Dagpenger utover 104 uker: Dette er reglene

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  I Norge har vi mange ytelser fra staten, og dagpenger er én av disse. Dagpenger er en ytelse for deg som er helt eller delvis arbeidsledig eller permittert. Du kan få denne ytelsen i maksimalt 104 uker, det vil si 2 år, dersom du har hatt en inntekt på 202 702 kroner (2 G) det siste året eller som et gjennomsnitt de tre siste årene. Har du nådd denne maksperioden uten å ha fått deg jobb, vil sosialhjelp være siste mulighet for økonomisk hjelp fra myndighetene.

  Det er mulig å få dagpenger etter at de første 104 ukene er over. Kravet er at du oppfyller vilkårene NAV stiller for at du skal få utbetalt denne ytelsen. Det vil blant annet si at du må ha fått arbeidstiden redusert på nytt, og du må oppfylle inntektskravet.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Fra dagpenger til sosialhjelp

  Dersom du står i den situasjonen at du har vært 100 % arbeidsledig i 52 uker, er det sosialhjelp som er siste mulige stønad fra det offentlige.

  For å ha rett på sosialhjelp må du ha brukt opp alle egne midler. Det vil si at du ikke kan ha penger i banken eller eie ting av verdi. Videre må du sende inn dokumentasjon. Det vil si at du blant annet må sende inn skattemelding og kontoutskrifter. Ved siden av må du sende inn dokumentasjon på boforhold og faste utgifter, som barnehage, strøm og SFO.

  Dersom du får innvilget søknaden din om sosialhjelp, vil du måtte oppfylle krav bestemt av NAV. Det betyr at du må være villig til å gjøre det du kan for å redusere utgiftene du har, du må søke jobb og du må delta på de tiltakene du får tilbud om gjennom NAV.

  Dagpenger utover 104 uker

  Slik vi allerede har vært inne på, finnes det en mulighet for å fortsette med dagpenger når de 104 ukene er over. Du kan nemlig få innvilget dagpenger etter disse 104 ukene dersom du oppfyller kravene til inntekt. Det kan, for eksempel, skje om du har kombinert dagpenger med jobb eller om du har hatt et opphold i utbetaling av dagpenger fordi du har vært i en midlertidig jobb.  

  Dagpenger – En midlertidig ytelse

  Dagpenger er, slik vi allerede har vært inne på, en midlertidig ytelse. For å få denne ytelsen må du oppfylle en rekke ulike vilkår.

  • Du må ha hatt en inntekt på minst 202 702 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste tre årene. Da har du rett til å motta dagpenger i inntil 104 uker, altså 2 år.
  • Dersom inntekten din har vært mindre enn 202 702 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste tre årene, blir perioden for dagpenger begrenset til 52 uker, altså 1 år.
  • Dersom du nettopp er ferdig med militærtjenesten, kan du få dagpenger i maks 26 uker. Lærlinger kan også ha krav på dagpenger etter endt læreperiode.

  Det er viktig å være klar over at foreldrepenger, svangerskapspenger og sykepenger relatert til svangerskap regnes som inntekt. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, regnes inntekten du får her ikke som inntekt som gir rett til dagpenger.

  Dersom du får innvilget dagpenger vil du få utbetalt 62,4 % av tidligere bruttoinntekt. Inntekt over seks ganger grunnbeløpet medregnes ikke.

  Hvem har rett på dagpenger?

  Inntekten din før du ble arbeidsledig avgjør hvor mye du eventuelt vil få i dagpenger. For å faktisk få dagpenger må du oppfylle flere krav.

  Det første er at du faktisk må være arbeidsledig. Det defineres slik at du har mistet minst 40 % av arbeidstiden. Dersom du har hatt flere arbeidsforhold, ses de samlet under ett.

  Det andre kravet er kanskje det aller viktigste, og det er at du må være en reell arbeidssøker. Det vil si at du må kunne jobbe minst 50 %, og du må være villig til å jobbe hvor som helst i Norge. Det skal sies at dette er et punkt som bekymrer mange arbeidsledige, men i det er sjeldent at NAV gir en som bor i Tønsberg beskjed om å flytte til Bodø for å ta en jobb. Som mottaker av dagpenger er jobben din å søke jobb. Du må holde CV-en din oppdatert, og bruke dagene dine på å søke jobb.

  Videre må du oppholde deg i Norge, og være medlem av den norske folketrygden. Det siste kravet er at du må være under 67 år.

  Dine plikter som mottaker av dagpenger

  Det å bli mottaker av dagpenger medfører også en rekke plikter. Disse må du oppfylle for å beholde retten til dagpenger. Siden hovedmålet er at du skal tilbake til jobb, forplikter du deg til å være en aktiv arbeidssøker. I tillegg må du delta på de arbeidsmarkedstiltakene du får tilbud om gjennom NAV. Dette kan være kurs i å skrive jobbsøknader, CV-er eller hvordan du skal gjøre det godt på et jobbintervju.

  Det neste du må gjøre er å sende et meldekort hver 14. dag. Dette må du starte med så snart du har sendt inn søknad om dagpenger, altså til og med før du har fått svar. Meldekortet sendes inn digitalt, og her skal du fylle inn om du har jobbet, deltatt på kurs, hatt ferie eller vært syk. Det er viktig at du fyller inn kortet riktig, og sender det inn til rett tid. Ellers risikerer du at du ikke får utbetalt dagpengene.

  Skulle du bli syk mens du mottar dagpenger, må du skaffe sykemelding fra dag én. I denne perioden vil du altså få sykepenger i stedet for dagpenger.

  Slik søker du om dagpenger

  Dersom du har blitt arbeidsledig, er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker. Det gjør du hos NAV.no. Deretter søker du dagpenger. Alt dette kan gjøres på nettet, slik at du ikke trenger å møte opp på et fysisk kontor. Du må legge ved all den dokumentasjonen de ber om, som, for eksempel, skattemeldinger og lønnsslipp. Så snart NAV har fått alt de trenger vil de kunne behandle søknaden. Deretter sender du meldekort, selv om du ikke har fått svar på søknaden enda.

  Vær oppmerksom på at du ved visse tilfeller ikke får utbetalt dagpenger fra første dag. Noen ganger blir du ilagt karantene fra NAV, og denne er på 12 uker fra den datoen du har søkt om dagpenger. Du blir blant annet ilagt karantene dersom du selv har sagt opp jobben, eller blir sagt opp på grunn av noe som skyldes deg selv.

  Siden denne karantenen gjelder fra den dagen du søker om dagpenger, er det viktig at du registrerer deg som arbeidsledig og sender inn søknaden med en gang.

  Dagpenger under etablering

  Dersom du mottar dagpenger og tenker at det å etablere egen virksomhet kan være veien ut av arbeidsledighet, kan du søke om dagpenger under etablering. Du må levere inn en egen søknad, og det følger med visse kriterier. Virksomheten du går i gang med må anses som levedyktig, og den må etableres i Norge. Videre må det være din virksomhet, noe som i praksis vil si at du enten må etablere et enkeltpersonforetak eller eie minst halvparten av aksjene i AS-et. Gitt at du og idéen din oppfyller alle kriteriene til NAV, er det mulig å få dagpenger til etablering i opptil tolv måneder.

  Oppsummering

  Dersom du står uten jobb, vil du i veldig mange tilfeller ha krav på dagpenger. Har du tjent minst 2G vil du ha krav på dagpenger i inntil 104 uker. Om du jobber mindre enn 50 %, kan du kombinere dagpenger og jobb.

  Det er viktig at du søker om dagpenger med en gang du blir arbeidsledig. Det gjelder spesielt om du blir pålagt karantene. Det skyldes at karantenetiden gjelder fra den dagen du søker. Du blir ilagt karantene om du, for eksempel, er arbeidsledig fordi du har sagt opp jobben.

  Du har en oppgave mens du mottar dagpenger, og det er å søke jobb. I tillegg kan du delta på ulike tiltak og kurs tilrettelagt gjennom NAV. Dette er du pliktig til å delta på, ellers risikerer du å miste retten til dagpenger. Skulle det ende opp slik at du har brukt opp dine 104 uker med dagpenger, kan du søke om dagpenger på nytt dersom du oppfyller inntektskravene. 

  Dersom du ikke oppfyller kravene og står uten jobb når maksperioden for dagpenger er over, kan du søke om sosialhjelp. Siden målet er at du i størst mulig grad skal klare deg selv, kan du ikke søke sosialhjelp før du har solgt unna alt av verdier og brukt opp alle pengene du måtte ha i banken. Når du får innvilget sosialhjelp, må du oppfylle kravet om å fremdeles aktivt jobbe med å komme ut i inntektsgivende arbeid.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454