Bilde

GJØR DINE EIENDOMSRETTIGHETER GJELDENDE: For å kreve hevd på eiendom må du oppfylle visse krav.

Hvordan kreve hevd på eiendom?

Sist oppdatert: 10. desember 2023

Som regel får man eiendomsrett gjennom en avtale, for eksempel ved kjøp av en eiendom. Vanligvis skjer eiendomsoverdragelser frivillig, noe som ikke er tilfellet ved hevd. 

Når du hevder en eiendomsrett, vil motparten miste sin opprinnelige eiendomsrett ufrivillig. 

Det er mange som finner ut at de har mulighet til å hevde eiendom, men ikke vet hvordan man skal gå frem, eller hva som skal til. I denne artikkelen kan du lese mer om hevd på eiendom, og hvordan du krever hevd. 

Kortversjonen

  • Hevd er en rettsregel som gjør det mulig å bli eier av en eiendom eller ting man ikke eide i utgangspunktet, gitt at man har brukt eiendommen som om man var eieren i minimum 20 år, og vært i god tro om at eiendommen var ens egen gjennom hele perioden.
  • Det er viktig å dokumentere bruken av eiendommen grundig for å styrke ens krav på hevd, dette kan inkludere bilder og vitneutsagn.
  • Selv om en hevdet eiendomsrett ikke er tinglyst, vil den fortsatt bestå. Det anbefales likevel å tinglyse rettigheter for å unngå konflikter i fremtiden.
  • Innboforsikring kan ofte dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner i saker om hevd, men det er lurt å sjekke med forsikringsselskapet om dekningen gjelder i den aktuelle situasjonen.

Hva er hevd? 

Hevd er en rettsregel som gjør at du kan bli eier av en eiendom eller ting som du ikke eide i utgangspunktet. I denne artikkelen fokuserer vi bare på hevd av eiendom. 

Baksiden av hevdsreglene er at andre kan hevde eiendom som tilhører deg. Dette innebærer at du mister din rettighet til den aktuelle eiendommen. 

Når man vurderer spørsmål som gjelder hevd, må man gjøre en avveining av hensynet til den som opprinnelig eier eiendommen, og den som har brukt den i lang tid i tro om at det var ens eget. Hevd er ment for å verne om etablerte forhold, så personen som har innrettet seg som om han var eier, kan også ende opp som eier. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Vilkårene for hevd

Siden hevd innebærer at du blir eier av noe som i utgangspunktet tilhører noen andre, er det noen vilkår som må oppfylles. 

1. Bruk av eiendommen

For det første må du ha brukt eiendommen som om du var eier. Dette innebærer at du bruker den som en eier vanligvis gjør, og hindrer andre i å bruke den på denne måten. Hvis du for eksempel skal hevde et beite, er det naturlig at du har hatt beitedyr på området når forholdene tillater det. Ved å sette opp eksempelvis et gjerde eller skilt, har du hindret andre i å bruke området som om de var eier. 

2. Hevdstid sammenhengende

For det andre må bruken som om du var eier ha vart over lang tid. For eiendom er det snakk om et minimum på 20 år sammenhengende. Kravet er kortere for løsøre og verdipapirer, her er det et minimumskrav på 10 år. Hvis bruken av eiendommen opphører over en lengre periode, avbrytes hevdstiden. Hvor lang tid det er snakk om, varierer fra sak til sak. Det vil være større rom for å ikke bruke et hogstområde i perioder der naturen må gjenetablere seg, enn for et område du bruker som parkering til huset ditt. 

3. God tro

Det siste vilkåret er at du må ha vært i aktsom god tro gjennom hele hevdstiden. Hvis du har brukt et beite som om det var ditt eget i 20 år, vil du ikke kunne hevde eiendomsrett hvis du vet- eller burde ha visst at eiendommen ikke var din. Dette betyr blant annet at hvis du har lånt en eiendom, eller leier den, kan du ikke hevde. Dette gjelder uavhengig av hvor lang tid som har gått. For at du skal være i aktsom god tro, må du hverken ha vært klar over- eller hatt grunn til å forstå at eiendommen ikke tilhører deg. Hvis naboen din for eksempel har sagt at han tror at han selv er rettmessig eier av et område du bruker, har du fått en oppfordring til å undersøke situasjonen nærmere. Det ville blitt feil om du kunne hevde eiendom ved å la være å undersøke hva som faktisk er riktig. 

Alle vilkårene for hevd må være oppfylt samtidig. Hvis du kun har brukt eiendommen som om du var eier i 5 av de 20 årene, vil ikke dette være nok til å hevde eiendomsrett. Det samme gjelder hvis det er andre avbrudd i hevdstiden, eller om du har fått grunn til å forstå at eiendommen kanskje ikke er din likevel underveis i hevdstiden. 

Hevdstid oppfylt av flere

Noen ganger kan det hende at flere personer oppfyller vilkårene for hevd sammenlagt. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis flere generasjoner i en familie til sammen har brukt en eiendom som om den var deres egen i hevdstid, eller hvis du kjøper et hus der du og den tidligere eieren har oppfylt kravene til hevd. 

Hvis flere personer sammenlagt har brukt tingen i mer enn 20 år, kan du hevde. Vær oppmerksom på at alle personene som skal oppfylle hevdsvilkårene må ha vært i god tro gjennom hele hevdstiden. Om en av personene underveis har fått grunn til å undersøke om bruken er lovlig, vil hevdstiden avbrytes.

Virkningen av hevd på eiendom

Hvis du oppfyller alle kravene til hevd på en eiendomsrett, vil du ha full råderett over eiendommen du har hevdet. Hvis du for eksempel har brukt hjørnet av naboens eiendom som om det var din eiendom, vil du få full råderett over dette området og kan bruke det hvordan du vil. 

Det er viktig å vite at ting som har en arkeologisk, historisk, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi som er stjålet eller gravd ut ulovlig, ikke kan hevdes. Hvis du er i en situasjon der dette kan være problematisk, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning. Denne typen gjenstander kan være verdifulle, og store økonomiske interesser er det verdt å ivareta. 

GJERDE BLIR STÅENDE: Et praktisk eksempel er der man finner ut at gjerdet har stått feil. Dette kan i mange tilfeller føre til at det forblir stående slik det sto.

Hvordan kreve hevd

Utfordringen med saker som gjelder hevd, er at den opprinnelige eieren av eiendommen sjeldent gir den fra seg uten videre. Det er ikke uvanlig at begge partene involverer advokater for å fremme sin side av saken, særlig fordi at begge sider opplever en risiko for å miste en eiendom de anser seg selv som sier av. 

Når du skal kreve hevd på en eiendom, anbefaler vi at du dokumenterer situasjonen så godt du kan. Bilder, utsagn fra andre, og lignende som kan underbygge din side av saken, kan være avgjørende for at du får gjennomslag for hevd. 

Dersom motparten ikke er enig i at du kan hevde eiendomsrett, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset din konkrete situasjon. Det er ingen eiendomsforhold og situasjoner som er like, og det er ofte vanskelig å bevise at man faktisk har oppfylt kravene for hevd. Advokaten har god kjennskap til lignende situasjoner, og kan komme med gode innspill og løsninger slik at saken ender i din favør. 

Rettsvern av hevdet eiendom

Det er mange som er usikre på hvilket vern en hevdet eiendom har. 

Utgangspunktet er at man skal forholde seg til de rettighetene som står i grunnboken. En hevdet eiendomsrett som ikke har blitt tinglyst, vil ikke stå i denne. 

Når du etablerer en eiendomsrett gjennom hevd, er det ikke behov for å tinglyse kravet. Eiendomsretten vil derfor bestå, selv om det ikke står i grunnboken. Tinglysning av rettigheter er likevel anbefalt for å unngå konflikt i ettertiden.

Dekning av advokatutgifter

Mange kvier seg for å ta kontakt med en advokat når de har spørsmål om hevd. Mye av grunnen er frykten for advokatutgiftene. De fleste har en innboforsikring, og denne har en rettshjelpsdekning som ofte er på opptil 100 000 kroner. Forsikringen dekker som regel alle sakstyper, men det finnes unntak. Hvis du tar kontakt med en advokat eller forsikringsselskapet ditt, kan du få svar på om forsikringen dekker situasjonen du står overfor.  

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved krav om hevd av eiendom

En advokat som arbeider med tingsrett, er ekspert på hevd og eiendomsrettigheter. Vedkommende har god kjennskap til lovverket, og gjerne lang erfaring med lignende saker. Når det er snakk om eiendomsrettigheter, er det ofte store verdier inne i bildet. For å øke sjansene for at saken ender i din favør, anbefaler vi at du kontakter en advokat tidlig i prosessen. Dette gjelder både hvis noen vil kreve hevd på eiendom du er opprinnelig eier av, eller hvis du krever hevd på andres eiendom. Advokaten kan gi veiledning som er tilpasset din konkrete sak, og passe på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. 

Få svar på spørsmål om å kreve hevd på eiendom

frase

Hvor lenge må man hevde en eiendom for å få eierskap?

For å få eierskap ved hevd må man ha brukt eller hatt rådighet over eiendommen i minst 20 år, og ha hatt en intensjon om å tilegne seg eierskapet.

frase

Hva er forskjellen mellom hevd og tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering av rettigheter på eiendom. Hevd, derimot, oppstår når noen har brukt eller hatt rådighet over en eiendom i lang tid og tilegnet seg en rettighet eller eierskap til eiendommen, uten at dette er registrert i tinglysningen.

frase

Hva er forskjellen mellom hevdsrett og skjøte?

Skjøte er en juridisk dokumentasjon på at man eier en eiendom, mens hevdsrett er en rettighet som oppstår når man har brukt eller hatt rådighet over en eiendom i lang tid og tilegnet seg en rettighet eller eierskap til eiendommen.

frase

Hva må man bevise for å kunne påberope seg hevdsrett?

For å påberope seg hevdsrett må man bevise at man har brukt eller hatt rådighet over eiendommen i minst 20 år, og at man har hatt en intensjon om å tilegne seg eierskapet. Man må også bevise at man har hatt en slik bruk eller rådighet som tilsier at man har hatt faktisk råderett over eiendommen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454