Bilde

UTEN EKSTRA KOSTNAD: Retting og omlevering ved mangler skal ikke koste noe ekstra for kjøperen. Selger må stå for disse utgiftene selv.

Kjøpsloven § 34 (Avhjelp): Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Noen ganger er ikke varen du kjøpte i samme stand som du forventet. I mange tilfeller vil feilen du har oppdaget være en «mangel», og kjøpsloven § 34 sier at du kan kreve «avhjelp» hvis en slik mangel foreligger. Avhjelp er en samlebetegnelse på retting av feilen, eller omlevering av varen. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan avhjelpen foregår, og hvilke krav du kan rette mot selgeren av tingen.

Kortversjonen

 •  Hvilke rettigheter du har vil påvirkes av om du har kjøpt tingen fra en privatperson, eller fra en næringsdrivende.
 • Avhjelp forutsetter at tingen du kjøpte har en mangel. Kort fortalt er det en mangel om tingen ikke samsvarer med avtalen du inngikk med selgeren.
 • Avhjelp omfatter både retting og omlevering. For privatpersoner som kjøpsloven gjelder for, er ofte retting mer aktuelt enn omlevering.
 • Det er selgeren som skal dekke utgiftene til avhjelpen.
 • I tillegg til retting eller omlevering, kan du ha krav på erstatning for ytterligere utgifter som mangelen medførte.

Forbrukerkjøp eller privatkjøp?

Det første du må finne ut, er om kjøpet ditt er et forbrukerkjøp eller et privatkjøp. 

Hvis du har handlet varen i en butikk, er det et forbrukerkjøp som reguleres av forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpslovens bestemmelse om avhjelp finner du i § 29 og § 30.

Hvis du har kjøpt varen av en privatperson, for eksempel over Finn.no, vil kjøpet være et privatkjøp. Privatkjøp reguleres av kjøpsloven, og § 34 kommer til anvendelse. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Hva sier loven?

Kjøpsloven § 34 handler om ditt krav på avhjelp når varen du har kjøpt har en mangel. Avhjelpe er en samlebetegnelse for kravet på retting av feilen, eller omlevering av tingen.

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp)

1. Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

2. Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

3. Oppfyller ikke selgeren sin plikt til å rette eller omlevere, kan kjøperen kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Hva er en mangel?

Varen du har kjøpt har en mangel hvis den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen mellom deg og selgeren. Hvis dere ikke har blitt enige om noe annet, skal tingen: 

 • Passe til formålene som en tilsvarende gjenstand brukes til
 • Passe til bestemte formål som selgeren var eller måtte vært kjent med da kjøpet ble inngått, med mindre forholdene viser at kjøperen ikke bygde på selgerens sakkunnskaper eller vurderinger ved kjøpet
 • Ha de egenskapene som selgeren har vist gjennom en prøve eller modell
 • Være pakket forsvarlig sånn at tingen bevares og beskyttes 

Selv om tingen ikke er ødelagt, kan den ha en mangel dersom den ikke samsvarer med opplysninger du har fått om dens egenskaper eller bruksområder. Du vil ha en mangel dersom: 

 • Tingen ikke samsvarer med opplysninger som selgeren har oppgitt i sin markedsføring eller om tingen, dens egenskaper eller bruk som man kan anta at har hatt innvirkning på kjøpet
 • Hvis den ikke samsvarer til opplysninger som er gitt av andre enn selgeren på tingens innpakning, i annonser eller gjennom annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder uavhengig av om selgeren visste eller burde ha visst at opplysningen ble gitt

Disse punktene gjelder ikke hvis opplysningene er rettet på en tydelig måte før salget ble gjennomført. 

1. Krav om at mangelen skal rettes

Hvis det viser seg at tingen du har kjøpt har en mangel, kan du kreve at mangelen rettes uavhengig av om den er vesentlig eller ikke. 

Dersom mangelen rettes, vil dette skje gjennom reparasjon eller etterlevering av en erstatningsdel. Du kan kreve at tingen skal ha den samme standen som avtalen tilsier, men ikke mer enn det. Dette betyr at du for eksempel ikke har krav på at selgeren bytter ut motoren på en brukt båt med en splitter ny motor. Det vil være tilstrekkelig at motoren fungerer slik som avtalen tilsier selv om den er brukt fra før. 

Hvis delen som er ødelagt bare kan skaffes som ny, vil selgeren som oftest måtte dekke kostnadene for en ny del. 

Hvem skal betale?

Det er selgeren som skal betale for utgiftene rettingen medfører. Dette betyr at selgeren også må betale eventuell frakt dersom tingen må sendes. 

Hvis kjøperen har lagt ut for sending av tingen til selger, må selgeren refundere denne utgiften. 

Litt avhengig av hva slags vare det er snakk om, vil selgeren i noen tilfeller også måtte dekke kostnader for et eventuelt erstatningsprodukt i reparasjonstiden. 

Selgeren skal bare dekke kostnadene rettingen medfører. Undersøkelser av tingen må kjøperen i mange tilfeller dekke selv. 

Urimelig kostnad eller ulempe for selgeren

Hvis en retting av mangelen medfører «urimelig kostnad eller ulempe», kan selgeren velge å omlevere tingen. 

Hva som anses som «urimelig» må vurderes fra sak til sak. Det vil for eksempel være en «urimelig kostnad» hvis kjøperen bor i utlandet og selgeren må sende sine reparatører dit for å ordne feilen. Det vil også i mange tilfeller være en «urimelig kostnad» dersom reparasjonen koster mer enn en ny ting. 

Omlevering

Selgeren kan velge å heller omlevere tingen hvis retting av mangelen medfører en «urimelig kostnad eller ulempe» for han. I mange tilfeller er det lettere for selgeren å ettersende en ny vare, enn å ta seg bryet med reparasjon. 

2. Kjøpers krav på omlevering av tingen

For at du skal kunne kreve en omlevering av tingen, må mangelen være vesentlig. Grunnen til dette er at omlevering i mange tilfeller er dyrere og mer omfattende for selgeren, enn for eksempel en enkel reparasjon. 

Det vil være varierende fra sak til sak hva som er «vesentlig». I vurderingen skal det legges vekt på:

 • Hvor stor betydning mangelen har for kjøperens situasjon, og ikke hva kjøperen selv tenker om mangelens betydning. 
 • Om det er mulig å fikse mangelen på andre måter enn ved omlevering, for eksempel ved retting av mangelen. 
 • Kjøpets karakter. Det vil for eksempel være en større konsekvens for selgeren å sitte igjen med en spesialsydd brudekjole enn et mobildeksel. 

Hindring

I noen tilfeller kan det tenkes at en omlevering ikke vil løse problemet. 

Dette kan for eksempel være at mangelen bygger på feil opplysninger fra selgeren om tingens bruksområde, og at det ikke finnes andre alternativer som er i tråd med avtalen og kjøperens behov. 

Det vil heller ikke løse problemet hvis mangelen skyldes en produksjonsfeil som gjelder for alle varene av den gitte tingen. I så fall vil det ikke være mulig å omlevere til en vare som følger avtalen. 

Misforhold

Misforhold retter seg mot et misforhold mellom kjøprens ønske om omlevering og selgerens kostnader og ulemper en omlevering medfører. 

Det kan for eksempel være at tingen ikke lenger er i produksjon, eller er erstattet av en nyere modell. Det vil også kunne oppstå et misforhold mellom partenes interesser hvis tingen er spesialbestilt for kjøperen. 

Ting som ikke kan omleveres

Noen ganger kan ikke en ting erstattes med en annen. Dette gjelder blant annet kunstverk, spesialdesignede møbler, eller andre gjenstander som er unike eller veldig sjeldne. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

3. Kjøperen får sine utgifter erstattet

I det tredje leddet vil selgeren få ansvar for kostnadene kjøperen har i forbindelse med rettingen av mangelen. Dette gjelder bare hvis selgeren har forsømt sin plikt til å rette eller omlevere selv. 

Du kan bare kreve erstatning for forsvarlige utgifter, og fremgangsmåten må også være forsvarlig. Dersom du for eksempel har prøvd å reparere tingen på egenhånd uten nødvendig kunnskap, vil ikke dette medføre noe erstatningskrav hvis reparasjonen ikke hjelper. Hvis du velger en unødvendig dyr reparasjon, vil heller ikke dette medføre erstatningskrav hvis det kunne ha blitt gjort billigere et annet sted. 

Du må også vurdere om utgiftene står i et rimelig forhold til verdien av tingen du har kjøpt. Dersom kostnadene for reparasjonen av tingen er høye i forhold til tingens verdi, kan du heller ikke kreve erstatning for slike utgifter. Du har bare erstatningskrav for de «forsvarlige» utgiftene. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om kjøpsloven § 34

frase

Hva menes med "vesentlig kontraktsbrudd" i kjøpsloven § 34?

Med "vesentlig kontraktsbrudd" menes det at selgeren har brutt avtalen på en så alvorlig måte at kjøperen ikke lenger har noen interesse av å gjennomføre avtalen.

frase

Hva kan kjøper kreve ved vesentlig kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven § 34?

Ved vesentlig kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven § 34 kan kjøperen kreve å heve kjøpet, det vil si at avtalen brytes og begge parter settes tilbake i den situasjonen de var i før avtalen ble inngått.

frase

Hva er fristen for å heve kjøpet ved vesentlig kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven § 34?

Kjøper må heve kjøpet innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde oppdaget kontraktsbruddet. Hva som anses som rimelig tid vil variere avhengig av omstendighetene i det konkrete tilfellet.

frase

Kan kjøper kreve erstatning i tillegg til å heve kjøpet ved vesentlig kontraktsbrudd i henhold til kjøpsloven § 34?

Ja, dersom kjøperen lider tap som følge av selgerens vesentlige kontraktsbrudd, kan kjøperen kreve erstatning i tillegg til å heve kjøpet. Erstatningskravet skal dekke det økonomiske tapet kjøperen lider som følge av bruddet.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454