Bilde

RETT TIL BRUK: Gjennom hevd, avtale eller uformelle tillatelser kan du få retten til å bruke en parkeringsplass du ikke eier selv.

Når kan du kreve hevd på parkeringsplass?

Sist oppdatert: 13. desember 2023

Krangel om parkeringsplasser og bruk av vei, er en av de mest vanlige konfliktene mellom naboer eller hytteeiere og grunneiere. Hevd er et sett med rettsregler, som sørger for at du gjennom langvarig bruk i god tro får bruksrett til en parkeringsplass. For å kreve hevd må du ha handlet i god tro. Det vil si at du er av den oppfatning at bruken du gjør er rett. Videre må det ha vært bruk over lang tid. Hevd reguleres gjennom hevdsloven.

Kortversjonen

  • Vi skiller mellom eiendomshevd og brukshevd. 
  • For å kunne hevde bruksrett til en parkeringsplass, må du ha brukt parkeringsplassen som om du hadde en bruksrettigheter i 20 eller 50 år. Lengden på hevdstiden avhenger av hvor synlig bruken er.
  • I tillegg må du ha brukt plassen i god tro gjennom hele perioden. Om man visste at bruken ikke var berettiget, kan man ikke hevde.
  • Du kan også få rettigheter til en parkeringsplass gjennom en avtale, eller en uformell tillatelse.
  • Om du står overfor en konflikt om hevd på parkeringsplass, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for videre veiledning. Parkeringsrettigheter kan ha stor praktisk verdi og økonomisk verdi.

To former for hevd – Eiendomshevd og brukshevd

Eiendomshevd reguleres gjennom hevdsloven § 2-6. Eiendomshevd betyr at den som hevder blir den faktiske og reelle eieren av fast eiendom. Dette kan være hele eiendommen, deler av den eller eiendomsgrenser. Det siste gjelder der du har brukt eiendommen din utover de faktiske grensene.

Brukshevd reguleres gjennom § 7 og 8. Dette kan, for eksempel, gjelde rett til vei eller parkeringsplass. Dersom du hevder en bruksrett, vil denne retten kun handle om å utøve en bruk uten at dette gir deg rett til selve eiendommen som brukes. Det vil si at dersom du har ervervet en parkeringsplass ved hevd, har du rett til å benytte deg av parkeringsplassen uten at grunneieren mister eiendomsretten til selve grunnen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva skal til for å hevde en bruksrett på en parkeringsplass?

Hevdsloven inneholder bestemte vilkår, som alle må være oppfylt for at man skal kunne legge til grunn at en bruksrett eller eiendomsrett er ervervet ved hevd. Vurderingen av om vilkårene er oppfylt fordrer en konkret tolkning av hver enkelt sak og forholdene forbundet med denne saken.

En av forutsetningene for at du skal kunne kreve hevd på parkeringsplass er at bruken går utover det som er berettiget og at den er urettmessig.

I henhold til loven er det altså tre absolutte vilkår, som alle må være til stede for at du skal kunne kreve hevd på en parkeringsplass. Disse tre vilkårene er rådighetsutøvelse jf. hevdsloven § 2 og § 7, hevdstid jf. hevdsloven § 2 og § 7 og god tro jf. hevdsloven § 4

Rådighetsutøvelse

Velger du å hevde en bruksrett, må du ha brukt rettigheten som din egen. Videre må bruken være naturlig med tanke på brukens art. Det vil, for eksempel, si at du benytter et bestemt område som parkeringsplass for bilen din.

I tillegg er det viktig at bruken av parkeringsplassen har vært kontinuerlig og sammenhengende. Dersom du i en periode ikke benyttet deg av parkeringsplassen, kan dette medføre at hevdstiden avbrytes. Dette vil vurderes fra tilfelle til tilfelle.

Hevdstid

Bruksrett har en hevdstid på 20 år. Det er hovedregelen, men hevdstiden vil også avhenge av hvilken bruksrett du hevder rett til. En usynlig bruksrett, som retten til å fiske i et bestemt vann, har en hevdstid på 50 år. Det er heller ikke slik at retten bortfaller ved et eierskifte. Bruksretten kan fortsette så lenge alle vilkårene fremdeles er oppfylt.

God tro

For å hevde en bruksrett på en parkeringsplass må du være i god tro gjennom hele hevdsperioden. Du må altså ha brukt parkeringsplassen i hele hevdsperioden på 20 år uten å være klar over at denne bruken ikke har vært berettiget. Dersom du blir gjort oppmerksom på de reelle eierforholdene før det har gått 20 år, vil ikke dette vilkåret være oppfylt.

Resultatet kan være tinglyst rett

Bestemmelsene om hevd, slik de er nedfelt i hevdsloven, har som formål å både sikre og verne om allerede etablerte forhold. Spørsmål om hevd er ofte noe som fører til konflikt, og det er kanskje ikke så merkelig. Begge parter føler gjerne at de kan miste en rettmessig bruk. Hevd kan resultere i at hevderen får tinglyst retten til parkeringsplassen, og dermed får vedkommende også et rettsvern.

MANGE KRAV: Det er mange krav til å hevde parkeringsplass.

Uformell tillatelse eller inngått avtale

Retten til bruk av en parkeringsplass kan også bygge på en avtale eller det som kalles uformell tillatelse.

Uformell tillatelse

Dersom det har blitt gitt en uformell tillatelse til bruk av en parkeringsplass, kan denne når som helst trekkes tilbake. Dette er ofte avtaler som ikke er ment å vare evig, men kun i en kort stund.

Skriftlig eller muntlig avtale

Retten til bruk av en parkeringsplass kan også komme av at hjemmelshaver (eier) og rettighetshaver (den som bruker en annens eiendom) har inngått en skriftlig eller muntlig avtale om dette. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som faktisk er avtalt, da avtalen kan være inngått med en tidligere eier. Da er det viktig å finne dokumentasjon eller eventuelle vitner, som kan fortelle hva som har vært praktisert.

Hevd

Det finnes tre former for hevd, eiendomshevd, brukshevd og håndpanterett, men håndpanterettet regnes likt med bruksretten. Hevd er ikke et nytt fenomen, men bygger på et gammelt system. Tanken bak er at når noe har bestått upåtalt over lengre tid, altså over flere har, vil den antagelig ha for seg at den er rettmessig. Av hensyn til samfunnet er det heller ikke ønskelig at det rippes opp i forhold som har festet seg over tid med mindre det er absolutt nødvendig. En annen rettighet man ofte snakker om hevd i forbindelse med, er veirett.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Oppsummering

For å kunne kreve hevd på parkeringsplass må du ha brukt plassen i god tro i lengre tid, nærmere bestemt i 20 år. Det er hevdsloven som ivaretar både brukshevd og eiendomshevd, og den stiller flere krav. At du krever hevd på en parkeringsplass medfører ikke at grunneieren mister sin eiendomsrett. Du kan også ha rett til bruk av en parkeringsplass dersom det eksisterer en uformell tillatelse, som er ment å gjelde i en kortere periode. Det samme gjelder om det er inngått en skriftlig eller muntlig avtale. Om du er usikker på om du kan kreve hevd på en parkeringsplass, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for veiledning tilpasset saken din.

Få svar på ofte stilte spørsmål om parkeringsplass

frase

Hvilke vilkår må være oppfylt for å kunne hevde rett til en parkeringsplass?

For å kunne hevde rett til en parkeringsplass må følgende vilkår være oppfylt: (1) bruken av parkeringsplassen må ha vært kontinuerlig og uavbrutt, (2) bruken må ha vært åpen og offentlig kjent, (3) bruken må ha vart i minst 20 år, og (4) bruken må ha vært utført i god tro.

frase

Kan en leietaker hevde rett til en parkeringsplass som tilhører utleierens eiendom?

Som hovedregel kan ikke en leietaker hevde rett til en parkeringsplass som tilhører utleierens eiendom. Dette skyldes at leietakerens bruk av parkeringsplassen normalt anses som en del av leieforholdet og ikke som en separat hevd.

frase

Hvordan kan en eier av en parkeringsplass forhindre hevd fra å oppstå?

For å forhindre hevd kan eieren av parkeringsplassen tydelig kommunisere at bruken ikke er tillatt, for eksempel ved å sette opp skilt eller avtale med brukeren at bruken er midlertidig. Eieren kan også avbryte hevdstiden ved å hindre den ulovlige bruken, for eksempel ved å fysisk sperre parkeringsplassen.

frase

Hva skjer dersom en person oppnår hevd på en parkeringsplass?

Dersom en person oppnår hevd på en parkeringsplass, vil vedkommende få en rettslig beskyttet bruksrett til parkeringsplassen. Dette betyr at eieren av eiendommen ikke lenger kan nekte den hevdende personen å benytte parkeringsplassen, og hevderen kan eventuelt også overdra bruksretten til andre.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454