Trygderett – Alt du trenger å vite

De fleste vil ha behov for støtte fra det offentlige i løpet av livet. Trygderett handler om hvilke regler som gjelder for de ulike ytelsene du kan søke om fra NAV hvis du selv er syk, eller det oppstår sykdom i familien din. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

I denne artikkelen kan du lese mer om noen av ytelsene du har krav på fra det offentlige, og hvilke rettigheter og plikter disse medfører. 

Hvilke regler gjelder? 

Det er folketrygdloven som regulerer hvilke rettigheter du har overfor NAV. Formålet med loven er å sikre økonomisk trygghet hvis du står overfor arbeidsløshet, sykdom, eller alderdom. 

Du må være medlem av folketrygden

For at du skal ha krav på ytelser etter folketrygdloven, må du være medlem av folketrygden. Om du bor i Norge, eller jobber her, er du som hovedregel medlem. Hvis du flytter til utlandet for å bosette deg der fast, kan det hende at du ikke lenger har krav på penger eller andre støtteordninger fra NAV. Vi anbefaler at du tar kontakt med NAV hvis du vurderer å etablere deg i et annet land, slik at du er klar over hvilke ytelser du risikerer å miste. 

Hvem er NAV?

NAV er forkortelsen for Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge. Dette er et offentlig kontor som bidrar med penger eller andre støtteordninger ved behov, for eksempel hvis du får barn, eller om du blir arbeidsledig. 

Mange tror at NAV sine ytelser kommer helt uten forpliktelser, men dette stemmer ikke. Noen ganger krever de at du gjennomfører noen handlinger, for eksempel gi riktige opplysninger og levere dokumentasjon som er nødvendig i saken din.Hvis du har spørsmål om en ytelse, og hvilke rettigheter og plikter den medfører, kan du kontakte ditt lokale NAV-kontor. Du finner en komplett oversikt over alle NAV-kontorene på NAV-sine nettsider, og her finner du også kontaktinformasjon.

Søke om støtte fra NAV

Hvis du er i en situasjon der du kan ha krav på støtte fra NAV, må du søke om dette. På NAV sine nettsider finner du ulike skjemaer du kan fylle ut, og det er viktig at informasjonen du oppgir stemmer. Om du har oppgitt feil informasjon, eller ikke har gitt alle opplysningene som du blir bedt om, vil dette gjøre at saksbehandlingstiden forlenges. 

Saksbehandlingstid

Etter at du har sendt inn søknaden din med all tilhørende informasjon, vil søknaden behandles hos NAV. Saksbehandlingstiden varierer ut ifra hva slags søknad det er snakk om, og du kan finne en komplett oversikt over tiden NAV forventer at behandlingen tar her

Husk at saksbehandlingstiden blir lenger hvis du leverer en søknad som ikke gir alle opplysningene som etterspørres, eller om det viser seg at informasjonen du oppgir ikke er sann. 

Klage på vedtak

Etter at saken din har blitt behandlet hos NAV, vil du få beskjed om du får innvilget søknaden eller ikke. Dette svaret er et vedtak, og her vil du få informasjon om hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å klage på avgjørelsen, hvem klagen skal sendes til, og hvor lang tid du har på å sende inn klagen. 

Hvem kan klage? 

Når du har søkt om en ytelse fra NAV, kan du selv klage på avgjørelsen. Du kan også la en advokat, eller en annen person med fullmakt fra deg, klage på dine vegne. I så fall anbefaler vi at du tenker nøye gjennom hvem du velger at skal representere deg i saken din. En advokat har god erfaring med å sende inn klager til NAV, og du kan være sikker på at dine interesser ivaretas. Hvis du derimot ønsker å gi noen du kjenner en fullmakt, kan det være lurt å tenke gjennom hvem som best kan ivareta dine ønsker. 

Hvordan klager du?

I vedtaket fra NAV står det mer utdypende informasjon om klagemulighetene for søknaden du har sendt inn. Om du ikke forstår hvordan klagen skal sendes inn, anbefaler vi at du tar kontakt med NAV sitt kontaktsenter for klagesaker. De kan nås på telefon 21 07 17 30. Du kan også oppsøke det lokale NAV-kontoret i kommunen du bor i, eller ta kontakt med en advokat som kan ta klagen videre på dine vegne.

Hva skjer etter at du har sendt inn klage? 

Når du har sendt inn klagen din, vil søknaden bli vurdert en gang til. Dersom den nye vurderingen gjør at du får medhold i klagen, vil du få et nytt vedtak som sier hva slags avgjørelse som har blitt tatt. Denne avgjørelsen kan du også klage på hvis du er uenig. 

Hvis det derimot viser seg at NAV ikke er enige i klagen din, vil den bli sendt videre til NAV sitt eget klageorgan. Dette kalles Klageinstansen, og saken din vil bli behandlet på nytt her. Dersom saken din blir behandlet av Klageinstansen, vil du få et eget brev som gir deg informasjon om den videre prosessen. 

Etter at Klageinstansen har gjort en vurdering av saken din, får du en avgjørelse fra dem i form av et vedtak. 

Hva gjør du hvis Klageinstansen ikke gir deg medhold i saken? 

Det er ikke alltid at Klageinstansen ser på saken din slik du gjør, og det kan hende at du er uenig i deres vurdering av saken. I noen få tilfeller kan du anke saken, og dette vil det i så fall oppgis informasjon om når du mottar vedtaket. Hvis saken, etter en ny behandling i Klageinstansen, ikke går i din favør, vil saken sendes videre til Trygderetten. 

Når kan du ta saken til domstolene? 

Trygderetten er et domstolslignende organ som behandler trygderettslige saker. Hvis saken din kan behandles av Trygderetten, må den være ferdig behandlet der før du tar den videre til de ordinære domstolene. Her er det noen frister du må være klar over, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat hvis du ønsker å ta saken videre i rettssystemet. Når du går til sak, er det viktig å tenke nøye gjennom hvilke konsekvenser et eventuelt tap kan føre med seg. 

I situasjoner der saken din ikke kan behandles av Trygderetten, og du har brukt alle klagemulighetene dine hos NAV, er domstolene neste steg. Her er du selv ansvarlig for å undersøke hvilke klagemuligheter du eventuelt må prøve først, og hvilke frister som gjelder. En advokat har god kunnskap om disse spørsmålene, og kan være et godt verktøy underveis i prosessen. 

Saksbehandlingstid for klager

På samme måte som for vanlige søknader, vil saksbehandlingstiden for klager avhenge av hva slags sak det er snakk om. På NAV sine nettsider har de en egen oversikt over den forventede saksbehandlingstiden

Har du krav på dekning av advokatutgifter?

Det er mange som kvier seg for å kontakte advokat på grunn av utgiftene dette medfører. Selv om advokater kan vært en dyr investering, er det i mange tilfeller nødvendig for å få ytelsen du har krav på. 

Når du klager på et vedtak, kan det hende at du får medhold i klagen din. I så fall kan du ha krav på å få dekke de nødvendige utgiftene du hadde i forbindelse med endringen av avgjørelsen. Dette er for eksempel kostnadene til advokaten din, og i så fall må du sende et krav om å få dekket disse utgiftene. Advokaten din kan hjelpe deg med å sende kravet til riktig sted. 

Krav på erstatning ved feil fra NAV sin side

Noen ganger kan feil hos NAV medføre store økonomiske konsekvenser for deg som søker om en ytelse. Dette kan for eksempel være at NAV ikke har gitt deg veiledningen du har krav på, eller at det har skjedd en annen form for saksbehandlingsfeil. 

Hvis du tror at du kan ha krav på erstatning, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere situasjonen. Du må også kunne dokumentere at NAV har gjort en feil, og at denne feilen har medført et økonomiske konsekvenser for deg. Du må også kunne vise at det er en direkte sammenheng mellom feilen og ditt økonomiske tap, noe som ikke alltid er like enkelt. En advokat som arbeider med erstatning- og trygderetten, har god erfaring med hvordan dette burde dokumenteres på best mulig måte. Advokaten kan hjelpe deg med å innhente informasjon, og med å legge frem denne på en måte som belyser og underbygger din side av saken. Hvordan kravet utformes og presenteres, kan være avgjørende for resultatet.

Bruk av advokat i saker som gjelder trygderett

De offentlige støtteordningene er et fantastisk tilbud, og gir deg et sikkerhetsnett i ulike livssituasjoner. Dessverre er det ikke alltid saksbehandlingen går som den skal, og noen ganger kan du få avslag på en ytelse du i utgangspunktet har krav på. 

Ingen saker er like, og alles livssituasjon er unik. For å forsikre deg om at du mottar de støtteordningene du har krav på, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan undersøke dette nærmere. Advokaten har god kjennskap til de ulike ytelsene som er aktuelle, og kan hjelpe deg med å utarbeide søknaden og dokumentasjonen som er nødvendig. Hvis du får avslag på søknaden, kan advokaten hjelpe deg i klageprosessen og eventuelt videre i rettssystemet hvis det er nødvendig. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende