrivende (for eksempel en båtbutikk), vil kjøpet omfattes av forbrukerkjøpsloven. Om du derimot er en privatperson som kjøper båten av en annen privatperson, for eksempel brukt på Finn.no, er det kjøpsloven som gjelder. Kjøpsloven gjelder også når to næringsdrivende inngår avtale om båtkjøp. 

Grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på hvilken lov som gjelder i din situasjon, er at vilkåret for å kunne heve kjøpet er ulikt. I forbrukerkjøpsloven kan man heve avtalen med mindre mangelen er «uvesentlig». I kjøpsloven er det et krav at mangelen medfører et ‘vesentlig kontraktbrudd’. Den ulike formuleringen i lovene gjør at det skal mindre til for å heve et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, enn mellom to likestilte parter. 

Siden de fleste sakene gjelder kjøp av båt etter kjøpslovens regler, har vi størst fokus på denne videre i artikkelen. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Vilkårene for heving

For at du skal kunne heve et kjøp etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, må båten du har kjøpt ha en «mangel» som kjøper ikke er ansvarlig for. Videre må mangelen medføre et «vesentlig kontraktbrudd» etter kjøpsloven, eller ikke være «uvesentlig etter forbrukerkjøpsloven, og kjøperen må ha reklamert i tide. 

Har båten en mangel? 

For å finne ut om du kan heve båtkjøpet, må du først vurdere om det i det hele tatt foreligger en mangel ved båten. 

Kort sagt betyr «mangel» at båten ikke er i den tilstanden som dere har avtalt. Det kan for eksempel være skjulte feil, eller andre problemer ved den som selgeren ikke har opplyst deg om. 

Utgangspunktet for hva som utgjør en «mangel» varierer fra sak til sak, og avhenger av hva som er avtalt mellom dere. For å finne ut om båten faktisk avviker fra kontrakten, må man gjøre en vurdering av innholdet i avtalen. 

Når avtalen skal tolkes, er det mange faktorer som spiller inn. Som regel har man skrevet en skriftlig kjøpekontrakt, og denne er et godt utgangspunkt. Ved uenigheter om innholdet i kontrakten, kan man for eksempel se på informasjonen som har blitt gitt i salgsannonsen, eller i annen korrespondanse mellom kjøperen og selgeren. Informasjon som selgeren har gitt om båten vil være veldig relevant. 

Hvis man ikke kommer frem til en løsning gjennom avtalen, er kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gode supplementer i vurderingen av hvilken tilstand båten skal være i. 

Kjøpsloven sier at båten skal passe til de formålene som båter vanligvis brukes til, og eventuelt passe til bestemte formål som du har opplyst selgeren om da kjøpet ble inngått. Båten skal også ha de egenskapene som selgeren har vist til gjennom en presentasjon eller en modell. 

Båter som selges “som den er”

Det er ikke uvanlig at båter som selges på Finn.no har en klausul om at de selges «som de er», eller med lignende forbehold. 

Selv om båten er solgt ‘som den er’, og selgeren tilsynelatende har sagt fra seg alt ansvar for feil og problemer med den, vil den fortsatt ha en mangel hvis den ikke svarer til de opplysningene som har blitt gitt av selgeren. Videre vil også manglende opplysninger om vesentlige forhold ved båten som selgeren måtte kjenne til, og som du har grunn til å regne med å få, utgjør en mangel hvis de kan antas å ha innvirket på kjøpet. En båt som er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med etter størrelsen på kjøpesummen og forholdene ellers, vil også ha en mangel. 

Hvis du er usikker på om båten du har kjøpt er i «vesentlig dårligere stand» enn du hadde grunn til å regne med, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for en vurdering av saken. Det er ikke utenkelig at du kan heve kjøpet selv om båten er solgt «som den er». 

Størrelsen på mangelen

Etter at man har funnet ut at båten har en mangel, er neste steg å vurdere størrelsen på mangelen. 

I forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er «uvesentlig». Dette er en lavere terskel enn kjøpslovens krav om at mangelen må utgjøre et «vesentlig kontraktsbrudd». 

Ikke «uvesentlig»

Forbrukerkjøpslovens formulering avgrenser mot bagatellmessige mangler. Hvis du har kjøpt en båt, og det viser seg at en av putene ombord har en svak søm, er det som regel tilstrekkelig at du får en ny pute, eller et avslag i prisen. Det vil virke veldig strengt overfor selgeren om hele kjøpet skal heves på grunn av den ene puten.  

Vesentlig kontraktbrudd

Kjøpsloven har en høyere terskel, og krever at mangelen må utgjøre et «vesentlig kontraktsbrudd». Her er det mange faktorer som spiller inn i en mangelsvurdering, og utgangspunktet er at man ser objektivt på avviket mellom tilstanden båten skulle være i etter avtalen, og tilstanden båten faktisk er i.

Selv om man ser situasjonen utenfra og inn, er det mange personlige faktorer som kan være av betydning. Hvis heving av kjøpet får store konsekvenser for selgeren, eksempelvis at virksomheten vil gå konkurs, kan dette gjøre at kjøperen må nøye seg med et prisavslag eller en reparasjon. Om selgeren derimot ikke vil få noen store vansker ved heving, vil dette trekke i retning av at kjøperen burde få heve kjøpet om han eller henne ønsker det. 

Ved vurderingen av størrelsen på avviket kan man også se på forskjellen i båtens verdi etter kontrakten, og båtens verdi med mangelen. Om båten for eksempel har en motorfeil som medfører reparasjonskostnader til halvparten av kjøpesummen, er dette en stor verdireduksjon. 

Hva mangelen gjelder kan også ha stor betydning for om du kan heve kjøpet, eller ikke. Om båten ikke flyter, eller motoren ikke fungerer, kan ikke båten brukes. Når mangelen gjelder så grunnleggende funksjoner ved båten, taler dette for at kjøpet kan heves. Hvis mangelen derimot gjelder mer estetiske feil, for eksempel at putene er i dårligere tilstand enn forventet, er ikke dette et like stort problem. 

Vurderingen av om mangelen er vesentlig kan ofte være vanskelig, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg på området hvis du er i tvil. Det er mange gråsoner og nyanser som spiller inn, og en mangel som gir grunnlag for heving i den ene saken, vil ikke nødvendigvis gi gjennomslag for heving i en annen sak. 

Du må reklamere i tide

Det er mange som ikke er klar over at de har en frist for å rette krav mot selgeren i etterkant av et båtkjøp. Om man ikke overholder fristen, taper man kravet sitt. I verste fall må du altså stå for utgiftene mangelen medfører, selv om selgeren egentlig har ansvaret for disse. 

I kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det to ulike frister du må være klar over. Den relative reklamasjonsfristen, og den absolutte fristen. Lovene vil behandles hver for seg. 

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven er det en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år etter kjøpet. Feil og mangler som oppdages etter 5 år vil du måtte dekke på egenhånd, med mindre det er grunnlag for noe annet. 

Forbrukerkjøpsloven har også en relativ reklamasjonsfrist som sier at du må gi selgeren beskjed «innen rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen. Vær oppmerksom på at den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe fra du «burde ha oppdaget» feilen. Hvis du eksempelvis har fått levert feil båtmodell, eller båten i feil farge, forventes det at du oppdager dette rimelig raskt etter overlevering siden dette problemet er såpass fremtredende. Skjulte feil med motoren, eller andre mer gjemte problemer, vil man ikke forventes å oppdage like enkelt. 

Etter at man har slått fast når feilen ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, er det neste steget å finne ut om selgeren har fått beskjed «innen rimelig tid» etter dette tidspunktet. Forbrukerkjøpsloven sier at denne fristen ikke er mindre enn to måneder, altså har du minst to måneder på deg til å gi selgeren beskjed. Det er likevel viktig å vite at dette ikke nødvendigvis betyr at du har mye mer enn 2 måneder, så vi anbefaler at du gir selgeren beskjed så raskt du kan uansett. 

Innholdet i reklamasjonen

Etter forbrukerkjøpsloven er det ikke noe krav om at du spesifikt krever heving, eller at du gir noen veldig detaljert beskrivelse av problemet. Mange velger å avvente frem til de har funnet ut nøyaktig hva mangelen gjelder, men dette medfører ofte at den relative reklamasjonsfristen oversittes og kravet går tapt. Det er altså lurt å gi selgeren beskjed om at du mistenker en mangel, og at du ønsker å reklamere. På denne måten er du trygg på at fristene er overholdt, og videre undersøkelser kan gjøres uten frykt for at kravet går tapt. 

Kjøpsloven

Kjøpsloven har en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år etter kjøpet, altså har man en mye kortere reklamasjonsfrist enn i forbrukerkjøp. Feil og mangler som du oppdager etter 2 år må du stå for på egenhånd, med mindre det er grunnlag for noe annet. 

Kjøpslovens relative reklamasjonsfrist krever også at du reklamerer «innen rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, men det er ikke noen minstetid på 2 måneder. I praksis betyr dette at du kan tape et krav hvis du eksempelvis reklamerer etter to uker dersom dette ikke anses som «rimelig tid». 

Hva som er «innen rimelig tid» vil variere fra sak til sak, og det er vanskelig å si noe generelt. Størrelsen på mangelen, og hvor enkel den er å oppdage, vil være aktuelt i vurderingen. Om du ser at du har fått feil båt, eller båten i feil farge, forventes det at du gir beskjed til selgeren rimelig raskt. Om saken gjelder en ulyd som er vanskelig å finne kilden til, er det gode grunner for at man gis litt lengre tid til undersøkelser. 

Innholdet i reklamasjonen

Kjøpsloven krever at du gir selgeren en «melding om heving» innen rimelig tid. Dette innebærer at du må gi selgeren en uttrykkelig beskjed om at det er heving som gjøres gjeldende, og ikke at det generelt gjøres krav som følge av mangelen slik forbrukerkjøpsloven åpner for. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved heving av båtkjøp

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man har krav på når båten du har kjøpt ikke er som forventet. En advokat kan gi deg god veiledning om hvilke krav du kan rette mot selgeren, og sørge for at kravet ditt ikke går tapt som følge av oversittet reklamasjonsfrist eller manglende innhold i reklamasjonen. I tillegg må foreldelsesfristens regler overholdes.

Få svar på ofte stilte spørsmål om å heve båtkjøp

frase

Hva slags frister gjelder for å heve et båtkjøp?

Frister for å heve et båtkjøp vil variere avhengig av situasjonen. Hvis det er snakk om en mangel ved båten, må man gi selgeren beskjed om dette innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Hvis selgeren har gitt uriktige opplysninger, må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

frase

Kan man heve et båtkjøp hvis man har kjøpt båten "som den er"?

Hvis man har kjøpt båten "som den er", betyr det at selgeren ikke har noen ansvar for eventuelle mangler ved båten. Det kan likevel være mulig å heve kjøpet hvis det viser seg at selgeren ga uriktige opplysninger om båtens tilstand eller hvis mangelen var skjult og selgeren kjente til den.

frase

Hvordan går man frem for å heve et båtkjøp?

For å heve et båtkjøp må man gi selgeren beskjed om at man ønsker å heve kjøpet på grunn av en mangel eller uriktige opplysninger. Man bør dokumentere mangelen eller feilen ved båten og sende en skriftlig reklamasjon til selgeren. Hvis selgeren ikke er villig til å ordne opp eller tilbakebetale kjøpesummen, kan man søke hjelp fra en advokat eller forliksråd.

frase

Hva slags erstatning kan man kreve hvis man hever et båtkjøp?

Hvis man hever et båtkjøp på grunn av en mangel eller uriktige opplysninger, kan man kreve tilbakebetaling av kjøpesummen og eventuelle utgifter til reparasjon eller erstatningsbåt. Man kan også kreve erstatning for tap som følge av mangelen, for eksempel tap av inntekt eller utgifter til leie av erstatningsbåt.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454