Bilde

FÅ KONTROLL OVER DINE ØKONOMISKE AVTALER: En privat låneavtale gir deg muligheten til å låne ut penger eller eiendeler til andre på private vilkår, og gir deg fleksibilitet til å regulere betingelser og tilbakebetalingsplan i tråd med dine behov og preferanser.

Privat låneavtale: En komplett guide

Sist oppdatert: 5. juni 2023

De fleste har tatt opp små lån av familie eller venner. Som regel går dette bra, men noen ganger kan lånene utvikle seg til større konflikter.

Det er mange som har hørt om private låneavtaler, men er usikre på hva dette egentlig innebærer. Kort fortalt er dette en avtale der du får låne penger mot at disse betales tilbake. Et privat lån skiller seg fra offisielle lån ved at begge partene er private. Ved offisielle lån er ofte den som gir deg lånet en bank, eller en annen virksomhet.

I denne artikkelen kan du blant annet lese mer om hva private låneavtaler innebærer, hvordan de bør inngås og hvilke rettigheter du har hvis motparten ikke betaler. Ved å forberede deg godt på forhånd av avtalen, kan du redusere sjansene for problemer i etterkant. 

Kort oppsummering

  • En privat låneavtale er en avtale mellom to privatpersoner om at en av partene skal låne penger fra den andre parten.
  • Det er viktig å utarbeide en skriftlig låneavtale som beskriver vilkårene for lånet, inkludert lånebeløp, rentesats, nedbetalingsplan og eventuelle sikkerhetsstillelser.
  • Partene bør også være enige om hvordan eventuelle uenigheter skal løses, for eksempel ved å avtale voldgift eller å søke juridisk hjelp.
  • Det er viktig å være klar over at privat långivning kan medføre visse risikoer, og det kan være lurt å søke juridisk rådgivning før man inngår en slik avtale.

Hva er private låneavtaler

Som vi var inne på, er private låneavtaler en avtale om lån mellom to uprofesjonelle parter. Typiske eksempler der private låneavtaler inngås, er hvis barn skal låne penger av foreldrene sine til egenkapital ved kjøp av bolig, eller der hvis en venn låner penger for å betale husleien sin. 

Når du inngår en privat låneavtale, er det du og motparten som forhandler frem avtalen på egenhånd. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvilke regler gjelder? 

Det er ikke noe eget lovverk som regulerer de private låneavtalene, og som alle andre avtaler vil de dermed falle inn under de vanlige reglene som gjelder i avtaleretten. Avtaleloven er et godt utgangspunkt for hva som er lov, men store deler av avtaleretten er også ulovfestet. Dette betyr at det finnes regler og prinsipper som ikke står nedskrevet i lovverket, og for privatpersoner kan det være å ta høyde for disse. 

Utgangspunktet i avtaleretten er at man kan inngå en avtale med hvem man vil om hva man vil, så lenge det er innenfor lovens rammer. Dette kalles avtalefrihet. 

Videre er det ikke noen krav til hvordan avtalen inngås, og en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. Vi anbefaler likevel at låneavtaler som du inngår gjøres skriftlige, slik at dere har noe håndfast å vise til hvis det skulle oppstå konflikter i etterkant. Ved å ha en skriftlig og signert avtale, er det lettere å nå gjennom i domstolene dersom motparten bryter avtalen. 

Det er også et viktig poeng at avtaler skal holdes. Når du inngår en avtale, kan du i utgangspunktet ikke trekke deg. 

Reglene for inndrivelse av krav, og hvordan gjeldsbrev fungerer, følger av tvangsfullbyrdelsesloven. Dette gjelder både for private og offentlige låneavtaler. For at et gjeldsbrev skal kunne medføre tvangsinndrivelse, må det oppgi en bestemt sum, og underskriften må være bekreftet av to vitner. Dette skal vi gå nærmere inn på lenger ned i artikkelen. 

Burde du låne penger privat? 

Når man blir bedt om et lån, er det mange som er usikre på om de burde gå med på en privat låneavtale. Som regel går det fint å låne ut penger, men det er viktig at du tenker deg nøye om før du sier ja til en slik avtale. 

For det første er det viktig å huske at du alltid kan si nei til å inngå en låneavtale. Det er ingen som har krav på å få låne penger av deg, og det er viktig at du sier nei hvis du ikke har lyst til å låne bort pengene dine. 

For det andre er det aldri lurt å låne bort penger som du egentlig har behov for selv. Hvis du for eksempel har spart penger til egenkapital til bolig, eller har ubetalte regninger, anbefaler vi at du setter dine egne økonomiske behov foran andres. 

For det tredje er det viktig at en låneavtale, hvis du sier ja, gjøres skriftlig. Dette er ikke et krav, men fungerer som en god sikkerhet for deg hvis det skulle oppstå uenighet i etterkant av avtaleinngåelsen. Mange tenker at gode venner betaler tilbake, og stoler på at dette gjøres. Det er likevel ikke alltid slik, og mange føler seg masete hvis de ber om å få pengene igjen. En god låneavtale bidrar til at du ikke trenger å sitte med følelsen av å mase, eller frykten for at pengene er tapt. 

I en låneavtale kan det være lurt å bruke bankens regler som et utgangspunkt. Når du skal låne penger i banken, kan du ikke ha mer enn 5 ganger din egen årsinntekt i gjeld. Hvis personen du skal låne bort penger til allerede har mye gjeld, kan det være lurt å tenke seg om to ganger. Videre vil også banken vurdere om personer som ønsker lån kan tåle en renteoppgang hvis samfunnsøkonomien endrer seg. Personlige økonomiske forhold vil også spille inn. Om du ser at personen du vil låne bort penger til sliter med å betjene lån som vedkommende allerede har, eller at de har en dyr livsstil som gjør at økonomien er trang, kan det noen ganger være lurere å hjelpe vedkommende med å sette opp et budsjett. Å låne bort penger til en som ikke kan betale for seg, kan bidra til at personen får enda større betalingsproblemer enn tidligere. 

Når kan du inngå en avtale om privat lån? 

I utgangspunktet har vi avtalefrihet, og du kan inngå en avtale når du vil, og med hvem du vil. 

Vi anbefaler at du tenker nøye gjennom situasjonen før du velger å ta opp et lån, eller å låne bort pengene dine til noen andre. Gjerne sett opp et budsjett og en oversikt over økonomien din i dag, og hvordan denne vil påvirkes av lånet. 

Hvordan burde avtalen inngås? 

Til forskjell fra offentlige låneavtaler, er det mange som velger å låne penger gjennom muntlige avtaler. Selv om muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, er det vanskelig å bevise innholdet av en muntlig avtale hvis saken må tas videre i rettssystemet. Vi anbefaler derfor at dere inngår avtalen skriftlig. Dette er også en viktig sikkerhet for personen som velger å låne bort pengene sine. 

Mange tenker at en skriftlig avtale viser mistillit til personen som låner pengene, og hvis det er snakk om tette familie- eller venner, kan dette føles vanskelig. Selv om du stoler på personen du inngår avtalen med, er det viktig at avtalen blir signert. Hvis ikke du har gjort avtalen skriftlig, er det vanskelig å kreve inn pengene om lånet ikke betales. 

Hvordan skriver man en god låneavtale? 

Når dere har bestemt dere for å inngå en avtale om et privat lån, er det neste steget å formalisere denne. En låneavtale kalles også et gjeldsbrev, og loven har noen krav som må oppfylles for at denne skal være gyldig. 

For det første må dere ha to vitner som også signerer avtalen. Det er enkelt å finne mal for gjeldsbrev på nett, og noen banker tilbyr også digitale tjenester om gjeldsbrev i nettbanken. 

Gjeldsbrevet som signeres er grunnlaget for avtalen som har blitt inngått, og kan også brukes som tvangsgrunnlag hvis låntakeren ikke betaler pengene tilbake. I tillegg til å signere et gjeldsbrev, kan det også være lurt å utarbeide en nedbetalingsplan som legges ved avtalen. 

– Det er mange som synes det er ubehagelig å be om tilbakebetaling av pengene. Ved å utarbeide en nedbetalingsplan, kan du følge med på at pengene betales tilbake i riktig tempo. Hvis du har inngått en avtale der motparten skal betale tilbake innen 5 år, og du ser etter 4,5 år at personen ikke har satt av penger til dette, kan konflikt oppstå. 

Hva burde avtale inneholde? 

I tillegg til signaturer og vitner, er det flere punkter som burde være nevnt i gjeldsbrevet. 

For det første er det lurt å skrive når lånet ble gitt, og hvem som er låntaker og långiver i situasjonen. Det konkrete lånebeløpet og hvordan det skal betales tilbake er også lurt å skrive, og her kan dere legge ved en eventuell nedbetalingsplan. 

Hvis dere har avtalt at lånet skal ha renter, er det lurt å ta med dette i gjeldsbrevet. Flere velger en rentefri løsning, men det er vurdere dette ut ifra hvor store summer det er snakk om. Pengeverdien endrer seg over tid, og historisk sett vil pengene være mindre verdt i fremtiden. 

Et viktig punkt som mange glemmer, er at det er lurt å skrive hva som skjer hvis låntakeren ikke betaler tilbake pengene etter avtalen. På denne måten kan du unngå de ubehagelige spørsmålene om når pengene betales tilbake, og usikkerheten rundt situasjonen.

Hva skjer om pengene ikke betales tilbake? 

Grunnen til at mange velger å la være å låne bort penger, er frykten for å ikke få dem tilbake. Hvis du har inngått en låneavtale som ikke holdes av motparten, kan du sende vedkommende et påkrav. Dette er i praksis en purring, og her burde du skrive hva kravet gjelder, og gi en klar betalingsfrist. Som regel er 14 dager en vanlig tidsperiode, men du kan også velge lenger tid hvis du ikke tror at personen kan betale på så kort varsel. 

Hvis betalingen ikke kommer etter den første purringen, kan du sende et nytt krav. Dette kravet vil som regel være et varsel om at pengene vil bli tvangsinndrevet av myndighetene dersom det ikke betales innen en gitt frist. Om dette heller ikke hjelper, kan du sende tidligere krav og gjeldsbrevet (eller annen dokumentasjon på låneavtalen) til namsmyndighetene. 

Det er viktig at du kan dokumentere at det har blitt inngått en låneavtale mellom dere. Den beste situasjonen er selvsagt om dere har skrevet et gjeldsbrev, og at dette er signert (gjerne elektronisk i nettbanken), og sier klart og tydelig hva dere har blitt enige om. Hvis dette ikke er tilfellet, kan andre dokumenter som e-post, meldinger, eller lignende som underbygger saken din være relevante å sende med. 

Hva gjør namsmyndighetene?

Når du har videresendt informasjon til namsmyndighetene, vil de gå gjennom saken. Namsmyndighetene bestemmer hvordan et krav eventuelt skal gjennomføres, og om det er anledning til å tvinge gjennom et betalingskrav. Hvis du ikke har god nok dokumentasjon, risikerer du at pengene ikke kan kreves inn. 

En inndrivelse kan gjøres gjennom pant i bolig, tvangssalg av boligen, eller lønnstrekk.

Videre behandling i domstolene

En siste løsning er å ta saken videre til retten. Her er det viktig å være klar over at du har bevisbyrden, og en muntlig avtale vil være et mer eller mindre håpløst utgangspunkt. Ord-mot-ord situasjoner er derfor veldig viktig at unngås. 

Husk foreldelsesfristen

Når du ser at personen ikke kan betale, er det viktig at du er oppmerksom på foreldelsesfristen. Om denne oversittes, mister du kravet ditt om tilbakebetaling.

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved private låneavtaler

Som du kan se, er det mange ting du må være oppmerksom på hvis du har tenkt å inngå en privat låneavtale. Det viktigste er at du tenker nøye gjennom saken, og at dere utformer avtalen skriftlig sånn at alles interesser ivaretas.

For å unngå problemer i etterkant av avtalen, anbefaler vi at dere tar kontakt med en advokat i forbindelse med utarbeidelsen av avtalen. Advokaten har god kunnskap om avtalerettslige regler, og vet godt hvordan avtalen burde utformes sånn at dere slipper å være engstelige for at avtalen ikke er gyldig. Vedkommende vil også sikre at formkravene er oppfylt, og at avtalen regulerer alle mulige utfall sånn at långiver ikke risikerer å miste pengene. 

For mange långivere vil en slik avtale medføre en risiko for egen økonomisk situasjon. Hvis det er snakk om store summer, er det lurt å rådføre seg med en advokat i forkant av avtaleinngåelsen med låntakeren. På denne måten kan du få tips og råd tilpasset din økonomi. Dette er veldig verdifull innsikt før du eventuelt sier ja til å låne bort pengene dine.  

Få svar på ofte stilte spørsmål om privat låneavtale

frase

Hva bør inkluderes i en privat låneavtale?

En privat låneavtale bør inkludere informasjon om lånebeløpet, renten, betalingsbetingelser, nedbetalingsplan og eventuell sikkerhet. Det kan også være lurt å inkludere en klausul om hva som skjer hvis en av partene ikke overholder avtalen.

frase

Er en privat låneavtale juridisk bindende?

Ja, en privat låneavtale er juridisk bindende når den er signert av begge parter og inneholder alle nødvendige elementer som beskrevet i gjeldende lover og regler.

frase

Kan en privat låneavtale endres?

Ja, en privat låneavtale kan endres hvis begge parter er enige om endringene og avtalen er signert på nytt. Det er imidlertid viktig å påse at endringene er juridisk gyldige og at de ikke strider mot gjeldende lover og regler.

frase

Hva er forskjellen mellom en privat låneavtale og en avtale med en finansinstitusjon?

En privat låneavtale er en avtale mellom to parter uten involvering av en bank eller annen finansinstitusjon, mens en avtale med en finansinstitusjon involverer en tredjepart som låner ut pengene. Bankavtaler vil ofte inneholde flere vilkår og betingelser enn en privat låneavtale, og det kan være viktig å påse at man forstår alle detaljer før man signerer en avtale.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454