Bilde

ØKONOMISK STØTTE I BARNEFORDLINGSSAKER: Fri rettshjelp gir deg muligheten til å få juridisk bistand uten kostnad ved en barnefordelingssak, slik at du kan ivareta dine rettigheter og barnets beste.

Kan man få fri rettshjelp ved barnefordelingssak?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Ved en skilsmisse eller et samlivsbrudd kommer ofte spørsmålet opp hvem som skal ha hovedansvaret for felles barn, og hvor barna skal bo. Dette kalles barnefordeling, og ofte klarer foreldrene helt fint å lage egne avtaler, mens det i andre tilfeller kan bli et veldig vanskelig spørsmål med mange såre følelser. Flere lurer på om de kan få fri rettshjelp ved barnefordelingssaken, og i denne artikkelen skal vi gi deg svar på de vanligste spørsmålene.

Kort oppsummering

  • I en barnefordelingssak kan man ha rett på fri rettshjelp, som betyr at staten dekker advokatutgiftene. Dette avhenger av inntekts- og formuesforholdene til partene.
  • Dersom man ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, kan man likevel få delvis dekning av utgiftene gjennom en rettshjelpsdekning i egen rett-forsikring.
  • En advokat kan bistå med å løse konflikter og forhandle frem en avtale om foreldreansvar, samvær og bosted for barnet.
  • I tilfeller der partene ikke blir enige, kan det bli nødvendig med en rettssak hvor en dommer tar en beslutning basert på hva som anses som det beste for barnet. En advokat kan også representere en part i en rettssak om barnefordeling.

En rekke spørsmål må besvares

Vanlige spørsmål ved barnefordeling er hvor barnet skal bo, hvilket samvær barnet skal ha med den forelder den ikke bor fast hos og hvem som skal ha foreldreansvaret? Disse spørsmålene er også vanlige om foreldrene ikke bor sammen når barnet er født. En barnefordelingssak er ofte full av følelser, og det er ikke alltid lett å komme til enighet eller finne en løsning som fungerer godt for alle parter.

Siden barnefordelingssaker kan bli konfliktfylte og noen ganger vanskelige å løse, er det veldig viktig at man på forhånd setter seg inn i alle parters rettigheter og hvilke muligheter man har til å finne svar på disse spørsmålene.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Rettsområde

Lov om barn og foreldre, bedre kjent som barneloven, gjelder for barn helt til de blir myndige. Denne loven skal dekke alle områder som har med barns rettigheter å gjøre, men også i en viss grad foreldrenes. I denne loven står det også hvilke plikter foreldre har til barna sine når det kommer til omsorg og ivaretakelse.

Det som er veldig unikt med denne loven, er fokuset på barnets beste. Prinsippet om barnets beste skal ligge til grunn for alle vurderinger som har med barn å gjøre. Oppnås det ikke enighet, er det opp til domstolene og offentlige institusjoner å treffe en avgjørelse.

Spørsmålet er da hva som er det beste for barnet? I utgangspunktet har barnet behov for omsorg og trygghet, og kontakt med begge foreldrene sine. Barn har også behov for foreldre som samarbeider, og skaper et sunt miljø med stabilitet selv når de ikke bor sammen. Vurderingen av hva som er til barnets beste bestemmes av en rekke faktorer, blant annet risikoen ved et miljøskifte, foreldrenes omsorgsevne, muligheten for kontakt med begge foreldre og hensynet til å holde søskenflokken samlet. Det blir foretatt en grundig helhetsvurdering av eksperter.

I alle barnefordelingssaker, unntatt når barnet er så lite at det ikke har språk, skal det høres av en psykolog. Her skal barnet få mulighet til å selv legge frem sine ønsker, men det er først når barnet er 12 år at ønskene sterkt skal vektlegges.

Foreldreansvar og foreldrenes rettigheter

Foreldreansvar handler om ansvaret foreldre har for å gi barnet sitt trygge oppvekstrammer. Fra 2020 gikk foreldreansvaret automatisk til begge foreldre, selv når mor og far ikke bodde sammen ved fødselen. Det skal derfor mye til for at en av foreldrene for alle foreldrerettighetene alene.

Spørsmål om rettigheter dukker ofte opp i forbindelse med samlivsbrudd. Hverken mor eller far har eksplisitte rettigheter, og loven er i utgangspunktet kjønnsnøytral. Det er barnets beste som gjelder. Fedre som ønsker å sikre utstrakt kontakt med barnet sitt må derfor argumentere for at det er til barnets beste at det bor hos dem, eller at de har regelmessig samvær. Det samme gjelder for mor.

Noen ganger kan det virke som om en barnefordelingssak ender til mors fordel, men det er altså barnets beste som bestemmer dette. Alder kan være en viktig faktor, og små barn bor gjerne oftere hos mor. Dette handler ofte om tilknytting, og at små barn naturlig har mer samvær med mor. Uansett vil slike avtaler endre seg med årene ettersom barnet blir eldre.

Veldig mange par deler samværsretten 50/50. Dette innebærer at barnet har fast bosted hos både mor og far, og foreldrene har en lik fordeling av ansvaret. Fordelingen kan også gjøres på andre måter. Det er heller ikke unormalt at barnet bor fast hos den ene forelderen, og er på besøk hos den andre forelderen på avtale dager. I slike tilfeller er det forelderen med fast bosted som har den største delen av foreldreansvaret.

Mekling

Hvis man har felles barn under 16 år, er man pliktet til å møte opp på foreldrevernkontoret selv om samlivsbruddet ikke er preget av konflikt. Formålet bak denne meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast, og hvordan samværsretten til den andre forelderen skal være. Eventuelt kan det bestemmes at barna skal ha delt bosted. Hensikten er å komme frem til en klar og tydelig avtale, som begge foreldrene og barnet kan leve godt med. Meklingsattesten er en av papirene man må ha på plass ved skilsmisse.

I de tilfeller hvor det er konflikt, så skal meklingen hjelpe foreldrene med å løse opp i denne konflikten og komme frem til en enighet. Det er noen situasjoner hvor konflikten mellom foreldrene er så høy at man ikke klarer å finne en avtale på meklingskontoret. I slike saker blir det ofte nødvendig med en rettsak. Da er det retten som dømmer hvordan fordelinger blir etter å ha sett på flere forskjellige faktorer.

Vi hjelper deg å finne advokat innen familierett

Få tilbud fra 3 advokater innen familierett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Fri rettshjelp?

En rettsak er krevende, og kan bli lang og dyr. Spørsmålet om muligheten for fri rettshjelp dukker ofte opp. For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 320 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er da 490 000 kroner.

Det er i utgangspunktet sjeldent at en barnefordelingssak kommer under retten til fri rettshjelp, med mindre du har inntekt under grensen. Du har riktignok mulighet til å søke om behovsprøvd fri rettshjelp. Får du dette innvilget, vil du som regel måtte betale en egenandel selv.

Fri rettshjelp er ikke noe du får automatisk. Du må sende inn en søknad til fylkeskommunen hvor du bor. Det er saksbehandlere der som bestemmer om du eller dere oppfyller vilkårene for å få fri rettshjelp eller ikke.

Skulle du få innvilget fri rettshjelp, er det viktig at du er klar over at du allikevel kan bli dømt til å betale motpartens saksomkostninger, dersom rettsaken ikke ender i din favør.

Få svar på ofte stilte spørsmål om barnefordelingssak

frase

Når har man krav på gratis advokat?

For å få fri rettshjelp er hovedregelen at du ikke har en bruttoinntekt på mer enn 320 000 kroner i året, og nettoformuen kan ikke være på mer enn 100 000 kroner. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet, og inntektsgrensen ligger på 490 000 kroner.

frase

Kan en mor nekte samvær med far?

Dersom mor eller far vurderer at samvær ikke er til barnets beste, kan bostedsforelderen nekte at samvær finner sted. Mor kan nekte far samvær med bakgrunn i at hun beskytter barnet mot uønskede situasjoner. Noe hun også har plikt til. Utfordringen i slike situasjoner ligger i å avgjøre hvilke situasjoner som er av en slik alvorlighetsgrad at samvær kan stanses.

frase

Hvordan kan man velge riktig advokat ved en barnefordelingssak?

Ved valg av advokat ved en barnefordelingssak kan man vurdere faktorer som erfaring, kompetanse og tilgjengelighet. Det kan også være nyttig å velge en advokat som har god kjennskap til barnefordelingssaker og som kan gi råd og veiledning gjennom hele saken.

frase

Hva er mekling i forbindelse med en barnefordelingssak?

Mekling er en metode for konfliktløsning som kan benyttes i forbindelse med en barnefordelingssak. Målet med meklingen er å komme frem til en avtale som er til det beste for barnet, og som begge parter kan akseptere. Meklingen ledes av en nøytral mekler og kan gi enklere og raskere løsning på konflikter enn en rettsprosess.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454